HSRÚ předala jednorázové stipendium studentovi UJEP za mimořádné studijní výsledky

Dne 17. 2. se na půdě kanceláře primátora města Ústí nad Labem uskutečnilo tradiční předávání stipendia Hospodářské a sociální rady Ústecka pro studenta místní univerzity. Předseda HSRÚ Ing. Radek Vonka předal finanční stipendium Bc. Jiřímu Škrábovi, studentovi prezenční formy magisterského studijního programu Energetika na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. V rámci bakalářské práce na téma Bioreaktor pro výukové a experimentální využití student sám navrhl a sestrojil funkční bioreaktor na výrobu bioplynu, který pracuje na principu suché fermentace. Jeho bakalářská práce byla ohodnocena jako nejlepší práce ve studijním programu Energetika, oboru Energetika-teplárenství. Student mimoškolně nadále na zařízení pracuje a bude na něm provádět vylepšení v rámci diplomové práce. Zařízení bude následně podrobeno několika pokusům s vyhodnocením účinnosti procesu a porovnání jednotlivých pokusů. Student svou závěrečnou práci obhájil s celkovým hodnocením výborně, přičemž byla rovněž ohodnocena Cenou děkana Fakulty strojního inženýrství. Bc. Škrába dále pokračuje ve studiu na magisterské úrovni.