Svaz tělesně postižených v České republice z.s. okresní organizace Louny považuje společenskou odpovědnost jako nutnost, kterou lidská společnost potřebuje

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. okresní organizace Louny sdružuje členy s cílem hájit specifické zájmy a potřeby tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení. Poskytují služby osobám se zdravotním (i dočasným) postižením a seniorům žijícím v České republice.

Zajišťují odborné sociální poradenství, půjčovnu kompenzačních pomůcek, semináře, školící a vzdělávací akce, psychorehabilitační pobyty, informace o bezbariérových přístupech, kulturní a společenské akce.

Motivace k realizaci aktivit společenské odpovědnosti v této organizaci vychází ze samotné podstaty jejich činnosti. Vycházejí z faktu, že ne všichni mají stejnou startovní čáru či se mohou dostat do situace, kdy potřebují pomoci. Proto se snaží dát tělesně postiženým a seniorů pocit potřebnosti a důležitosti a tím učinit jejich život zajímavějším a pestřejším. Myslí si, že slušnost, spolupráce, ochota a podpora jsou základem společenské odpovědnosti, kterou celkově lidská společnost potřebuje.

Ke společenské odpovědnosti patří například i zpětná vazba svých zaměstnanců. V této společnosti je malý kolektiv o pěti zaměstnancích. Veškerou činnost organizace řeší v úzkém kruhu. Zpětná vazba probíhá formou supervize, pravidelných porad, příp. okamžitým řešením nastalého programu a snaží se hovořit o čemkoliv. Kdokoliv ze zaměstnanců může přijít a říct, co by bylo dobré, které služby poskytovat kam vyjet, které výrobky s klienty realizovat a vyrábět.

V rámci nefinančních benefitů vycházejí vstříc zaměstnancům v potřebně úpravy pracovní doby, poskytují rehabilitační péči, technické vybavení jako mobilní telefon, možnost podílet se na chodu organizace a především nabízejí velký prostor pro vlastní invenci (vlastní nápady).

Aby zajistili odborný růst svých zaměstnanců, zajišťují jim účast na odborných seminářích. Absolvují povinné vzdělávání ze zákona (s časovou dotací 24 hodin ročně). Dle potřeby jednotlivých pracovníků se lze vzdělávat i nad rámec poskytovaných možností.

Dodržení rovných příležitostí v této organizaci vychází ze samotné podstaty činnosti, protože sama vedoucí organizace je tělesně postižená (na vozíčku). Proto vytvářejí pracovní příležitosti pro tělesně postižené, pokud je to jen trochu možné pro výkon dané profese. Zaměstnance přijímají bez rozdílu věku, pohlaví, etnické příslušnosti či zdravotního stavu.

Pro vyvážení aktivit osobního a pracovního života svých zaměstnanců se snaží vycházet maximálně vstříc, pokud potřebují řešit rodinné záležitosti. Proto je možná i práce z domova. Velmi si cení jejich aktivit i nad rámec pracovní doby – např. aktivní účast při různých výstavách, akcích, výjezdech.

K průzkumu spokojenosti využívají schránku přání a stížností, prostřednictvím které klienti i zaměstnanci mohou vyjadřovat své názory anonymně. Dále mají dotazník spokojenosti pro službu Senior taxi. Nejvýše 2x do roka zasílají klientům dotazníky pro zpětnou vazbu, aby měli přehled o spokojenosti s danými službami, příp. aby mohli zlepšit či vyřešit případné problémy. Spokojenost klientů je v podstatě zjišťována při každé schůzce s klientem, neboť řeší závažné, sociálně či zdravotně důležité aspekty života klientů.

Organizace prozatím neobdržela žádné ocenění za kvalitu svých služeb, ale paní vedoucí Zdeňka Mocňáková obdržela ocenění „Žena regionu“ (celonárodní soutěž ŽENA REGIONU je vyhlašována od roku 2009 a je určena pro všechny ženy, se kterými se denně setkáváme a které mnohdy dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají ostatním a ještě při tom všem zvládají péči o rodinu, a cenu „Via bona“ (toto ocenění v Česku každoročně udílí Nadace Via jednotlivcům a firmám za významné inspirativní počiny v oblasti filantropie – dobročinnosti a pomoci druhým).

 Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.