Společensky odpovědná základní škola Měcholupy

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Základní škola Měcholupy, okres Louny

Pro realizaci aktivit v oblasti společenské odpovědnosti škola vychází z uvědomění zaměstnanců, ze spolupráce s občany, obecním úřadem a neziskovými organizacemi v obci. Jsou zapojeni do projektu „Giving Tuesday“ zaměřeného na podporu dobrovolnictví, dárcovství a obecně prospěšných činností (tzv. svátek dárcovství a dobrovolníků. V Česku je národním ambasadorem projektu Asociace společenské odpovědnosti).

Spolupracují s neziskovými organizacemi, které podporují v jejich činnostech. Jsou to organizace, které organizují charitativní sbírky. Konkrétně Fond SIDUS (podpora vybavení dětských zdravotnických zařízení; Život dětem (sbírka pro těžce nemocné děti); Liga lidských práv (umožnění praktických stáží studentů v inkluzivním vzdělávání = praxe zařazování všech dětí do běžné školy. V těchto školách nejsou oddělovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti bez nich).

Aby přispěli k rozvoji kvality života občanů, pořádají ve spolupráci s obcí různá setkávání, např. se seniory nebo odpolední posezení s hudbou. Škola zabezpečuje provoz Obecní knihovny, pořádají Ples škol, Jarní trhy, Vánoční jarmark, Koláčobraní, Akademii školy. Veškeré aktivity jsou k dohledání na webu www.zsmecholupy.cz. Výsledkem je zvýšená kvalita společenského a kulturního života v obci, především ve spolupráci s ostatními organizacemi a seniory z Pečovatelského domu v Měcholupech.

Spokojenost svých zaměstnanců zjišťují autoevaluačními (sebehodnocujícími) dotazníky a zaměstnanci mají možnost se kdykoli vyjádřit k řešení provozních problémů. Zároveň jsou zařazeni do rozhodovacích procesů formou sdílené odpovědnosti a delegováním pravomocí na jednotlivé vedoucí pracovníky. Každý pedagogický pracovník má možnost rozhodovat o chodu svěřené třídy, realizovat nápady a řešení v oblasti výchovně vzdělávacího procesu.

Mezi benefity pro své zaměstnance tato základní škola řadí poskytování příspěvků a stravování, účast na akcích pořádaných školou, vstupenky a dopravu na kulturní akce. Pedagogickým pracovníkům hradí náklady na další vzdělávání a poskytují studijní volno. Každý zaměstnanec má možnost dalšího profesního růstu. Škola má vypracovaný plán dalšího rozvoje vzdělávání a rozvoje kompetencí pro své zaměstnance.

Do podpory dodržování lidských práv se škola zapojila vytvořením vlastního etického kodexu. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně na provozních poradách informováni o problematice lidských práv a právech dítěte. Ve škole neexistuje jak přímá tak nepřímá diskriminace. Účastní se Dne autizmu – na podporu dětí s poruchou autistického spektra.

Jsou držiteli následujících ocenění:

  • Ekoškola
  • Škola udržitelného rozvoje Ústeckého kraje
  • Zdravá škola
  • Škola pro demokracii
  • Aktivní škola

Škola se aktivně zapojuje do oblasti environmentální politiky. Třídí veškeré druhy odpadů: kov, sklo, papír, baterie, zářivky, použité tonery, PET lahve, plastový odpad a bioodpad. Mají vlastní botanickou zahradu, zaměřenou na floru oblasti Džbánska (Džbán je geomorfologický celek, který se rozkládá ve středních a severních Čechách. Pro svůj výjimečný zachovalý krajinný ráz byl vyhlášen přírodním parkem). Mají vlastní sad, bylinkovou zahrádku a exotický chov ptáků. Mají vlastní solární panel, který vyrábí energii pro venkovní učebnu školy.

Při snižování zátěže měří „ekologickou stopu“ školy a dosahují snižování zátěže životního prostředí. Úsporu pitné vody se daří snižovat díky instalace perlátorů. K zalévání na školním pozemku využívají dešťovou vodu.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.