Statutární město Chomutov v rámci společenské odpovědnosti mimo jiné realizuje participativní rozpočet

Chomutov je statutární město v Ústeckém kraji nacházející se jihozápadně od Ústí nad Labem. Je 21. největším městem České republiky a čtvrtým v kraji.

Město Chomutov pečuje nejen o své obyvatele, ale i své zaměstnance. V rámci CSR strategie pro ně připravuje několik aktivit společenské odpovědnosti. První z nich je dobrovolné přijetí vysokých etických standardů, mezi které patří Kodex etiky zaměstnance Magistrátu města Chomutova (který má tři hlavní pilíře – soustavná tvorba přívětivého prostředí pro občana jako klienta, každodenním cílem musí být informovaný a spokojený občan, vedoucí úředníci garantují u svých lidí maximálně profesionální přístup k občanům-klientům, popř. k dalším zainteresovaným stranám, včetně jejich vysoké loajality k magistrátu), pravidelná setkání s občany a ankety spokojenosti, neboť názory občanů jsou pro město velmi důležité.

Další aktivitou je péče o zaměstnance, do níž patří např. možnost pružné pracovní doby, příspěvek na studium jazyků, stravenky, kulturní a sportovní akce pro zaměstnance…

Minimalizace negativních dopadů na životní prostředí je další CSR aktivitou. Město velmi dbá na vybavenost veřejných prostranství i budov nádobami na separovaný odpad, dále se zaměřuje na odběr recyklovatelného odpadu, ať už se jedná o náplně do tiskáren nebo o papírové ručníky. Dalším důležitým bodem v minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí je elektronizace procesů, což má za následek úsporu energie, papíru, financí, místa ve spisovnách a neposlední řadě usnadňuje i manipulaci. Příkladem může být jednání zastupitelstva, kdy se veškeré podklady zasílají výhradně v elektronické podobě. Neméně důležitou akcí na poli ochrany životního prostředí je akce Ukliďme si Chomutov, při níž se v průměru uklidí 1500 kg odpadu.

Posledním příkladem CSR, které město v posledních letech začalo realizovat je participativní rozpočet, v jehož rámci občané sami vymýšlejí a navrhují projekty, které by podle nich byly ve městě prospěšné a následně hlasují o tom, jaké z navržených projektů budou uskutečněny.

Město Chomutov se věnuje mnoha aktivitám společenské odpovědnosti tak, aby se všem občanům v jejich městě žilo co nejlépe.