Priority a plán činnosti pro rok 2014

ZAMĚSTNANOST:

 • podpora příznivého stavu zaměstnanosti v regionu – sladění požadavků trhu práce se vzděláváním

ŠKOLSTVÍ:

 • pokračování tradice poskytování stipendií studentům Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
 • členské firmy HSRÚ navrhnou témata bakalářských a diplomových prací pro studenty UJEP
 • podpora vzdělávání v technických oborech
 • spolupráce se zástupci UJEP Fakultou výrobních technologií a managementu

INFORMAČNÍ SERVIS:

 • zástupci HSRÚ jmenovaní do odborných komisí při HSR-ÚK budou pravidelně informovat Představenstvo o průběhu a závěrech jednání komisí
 • zástupci HSRÚ jmenování do pracovních skupin při Paktu zaměstnanosti ÚK budou pravidelně informovat Představenstvo o průběhu a závěrech jednání skupin
 • tajemnice bude pravidelně informovat o průběhu a závěrech jednání krajské tripartity HSR-ÚK
 • aktualizace webových stránek

OSTATNÍ:

 • podpora sblížení města Ústí nad Labem s řekou Labe – přístaviště sportovních lodí, promenádní cesta po levém břehu ke zdymadlům
 • sledování přípravy programovacího období 2014+ a účast na prosazování priorit regionu ve strategických a implementačních dokumentech pro 2014+
 • HSRÚ bude fungovat jako prostředník pro jednání svých členů se zástupci Vlády ČR
 • bude reagovat na aktuální problematiku okresu a podněty svých členů
 • rozšíření členské základny o významné zaměstnavatele regionu