Informace o činnosti HSRÚ v roce 2013

Zástupci HSRÚ se pravidelně účastnili zasedání HSR-ÚK a odborných komisí při HSR-ÚK.

Zástupce HSRÚ byl jmenován předsedou pracovní skupiny pro průmysl a podnikání při Paktu zaměstnanosti ÚK. Další zástupci rady obsadili členské pozice ve všech pracovních skupinách Paktu zaměstnanosti ÚK.

Zástupce HSRÚ byl jmenován členem Komise pro životní prostředí při Radě ÚK.

Kontrolní a revizní komise při HSRÚ se pravidelně scházela ke kontrole hospodaření.

Proběhly celkem 4 zasedání Představenstva a jedno zasedání Valné hromady.

V lednu Představenstvo navrhlo kandidáta na post předsedy HSR-ÚK JUDr. R. Falbra, který byl později zvolen.

Na podnět HSRÚ byl znovu obnoven Výkonný výbor HSR-ÚK, jehož úkolem je projednání aktuálních témat, která řeší HSR-ÚK s předsedy jednotlivých okresních rad.

Vyslechnuta byla prezentace Bc. L. Hanzalíka, studenta FVTM UJEP, který od HSRÚ získal stipendium. Prezentoval svou bakalářskou práci na téma měřící trať pro vizualizaci proudění tekutin a dále představil způsoby, jakými UJEP prezentuje technické vzdělávání.

Členové HSRÚ se věnovali tématu sladění potřeb trhu práce se vzděláváním, zástupci zaměstnavatelů informovali o nedostatku technicky zaměřených absolventů a problému odlivu studentů mimo region. Tato problematika byla postoupena krajské HSR-ÚK, její zástupci koncem roku informovali Představenstvo HSRÚ o kampani, kterou realizuje HSR-ÚK k této problematice a dalších podpůrných aktivitách. Otevřena byla otázka další podpory technického vzdělávání (mimo tradice udílení stipendií).

Na jednání HSRÚ byla pozvána tajemnice Rady pro rozvoj lidských zdrojů a vedoucí odd. grantů EU pro vzdělávání. Vyjadřovala se k odmítavému stanovisku Rady ÚK k možnosti čerpat finance z OP VK na podporu technického a přírodovědného vzdělávání z výzvy č. 44. Rada ÚK své usnesení v této věci revokovala, a to na základě připomínky HSR-ÚK.

HSRÚ se dále věnovala tématu přiblížení řeky Labe k městu. Na jednání byl přizván předseda Dopravní komise při HSR-ÚK Ing. J. Aster  a informoval členy o aktuální situaci v dopravní infrastruktuře ÚK. Diskutována byla splavnost Labe jak pro oblast cestovního ruchu, tak jako část dopravní infrastruktury pro export zboží. Této problematice se budou zástupci věnovat i na dalším zasedání, na které bude přizván zástupce Města pro prezentování územního plánu.

Zástupci HSRÚ se účastnili pracovní cesty do Bruselu. Seznámili se s činností evropských institucí, navštívili Výbor regionů, Evropský parlament i zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EP. Dalším programem návštěvy bylo setkání s M. L. Alvarezem, vedoucím oddělení regionální politiky a dalšími expertními zástupci Evropské komise, kde se řešilo téma podpory průmyslovým regionům. S JUDr. Falbrem pak zástupci HSR-ÚK diskutovali o tématech projednávaných Evropskou komisí a Evropským parlamentem s dopadem na Českou republiku a Ústecký kraj, například Zprávě o strategiích pro průmyslové oblasti EU a možnosti využití fondů EU v novém programovacím období. Součástí návštěvy byla i vernisáž výstavy fotografií Stanislava Štýse. Fotografie dokumentují stav krajiny před a po rekultivační činnosti.

Tajemnice krajské HSR-ÚK informovala členy HSRÚ o aktivní roli HSR-ÚK v přípravě programovacího období 2014+. HSR-ÚK má své zástupce v pracovních skupinách pro přípravu Operačních programů u následujících ministerstev: MMR, MPSV, MPO a MŠMT. Dále informovala o konferenci „Pracovní setkání – Ústecký kraj 2014+“ za účasti generálních sekretářů Rady pro fondy SSR, zástupci HSRÚ byli přítomni.

HSRÚ přizvala na své jednání výkonnou manažerku Parku zaměstnanosti ÚK. HSR je jedním ze signatářů paktu. Byly představeny jeho priority i organizační struktura, ve které má HSRÚ své zástupce. Členové HSRÚ se účastnili konference „Implementace teritoriálních paktů zaměstnanosti“, kterou spolupořádala HSR-ÚK.

Sekretariát rady poskytoval po celý rok 2013 informační servis, jehož součástí je zasílání přehledů dotačních programů v ÚK, dále informace o zajímavých akcích, seminářích, školeních apod. Aktualizovány byly webové stránky rady.

V letošním roce se uskutečnila volba Představenstva a předsedy HSR-ÚK.

V prosinci bude uděleno stipendium studentovi FVTM UJEP.