Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov je společensky odpovědná škola

Loni jsme opět oceňovali v rámci 5. ročníku soutěže „Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Ceny hejtmana se účastnilo 39 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

ESOZ přispívá k rozvoji kvality života občanů v našem kraji následující aktivity:

 • Motivační a stipendijní programy k podpoře vzdělávání v odborných školách: realizace stipendia Ústeckého kraje pro vybrané obory vzdělání, realizace stipendia Krajské zdravotní a.s., Motivační program pro žáky elektrotechnických oborů Prokopa Diviše.
 • Zapojení do aktivit a akcí organizovaných městem Chomutov, nebo jeho organizacemi: Žijeme tady, Chomutovské rodinné zápolení – Koza Róza, uctění památky významných dnů a výročí v dějinách republiky: pietní akty kladení věnců a kytic – osvobození po II. Světové válce, vznik Československa, narození prvního prezidenta Československa, den veteránů.
 • Oslavy 100 let republiky: vysazení lípy v areálu KZ Chomutov a.s., „100 let společného stravování“ – netradiční akce ve školních jídelnách se zapojením jak žáků školy, tak seniorů, například „Babičko, dědečku vyprávějte“.
 • Spolupráce s Věznicí Všehrdy a Nové Sedlo – Drahonice: středoškolské vzdělávání vězňů, přednášková a osvětová činnost v ženské věznici Drahonice – první pomoc, hygiena a péče apod.
 • Dobrovolnická činnost v Krajské zdravotní a.s., Nemocnice Chomutov: dobrovolnická činnost na odděleních, péče o parčík v areálu nemocnice Chomutov.
 • Ježíškova vnoučata – jedná se o projekt Českého rozhlasu, kdy mohou jednotlivci nebo skupiny splnit vánoční přání opuštěným seniorům.
 • Druhým rokem spolupracujeme se Sociálními službami Chomutov – Domovem pro seniory na Písečné, kteří jsou do projektu zapojeni.
 • Dobrovolnictví a charitativní činnost aktivní účast v akci „Den proti rakovině“ – zapojení žáků do akce žlutá kytička, Světluška atd., spolupráce s Kapkou 97, hromadné darování krve.
 • Zapojení do aktivit ke světovým dnům: „Modrý den“ porozumění autismu, „Fialový den“ zvýšení povědomí o epilepsii, „Ponožkový den“ – světový den Downova syndromu
 • „Daruj život“ – možnost zapsat se do Českého registru dárců krvetvorných buněk, spolupráce s IKEM Praha
 • Účast na charitativních sportovních akcí – např. charitativní běh Teribear hýbe Prahou
 • Domov mládeže školy: každoroční akce pro děti z dětských domovů a Klokánku: „Pálení čarodějnic“ a „Hurá na prázdniny“
 • Domovy pro seniory a chomutovská nemocnice: návštěvy žáků před Vánocemi s krátkým vystoupením + předáním drobných dárečků vlastní výroby.
 • Dobrovolnické aktivity v programu DofE – program Vévody z Edinburghu.
 • Aktivní účast žáků ve Studentském parlamentu města Chomutova, studentský participativní rozpočet města + význam samosprávy.

Další vzdělávání

 • Kurzy „První pomoc pro pedagogické pracovníky“, pro firmy
 • Projekt pro žáky ZŠ a děti MŠ: „Energie pod pokličkou“: netradiční forma seznámení s výrobou elektrické energie.
 • „Škola udržitelného rozvoje“, environmentální výchova, škola má propůjčen titul Škola udržitelného rozvoje. Je aktivní člen Klubu ekologické výchovy

ESOZ zapojuje své zaměstnance do rozhodovacích procesů a zlepšování chodu organizace:

 • Pravidelné porady vedení a úseků školy.
 • Pravidelná jednání s vedením odborových organizací ČMOS a STAVBA
 • Poradní orgány složené za zaměstnanců: metodické a předmětové kabinety, pedagogické rady, Školní poradenské pracoviště Rada Dostupná Studentům („RaDoSt“), poradní sbory vedení školy.
 • Účast zaměstnanců v profesních a zaměstnavatelských organizacích: Hospodářská komora a její profesní cechy, průmyslové svazy, Národní ústav pro vzdělávání atd. a transformace závěrů z jednání v těchto orgánech do procesů školy.

 

Poskytuje nefinanční benefity svým zaměstnancům nad rámec zákonných povinností:

 • Další profesní rozvoj samostudiem v pracovní době mimo pravidelné pracoviště (12 dnů v kalendářním roce u pedagogických pracovníků).
 • Příprava na výuky mimo pravidelné pracoviště školy – takto realizace úkonů mimo pravidelnou výuku.
 • Další profesní rozvoj účastí v zahraničních projektech: stáže, monitoringy apod.
 • Jazykové vzdělávání v zahraničí – na základě zájmu zaměstnanců hledání zdrojů a následné zajištění v rámci programů ERASMUS apod.

Plné krytí administrativních úkonů při zapojení pracovníků do projektových aktivit.

Škola dbá i na vlastní ekonomickou udržitelnost, kterou však může ovlivnit jen částečně. Hlavním kapitálem jsou zde lidské zdroje. Zaměřují se především na efektivitu vykonávaných činností, produktivitu práce a úzkou spolupráci mezi zaměstnanci, předávání informací, apod. Zaměstnance podporují v samostudiu, společných školeních i mentoringu.

Ekonomická efektivita je realizována prostřednictvím těchto konkrétních opatření, například:

 • Měsíční sledování spotřeby energií
 • Měsíční sledování spotřeby PHM
 • Náklady a výnosy v doplňkové činnosti

Sledování přidané hodnoty v rámci tzv. vnitřní produktivní činnosti: konají žáci a učitelé odborného výcviku technických oborů v rámci správy a údržby majetku školy.

Co se týče environmentální odpovědnosti, realizuje škola následující projekty a opatření:

 • Energická stavení opatření: zateplení budov a výměna okenních a dveřních výplní.
 • Regulace topných soustav
 • Detailní sledování a vyhodnocování spotřeby energií (plyn, voda, TUV a elektrická energie) – měsíční vyhodnocení spotřeby, včetně nákladů.
 • Zpracování podkladů pro Analýzu potencionálu na realizaci energetických opatření metodou EPC a zapojení do pilotního projektu Ústeckého kraje „Poskytovatel energetických služeb pro vybrané objekt Ústeckého kraje“. V
 • Výstavba bezúdržbová sportoviště.

Motivace ESOZ pro realizaci společensky odpovědných aktivit rozdělují do tří oblastí.

 • Motivace školy pro aktivity společenské odpovědnosti:
 • Udržení dobrého jména školy a dobrého a požadovaného profesního profilu.
 • Ochota zaměstnanců komunikovat s klienty a hledat vhodná řešení.
 • Plnit roli společenské odpovědnosti návazně na spolupráci s významnými zaměstnavateli v regionu: ČEZ a.s., ČEZ Distribuce a.s., United Energy a.s., Krajská zdravotní a.s., Severočeské doly a.s.
 • Motivovat další školské organizace k podpoře společenské odpovědnosti.
 • Přenést zkušenosti z aktivit společenské odpovědnosti na žáky školy – transformace do budoucího osobního a profesního života.