Organizace Kamarád – LORM Žatec se řídí mottem: Pomáháme těm, kteří měli trochu méně štěstí nežli my

Loni jsme opět oceňovali v rámci 5. ročníku soutěže „Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Ceny hejtmana se účastnilo 39 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Předmětem činnosti této příspěvkové organizace jsou Domov pro osoby se zdravotním postižením, Týdenní a denní stacionář, Sociálně terapeutická dílna, Chráněné bydlení, Podpora samostatného bydlení, Odlehčovací služby a Krizová pomoc.

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je pomáhat lidem v nepříznivé životní situaci. Poskytnout osobám z cílové skupiny takovou míru podpory či pomoci, kterou vyžadují pro žití důstojného a naplňujícího života s handicapem, posilovat tím jejich sebevědomí a sociální začleňování a předcházet předsudkům ve společnosti, posláním Týdenního stacionáře je umožnit osobám cílové skupiny sociální kontakt se skupinou osob s obdobným postižením a získat, nebo udržet si dovednosti, které napomáhají jejich sociálnímu začleňování, posláním ambulantní služby Sociálně terapeutická dílna Kamarád – LORM je poskytovat osobám z cílové skupiny takové podmínky a individuální podporu, která povede k získání, prohloubení či udržení jejich pracovních i sociálních dovedností a návyků. Hlavním cílem služby je účelná a pravidelná podpora těch dovedností, které jsou potřebné pro běžný způsob života uživatele a tím přispívat jeho sociálnímu začleňování a zvyšovat šance na jeho pracovní uplatnění, posláním pobytové služby Chráněné bydlení je umožnit osobám, které jsou v určitých oblastech závislé na pomoci druhé osoby, žít v podmínkách, umožňujících jim rozvíjet svou samostatnost a dovednosti, potřebné pro běžný způsob života a tak podporovat jejich sociální začleňování. Posláním terénní služby Podpora samostatného bydlení je umožnit osobám z cílové skupiny získat nebo udržet si samostatné bydlení a žít svůj život podle vlastních představ a přání tak, jak je to běžné u jejich vrstevníků. Odlehčovací služby a krizová pomoc poskytují uživatelům potřebné zázemí, přibližující klidné rodinné prostředí, navozující pocit jistoty, dále vzdělání a výchovu podle individuálních plánů, podporuje svými aktivitami začleňování uživatelů do veřejného života. Výchova je zaměřena na rozvoj, upevňování a udržování rozumových schopností, praktických dovedností a motorických funkcí. Odpolední činnost je věnována zájmovým aktivitám dle výběru uživatele.

Svým zaměstnancům poskytují nefinanční benefity:

  • flexibilní pracovní doba
  • možnost práce z domova
  • fond FKSP – příspěvky na dovolenou, kulturní a společenské akce
  • poukázky na vitamínové prostředky
  • vánoční večírek
  • a další

Dále mají zaměstnanci možnost vzdělávání v dané činnosti:

  • odborné kurzy
  • semináře
  • konference
  • odborné stáže na jiných pracovištích

Stávající a bývalí zaměstnanci se pravidelně setkávají a vyměňují si zkušenosti, jak dělat služby stále lepšími, což se velmi osvědčilo. Podporují též zaměstnávání žen nad 50 let, ženy po návratu z mateřské dovolené, mladé lidi do 29 let a lidi z evidence úřadu práce.

Realizují i několik projektů k ochraně životního prostředí – zajištění energeticky šetrnějšího osvětlení, ekonomičtější výběr dodavatelů energie.

Zapojují své klienty do akcí s danou tématikou, např. Den země, Den vody aj.

Z 50 % používají výrobky šetrné k životnímu prostředí.

Motivací pro realizaci všech aktivit, a to i těch společensky odpovědných, je hlavně spokojenost klientů, spokojenost partnerských organizací a spokojenost zaměstnanců.