Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje pozvala vysoké školy a výzkumné organizace Ústeckého kraje k jednání s ministryní školství Mgr. Kateřinou Valachovou, Ph.D. Setkání proběhlo na půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně u příležitosti středeční návštěvy ministryně v Ústeckém kraji.

ÚSTECKÝ KRAJ/HSR-ÚK (23.3.2016) – Kooperační oborové seskupení sdružující vysoké školy a další subjekty vědecko-výzkumné, inovační a vzdělávání infrastruktury s názvem „Výzkumně vzdělávací platforma Ústeckého kraje“, vzniklá z iniciativy Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a regionální kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK, tento týden zasedala na půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Čestným hostem platformy byla ministryně školství Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. Tématem setkání byla podpora vysokých škol v kraji a rozvoj výzkumu a vývoje.

Paní ministryni přivítala Gabriela Nekolová, DiS., předsedkyně HSR-ÚK a zástupkyně zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK a rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

„Výzkumně vzdělávací platformu jsme založili s cílem spolupracovat na rozvoji výzkumu, vývoje a inovací a zajistit dostatek kvalitních vysokoškolsky vzdělaných absolventů, kteří v kraji najdou své uplatnění“, sdělila na úvod Gabriela Nekolová. Představila hlavní požadavky platformy a problémy, s nimiž se Ústecký kraj v této oblasti potýká.

„V Ústeckém a sousedním Karlovarském kraji je ve srovnání s republikovým průměrem nejnižší počet absolventů vysokých škol. Stejně tak prostředky, které sem proudí z veřejných zdrojů na podporu výzkumu a vývoje jsou nejnižší v republice. Pokud se má Ústecký kraj dále rozvíjet, musíme toto změnit a neobejdeme se bez podpory státu“ shrnula Nekolová.

Vysoká škola chemicko-technologická, která společně s firmou Unipetrol vybudovala výzkumně-vzdělávací centrum UniCRE přímo v prostorách chemických závodů v Litvínově úspěšně získává studenty i díky tomuto propojení přímo s reálným provozem. „Naši studenti se již během studia zapojují na pozicích pomocných pracovníků a získávají cenné zkušenosti. Mnozí z nich také v Ústeckém kraji po ukončení studia zůstávají a nacházení práci. To co bychom nyní potřebovali je rozšíření podpory doktorského studia v regionu, protože tato úroveň vzdělávání v oboru chemie je v sousedním Německu běžným standardem“, informoval ministryni prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc., prorektor pro pedagogiku Vysoké školy chemicko-technologické.

Zástupce technologického parku Nupharo Milan Ganik seznámil ministryni se zahájením zkušebního provozu v nově vybudovaném areálu, kde již nyní vzniklo 200 nových pracovních míst a s ohledem na další možnost rozvoje zdůraznil nutnou spolupráci s vysokými školami v kraji i blízkém Německu. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně představila své rozvojové plány a projekty. Platforma společně apelovala na zajištění souladu mezi jednotlivými ministerstvy při vypisování výzev na čerpání evropských fondů. Představila také společný záměr vytvořit v Ústeckém kraji středisko vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií určeném pro širokou škálu cílových skupin – od studentů vysokých škol až po zájemce o další vzdělávání. Schopnost plnohodnotného a efektivního využití informačních a komunikačních technologií se pro rozvoj kraje jeví jako zásadní a vzájemná spolupráce vysokých škol v Ústeckém kraji v této oblasti umožní sdílet odborné kapacity a přispět k vyšší kvalifikaci pracovní síly v Ústeckém kraji.

Ministryně představila několik konkrétních návrhů, které by mohly pomoci v rozvoji kvality vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v Ústeckém kraji, na nichž je připravena spolupracovat právě i s Výzkumně vzdělávací platformou Ústeckého kraje. Jedna z takovýchto konkrétních forem aktivní podpory by mohla být představována prosazením optimálnějšího nastavení výzev vyhlašovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost tak, aby se tyto výzvy navzájem vhodně a efektivně doplňovaly. Paní ministryně zároveň zdůraznila, že pro zcela adresnou, konkrétní podporu škol všech stupňů v Ústeckém kraji není nezbytně nutné spoléhat se pouze na evropské fondy – paní ministryně vnímá možnosti na úrovni národních dotačních programů, kdy podpora z jejich rámce může být do Ústeckého kraje k dispozici v řádu několika mála měsíců. To se může týkat jak specifických aktivit na podporu základního školství, středního odborného školství, tak vysokého školství. Cílená podpora by měla mj. zohlednit i celkově nepříznivou sociálně-ekonomickou situaci v rámci Ústeckého kraje, která neblahým způsobem dopadá právě i na děti a mládež jako účastníky vzdělávání a omezuje tak jejich budoucí schopnost úspěšného uplatnění se na trhu práce. Na úrovni vysokého školství bude paní ministryně usilovat o možnost zlepšení situace v oblasti odměňování doktorandů vysokých škol – i toto opatření by mělo do budoucna přispět k tomu, aby byla posílena sounáležitost absolventů (nejen) vysokých škol s regionem a aby tito po ukončení svého vzdělávání z Ústeckého kraje neodcházeli. Především schopnosti studentů technických a přírodovědných oborů uspět po absolvování studia na trhu práce a celkovému zvýšení úrovně absolventů středních škol pomůže v budoucnu také povinná maturita z matematiky, kterou ministryně Valachová prosadila v rámci novely školského zákona.

Návštěva ministryně na půdě univerzity pokračovala bilaterálním jednáním s rektorem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D.

Pozn.: Výzkumně vzdělávací platformu ÚK ustavenou při HSR-ÚK tvoří:

  • České vysoké učení technické v Praze – pracoviště Děčín (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Fakulta dopravní),
  • Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje,
  • Nupharo Park, a.s.,
  • Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. – UniCRE,
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
  • Vysoká škola finanční a správní, z.ú. – studijní středisko Most,
  • Vysoká škola chemicko-technologická Praha,
  • Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Kontakt pro média:

Gabriela Nekolová
předsedkyně HSR-ÚK
zástupkyně zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK
mobil: +420 602 482 065
e-mail: nekolova@hsr-uk.cz

Hospodářská a sociální rada ÚK
Budovatelů 2532, 434 01 Most

Tisková zpráva a usnesení ke stažení:

Tisková zpráva / 23. 3. 2016

 

Fotogalerie

Zdroj: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně