Studie proveditelnosti rozvoje inovačního prostředí pro posílení kapacit VaV a souvisejících vzdělávacích kapacit v oblasti vodíku v Ústeckém kraji

Název projektu: Studie proveditelnosti rozvoje inovačního prostředí pro posílení kapacit VaV a souvisejících vzdělávacích kapacit v oblasti vodíku v Ústeckém kraji

Řešitel: Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s.

Termín realizace: 1. 9. 2021 – 30. 4. 2022

Dotační titul: Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 1, „Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II” reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194

Anotace projektu: 

Strategický projekt předjímá řešení širšího komplexu rozvojových aktivit, procesů a jednotlivých projektů spjatých s rozvojem inovačního prostředí pro posílení kapacit VaV a souvisejících vzdělávacích kapacit v oblasti vodíku v Ústeckém kraji, kdy jejich příprava bude koordinována na úrovni Vodíkové platformy Ústeckého kraje.

Hlavním cílem strategického projektu je přispět k rozvoji inovačního prostředí pro posílení kapacit VaV a souvisejících vzdělávacích kapacit v oblasti vodíku v Ústeckém kraji a tím přispět i k zajištění předpokladů pro postupnou dekarbonizaci hospodářství Ústeckého kraje jako takového. Projekt tak má značný transformační potenciál. Vedle provázanosti s RIS3 strategií Ústeckého kraje svou podstatou úzce váže na cíle Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (strategie RE:START) a v současné době rozvíjený Plán spravedlivé územní transformace, který je základním předpokladem pro možnost využití prostředků Fondu pro spravedlivou transformaci.

Cílové skupiny projektu jsou velmi široké a prioritně lze mezi ně zařadit:

  • výzkumné, vývojové a vzdělávací organizace.
  • velké podniky,
  • malé a střední podniky,
  • start-upy.

Všechny tyto cílové skupiny budou participovat na řešení jednotlivých rozvojových aktivit, procesů a projektů, kterými bude tento strategický projekt fakticky tvořen.

„Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím Dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II , reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194.“