Asistenční voucher – Studie proveditelnosti rozvoje hodnotového řetězce vodíkového hospodářství v Ústeckém kraji

Název projektu: Studie proveditelnosti rozvoje hodnotového řetězce vodíkového hospodářství v Ústeckém kraji

Řešitel: Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s.

Termín realizace: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2021

Dotační titul: Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 1, „Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II” reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194

Anotace projektu: 

Projekt je zaměřen na zpracování studie proveditelnosti (extenzivní projektové fiše) rozvoje hodnotového řetězce vodíkového hospodářství v Ústeckém kraji, která bude využita jako jeden ze dvou základních koncepčních materiálů pro Vodíkovou platformu Ústeckého kraje, jejíž aktivitu Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje koordinuje a jež bude na jeho základě modelovat rozvoj možností výroby, skladování a distribuce vodíku v Ústeckém kraji s respektem k výzvám, kterým bude regionální ekonomika a podniky čelit v kontextu implementace celoevropské politiky Zelené dohody pro Evropu a s nimi souvisejících transformačních procesů.

Na základě zpracované studie proveditelnosti budou moci být v koordinaci Vodíkové platformy Ústeckého kraje v budoucnu připravovány konkrétní rozvojové projekty pro podporu hodnotového řetězce vodíkového hospodářství v Ústeckém kraji, jejichž financování bude řešeno kombinací využívání vlastních zdrojů jednotlivých do řetězce zapojených stakeholderů a zdrojů evropských strukturálních fondů, komunitárních programů, finančních nástrojů a dalších zdrojů stejně tak jako zdrojů programů státního rozpočtu ČR.

V procesu rozvoje hodnotového řetězce bude akcentován a konkrétně definován i potenciál internacionalizace vodíkového hospodářství Ústeckého kraje mj. i z pohledu blízkosti a možnosti spolupráce se subjekty v Sasku, v jehož rámci je v současné době vodíkové hospodářství též výrazným způsobem podporováno.

„Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím Dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II , reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194.“