Společensky odpovědný Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov

Dětský domov pečuje o děti s nařízenou ústavní výchovou. Kvalitu života dětí zajišťují množstvím volnočasových aktivit, od sportovních kroužků až po výtvarné, literární či divadelní. Svými vystoupeními a výrobky se děti prezentují na různých kulturních akcích města i kraje – Vánoční trhy, Chomutovské slavnosti v Zooparku, Jarmark v Jimlíně apod.

Dětský domov v maximální možné míře podporuje mladé dospělé, kteří se připravují na odchod do samotného života a to formou pomoci s hledáním ubytování a zaměstnání. Pomáhají s orientací s úřady a bankovními institucemi. Dětský domov provozuje komunitní bydlení studijního typu, kde žijí mladí dospělí od 18 let samostatně, pouze s formálním dohledem pedagogického pracovníka. V průběhu letních prázdnin se ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové, ale i díky vlastním kontaktům na zaměstnavatele ve městě Chomutov mladí dospělí zapojují na trh práce. V loňském roce dvě klientky o letních prázdninách vycestovaly na jazykový kurz do Anglie.

V rámci FKSP (Fond kulturních a sociálních potřeb) poskytují zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění ve výši 1000 Kč, příspěvek na obědy a volné vstupenky na divadelní představení v Městském divadle v Chomutově. Dále mají zaměstnanci v dětském domově možnost zdarma navštěvovat posilovnu a infrasaunu, dále si půjčit cyklistické či lyžařské vybavení.

Odborný růst zaměstnanců

Podstata dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vyplývá ze zákona o pedagogických pracovnících. Dětský domov dbá na odborný růst zaměstnanců, zaměstnanci mají možnost využívat ze široké nabídky akreditovaných seminářů, které jsou hrazeny z provozních prostředků organizace. Vedle toho organizace poskytuje dostatek příležitostí pro vysokoškolské vzdělání zaměstnanců, případně pro doplnění kvalifikace stávajícím zaměstnancům a to formou poskytování studijního volna.

Podpora dodržování lidských práv

Dodržování lidských práv a práv na ochranu dítěte je základním smyslem fungování dětského domova. Dodržování práv je při výkonu naší práce sledováno při pravidelných prověrkách státního zastupitelství. Dětský domov rovněž spolupracuje s Českým helsinským výborem v projektu „Děti vězněných rodičů“, s cílem zajistit základní právo kontaktu dětí s osobami odpovědnými za výchovu.

Aktivity rozvíjející vlastní ekonomickou udržitelnost

Dětský domov má zřízenou doplňkovou činnost – poskytování reklamní činnosti. Hospodaření dětského domova prošlo v minulosti významnými změnami, z nichž nejdůležitější je samotné hospodaření skupin – tzn. každá rodinná skupina (RS) má vlastní měsíční rozpočet, stanovený v rámci respektování zákonných norem na aktuální počet dětí na rodinné skupině. Na konci měsíce odpovědný vedoucí rodinné skupiny vyúčtuje zálohu na provoz RS v ekonomickém oddělení dětského domova.

Dětský domov funguje také na základě podpory sponzorů a to jak formou finanční, tak formou věcných darů. Ve spolupráce s firmou KOMPAKT provozuje 3 automobily, finanční příspěvky a podporu kamerového systému v dětském domově zajišťuje firma VIZAM security. Sponzorské dary jsou využívány nejvíce na organizaci letních prázdnin, na úhradu příspěvků a dopravy na letní dětské tábory.

Environmentální politika

Součástí Školního vzdělávacího programu dětského domova je rovněž zaměření na environmentální výchovu. V každé rodinné skupině třídí odpad. Ve spolupráci s Technickými službami města Chomutova mají rovněž k dispozici kontejner na bioodpad, kam je separována tráva po sečení rozlehlého areálu.

V dětském domově došlo ke kompletní výměně starých kotlů za nové, moderní kondenzační kotle, které centrálně vytápějí budovy. Dále došlo ke kompletní výměně osvětlení – byly pořízeny LED žárovky, což znamenalo úsporu ve výši 15 % vynaložených nákladů.

Motivace k realizaci aktivit v oblasti společenské odpovědnosti

Péče o děti s nařízenou ústavní výchovou je nesmírně důležitý úkol. Do problematiky péče zasahují ve velké míře neziskové organizace, zvyšuje se také očekávání ve vztahu nahradit zařízení pěstounskou péčí, nicméně vhodných pěstounů je stále nedostatek. Považují za nezbytné, aby byla zachována garantovaná státní péče o děti v ohrožení, kdy do výchovně-vzdělávacího procesu vstupují vzdělaní a plně kvalifikovaní pedagogové, kteří mohou adekvátně reagovat na potřeby dětí.

 

Projektová činnost

Budoucnost pro Samuela – projekt realizoval tento dětský domov a zapojil celkem 12 domovů z Ústeckého, Karlovarského a Libereckého kraje. Cílem projektu bylo usnadnit dětem z dětských domovů ve věku od 16 let výše přechod do samotného života, kde již nebudou mít sociální vazby, které jim dětský domov poskytuje. V projektu bylo podpořeno celkem 75 dětí a žáků, 30 pedagogických pracovníků. Byly vytvořeny metodické příručky určené pro přímou práci s cílovou skupinou v oblasti orientace na trh práce, orientace na širší veřejnost a poskytované služby a dále základy ekogramotnosti. V rámci udržitelnosti projektu provozuje dětský domov 3 cvičné byty, v nichž mají děti ve věku od 16 let výše možnost připravovat se na odchod z dětských domovů po dovršení zletilosti.

Projekt Herkules – opět byl realizátorem tento dětský domov. Cílem projektu bylo zapojit děti do společnosti prostřednictvím spotu a posílit v nich tak pocit sounáležitosti, zodpovědnosti, motivace a možnost rozvíjet svou osobnost, fyzickou a psychickou kondici. V projektu bylo podpořeno 32 dětí a žáků a 20 pedagogických pracovníků dětského domova. Byla vytvořena 1 metodická příručka.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.