VVV MOST spol. s.r.o. je firma, která společenskou odpovědnost považuje za normu slušného chování v jakémkoliv prostředí

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

VVV MOST spol. s.r.o.

Společnost VVV MOST spol. s.r.o. byla založena v roce 1990. První tři písmena v názvu společnosti označují prvotní aktivity: výzkum, vývoj, výrobu.

Počáteční aktivity byly zaměřeny převážně na expertizy týkající se problematiky dopravních pásů. Během následujících let byla činnost firmy postupně rozšiřována. V současné době společnost nabízí komplexní služby v oblasti projekce, výroby a údržby pásových dopravníků a dodávky zařízení na třídění kameniva, štěrků a písků.

Společnost dlouhodobě podporuje kulturní zařízení Docela velké divadlo v Litvínově a příležitostně školy, školky i jiná kulturní zařízení. V neposlední řadě podporují sportovní kluby a akce. Co se týče spolupráce se středními školami, umožňují studentům vykonávat studijní praxi ve společnosti. Obvyklá je i spolupráce s vysokoškolskými studenty na jejich bakalářských či diplomových pracích.

Zpětnou vazbu od svých zaměstnanců zajišťují prostřednictvím řízených rozhovorů, které se konají 1x za rok a jsou spojeny s hodnotícími pohovory. Významným ukazatelem spokojenosti zaměstnanců je nízká fluktuace, zejména na pozici THP pracovníků (technicko-hospodářský pracovník, jde o nevýrobní pracovníky, např. účetní, sekretariát, vedoucí útvarů) a manažerů společnosti. Spokojenost zaměstnanců nedávno potvrdil i dotazníkový průzkum „Stresové faktory na pracovišti ve společnosti VVV MOST spol. s.r.o.“ a výsledky byly vynikající. Pro podporu dodržování lidských práv zvažuje firma přípravu etického kodexu na míru své společnosti. Tato myšlenka je v přípravné fázi.

 

Své zaměstnance podporují řadou nefinančních benefitů:

 • Týden dovolené nad rámec zákonných požadavků
 • Možnost využití služebního automobilu k soukromým účelům
 • Možnost práce z domova
 • Flexibilní pracovní doba u THP zaměstnanců či zkrácený pracovní úvazek
 • Sociální fond, prostřednictvím kterého kromě příspěvků na dovolenou, životní a důchodové pojištění umožňují zaměstnancům bezplatně nebo za zvýhodněnou cenu navštěvovat kulturní akce, sportovní a relaxační centra.

 

Pro vlastní rozvoj a podporu ekonomické udržitelnosti kladou důraz především na:

 • Stabilizaci dodavatelské a odběratelské základny
 • Rozšiřování portfolia nabízených výrobků a služeb dle přání a potřeb zákazníků
 • Důraz na kvalitu poskytování výrobků a služeb
 • Sledování aktuálních trendů výzkumných a vývojových aktivit v oboru
 • Provádění vlastního výzkumu a vývoje společnosti
 • Modernizace výrobního zázemí společnosti (eliminace negativních vlivů na životní prostředí a snížení energetických nákladů na provoz strojů)
 • Modernizace vozového parku společnosti (eliminace negativních vlivů na životní prostředí a snížení nákladů na provoz vozidel).

Motivaci k realizaci aktivit v oblasti společenské odpovědnosti organizací spatřují zejména v tom, že společenskou odpovědnost považují za normu slušného chování v jakémkoliv prostředí. Díky společenské odpovědnosti má společnost spokojené zaměstnance a díky tomu stabilizovanou personální základnu, což garantuje dobrý chod firmy, díky kterému významně ovlivňují celkovou ekonomickou stabilitu společnosti.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.