Krajská tripartita se sešla v Děčíně

Zhodnocení letošního roku a plány na rok příští jsou v tomto čase tématem skoro pro každého. Nejinak je tomu v tripartitě Ústeckého kraje. V prostorách děčínského zámku byly projednány také aktuální problémy a výzvy, které jsou třeba řešit. 

Na příští rok mají členové tripartity mnoho plánů. Byl tedy projednán harmonogram akcí a plánů. Z kraje roku 2018 proběhne jednání Sněmu, jež je nejvyšším orgánem Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje. Účast na tomto jednání přislíbil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, přizváni budou taktéž senátoři a poslanci, včetně nově zvolených. Hlavním bodem tohoto jednání budou priority a cíle pro rok 2018.

Vedle harmonogramu na příští rok, bylo velmi diskutovaným tématem navázání spolupráce s tripartitami v sousedních krajích, jež se potýkají s obdobnými problémy jako náš region. Gabriela Nekolová, předsedkyně Ústecké tripartity tento krok kvituje a učiní patřičné kroky pro jeho naplnění.

Dalším bodem programu byly také finanční záležitosti – informace o hospodaření, návrh rozpočtu a finanční řád na příští rok. Všechny tyto dokumenty byly jednomyslně schváleny všemi přítomnými.

Dále byla sdělena informace k programu RE:START, jehož vznik krajská tripartita iniciovala. Gabriela Nekolová seznámila členy HSR-ÚK s výsledky, které byly dosaženy za 5 měsíců od schválení Akčního plánu – byly schváleny programy za cca 11 miliard Kč. Jedná se např. program na revitalizaci brownfieldů, program na demolice, a další.

Následně bylo diskutováno o tématech, jako je energetické využití odpadů, podpora regionálních produktů a služeb, dopravní infrastruktura a další.

V závěru Gabriela Nekolová apelovala na všechny přítomné, aby do konce roku zaslali témata, která budou chtít v roce 2018 řešit.