Finanční řád HSR-ÚK

Finanční řád Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

 

  1. Výše členského příspěvku HSR-ÚK

Pro jednotlivé okresní hospodářské a sociální rady je stanoven členský příspěvek 60 000,00 Kč

Pro Ústecký kraj je stanoven členský příspěvek 400 000,00 Kč (Ústecký kraj může poskytnout členský příspěvek pouze ve výši stanovené rozhodnutím příslušného orgánu Ústeckého kraje dle zákona o krajích, přičemž v tomto svém rozhodování není nikterak vázán Finančním řádem, Stanovami HSR-ÚK nebo rozhodnutím jakéhokoliv orgánu HSR-ÚK.)

Pro zaměstnanecké organizace je stanoven členský příspěvek 0 Kč (v součtu za všechny subjekty reprezentující tuto sféru, dle klíče 1:1.

Pro zaměstnavatelské organizace je stanoven členský příspěvek 30 000,00 Kč (v součtu za všechny subjekty reprezentující tuto sféru, dle klíče 1:1).

 

  1. Úhrada členského příspěvku

Členský příspěvek je splatný bezhotovostním převodem na účet 190477730/0300 do 30. 4.  a 31. 8.

 

  1. Evidence členského příspěvku

Členské příspěvky jsou evidovány v účetní evidenci na samostatném účtu.

V případě prodlení úhrady členského příspěvku zasílá sekretariát HSR-ÚK do 15 dnů písemnou upomínku platby. Není-li platba členského příspěvku uhrazena ani v tomto termínu, sekretariát předkládá tuto informaci Předsednictvu HSR-ÚK k dalšímu řešení.

 

  1. Použití členského příspěvku (finančních zdrojů)

Členský příspěvek, jako jeden z finančních zdrojů HSR-ÚK, se použije pouze pro financování aktivit HSR-ÚK v souladu se Stanovami HSR-ÚK.

 

  1. Kontrola čerpání finančních prostředků

Finanční komise HSR-ÚK provádí pravidelnou kontrolu čerpání finančních prostředků. Zprávu o provedené kontrole přednese Předsednictvu HSR-ÚK.

 

  1. Výdaje jednotlivých kapitol

Výkonný výbor rozhoduje samostatně o výdajích z kapitoly „Rezerva“. Navýšení celkového rozpočtu schvaluje Sněm.