Závěry z konference „Surovinová bezpečnost a její technické a legislativní zabezpečení“

konané dne 29. 11. 2012 v Mostě.

Účastníci konference v duchu jednání a diskuse veřejně prezentují následující závěry :

  • považují ekonomické využití domácích surovinových zdrojů za nezbytnou podmínku úspěšného rozvoje českého hospodářství a jeho konkurenceschopnosti.
    Za zvláště závažné považují zajištění dlouhodobé bezpečnosti, spolehlivosti, dostupnosti a ekonomičnosti energetických zdrojů. Naplnění těchto cílů je podmíněno optimálním využitím domácích zdrojů, především jediného významného zdroje ČR, a to hnědého a četného uhlí.
  • požadují reálnou a realizovatelnou koncepci energetické politiky, která bude stanovením optimálního energetického mixu pokrývat dlouhodobé potřeby. Všechna odvětví energetiky  jsou důležitou částí a podmiňujícím faktorem konkurenceschopnosti českého průmyslu a jedním z klíčových ekonomických odvětví i Ústeckého kraje.
  • považují jakékoliv neopodstatněné netechnické omezení využívání nerostného bohatství ČR  za nepřijatelné, a proto považujeme i  uměle stanovené územní ekologické limity za neopodstatnělé a i z hlediska  důvodů jejich stanovení za překonané.
  • zásadně nesouhlasí s jakoukoliv  změnou HZ dříve, než budou schváleny aktualizace dlouhodobých strategických materiálů, především Státní energetické koncepce ČR, Surovinové politiky ČR a Koncepce energetické a surovinové bezpečnosti ČR.
  • majitelem nerostného bohatství je ČR, a ta musí prostřednictvím orgánů správy  ČR rozhodovat s konečnou platností o využití svého nerostného bohatství.

Vyzýváme proto poslance PSP ČR, aby při hlasování o vetu prezidenta k „malé“ novele HZ, která odstraňuje možnost vyvlastnění tuto novelu nepodpořili. Stát by tak ztratil zákonný prostředek pro umožnění hospodárného využití strategických zásob surovin, které jsou jeho vlastnictvím, zejména v případě ohrožení jeho surovinové a energetické bezpečnosti.

 

Za pořadatele:

Ing. Rudolf Jung, předseda OHK Most

Ing.Helena Veverková, předsedkyně HSRM