ZÁVĚRY Z 1. ROČNÍKU SOCIÁLNÍHO FÓRA ÚSTECKÉHO KRAJE

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje ve spolupráci s Ústeckým krajem uspořádaly první ročník odborné konference Sociální fórum Ústeckého kraje. „Smyslem této akce bylo vyvolání diskuze mezi odbornou veřejností a vyzvat k řešení specifických problémů tohoto kraje,“ podotkla Gabriela Nekolová.

Témata:

 • Problematika zaměstnanosti a její specifika v Ústeckém kraji
 • Exekuce a zadluženost v regionu a jejich vliv na sociální statut obyvatel
 • Bydlení a soužití obyvatel v kontextu sociální vyloučení

PROBLEMATIKA ZAMĚSTNANOSTI A JEJÍ SPECIFIKA V ÚSTECKÉM KRAJI

Prezentace k tomuto bloku:  ZDE.

Blok moderovala Dagmar Prošková, výkonná manažerka Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje.

Závěry:

 • v posledních letech se daří snižovat počet absolventů, kteří po absolvování školy nenacházejí uplatnění na trhu práce;
 • je potřeba i nadále usilovat o rozvoj kompetencí absolventů ve shodě s potřebami trhu práce;
 • pro budoucí uplatnění mladých lidí na trhu práce mají zásadní roli jejich rodiče a míra jejich povědomí o reálných potřebách trhu práce a zaměstnavatelů – tuto skutečnost je potřeba adekvátně reflektovat;
 • je potřeba usilovat o další rozvoj spolupráce škol, jejich zřizovatelů a firem napříč všemi úrovni vzdělávacího procesu;
 • mezi dlouhodobě nezaměstnanými se stabilně zvyšuje podíl osob s nízkým vzděláním – jasně se ukazuje, že vzdělání má smysl;
 • u dlouhodobě nezaměstnaných je třeba klást důraz na motivaci a individuální přístup;
 • dlouhodobá nezaměstnanost s sebou nese celou škálu dalších nepříznivých doprovodných jevů– jako je např. zadluženost a exekuce, které vytváří prostor pro růst tzv. šedé ekonomiky;
 • je potřeba usilovat o přenastavení systému sociálních dávek a podmínění podpory v nezaměstnanosti aktivitním přístupem ze strany evidovaných uchazečů na úřadech práce;
 • měly by být hledány cesty jak umožnit vzdělávacím programům škol pružněji reagovat na dynamicky se měnící potřeby trhu práce;
 • v současné době jsou rozvíjeny moderní systémy umožňující realizovat efektivní predikce potřeb trhu práce, které mohou v budoucnu napomoci sbližování nabídky a poptávky na trhu práce.

EXEKUCE A ZADLUŽENOST V REGIONU A JEJICH VLIV NA SOCIÁLNÍ STATUT OBYVATEL

Prezentace k tomuto bloku: ZDE.

Druhý blok byl věnován exekucím a zadluženosti v regionu. Uvedla a moderovala jej Gabriela Nekolová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí a předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.

Závěry:

 • exekuce jako takové nepostihují pouze samotného dlužníka, ale celou jeho rodinu – to s sebou nese dalekosáhlé společenské dopady;
 • je potřeba na systémové a legislativní úrovni zvážit možnosti úpravy exekucí (např. v podobě definování tzv. místní příslušnosti exekutorů);
 • významně je potřeba posílit preventivní opatření, tzn. je potřeba podpořit další rozvoj finanční gramotnosti a zároveň připravit ucelený systém bezplatně dostupného dluhového poradenství;
 • měly by být hledány cesty pro možnost pomoci osobám postižených exekucí, jež pracují a snaží se své dluhy aktivně splácet, stejně tak jako osobám postižených exekucí, které jsou nezaměstnané a samy exekuce vytváří faktickou bariéru pro jejich nástup do zaměstnání;
 • přítomní se shodli na tom, že je potřeba nastavit přísnější pravidla pro osoby, které žijí na dluh vědomě (= život na dluh mají jako „životní styl“);
 • prostřednictvím systémových opatření by měl být dán prostor pro možnost rozvoje zajímavých a efektivních modelů spolupráce firem a neziskových organizací při řešení exekucí a zadluženosti zaměstnanců, která může ústit ve stabilizaci osobní situace zaměstnance a tedy i jeho lepší pracovní výkony a faktickou udržitelnost zaměstnání (viz příklad níže);

Příklad dobré praxe: společnost AGC Flat Glass, a.s. představila na fóru svůj osvědčený model při řešení problémů zaměstnanců v oblasti exekucí a dluhů rozvinutý díky spolupráci se Sociální agenturou, o.s. – jde o tzv. Helplinku, bezplatné poradenství , které je poskytované zaměstnancům, kteří  se potýkají s problémy (nejen) na úrovni svých finančních závazků. Díky této provozované službě došlo k prokazatelnému snížení fluktuace zaměstnanců a tedy i zajištění stabilní vysoké kvality výroby. Helplinka tak představuje významný a efektivní nástroj pro stabilizaci personálu, přispívá ke zlepšení kvality života zaměstnanců a v neposlední řadě i větší konkurenceschopnosti podniku jako takového.

 

BYDLENÍ A SOUŽITÍ OBYVATEL V KONTEXTU SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ

Prezentace k tomuto blokuZDE.

Do této problematiky uvedl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje, v jehož kompetenci jsou sociální věci a bezpečnost.

Závěry:

 • oblast bydlení je jedna z nejkritičtějších, na jejíž úrovni je potřeba usilovat o řadu legislativních změn, které pomohou zlepšit kvalitu života celé společnosti;
 • v Ústeckém kraji není třeba usilovat a priori o stavbu nových bytů v městech a obcích – velký potenciál představuje možnost rekonstrukcí staršího bytového fondu, kde by mohly významnou úlohu sehrát obce samotné (např. prostřednictvím výkupů bytových domů od soukromých vlastníků);
 • je potřeba zamezit obchodování s byty pro sociálně slabé, je potřeba zastavit obchodování s chudobou;
 • zodpovědné resorty musí usilovat o funkční zákon o evidenci obyvatel (potřeba elektronizace údajů a sdílení informací mezi úřady);
 • musí být pokračováno v diskusi o sloučení příspěvku a doplatku na bydlení;

Co na Sociální fórum říkají sami jeho aktéři? Více ve videu níže: