Základní škola Měcholupy, okres Louny má vlastní botanickou zahradu a školní sad.

 

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 4. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 43 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

 

 

Základní škola Měcholupy, okres Louny      

 

Škola vyrostla majestátně na kopečku nad vsí. Po půl století shlíží dolů do údolí a sleduje generace svých žáků, kteří prošli jejími dveřmi. Sama prošla za tu dobu vývojem, rekonstrukcemi a vylepšováním. Jde opravdu s dobou. K 50-tinám dostala krásné sportoviště. Získala i nový kabát a bude dál nabízet svou štědrost v podobě nejlepšího a nejmodernějšího vzdělávání pro nové generace svých absolventů. Jde o plně organizovanou školu s 9-ti ročníky a profesním pedagogickým sborem. Májí vlastní školní jídelnu, školní družinu a školní klub. Zajišťují vzdělávání dětem ze širokého okolí. Obohatili výuku o pěkná sportoviště vybudovaná na pozemku zahrady. Májí k dispozici vše, co jakákoliv velká škola. Počty žáků ve třídě umožňují ke každému individuální přístup.

 

Škola pořádá společné akce s městysem Měcholupy a místním spolkem Měcholupy 2012 – jsou to společná setkávání se seniory z domu s pečovatelskou službou, odpolední posezení s hudbou, kulturní vystoupení a další, jimž výsledkem je zvýšená kvalita společenského a kulturního života v obci a spolupráce organizací. Dále zabezpečuje provoz Obecné knihovny. Každoročně pořádá společenské akce pro občany obce – Ples škol, Jarní trhy, Vánoční jarmark, Koláčobraní, Rodinný pětiboj, výstavu Mazlíčků, Akademie školy. Do společenských akcí zapojují též rodiče žáků a naší školy. Z nabídek Úřadu práce zaměstnává pracovníky na společensky prospěšné práce a absolventské praxe. Jsou nositeli čestných titulů „Ekoškola“, „Zdravá škola“, „Škola udržitelného rozvoje Ústeckého kraje“ a „Světová škola“.

 

Jako nefinanční benefity jsou pro zaměstnance vstupenky do divadla v Žatci a doprava na kulturní akce. Škola spolupracuje se zdravotní pojišťovnou VZP. Všichni zaměstnanci mají možnost dalšího profesního růstu, od doplňování kvalifikace, až po její rozšiřování formou dalšího vzdělávání. Pracovníci mají možnost úpravy pracovní doby.

 

Škola se aktivně zapojuje do oblasti environmentální politiky. Třídí  všechny druhy odpadů, plasty, kovy, sklo, papír, baterie, zářivky, použité tonery, PET lahve, plastový odpad a bioodpad.

 

V areálu je vlastní botanická zahrada zaměřená na floru oblasti Džbánska, broukoviště, sad, bylinková zahrádka, rosarium a chov exotických ptáků. Škola je držitelkou čestného titulu Ekoškola a titulu škola udržitelného rozvoje Ústeckého kraje. Realizují množství projektů v oblasti ochrany životního prostředí například zavedení předmětu Ekologie do školního vzdělávacího procesu, zapojení do projektu Ekoškola a Recyklohraní Menu pro změnu, projekt Emise zabývající ho se čistotou ovzduší. Mají vlastní solární panel, který vyrábí energii pro venkovní učebnu školy. Dešťovou vodu zachycenou do sudů využívají k zalévání školní zahrady. Na všech vodovodních bateriích jsou umístěny perlátory pro úsporu vody a WC splachovače jsou opatřeny úsporným systémem.

Každoročně podporují akce s ekologickou tématikou. V roce 2017 se aktivně zúčastnili následujících akcí: Den Země, Den vody, Ukliďme si Česko. Den stroml, 72 hodin, Ekotoulky, Smokeman, Global money week, Den autismu, Týden globálního vzdělávání apod…

 

Preferují nakupování a používání výrobků šetrných k životnímu prostředí, především prostředky na úklid, všechny pouze z ekologicky šetrných surovin. Nakupují recyklovaný kancelářský papír a recyklované tonery do tiskáren.

 

Každoročně si měří „ekologickou stopu“ školy a dosahují snižování zátěže pro životní prostředí.

Motivace k realizaci aktivit v oblasti společenské odpovědnosti vychází z uvědomění zaměstnanců, spoluprací s občany obce, obecním úřadem a neziskovými organizacemi v obci. Jsou zapojeni do projektu „Giving Tuesday“ zaměřeného na podporu dobrovolnictví, dárcovství a obecně prospěšných činností.

 

 

„Za společenskou odpovědnost v naší škole pokládáme trvalý závazek vytvářet a dodržovat etické normy ve škole, přispívat k zlepšování životního prostředí a zvyšovat kvalitu života zaměstnanců a žáků školy, podporou jejich dalšího vzdělávání a osobního rozvoje. 

Věnujeme se především spolupráci naší školy s neziskovými organizacemi v obci, pořádáme společná setkání žáků a zaměstnanců školy se seniory, rodiči žáků a členy zastupitelstva.

V rámci ochrany životního prostředí třídíme odpady, máme vlastní botanickou zahradu, školní sad, Rozárium a pravidelně pomáháme s úklidem okolí školy a obce. Celý chod školy je podřízen oblastem úspory energií a udržitelného rozvoje.

Naše škola je držitelkou několika čestných titulů – Ekoškola, Škola udržitelného rozvoje, Světová škola, Zdravá škola a Škola pro demokracii.“

Zdeněk Dosedla, ředitel školy