Vláda schválila program na regeneraci starých průmyslových areálů

28. 4. 2016, Most – Vláda dnes schválila program, který iniciovali představitelé strukturálně postižených krajů. Cílem programu „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“ je nejen zajistit řešení problémových areálů především v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji, ale také prostřednictvím jejich nového využití přispět k rozvoji regionů. Program by měl přinést až 2000 nových pracovních příležitostí a předpokládá objem dotací ve výši 2 miliardy Kč.

„V loňském roce jsme o vznik tohoto programu požádali předsedu vlády při jeho návštěvě v Ústeckém kraji, přípravou bylo pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu.  Díky práci ministerstva se podařilo připravit a prosadit program, který významně přispěje k rozvoji řešení problémů měst a obcí a vytvoří rozvojové plochy pro místní i nově přicházející podnik. S podnětem přišly zejména obce z oblasti Děčínska a Sokolovska, které se dlouhodobě potýkají s velkým množstvím starých průmyslových areálů a současně nedostatkem volných rozvojových ploch,“ komentovala Nekolová Gabriela, předsedkyně Hospodářské a sociální rady ÚK a zástupkyně zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, která se přípravy programu účastnila.

Žadateli o dotaci mohou být kraje a obce, jejichž katastrální území leží na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) a regionů charakterizovaných jako hospodářky problémové. Obce mohou získat 70 až 85 % způsobilých výdajů projektu, v závislosti na velikosti sídla, resp. počtu obyvatel. Celkově se předpokládá podpoření až 90 ha problematických lokalit.

Součástí přípravy programu „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“ byl průzkum, realizovaný kanceláří zmocněnce ve spolupráci s kraji. Na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje obce navrhly zhruba tisíc možných projektů. Konkrétně v Ústeckém 286, v Karlovarském 100 lokalit. Obce odhadly náklady na regeneraci vybraných lokalit na téměř 15 miliard Kč. 76 % tvoří menší projekty s předpokládanou rozlohou do tří hektarů v nákladech
cca 5 až 10 mil. Kč.

Smyslem programu je vytvořit množství drobnějších podnikatelsky využitelných ploch a nemovitostí, které ve svém důsledku vygenerují tolik pracovních míst jako obsazení několika velkých průmyslových zón. Dalším přínosem programu bude i množství nových investičních a podnikatelských příležitostí, které vzniknou v regenerovaných areálech bez nutnosti stavět průmyslové zóny na tzv. zelené ploše, což ve svém důsledku povede k ochraně přírodních zdrojů, zvýšení kvality životního prostředí, snížení záborů zemědělské půdy, zvýšení atraktivity sídel apod.

Předpokládaná potřeba prostředků státního rozpočtu na realizaci programu je vyčíslena na 2 miliardy korun, rozprostřených v letech 2017 až 2023. V Programu budou vypisovány kolové výzvy. Při hodnocení žádostí bude kladen důraz na efektivitu předložených projektů. Projekty bude posuzovat meziresortní hodnotitelská komise.

V rámci programu nelze hradit odstranění případné ekologické zátěže, nicméně program nezakazuje žadatelům tak učinit z vlastních prostředků nebo z jiných dotačních titulů.

„Program bude detailně představen na 2. Podnikatelském fóru Ústeckého kraje ve dnech 13.- 14.6. 2016, který pořádá HSR-ÚK a Ústecký kraj. Tam budou moci obce konzultovat své záměry se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, Agentury CzechInvest i dalšími odborníky na tuto problematiku,“ doplnila Nekolová Gabriela.

 

Kontakt pro média:

Gabriela Nekolová
předsedkyně HSR-ÚK
zástupkyně zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK
mobil: +420 602 482 065
e-mail: nekolova@hsr-uk.cz

Hospodářská a sociální rada ÚK
Budovatelů 2532, 434 01 Most

Tisková zpráva a usnesení ke stažení:

Tisková zpráva / 28. 4. 2016