Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. se podílí na chemickém vzdělávání žáků a studentů!

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 4. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 43 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

 

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

 Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. (UniCRE) se zabývá výzkumem technologií zpracování ropy a alternativních surovin a výzkumem pokročilých anorganických materiálů.  K hlavním výzkumným tématům patří efektivní a ekologická výroba paliv z alternativních surovin, omezení škodlivých emisí, ekologicky šetrná výroba důležitých petrochemikálii. UniCRE je schopno řešit výzkumné úkoly komplexně od vypracování rešeršní a patentové studie, přes laboratorní a poloprovozní zkoušky, návrh technologie a její ekonomické zhodnocení až po odborný dozor při realizaci výsledků. 

Klíčovým pracovištěm UniCRE je tzv. pokusná základna. Zdejší testovací jednotky umožňuji ověřovat průběh chemických procesů za reálných teplot, tlaků a za použití reálných procesních plynů. Tyto jednotky i další laboratorní vybavení jsou zahrnuty do projektu Katalytické procesy pro efektivní využití uhlíkatých energetických surovin (LM2015039), který finančně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z prostředků účelové podpory velkých infrastruktur. Díky tomuto projektu mohou příslušnou výzkumnou infrastrukturu v režimu open access využívat i vědci z jiných výzkumných organizací.

 
UniCRE také dlouhodobě spolupracuje s regionálními školami, od základních po vysoké. Významně se podílí na vzdělávání posluchačů Univerzitního centra VŠCHT Praha – Unipetrol a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, především Fakulty životního prostředí a Přírodovědecké fakulty. Spolupracuje však i s dalšími českými i zahraničními univerzitami. Studenti v laboratořích UniCRE například zpracovávají své závěrečné práce, včetně disertačních, ovšem na svých školních projektech zde mohou pracovat i středoškoláci. Vysokoškolští studenti se pod dohledem zkušených mentorů zapojují do řešení výzkumných projektů a získávají tak cennou praxi při studiu.

 

„V Ústeckém kraji působíme již více než 65 let a naše aktivity jsou kromě samotného výzkumu zaměřeny na podporu odborného chemického vzdělávání stávajících a budoucích odborníků pro chemický průmysl v našem kraji a celkový rozvoj regionu. Dlouhodobě se soustředíme na vzdělávání vysokoškoláků, středoškoláků a také jejich rodičů a učitelů. Jedním z našich nejdůležitějších témat je transfer technologií a výsledků výzkumu do praxe.“ František Svoboda, generální ředitel.