Společenská odpovědnost je pro Město Štětí důležitá z důvodu vlivu na okolní prostředí

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 4. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 43 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

 

 

Město Štětí

Štětí je město v jihovýchodní části, na samé hranici Ústeckého kraje. Leží na pravém břehu Labe, v polokruhu obklopeném svahy stoupajícími na sever a na východ k vysočině (západní okraj Dubské plošiny). Tyto svahy se sklání na jih a na mnoha místech byly porušeny někdejšími vodopády. Takto vytvořeným stržím se říkalo „Příkopy“. Na druhém břehu Labe se táhne zalesněná výšina. Město leží 50 km severně od Prahy a 16 km od Mělníka a nacházejí se v něm největší papírny v České republice. Podle úředních informací trvale žije na území města přibližně 8 700 obyvatel.

Dominantu okolí tvoří vrch Špičák (281 m) v blízkosti Stračí. Kopec je na několika místech rozštěpen a v těchto rozštěpech se vyskytují zvětralé čedičové kuličky. Ze Špičáku je pěkná vyhlídka na Labe a částečně i na město. Mezi další významné body krajiny patří především historicky známá hora Říp (459 m), vysoká čedičová kupa, vzdálená 10 km a Sovice (273 m), zčásti zalesněný svědecký vrch.

Ke Štětí patří ještě devět místních částí: Radouň, Chcebuz, Brocno, Čakovice, Počeplice, Stračí, Újezd, Veselí a na druhém břehu Labe Hněvice. Město je s výměrou 53,85 km² druhým největším v okrese a má velkou spádovou oblast, která se jednoduše označuje jako Štětko.

Město Štětí a společná odpovědnost. V r. 2018 zahájilo realizaci projektu „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“, kdy jedním z cílů projektu je podpora dodržování lidských práv a předcházení vzniku negativních jevů na pracovišti, v rámci projektu budou zaměstnanci mj. školeni na rozpoznání a obranu proti šikaně, obtěžování, mobbingu, bossingu aj. Město Štětí jako zaměstnavatel dbá na ochranu proti diskriminaci pro dodržení rovných příležitostí zaměstnanců již před zahájením pracovního poměru, resp. při vypisování výběrových řízení. Ani při vlastním výběrovém řízení nedochází k diskriminaci uchazečů z důvodu pohlaví, sociální a rodinné situace apod.

O nediskriminaci z důvodu pohlaví, sociální a rodinné situace mj. svědčí i podíl žen a mužů ve vedoucích funkcí MěÚ Štětí. Platové ohodnocení je nastaveno transparentně a nediskriminačně, v souladu s platnými právními předpisy, v žádném případě nedochází k porušování zásady rovného odměňování mužů a žen, ale naopak jsou dodržovány zásady rovného odměňování za stejnou práci či práci stejné hodnoty.

Město si uvědomuje, že nejlepší obranou proti diskriminaci v zaměstnání je primární prevence, proto se snaží pěstovat firemní kulturu a podporovat pozitivní klima. Je zapojeno do Dobrovolnictví ve veřejné správě. V současné době se prověřují podmínky realizace projektu Smart City ve Štětí a systému sociálního bydlení na lokální úrovni ve městě Štětí.

Zaměstnancům Města Štětí jsou poskytovány benefity v souladu se Směrnicí – Předpis pro používání sociálního fondu, dle kromě finančních benefitů (příspěvek na stravné, příspěvek na rekreaci, ošatné) je poskytnout ve finanční či věcné formě dar při pracovních či životních výročích. Benefity pro zaměstnance MěÚ jsou 3 dny „sick days“, u vybraných pozic byla v omezené míře testována možnost zavedení home office. Město Štětí dále pořádá pro své zaměstnance pravidelně ročně 2 společenské akce (společná posezení), zaměstnanci dostávají s předstihem informace o kulturních i sportovních akcích ve městě Štětí i místních částech.

Sociální a terénní pracovníci OSV mají s ohledem na zvýšenou pracovní zátěž možnost využít 6x ročně supervizi, zaměstnanci úřadu mohou využívat psychologické poradenství (dle využití a spokojenosti bude v horizontu ½ roku případně nabídnuto všem zaměstnancům města).

Současně považujeme za benefit i průběžné vzdělávání zohledňující přání zaměstnanců, kdy se snažíme při vyhledávání vhodných vzdělávacích aktivit zohledňovat názor zaměstnanců.

Společenská odpovědnost je pro nás důležitá z důvodu vlivu na okolní prostředí (občané, firmy, ostatní instituce), které následně dotváří celkovou pohodu společnosti. Věnujeme se jí z důvodu podstaty naší veřejné instituce, kde jednotlivé oblasti společenské odpovědnosti chápeme jako základní a samozřejmé, které by neměly v naší firemní kultuře chybět.

Ing. Ladislav Balatý tajemník MěÚ Štětí