Pro Severočeské doly a.s. jsou základem dva pilíře – princip dobrého sousedství a podpora veřejného života

Loni jsme opět oceňovali v rámci 5. ročníku soutěže „Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Ceny hejtmana se účastnilo 39 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Po celou dobu své existence Severočeské doly a.s. pomáhají svému okolí. Ze společného transparentního dialogu s představili sousedních obcí a Ústeckého kraje vzešla během uplynulých 25 let řada veřejně prospěšných projektů. Přispěla hlavně k rozvoji vzdělávání, sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže, k obnově infrastruktury a rozšiřování zeleně. Princip dobrého sousedství a podpora veřejného života jsou pro společnost Severočeské doly dva základní pilíře poskytované pomoci. Pomoc společnosti přichází formou finančních darů nebo formou reklamního partnerství.

V roce 2018 poskytla společnost finanční dary v celkové hodnotě 65 milionů Kč.

Dalším z hlavních projevů moderní, společensky odpovědné firmy je dobrovolná pomoc. Vstřícnost k městům a obcím v okolí, neustálý dialog se zvolenými zastupiteli municipalit – to jsou charakteristické rysy fungování dobrého sousedství. V rámci strategie udržitelného rozvoje Severočeské doly a.s. usilují o dodržování principů konceptu společenské odpovědnosti firem, a to ve všech třech oblastech – v ekonomické, sociální a environmentální. Společensky odpovědné chování vytváří pozitivní image společnosti, která svoji hornickou činností ovlivňuje život ve svém okolí, ale její pozitivní dopady celkově převažují.

Severočeské doly a.s. velmi dbají o své zaměstnance, sledují jejich spokojenost, provádí pravidelné hodnocení zaměstnancům. Probíhají setkání vedení společnosti se zaměstnanci. Společnost taktéž přijímá návrhy zaměstnanců na zlepšení pracovních podmínek v souladu se Zákoníkem práce i Kolektivní smlouvou. V rámci systému vzdělávání podporuje společnost možnost rozšíření kvalifikace zaměstnanců od učebních oborů až po studium vysoké školy, případně doktorandských studií. Společnost má vypracovaný rozsáhlý program řešící proces dopadů případné organizační změny. Základním prvkem je otevřená komunikace se zaměstnanci.

V oblasti ochrany životního prostředí probíhají ve společnosti školení „Maximální minimum pro původce odpadů“, „Odborné semináře pro pracovníky v oblasti ochrany životního prostředí, „Souhrnná provozní evidence a poplatky – ISPOP v ohlašovacím roce 2019“, „Manažer vzorkování odpadních vod“, „Adaptace na změnu klimatu v souvislostech“.

Průběžně společnost věnuje velkou pozornost omezování vlivů hornické činnosti obou dolů na životní prostředí. Pro snižování emisí prachu a hluku jsou budovány ochranné valy, vysazovány lesní pásy, zatravňovány obnažené plochy, budovány skrápěcí systémy, zakrytovány některé pasové dopravníky, nasazování méně hlučných válečků a pohonů. Průběžně je zajišťován monitoring imisí prachu a hluku v okolních obcích.

Společensky odpovědné chování Severočeským dolům pomáhá budovat dlouhodobě pozitivní image společnosti. Je zde obrovská snaha o to být dobrým zaměstnavatelem náležitě pečujícím o své zaměstnance a také dobrým sousedem pro všechny subjekty, kterých se činnost této společnosti jakýmkoliv způsobem dotýká.