SEVEROČESKÉ DOLY V SOUTĚŽI 3. ROČNÍKU CENY ÚSTECKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST!

Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

 

Severočeské doly a.s.

Společnost Severočeské doly a.s. je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s. Společnost je největším producentem hnědého uhlí v České republice. V kategorii firem nad 1000 zaměstnanců získala firma třetí nejvyšší bodové hodnocení.

Společnost Severočeské doly a.s. věnuje ročně téměř 0,5 % zisku po zdanění, tedy cca 50 milionů Kč, na projekty spojené s rozvojem regionu. Zaměřuje se na děti předškolního a školního věku a jejich volnočasové aktivity – „Pomáháme dětem“.

Je patrné, že hlavním úkolem zaměstnanecké politiky společnosti je stabilizovat základní kádr kvalifikovaných pracovníků, zajistit jejich odborný růst, solidní mzdové a sociální podmínky. Jedním z komunikačních nástrojů je interní časopis „Hornické listy“, které se mimo jiné zabývají bezpečností práce a informují o příčinách vzniklých úrazů s důrazem na prevenci.

Společnost klade velký důraz ne environmentální projekty, jedním z nich je  například projekt STOP PRACH, což je společná aktivita obcí a měst pod horou Bořeň a Severočeských dolů. Cílem STOP PRACHU je předkládání projektů a hledání nových cest vedoucích ke zlepšování kvality ovzduší. Součástí projektu STOP PRACH je nadstavbový projekt PROTI PRACH, který se zabývá samotnou realizací opatření, které mají za cíl snižovat prach v ovzduší.

Motivací ke společensky odpovědnému chování je budování dlouhodobě pozitivní image společnosti. Mají obrovskou snahu být dobrým zaměstnavatelem náležitě pečujícím o své zaměstnance a také dobrým sousedem pro všechny subjekty, kterých se činnost společnosti jakýmkoliv způsobem dotýká.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Ústecký kraj vnímají společenskou odpovědnost jako jeden z možných nástrojů ke zlepšení kvality života všech občanů v regionu, a proto vyhlášení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost je jen jednou z mnoha aktivit, které v této oblasti v regionu realizují. Snaží se tak ocenit subjekty, které usilují o rozvoj kraje a přispívají k nim. A to jak v oblasti sociální, životního prostředí nebo v ekonomické sféře.

 

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.