Severočeské doly a.s. dobrovolně pomáhají neziskovým organizacím a uzemním samosprávám v Ústeckém kraji!

 

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 4. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 43 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

 

Severočeské doly a.s.

 Severočeské doly a.s., jsou společností, která vznikla dne 1. ledna 1994. Předmětem jejího podnikání je zejména těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin.  Svou těžební činnost provozují v Severočeské hnědouhelné pánvi na dvou odloučených lokalitách Tušimice a Bílina. Sortiment produkce je velmi široký a stejně široká a různorodá je i struktura odběratelů, kterým společnost garantuje kvalitu a standardy produkovaného uhlí. Společnost ročně produkuje řádově 23 mil. tun uhlí a je největším producentem hnědého uhlí v České republice.

 

Posláním společnosti není pouze těžba uhlí pro energetiku. Plně si uvědomuje nutnost odpovídající kompenzace využívaných přírodních zdrojů v podobě zahlazování následků důlní činnosti. Důsledná příprava a realizace obnovy krajiny a ekologické stability území po těžbě hnědého uhlí je jednou ze základních součástí činnosti společnosti. Za tímto účelem společnost vytváří finanční rezervy na sanace a rekultivace a rezervy na vypořádání důlních škod. Rekultivační činnost Severočeských dolů si získala uznání doma i v zahraničí.

 

Na výsypce Radovesice založili dvě pokusné oblasti – především tam, kde se začaly ve specifických podmínkách spontánně vyvíjet funkční ekosystémy, kde je potřebná ochrana a výzkum některých biologických, geologických a paleontologických jevů a kde lze v rámci celkové koncepce rekultivace výsypky předpokládat možnost zpřístupnění ploch. V obou pokusných oblastech sledují rostlinné a živočišné zastoupení.

 

Významným projektem pro ochranu životního prostředí je Environmentální dozor, jehož cílem je sledování prašnosti, hluku a ochrany přírody a krajiny v zájmovém území obcí dotčených těžbou v okolí Dolu Nástup Tušimice a Dolu Bílina. Mezi aktivity uplatňované v rámci environmentální politiky vedle rekultivační a sanační činnosti realizují například transfery ohrožených živočichů z předpolí lomů, úpravy vodních ploch, budování mohyl pro plazy, instalace ptačích budek a následná péče o ně, péče o přírodní památku Střezovská rokle, péče o přírodní rezervaci Trupelník, zpřístupnění rekultivovaných ploch veřejnosti atd. Řadu těchto aktivit realizují společně se základními školami v okolí. V oblasti odpadového hospodářství je dalším cílem jak omezit množství odpadů. Odpad je tříděn, využíván, recyklován či ekologicky likvidován, přičemž nevyužitý odpad se dále skladuje

 

Zaměstnancům nabízejí celou řadu nefinančních benefitů:

  • Závodní stravování
  • Nepeněžní poukázky zejména na úhradu zdravotních, sportovních a rekreačních potřeb
  • Týden dovolené navíc (5 týdnů)
  • Vitamíny a ochranné nápoje na celé zimní období
  • Možnosti očkování
  • Příspěvek na penzijní či životní pojištění
  • Příspěvek na podporu osobního rozvoje

Vzdělávací programy pro zaměstnance:

  • Pětiletý program školení liniového managementu
  • Rozvoj jazykových a počítačových dovedností u některých profesí
  • Organizování povinných školení nutných k obnovení, udržení či prohloubení kvalifikace atd.

 

S bývalými zaměstnanci, kteří dosáhli důchodového věku, se společnost snaží udržovat pravidelný kontakt a několikrát v roce jsou s nimi pořádány setkání (Vánoční setkání, Oceňování zaměstnanců, Den Horníků). Jako zdroj informací také slouží interní časopis Hornické listy.

„Koncept společenské odpovědnosti stojí v popředí pozornosti v celé skupině Severočeské doly a je vnímán jako klíč k dlouhodobému úspěchu. Již řadu let usilujeme o dodržování principů konceptu CSR nejen v environmentální oblasti, ale také v oblastech ekonomické a sociální. Pomoc při naplňování společenské odpovědnosti umožňujeme také naším zaměstnancům a to v rámci firemního dobrovolnictví, které jsme zavedli do naší firemní kultury a jehož prostřednictvím pomáháme neziskovým organizacím a uzemním samosprávám v Ústeckém kraji.“

Ing. Otakar Vomasta

specialista komunikace