RE:START i Podnikatelské fórum prezentováno na Předsednictvu Hospodářské a sociální rady Mostecka

12. 6. 2017 Most – V dopoledních hodinách proběhlo Předsednictvo HSRM, kdy zástupcům firem, škol, obcí a dalších organizací na Mostecku představila Gabriela Nekolová průběh konference pro Strategii restrukturalizace ÚK, KVK, MSK, 3. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje a informace z posledního jednání krajské tripartity.

K bodu projektu RE:START promluvila spoluautorka projektu Gabriela Nekolová, zmínila také Konferenci pro Strategii restrukturalizace ÚK, KVK, MSK, kterou svolal a zahajoval předseda vlády České republiky, Bohuslav Sobotka, Gabriela Nekolová ji moderovala. Pro shrnutí: vláda v lednu schválila strategický rámec a během měsíce června bude projednávat Akční plán, tedy soubor již konkrétních opatření pro strukturálně postižené kraje v celkovém objemu 42 miliard Kč.

3. ročník Podnikatelského fórä Ústeckého kraje hostil 240 odborníků, z více než 100 organizací na půdě krajské metropole. Ústředním tématem fóra byly nové technologie pro chytrý region, jež napomůžou rozvoji podnikání. Pro demonstraci těchto technologií byla na fóru představena demonstrace chytré lavičky, senzory pro vyhodnocování kvality prostředí v sále a další. Někteří přednášející realizovali svůj blok prostřednictvím videovstupu, např. p. Iwachow ze společnosti IBM, hovořil prostřednictvím skype hovoru ze Singapuru. Spolupráci Čech a Saska deklaroval také Günther Horzetzky, státní tajemník Ministerstva hospodářství, energetiky a průmyslu země Severní Porýní-Vestfálsko nebo Hans Rüdiger Lange z regionu Lužicka.

Gabriela Nekolová informovala všechny přítomné také o tématech z posledního jednání krajské tripartity, např. jednání s národní tripartitou, posun v přípravě Akčního plánu hospodářské restrukturalizace, problematika exekucí a zadluženosti v Ústeckém kraji a další.