První česká komunitní nadace a druhá nejstarší nadace tohoto typu ve střední a východní Evropě a sídlí v Ústí nad Labem!

I letos jsme oceňovali v rámci soutěže 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Příběh Ústecké komunitní nadace se začal psát v roce 1993, kdy byla založena nadace Regionální fond. V Regionálním fondu se podařilo vytvořit rovnocenné společenství odborníků z neziskového sektoru, především z občanského sdružení Fokus Ústí nad Labem, a ředitelů státních institucí a obchodních společností v Ústí nad Labem. Začali podporou projektu komunitní péče o duševně nemocné, drogově závislé a mentálně postižené.

Ústecká komunitní nadace finančně podporuje projekty, které jsou zaměřeny na ochranu životního prostředí nebo environmentální vzdělávání (každoročně cca 10-15% celkových nákladů na podpořené projekty).

Po setkání s panem Peterem de Courcy Hero, předsedou Národního výboru pro komunitní nadace v USA v roce 1996 začali intenzivně pracovat na transformaci Regionálního fondu do komunitní nadace a od počátku roku 1998 začali plnit všechny základní funkce komunitní nadace.

A tak se stali první českou komunitní nadací  a druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední a východní Evropě a sídlí v Ústí nad Labem.

Ústecká komunitní nadace je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek v okresech Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

Komunitní nadace dosahuje svého poslání podporováním různorodých společenství propojováním veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problémů komunity.

Během roku 2016 bylo rozděleno cca 2,7 milionu korun na kulturu, ekologii, vzdělávání, sociální, zdravotní služby a místní rozvoj.

Nejsilnější stránkou organizace v rámci CSR  je sociální odpovědnost. Všichni zaměstnanci jsou zapojováni do rozhodovacích procesů řízení nadace i do budoucího vývoje. Organizace poskytuje řadu nefinančních benefitů. Zaměstnanci jsou podporováni v jakémkoliv dalším vzdělávání. Nadace je zastáncem slaďování osobního a pracovního života.

Organizace informuje veřejnost o svých vizích, cílech, kampaních, projektech a dalších aktivitách mnoha cestami. Má svůj web, facebook, informuje v tištěných mediích, účastí na konferencích. Tato organizace má zpracovaný rozsáhlý etický kodex.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Ústecký kraj vnímají společenskou odpovědnost jako jeden z možných nástrojů ke zlepšení kvality života všech občanů v regionu, a proto vyhlášení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost je jen jednou z mnoha aktivit, které v této oblasti v regionu realizují. Snaží se tak ocenit subjekty, které usilují o rozvoj kraje a přispívají k nim. A to jak v oblasti sociální, životního prostředí nebo v ekonomické sféře.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.