Pro Muzeum československého opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“ je důležitou aktivitou i práce s dětmi a mládeží na tématických letních táborech a celoročním zájmovém kroužku nazvaný Mladý bunkrák

Letos jsme opět oceňovali v rámci 5. ročníku soutěže „Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Ceny hejtmana se účastnilo 39 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Historie  spolku Muzeum československého opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“, z.s. (dále jen muzeum „Na Kočičáku“) sahá takřka do 80.let minulého století. V těchto letech se totiž první nadšenci (M. a K. Strakovi) začali systematicky zajímat a mapovat pevnostní linii v okolí města Chomutova. Při prvních průzkumech a hledání někdy i bez map a podkladů si asi nedokázali představit u jakého začátku stáli. Díky jejich prvním krůčkům a bádání v oblasti čs. opevnění se jim podařilo vytvořit první mapy, výkresy a hlavně ucelenou představu o zapomenuté pevnostní linii z let 1936 a 1938 v Podkrušnohoří. Jejich výsledky pak za další léta sloužily dalším nadšencům a zájemcům o tuto specifickou část naší historie. Mezi nimi se nacházeli i budoucí členové dnešního muzea „Na Kočičáku“.

Zásadním krokem k existenci muzea a celkově k rekonstruované pevnostní linii v okolí Chomutova bylo vytvoření skupiny nadšenců pod hlavičkou KVH Nord – Sever Chomutov, kteří jako první začali s rekonstrukčními pracemi na Kočičáku. Samotný Kočičák byl vybrán pro rekonstrukci z několika důležitých důvodů. Především šlo o dobrý přístup k objektu v klidné krajině, malou vzdálenost od města a hlavně díky atypickým objektům K51/10/A160š (šikmý řopík) a V.b/87/C (objekt starého typu bez prostřední střílny), které leží na Kočičáku. Tyto aspekty rozhodly o tom, že se na Kočičáku začne s prvními pracemi.

Práce v roce 1998 se zaměřily především na prořezání zapomenutého řopíku uprostřed zarostlého remízku a celkově na rekonstrukci venkovní části objektu a jeho nejbližšího okolí. Během letních měsíců roku 1998 pak objekt získal po 60 letech nový nátěr. Na podzim téhož roku se pak na Kočičáku uskutečnila první vzpomínková akce v podobě historické ukázky fiktivního boje čs.armády s německou armádou v roce 1938. V následujících letech pak pokračovali další akce pod názvy Řopík.  Dále se pomalu a jistě začalo s obnovou objektu, a to jak interiéru tak i exteriéru. V roce 2000 pak k opravovanému řopíku č.10 přibyl i objekt starého typu č.88, který též získal nový nátěr. Od roku 1998 se průběžně pracovalo na zajištění dobové výstroje a výzbroje do objektů. V letech 2004 – 2010 se do skupinky „opravených“ pevnůstek zařadily i objekty starého typu č.87 a č.86.

Od konce 90.let minulého století se začalo s komentovanými prohlídkami pro veřejnost, prozatím v nepravidelných termínech na Kočičáku. Po několika letech se pak vytvořil tým průvodců, kteří tvoří dnešní muzeum „Na Kočičáku“.

Velkou změnou a nastartováním jasného směru a přístupu k obnově pevností na Chomutovsku se stal rok 2010. Založeno bylo totiž občanské sdružení Muzeum československého opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“. Sdružení si kladlo za cíl již od počátku zpřístupnění vybraných rekonstruovaných objektů čs. opevnění široké veřejnosti, rekonstrukcí, provozováním a údržbou vybraných objektů čs. opevnění a vybudování naučné stezky.

Soustavnou a cílevědomou činností se pomalu a jistě začaly budovat základy stabilního muzea. Během let 2012 – 2018 muzeum „Na Kočičáku“ získalo celkem 12 pevnostních objektů do svého majetku. Dále v roce 2011 bylo muzeu darováno 130 ocelových rozsocháčů.

Za uplynulé roky se nedílnou součástí Kočičáku stala naučná stezka. Počátky současné naučné stezky Československého opevnění z let 1936 – 1938 na Chomutovsku sahají do roku 2009, kdy byly namontovány první naučné tabule včetně směrových ukazatelů. Trasa měřila 600m a k vidění na ni byly celkem 4 objekty. Naučná stezka nyní měří 5 kilometrů po 18 pevnůstkách starého a nového typu.

Rekonstrukce pevností a  polního opevnění je jednou z hlavních činností našeho spolku. Každoročně se naučná stezka a celkově pevnostní linie v okolí Chomutova rozrůstá o opravené objekty. V letech 2013 – 2019 bylo zrekonstruováno celkem dalších 13 pevnůstek z roku 1936 a 1937 včetně maskovacích barev. Konečný počet obnovených pevností tak  činní 17 objektů.

Dalšími činnostmi spolku jsou výpravy a expedice po pevnostech nejen v ČR, účasti na historických ukázkách, výstavách a pietních aktech, ať již pořádaných spolkem nebo pořádaných ostatními organizacemi nebo jednotlivci. Neméně důležitou aktivitou spolku je práce s dětmi a mládeží na tématických letních táborech a celoročním  zájmovém kroužku nazvaný Mladý bunkrák.

Závěrem je třeba poděkovat všem členům, příznivcům a celkově přátelům, bez kterých by se na Chomutovsku nemohla realizovat rekonstrukce pevnostní linie. Všem, kteří jakoukoliv formou pomohli či se podíleli, patří obrovský dík…