Obrnické centrum sociálních služeb pomáhá občanům k novým, lepším začátkům

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Poskytování sociálních služeb vzešlo z jasně definované potřeby v sociálně vyloučené lokalitě v Obrnicích. Prostřednictvím svých služeb pomáhají určitým občanům se odrazit ode dna a společnými silami začít znovu.

Pro rozvoj kvality života občanů v roce 2016 úzce spolupracovali s místní mateřskou i základní školou. Na základě společně sepsaných pravidel konkrétních ukázek pomoci uzavřeli Memorandum o spolupráci, které se daří efektivně naplňovat. Pomáhají si tak při řešení problémových situací nebo při výchovných problémech s konkrétními rodinami. Základní škole nabízí setkání s terénními pracovníky, které upozorňují žáky na problémové oblasti reálného života: dluhy, šikana, bezpečnost, kyberšikana.

Svou specifickou činností jsou zaměřeni na problémové situace občanů, považují tak veškeré své aktivity za veřejně prospěšné. Svůj dílčí úspěch z loňského roku spatřují ve snižování zaměstnanosti tím, že se zapojili do projektu Úřadu práce v Mostě a zaměstnali tak jednoho člověka ze sociálně vyloučené lokality (SVL).

Pro své zaměstnance mají řadu nefinančních benefitů: čipová karta na sportovní a relaxační aktivity ve sportovním zařízení, čipovou kartu do plaveckého bazénu v Mostě, poukázky na masáže, předplatné do městského divadla. Jednou do roka společně absolvují sportovní odpoledne – turnaj v bowlingu a divadelní představení v Praze dle výběru zaměstnanců.

Zaměstnanci spolu s nejvyšším vedením sestavují individuální vzdělávací plány, ve kterých si zaměstnanci sestaví oblasti, ve kterých se v daném roce chtějí zdokonalovat. V průběhu roku pak ředitelka rozesílá vzdělávací nabídky. Každý rok jezdí zaměstnanci na stáže do podobných zařízení. Dále mají možnost exkurzí. Všechny tyto aktivity jsou zaměstnavatelem podporovány, zaměstnanec je uvolněn a zároveň mu jsou proplacené i cestovní výdaje a stravné.

Aktivy realizované nad rámec platné legislativy – osobní psychohygiena

Obrnické centrum sociálních služeb se snaží pečovat o „duševní zdraví“ zaměstnanců, protože si uvědomují, že typickým znakem pro tuto činnost není ani tak fyzická zátěž, jako ta psychická. Proto mají nastavenou velmi kvalitní supervizi a pořádají aktivity, které podnikají společně, zároveň si u nich odpočinou a zasmějí. Aktivity dělají dobrovolně, bez záštity organizace.

Dodržení rovných příležitostí je v organizaci nastaveno tak, aby jej kdokoliv zvládl bez ohledu na jakékoliv znevýhodnění (věk, pohlaví, etnická příslušnost). Preferují „barevnost“ v týmech – v každém týmu jsou zástupci mladšího i staršího věku, stejně tak je i v každé službě zastoupeno romské etnikum, je to z důvodu, že tito klienti tvoří širokou základnu.

Podpora dodržování lidských práv je zakotvena při podpisu pracovní smlouvy, kde je součástí nástupu do pracovního procesu seznámení a podpis etického kodexu sociálního pracovníka. Dalším dokumentem je Standard kvality, který má každá sociální služba vytvořený na míru.

V rámci environmentální politiky v organizaci třídí odpad a vede k tomu své klienty. Pro správnou a pravidelnou údržbu zeleně zaměstnali ve spolupráci s Úřadem práce v Mostě pomocnou pracovní sílu. Pro motivaci a podporu založili zahrádku, ve které své klienty učí sázet a pečovat o zeleninu a ovoce. Za úspěch v této oblasti považují, že se všichni klienti učí zpracovávat ekologický odpad pomocí výtvarných a rukodělných aktivit. Využívají tak víčka, použitá CD, zbytky vosku, skořápky od ořechů nebo použité krabice od mléka.

Obrnické centrum sociálních služeb svou činnost zveřejňuje na webových stránkách www.ocss.cz, na své facebookové sociální síti a venkovních vývěskách. Od roku 2013 vydávají svůj měsíční zpravodaj Obrnický Maják, prostřednictvím kterého se snaží o spolupráci se všemi místními subjekty: mateřská a základní škola, hasiči, TJ Sokol, místní sdružení Duhovka a další. Pravidelně zveřejňují výroční zprávy.

Vzhledem k tomu, že jsou stále vyhledáváni novými uživateli, uvědomují si, že jsou stále potřeba. Snaží se, ab y další kroky občanů byly méně chybující a více samostatné.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.