Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace posílá své zaměstance na studijní cesty i do zahraničí!

 

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 4. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 43 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

 

Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace

Historie mosteckého muzea se začala psát v roce 1888, kdy na základě výzvy starosty města byla na radnici uvolněna místnost pro shromažďování sbírek. Nedlouho poté získalo muzeum vlastní budovu – bývalé piaristické gymnázium v ulici U masných krámů. Dne 2. ledna 1894 pak vznikl Spolek přátel muzea v Mostě, který začal muzejní činnost koordinovat. Roku 1938, kdy docházelo k obsazování pohraničí, došlo ke zrušení konkurenčního českého Podkrušnohorského muzea a předání jeho sbírek do správy Městského muzea v Mostě. Když roku 1944 procházelo Mostecko obdobím intenzivního bombardování chemických závodů v Záluží, přesunuly se exponáty do sklepů zámku v Milešově, odkud se většina z nich vrátila po konci války. V šedesátých letech 20. století došlo ke spojení mosteckého muzea s Městskými muzei v Litvínově a Hoře Svaté Kateřiny.

 

Muzeum dnes sídlí v budově bývalého Státního reálného gymnázia. Architektonicky významná stavba byla dokončena v roce 1913 a gymnáziu sloužila až do roku 1945. Poté ji využívala střední průmyslová škola. Od roku 1982 bývalá škola patří muzeu – veřejnosti byla slavnostně zpřístupněna po rozsáhlé rekonstrukci dokončené v roce 1996. Zaměření muzea je především regionální – hlavní sběrnou a badatelskou oblastí je území bývalého okresu Most s přesahy do okresů okolních (Mostecká pánev, Krušné Hory, České středohoří).

 

Jako příspěvková organizace ÚK spolupracují s obcemi a městy, a to především na Mostecku. Mimo jiné pořádají společenské akce, do kterých se může zapojit široká veřejnost. Jedná se například o oslavy celostátních výročí, tematicky zaměřené výstavy a přednášky, exkurze pro veřejnost. Pořádají Fler jarmarky, Super festival zdraví, Muzejní noci, příměstské tábory a nejrůznější workshopy.

Svým zaměstnancům nabízí nefinanční benefity, například pružnou pracovní dobu – pokud to umožňují provozní důvody, 5 dní indispozičního volna ročně a příspěvek na stravné. Dále sem spadá rozvoj kulturního povědomí v jiných kulturních institucích. Znamená to, že mají zaměstnanci možnost vzdělávání díky studijním cestám i do zahraniční, dále se účastní odborných seminářů a konferencí. Dále mají možnost využívat volné vstupy do jiných kulturních institucí díky členství muzea v profesních organizacích, např. Mezinárodním svazu muzeí (ICOM).

 

Jsou pořadateli odborných přednášek a exkurzí pro veřejnost s přírodovědnou tematikou určených pro širokou veřejnost. Tyto akce jsou vhodné zvláště pro děti a věří, že díky těmto aktivitám zlepší pohled dětí na samotnou přírodu.

 

V rámci životního prostředí se zaměřují především na úsporu energií a vody v celém objektu. V současnosti probíhá rekonstrukce střechy spolu s jejím zateplením.

„Společenská zodpovědnost je de facto součástí naší práce, protože naším prvořadým úkolem je sloužit společnosti. Pro to jsme byli zřízeni. Ale nejsme firmou jako takovou – jsme nezisková organizace, jejíž existence je plně závislá na podpoře z veřejných prostředků. Což nám umožňuje uplatňovat principy společenské odpovědnosti jen selektivně. Přesto věřím, že veřejný (a neziskový) sektor ji nemůže přehlížet.“ 

Michal Soukup, ředitel