NEMAK CZECH REPUBLIC S.R.O., DALŠÍ ÚSPĚŠNÝ SUBJEKT SOUTĚŽE CENY ÚSTECKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST!

I letos jsme oceňovali v rámci soutěže 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Nemak Czech Republic s.r.o.

Společnost NEMAK je výrobcem hliníkových komponentů pro automobily a významným dodavatelem hliníkových odlitků pro automobilové výrobce. Hlavními zákazníky jsou Ford, General Motors, Daimler Chrysler a Opel.

V rámci projektu Podpora technického vzdělávání spolupracují se základními školami a univerzitami. V roce 2016 byl uzavřen kontrakt s městem Most a několika vzdělávacími institucemi. Spolupráce zahrnuje možnou účast na poradních sborech škol či třídních schůzkách tak, aby mohli cíleně „usměrňovat“ učební osnovy, aby vyučované dovednosti a znalosti byli co nejvíce využitelné v praxi.

Kromě instalování schránek pro podněty, připomínky a stížnosti se minimálně 1x za 2 roky provádí průzkum spokojenosti zaměstnanců. Pro zapojení zaměstnanců do rozhodovacích procesů je několik let implementován tzv. Suggestion systém (systém zlepšovacích návrhů). Vyhodnocení těchto návrhů probíhá na měsíční bázi. V roce 2016 byl tento systém aktualizován – byl nahrán do každého výrobního zařízení, na jehož dotykové obrazovce mohou zadávat své návrhy. Vyhodnocení neprobíhá jen na úrovni jednoho závodu, ale napříč všemi Nemak závody.

Cafeteria systém – systém nefinančních benefitů, v rámci kterého zaměstnavatel přispívá každému zaměstnanci po zkušební době 500,- měsíčně (od 1.1.2017 600,- měsíčně). Neutracené body na začátku nového kalendářního roku jsou převedeny do Unišeků, které platí další 2 roky.

Kromě příspěvku na jídlo distribuují v letních měsících iontové nápoje dělnickým pozicím. V extrémně horkých dnech navíc perlivé i neperlivé vody. Pro všechny zaměstnance jsou na zimu připraveny vitamínové balíčky pro zimní období.

Aby firma zajistila odborný růst zaměstnancům, každoročně připravují školící plány pro každého jednotlivého zaměstnance. Mají-li zaměstnanci zájem, v místě pracoviště nabízí výuku angličtiny a němčiny, která je plně hrazena zaměstnavatelem. V průběhu zaměstnávání je umožněno další vzdělávání. V případě dlouhodobějšího rozvoje zaměstnance jsou připravovány kariérní plány, což v podání této firmy znamená, že spolu se zvyšováním kvalifikace zaměstnance je úměrně navyšována i jeho mzda.

Nad rámec platné legislativy je v rámci bezpečnosti práce a ochrany zdraví svých zaměstnanců implementován program „Nahlaš skoronehodu“. Program je vyhodnocován na měsíční bázi a zaměstnanci obdrží věcné dary za nahlášení skoronehody či nebezpečné situace.

Jednou z aktivit, kterou vyvažují osobní a pracovní život zaměstnanců je pružná pracovní doba s pevnou částí od 9 do 15 hodin.

Transparentnost: společnost pravidelně a v termínu zveřejňuje Výroční zprávy v obchodním rejstříku. Na úrovni skupiny jsou zveřejňovány informace dle požadavků burzy cenných papírů. Dále jsou pořádány pravidelné čtvrtletní schůzky se všemi zaměstnanci, kde jsou prezentovány výsledky hlavních klíčových ukazatelů společnosti. Pro dodavatele je zřízena ALFA Linka transparentnosti a integrity, kam dodavatelé můžou hlásit nesrovnalosti a nedostatky transparentnosti při výběrových řízeních apod. Pro lepší informovanost zaměstnanců od roku 2016 firma využívá tzv. Infoscreens (plazmové televize) umístěné ve vestibulu společnosti a v závodní kantýně, na kterých jsou promítány krátké prezentace o aktualitách ve společnosti.

Pro monitorování spokojenosti zákazníka existuje schválená vnitřní metodika. Od roku 2010 plníme požadavky JLRQ (Jaguar Landrover Quality). V roce 2017 bude zaveden nový kvalifikační požadavek „Zmocněnec za bezpečnost produktu“.

Kritériem pro výběr dodavatelů je nejvyšší možná míra lokálnosti výrobce a lokální dodavatelé služeb. Dalším kritériem je poskytování náhradního plnění. Byť společnost splňuje každoročně zákonem daný limit, odebírá výrobky od dodavatelů zaměstnávající osoby zdravotně znevýhodněné v mnohem větším množství.

Aby se firma chovala odpovědně k životnímu prostředí, od roku 2017 zaměstnanci dodržují „Energetické desatero“, což jsou organizační pokyny týkající se šetření vodou, jak správně používat klimatizaci atd. Dále jsou zapojeni do projektu „Zelená firma“ – recyklace baterií a vyřazení elektronických zařízení. Další aktivitou, která má vztah k ochraně životního prostředí, je sponzoring dětského dne „Mladý záchranář“ pořádaný mosteckým hasičským sborem.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Ústecký kraj vnímají společenskou odpovědnost jako jeden z možných nástrojů ke zlepšení kvality života všech občanů v regionu, a proto vyhlášení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost je jen jednou z mnoha aktivit, které v této oblasti v regionu realizují. Snaží se tak ocenit subjekty, které usilují o rozvoj kraje a přispívají k nim. A to jak v oblasti sociální, životního prostředí nebo v ekonomické sféře.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.