Jednání Regionální stálé konference

18.10.2016 proběhlo zasedání Regionální stálé konference Ústeckého kraje. V jejím rámci G. Nekolová seznámila přítomném se stávajícím stavem příprav Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále též jen „Strategie“). Na úvod připomněla, že proces její přípravy je tvořen několika na sebe navzájem přímo navazujícími fázemi – na jaře tohoto roku byla dokončena úvodní analytická část (tzv. Vstupní analýza) Strategie, s níž byli členové RSK již podrobně seznámeni. Tato Vstupní analýza se pak stala výchozím bodem pro rozpracování tzv. Strategického rámce, který definuje (s přímým respektem k výsledkům Vstupní analýzy) základní rozvojové pilíře a strategické cíle, které se pro možnost realizace hospodářské restrukturalizace jeví jako zásadní. G. Nekolová v úvodu své prezentace naznačila schematickou provázanost regionální a národní úrovně provázanosti řízení a implementace Strategie, která je a bude koordinována z úrovně Vládního zmocněnce, který svým postavením facilituje a zprostředkovává komunikaci těchto dvou úrovní řízení a implementace. V rámci své prezentace dále představila G. Nekolová logiku stavby jednotlivých pilířů Strategie vč. jejich vnitřní strukturace na hlavní cíl pilíře jako takový, jeho jednotlivé strategické cíle, oblasti změn a konečně i typová opatření, jejichž prostřednictvím by každý ze strategických cílů a tedy i pilířů měl být do budoucna naplňován. V současné době je materiál Strategického rámce připravován pro účely meziresortního připomínkového řízení, ve své finální podobě pak následně bude Strategický rámec předložen ke schválení vládě České republiky (předpoklad projednání vládou – listopad/prosinec 2016). Po schválení Strategického rámce bude příprava Strategie pokračovat zpracováním tzv. Akčního plánu, který bude vedle implementačních zásad jasně definovat již i konkrétní aktivity (projekty apod.), jejichž prostřednictvím bude Strategie naplňována, zároveň určí i finanční zdroje, ze kterých bude možné tyto aktivity financovat.  G. Nekolová v závěru ujistila přítomné, že Regionální stálá konference pro území Ústeckého kraje bude o dalším vývoji přípravy Strategie průběžně informována.