Informace o činnosti HSRÚ v roce 2012

Představenstvo HSRÚ zasedalo celkem třikrát. Valná hromada celkem dvakrát.

Zástupci HSRÚ se pravidelně účastnili zasedání HSR-ÚK a odborných komisí při HSR-ÚK. O průběhu a závěrech těchto zasedání pravidelně informovali Představenstvo. HSRÚ se zapojila do reorganizace odborných komisí při HSR-ÚK a jmenovala své zástupce do těchto orgánů. Dále jmenovala zástupce do HSR-ÚK.

Kontrolní a revizní komise při HSRÚ se pravidelně scházela ke kontrole hospodaření.

V letošním roce HSRÚ zorganizovala výjezdní zasedání HSR-ÚK v Ústí nad Labem. Hlavním bodem jednání byl příspěvek zástupce MMR RNDr. Postráneckého, který informoval o připravované novele zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje. Dále členové Realizačního týmu CSR informovali o aktivitách HSR-ÚK v oblasti společenské odpovědnosti firem v ÚK, HSRÚ má v tomto realizačním týmu svého zástupce a HSRÚ v roce 2011 vyjádřila podporu tématu CSR.

HSRÚ vyzvala HSR-ÚK k obnovení Výkonného výboru a dále ke stanovení funkčního období předsedy HSR-ÚK. Oběma požadavkům bylo vyhověno, změna byla odsouhlasena a zanesena do Statutu HSR-ÚK. V únoru/březnu 2013 proběhne volba předsedy krajské HSR.

Představenstvo doporučilo krajské HSR, aby vyjednala zástupce HSR v komisích a výborech při Radě Ústeckého kraje. Předseda JUDr. Falbr osobně požádal hejtmana o možnost zajištění zástupců a obdržel příslib.

Na návrh J. Macíka rozhodlo Představenstvo o prodloužení funkčního období předsedy HSRÚ Ing. Vonky do 2. 12. 2013, jeho funkční období je tak spojeno s funkčním obdobím Představenstva.

V únoru 2012 navštívila, na pozvání předsedy HSR-ÚK a europoslance JUDr. Richarda Falbra, Evropský parlament ve Štrasburku skupina šedesáti zástupců krajů a vybraných měst České republiky napříč politickým spektrem. Za HSRÚ se cesty účastnila Bc. Šifaldová a J. Cingr, za Ústí n. L. byla přítomna Mgr. Oubrechtová, starostka Trmic. Tématem pracovní cesty bylo sociální vyloučení zejména v kontextu národnostních menšin. Další částí návštěvy bylo setkání se zástupci města Štrasburk na městské radnici a návštěva městských částí osídlených Romy a přistěhovalci. Hosté se na půdě Evropského parlamentu setkali se zástupci Evropského parlamentu, Rady Evropy a Evropské komise. V neposlední řadě měli možnost diskutovat o této problematice také s europoslanci zvolenými za ČR z různých politických stran.

HSRÚ vyjádřila svým usnesení podporu dostavby kampusu UJEP dle původního záměru předloženého v ISPROFIN č. 33 D 21 P 00 2701, a to v programovacím období 2011-2015.

HSRÚ podpořila i v tomto roce formou stipendia studenta UJEP Bc. Lukáše Hanzlíka, studenta Fakulty výrobních technologií a managementu, který se, mimo jiné, zabýval oblastí proudění tekutin a návrhem měřící tratě pro vizualizaci tekutin a dále propagací technických oborů.

Tajemnice pravidelně informovala radu o aktivitách krajské hospodářské a sociální rady. Priority roku 2012 – průmysl a podnikání, zaměstnanost a sociální věci, doprava, školství, zdravotnictví, kompenzace regionu, společenská odpovědnost firem, státní energetická bezpečnost a další.

Došlo ke změnám ve složení členské základny:

  • změna zástupce společnosti AVE CZ, s.r.o., nově společnost zastupuje Ing. P. Hrdlička
  • změna zástupce Města Ústí nad Labem, nově město zastupuje J. Macík
  • o zrušení členství požádala společnost JAPIS, s.r.o.

K prosinci roku 2012 má HSRÚ celkem 24 členů.

 

V Ústí n. L. dne 5. 12. 2012