HSR ÚSTECKÉHO KRAJE HSR Chomutovska HSR Lounska HSR Mostecka HSR Teplicka HSR Ústecka HSR Litoměřicka HSR Děčínska


Aktuality Představujeme se Vznik Statut Finanční řád Orgány Struktura Smlouvy o spolupráci Komise Usnesení z jednání Globální plán revitalizace Spol. odpovědnost firem Činnost Průzkumy Prezentace Tiskové zprávy a média Infoservis Zaměstnanost v ÚK Kontakty

Statut HSR-ÚK

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje (používaná zkratka – HSR-ÚK) se zřizuje jako:

2. HSR-ÚK je sdružením právnických osob ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

3. Název sdružení

     Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

4. Sídlo sdružení

     434 37 Most, tř. Budovatelů 2532

 

Čl. II

Programové cíle

1. Cílem HSR-ÚK je vyvážený hospodářský a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně jeho obyvatel v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje.

2. Na realizaci stanoveného cíle se bude HSR-ÚK podílet zejména:

Jako prioritní řešení bude HSR-ÚK prosazovat a podporovat zejména:

 

Čl. III

Členství v HSR-ÚK

1. Členem HSR-ÚK mohou být hospodářské a sociální rady, které jsou právnickou osobou a působí v okrese Ústeckého kraje.

2. Členství vzniká podpisem smlouvy o součinnosti pověřeným zástupcem právnické osoby uvedené v odstavci 1.

3. Pro založení hospodářské a sociální rady je třeba souhlasu nejméně dvou právnických osob uvedených v odstavci 1.

4. Členství je dobrovolné.

5. Ustavující zasedání hospodářské a sociální rady svolává přípravný výbor.

 

Čl. IV

Orgány HSR-ÚK (dále jen orgány)

1. Sněm

2. Předsednictvo

3. Výkonný výbor

4. Finanční komise

5. Odborné komise

 

Čl. V

Zastoupení v orgánech

1. Sněm

Sněm se skládá:

     a) z předsedy HSR-ÚK

     b) ze zástupců členů HSR-ÚK

     c) předseda a každý delegovaný zástupce (fyzická osoba) hospodářské a sociální rady má na Sněmu 1 hlas

2. Předsednictvo

Předsednictvo je patnáctičlenné a skládá se:

     a) z předsedy a 14 dalších členů delegovaných po 2 zástupcích za každou hospodářskou a sociální radu

     b) každý člen Předsednictva má 1 hlas

3. Výkonný výbor

Členy Výkonného výboru jsou:

     a) předseda HSR-ÚK

     b) místopředsedové HSR-ÚK

     c) předseda každé okresní HSR (člen HSR-ÚK), nebo jím pověřený zástupce

Hlasovací právo má ve Výkonném výboru pouze předseda HSR-ÚK a předsedové okresních HSR, nebo jimi pověřený zástupce

4. Finanční komise

Finanční komise je kontrolním orgánem:

     a) provádí zejména kontrolu hospodaření HSR-ÚK v souladu se schváleným rozpočtem HSR-ÚK

     b) provádí kontrolu věcné a legislativní správnosti vedení účetnictví, včetně povinností pro odvod daní a poplatků

     c) skládá se z předsedy a 2 členů

 

Čl. VII

Kompetence orgánů HSR-ÚK

1. Sněm

Je nejvyšším orgánem HSR-ÚK, který:

     a) stanoví zásadní programové cíle HSR-ÚK

     b) schvaluje Statut a jeho změny

     c) rozhoduje o rozpuštění nebo o sloučení HSR-ÚK s jiným subjektem

- Sněm jedná podle potřeby, nejméně však jedenkrát v roce.

- K platnému usnesení Sněmu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů Sněmu.

- Program zasedání Sněmu připravuje Předsednictvo a písemně jej svolává předseda HSR-ÚK.

2. Předsednictvo

Je výkonným a statutárním orgánem HSR-ÚK, který zejména:

     a) zabezpečuje plnění stanovených programových cílů HSR-ÚK, podílí se na realizaci rozvojových a podpůrných programů kraje

     b) zastupuje HSR-ÚK při jednáních s vládou ČR, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje kraje a jeho oblastí

     c) uzavírá obchodní smlouvy a smlouvy o spolupráci s jinými subjekty

     d) schvaluje Finanční řád a stanoví výši členského příspěvku, včetně jejich změn

     e) zřizuje Finanční komisi a podle potřeby další odborné komise, jmenuje předsedy komisí

     f) rozhoduje o zřízení sekretariátu HSR-ÚK, jeho personální obsazením a finančním zabezpečením

Předsednictvo volí:

     a) předsedu HSR-ÚK

     b) místopředsedy HSR-ÚK

Funkční období předsedy a místopředsedů HSR-ÚK je 5 let.

Návrhy na předsedu a místopředsedy předkládají Předsednictvu HSR-ÚK členové HSR-ÚK.

3. Výkonný výbor

     a) společně s předsedou HSR-ÚK připravuje program jednání Předsednictva HSR-ÚK

     b) sleduje plnění usnesení Předsednictva HSR-ÚK a Sněmu HSR-ÚK

Jednání Výkonného výboru svolává a řídí předseda HSR-ÚK

4. Předseda HSR-ÚK

Zastupuje HSR-ÚK navenek:

     a) svolává a řídí jednání Předsednictva HSR-ÚK

     b) koordinuje činnost místopředsedů

     c) řídí a kontroluje činnost tajemníka

     d) je kompetentní jednat v pracovně právních otázkách ve vztahu k sekretariátu HSR-ÚK

     e) schvaluje popis pracovní funkce tajemníka

     f) schvaluje organizační řád a ostatní normy sekretariátu vyplývající z obecně závazných předpisů pracovně právních vztahů

5. Statutární zástupce předsedy HSR-ÚK

V případě nepřítomnosti předsedy zastupuje předsedu HSR-ÚK.

6. Člen orgánu může ze své funkce odstoupit na základě písemného oznámení orgánu, jehož je členem. Funkce končí dnem, kdy tento orgán na nejbližším zasedání projednal odstoupení nebo ho mohl projednat.

7. Tajemník

Řídí a zodpovídá za hospodářskou a personální činnost sekretariátu HSR-ÚK

 

Čl. VIII

Základní pravidla jednání

1. Jednání orgánů probíhá na zasedáních, které připravuje svolavatel (předseda nebo jeho zástupce) v součinnosti s tajemníkem. Tajemník zajišťuje pozvání členů pozvánkou a písemné podklady, na základě kterých orgán jedná a rozhoduje. Na jednání orgánů mohou být přizváni hosté.

2. Orgán jedná podle schváleného programu, který připravuje svolavatel. Každý člen orgánu má právo předkládat návrhy na změnu či doplnění programu jednání. Program se schvaluje hlasováním.

3. Jednání řídí svolavatel. Ke každému bodu jednání se vede rozprava v pořadí řečníků, tak jak se přihlásili. Připouští se předřazení technických poznámek.

4. Z jednání orgánu se pořizuje zápis, který zpracovává tajemník, ověřuje předsedající a další zvolený člen orgánu. Zápis obdrží všichni členové orgánu.

5. Orgány rozhodují usnesením, které se přijímá hlasováním. Orgán je schopen usnášení, je-li osobně přítomna nadpoloviční většina členů nebo zplnomocněných zástupců. K platnému usnesení usnášeníschopného orgánu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů není-li Statutem HSR-ÚK nebo jinými relevantními dokumenty stanoveno jinak. Člen orgánu má právo, aby jeho nesouhlasné stanovisko s usnesením bylo uvedeno v zápisu doslovně.

6. V odůvodněných případech může orgán, mimo Sněmu HSR-ÚK, rozhodnout hlasováním „per rollam“. Návrh na tento způsob hlasování musí být zaslán všem členům orgánu a k přijetí rozhodnutí musí být souhlas nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Výsledek hlasování musí být uveden v zápisu z následujícího jednání orgánu.

7. Hlasování probíhá veřejně, každý člen orgánu má jeden hlas a musí hlasovat osobně.

8. Uvedená ustanovení se přiměřeně týkají i případných jednacích dokumentů poradních orgánů HSR-ÚK, které nesmí být v rozporu se Statutem HSR-ÚK.

 

Čl. IX

Zásady hospodaření

1. Finanční zdroje HSR-ÚK

     a) členské příspěvky

     b) příjmy z majetku

     c) příjmy z darů

     d) další příjmy (úroky, dotace, kapitálové výnosy, dividendy, prodej inventáře, apod.)

2. Hospodaření

     a) hospodaření se řídí rozpočtem na příslušný kalendářní rok

     b) rozpočet, jeho tvorbu a čerpání schvaluje Předsednictvo HSR-ÚK

3. Členské příspěvky

Výše členských příspěvků, včetně postupu jejich odvodu je stanovena Finančním řádem.

 

Čl. X

Zánik sdružení

O rozpuštění nebo sloučení HSR-ÚK s jiným subjektem rozhoduje Sněm HSR-ÚK. Sněm HSR-ÚK rovněž stanoví způsob likvidace.

 

Čl. XII

Závěrečné ustanovení

Tento Statut HSR-ÚK nabývá platnosti dnem schválení Sněmem HSR-ÚK a účinnosti potvrzením změn Ministerstvem vnitra ČR.

 

Ke stažení

Statut HSR-ÚK schválený 14.1.2013 MV

 

 

 


Kontakty

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

Budovatelů 2532, 434 37 Most
telefon: 476 206 859
e-mail: sekretariat@hsr-uk.cz
www.hsr-uk.cz


Zobrazit všechny kontakty...

copyright © 2010 Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje | webmaster © Mgr. Martin Kabrna | design © martindesign.cz