Zápis

z ustavujícího jednání HSRM

konaného dne 16.3.1999 v Mostě.

Zasedání zahájil a poté dál řídil senátor R. Falbr.

Po přivítaní přítomných účastníků byla provedena kontrola zápisu z posledního jednání . Zápis byl přijat bez připomínek.

 

Usnesení č.1/99

K bodu: program jednání

 předložený program byl schválen bez připomínek a doplnění.

Hlasování: 

Pro: 10

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Usnesení č.2/99

K bodu: připomínky ke Statutu HSRM

I. schvaluje

a) připomínky zástupce Agrární komory J. Syrovátky

b) připomínky zástupce CHEMAPETROLU a. s J. Bártla

Hlasování: 

Pro: 10

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

II. neschvaluje:

Připomínky starosty Litvínova J. Slabého

Hlasování: 

Pro: 0

Proti: 10 

Zdrželo se: 0

termín: 31.3.1999

 

Usnesení č.3/99

K bodu: schválení Statutu hospodářské a sociální rady Mostecka

I. schvaluje:

Statut Hospodářské a sociální rady Mostecka (dále jen „HSRM“), se schválenými připomínkami.

II. ukládá:

R. Falbrovi upravit Statut HSRM podle schválených připomínek

Termín: 31.3.1999

Hlasování: 

Pro: 10

Proti: 0 

Zdrželo se: 0

 

Usnesení č.4/99

K bodu: volba předsedy a místopředsedů HSRM

I.  volí:

senátora  JUDr. Richarda FALBRA

předsedou HSRM

výkonného ředitele MUS a.s.  Ing. ANTONÍNA KOLÁČKA

místopředsedou HSRM

místostarostku Mostu  JUDr. HANU JENÍČKOVOU

místopředsedou HSRM

Hlasování: 

Pro: 10

Proti: 0 

Zdrželo se: 0 

 

Usnesení č.5/99

K bodu:  volba výkonného HSRM výboru a jmenování tajemníka HSRM

I. volí:

1) podle schváleného Statutu HSRM byl zvolen výkonný výbor ve složení:

předseda R. Falbr

místopředseda A. Koláček

místopředsedkyně  H. Jeníčková

tajemnice  J. Hurábová

 

II. jmenuje:

výkonným tajemníkem HSRM byla jmenována Ing.Jitka Hurábová

Hlasování: 

Pro: 10

Proti: 0 

Zdrželo se: 0

 

III.ukládá:

výkonnému výboru HSRM:

1)  zaslat upravený Statut HSRM na ministerstvo vnitra

2) připravit návrh zakládací listiny HSRM

3) sjednat podmínky o umístění pracoviště HSRM v prostorách VÚHU a.s.

ředitelce ÚP J. Šmejcové:

1)  dohodnout podmínky a termín nástupu výkonné tajemnice J. Hurábové s ředitelkou VÚHU a.s. Ing. H.Veverkovou.

Termín: 31.3.1999

 

Usnesení č.6/99

K věci:  určení priorit pro HSRM

1)  přiblížení Mosteckého regionu Praze, prosazováním výstavby rychlostní komunikace R28

2)  vytvoření „ Průmyslové zóny“

3)  projekt „Naučný park Orbis Pictus“

Hlasování: 

Pro: 10

Proti: 0 

Zdrželo se: 0

Termín: průběžně

 

II.ukládá:

Všem členům HSRM:

1) prosazovat na všech úrovních dohodnuté priority

2) senátoru R. Falbrovi:

-  předat na jednání s ministrem Kunžvartem projekt „Studie silnice R28 pro trasu E55 v poloze Most-Freiberg“

3)  místostarostce J. Jeníčkové:

-  informovat HSRM o stavu přípravy průmyslové zóny na okrese Most

4)  zástupci MUS a.s.:

-  připravit na příští jednání návrh projektu pro rekultivace

 

Usnesení č.7/99

K bodu:  diskuse

I.  téma diskuse:

1) návrh na finanční příspěvek na činnost HSRM

2)  dopis na ministerstva MPSV, MPO, MŽP, MF, MDS a předsedovi vlády ČR M. Zemanovi o vzniku HSRM

3)  dopis MPO o sdělení kritérií pro rozdělení 250 mil. určených pro „Severozápadní čechy“

4)  přizvání ředitele RRA a.s. Ing. M. Helmicha

II.  vyplývající úkoly:

výkonný výbor HSRM:

1)  dopisy předsedovi vlády ČR M. Zemanovi a na dohodnutá ministerstva

2)  dopis ministru MPO M. Grégrovi týkající se kritérií pro rozdělení 250 mil. Kč. určených pro „Severozápadní čechy“.

Termín:15.4.1999

místopředsedkyni HSRM J. Jeníčkové :

1) přizvat na příští jednání ředitele RRA a. s. M. Helmicha

Termín:31.3.1999

výkonné tajemnici HSRM J. Hurábové:

1) návrh rozpočetu pro činnost HSRM

2) návrh pravidel hospodaření HSRM

Termín:20.4.1999

 

Usnesení č.8/99

K bodu:  termín příštího jednání

Podle dohody všech přítomných dojde k příštímu jednání dne 31.3.1999 na Úřadu práce v 15.00 hodin.

V Mostě 16.3.1999 zapsal: J. Šifta