HSRM LOGO
Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.
434 37 Most, Budovatelů 2532

ZÁPIS ZE SNĚMU
Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.
dne 10. 12. 2012 od 10:00 hod. v Mostě

 

Zasedání zahájil a řídil 1. místopředseda a statutární zástupce Ing. Vlastimil Vozka
Přítomni:                     dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Z 64 pozvaných členů bylo přítomno 35 členů s právem hlasování. Sněm byl usnášeníschopný.
Ověřovatelé zápisu: Ing. Vlastimil Vozka, Jaromír Franta
Zapisovatel: Bc. Miroslava Jandeková
Skrutátor: Bc. Miroslava Jandeková
ZAHÁJENÍ

 • Schválení programu Sněmu                                                                               

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

 • Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

 • Kontrola plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu                              

předkládá Bc. Miroslava Jandeková, tajemnice

 • Informace o činnosti HSRM za období leden až listopad 2012                           

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

 • Hospodaření HSRM

předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise 
5.1 Vývoj hospodaření za období leden až říjen 2012                                         
5.2 Schválení rozpočtu pro rok 2013                                                       
5.3 Schválení finančního řádu pro rok 2013

 • Návrhy nosných témat pro rok 2013                                            

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

 • Harmonogram jednání pro rok 2013

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda
Předsednictvo HSRM

 • Procedurální otázky                                 

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda
8.1 Změna zástupce společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
8.2 Přijetí nového člena – Ing. Jiří Syrovátka, fyzická osoba
8.3 Schválení účelové dotace na podporu činnosti „Festivalového orchestru Petra Macka“
8.4 Schválení finančního příspěvku na publikaci „Mýty a fakta“                                     

 • Přehled čerpání Fondu podpory projektů k 30. 11. 2013                          

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

 • Různé

10.1 Závěry z konference Surovinová bezpečnost a její technické a legislativní zabezpečení – 29. 11. 2012, Most                                        
předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda
10.2 Informace z Konference o zemědělském využití rekultivovaných oblastí – 4. 12. 2012, Most                                                                                       
předkládá Ing. Stanislav Štýs DrSc., předseda Komise pro infrastrukturu a životní prostředí
ZÁVĚR

 

K bodu 1.: Schválení programu Sněmu:
Místopředseda seznámil přítomné s programem Sněmu. K programu nebyly vzneseny žádné připomínky. Místopředseda nechal o předloženém programu hlasovat.

Usnesení č. 12/12/S: Schválení programu Sněmu
Sněm HSRM
schvaluje program jednání Sněmu

Hlasování:    pro     33     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
Místopředseda předložil Sněmu návrhy na zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu. Za zapisovatele navrhl Bc. Miroslavu Jandekovou, za skrutátora Bc. Miroslavu Jandekovou, za ověřovatele zápisu Ing. Vlastimila Vozku a Jaromíra Frantu. Jiné návrhy předloženy nebyly.

Usnesení č. 13/12/S: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu
Sněm HSRM
schvaluje         zapisovatele:    Bc. Miroslavu Jandekovou
skrutátora:        Bc. Miroslavu Jandekovou
ověřovatele:      Ing. Vlastimila Vozku a Jaromíra Frantu

Hlasování:    pro     33     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 3.: Kontrola plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu ze dne 11. 6. 2012
Tajemnice předložila kontrolu plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu, který se uskutečnil dne 12. 6. 2012. Všechna usnesení byla splněna.

Kontrola plnění usnesení: 
Usnesení č. 01/12/S: Schválení programu jednání Sněmu
Usnesení č. 02/12/S: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 03/12/S: Kontrola usnesení z předcházejícího jednání Sněmu ze dne 11. 6. 2012
Usnesení č. 04/12/S: Informace o činnosti HSRM za období leden až květen 2012
Usnesení č. 05/12/S: Schválení Zprávy Finanční komise za rok 2011
Usnesení č. 06/12/S: Schválení čerpání rozpočtu za rok 2011
Usnesení č. 07/12/S: Navýšení rozpočtu 2012 v položce „Ostatní služby + odborné komise“
Usnesení č. 08/12/S: Vývoj hospodaření za období leden až květen 2012
Usnesení č. 09/12/S: Přehled čerpání Fondu podpory projektů k 31. 5. 2012
Usnesení č. 10/12/S: Schválení II. kola Výzvy pro uvolnění dotace z Fondu podpory projektů
Usnesení č. 11/12/S: Informace z jednání HSR-ÚK ze dne 17. 5. 2012

Usnesení č. 14/12/S: Kontrola plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu ze dne 11. 6. 2012
Sněm HSRM provedl kontrolu plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu ze dne 11. 6. 2012 a schválil jeho plnění.

Hlasování:    pro     33     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 4.: Informace o činnosti HSRM za období leden až listopad 2012
Místopředseda ing. Vozka přednesl zprávu o činnosti HSRM za období leden až listopad 2012. Zpráva je rozdělena na 5 okruhů: Procedurální akty, Odborné komise, Prezentace, Ostatní a Informace
z jednání HSR-ÚK.

Informace o činnosti HSRM za období leden až listopad 2012

 • HSRM má 64 členů, z toho 46 právnických osob, 17 fyzických osob a jednoho externího člena.
 • Předsednictvo má v souladu se Statutem 13 členů, kteří byli na Sněmu HSRM dne 8. 6. 2009 usnesením č. 11/09/S zvoleni na období 5 let.
 • Dne 14. 9. 2009 byli usnesením Předsednictva č. 36/09 zvoleni předsedkyně Ing. H. Veverková, 1. místopředseda a statutární zástupce Ing. V. Vozka a 2. místopředseda Mgr. Milan Šťovíček (usnesení 30/10/S změna zástupce města Litvínova).

1. Procedurální akty
Nově přijatí členové: Usnesením 10/12 pan Miroslav Perout, fyzická osoba; usnesením 20/12 Klub freestylového lyžování Most o. s.; usnesením 37/12 Ing. Jiří Čechura, fyzická osoba; usnesením 38/12 Ing. Jiří Rous, fyzická osoba; usnesením 39/12 obec Lišnice; usnesením 40/12 obec Havraň; usnesením 50/12 obec Louka u Litvínova; usnesením 62/12 Mgr. Tomáš Hájek, fyzická osoba. 
Změny v zastupování organizací: Usnesením 03/12 vzalo Předsednictvo na vědomí změnu zástupce společnosti DTS Vrbenský, a.s., společnost bude zastupovat Ing. Ivan Baláš, člen Představenstva
a ředitel společnosti.
Usnesením 16/12 vzalo Předsednictvo na vědomí změnu zástupce za Krušnohorské strojírny Komořany a.s., společnost bude zastupovat Mgr. Ondřej Peroutka, předseda představenstva a Ing. Miroslav Zíbar, finanční ředitel.
Usnesením 42/12 vzalo Předsednictvo na vědomí změnu zástupce za Krušnohorské strojírny Komořany a.s., společnost bude zastupovat Ing. Zdeněk Veselý, obchodní ředitel.
Usnesením 04/12 a usnesením 22/12 jmenovalo Předsednictvo Ing. Helenu Veverkovou, předsedkyni HSRM a Ing. Josefa Trykara, ředitele HBZS Most, zástupci HSRM ve Správní radě Podkrušnohorského technického muzea.
Usnesením 05/12 bylo vyhlášeno I. kolo Výzvy pro uvolnění dotace z Fondu podpory projektů HSRM ve výši 300 tis. Kč.
Usnesením 10/12/S bylo vyhlášeno II. kolo Výzvy pro uvolnění dotace z Fondu podpory projektů HSRM ve výši 247 tis. Kč.
Usnesením 11/12 schválilo Předsednictvo, na doporučení OK k hodnocení žádostí o dataci z Fondu podpory projektů HSRM, poskytnutí dotace ve výši 253.000,- Kč na 4 schválené projekty. Do I. kola Výzvy bylo předloženo celkem 8 projektů.
Usnesením 42/12 schválilo Předsednictvo, na doporučení OK k hodnocení žádostí o dotaci z Fondu podpory projektů HSRM, poskytnutí dotace ve výši 247.000,- Kč na 4 schválené projekty. Do II. kola Výzvy byly předloženy celkem 4 projekty.
Usnesením 21/12 schválilo Předsednictvo úpravu Zakládací listiny Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.
Usnesením 23/12 Předsednictvo schválilo převedení nevyčerpané částky z Fondu podpory projektů za rok 2011 ve výši 31.240,- do Fondu HSRM.
Usnesením 05/12/S schválil Sněm Zprávu Finanční komise o hospodaření HSRM za rok 2011, účetní závěrku za rok 2011 a převedení zisku za rok 2011 ve výši 812.020,46 Kč do Fondu HSRM.
Usnesením 48/12 schválilo Předsednictvo uložení volných finančních prostředků do TK Perfektní spoření u Komerční banky se zhodnocením 1,2% p.a. na dva roky.   
Usnesením 33/12 Předsednictvo schválilo uvolnění finanční částky ve výši 10.000,- Kč na prezentaci výsledků „Regionálního energetického fóra 2012“ v mimořádném čísle časopisu TEMA.
Usnesením 64/12 Předsednictvo schválilo uvolnění finanční částky ve výši 30.000,- Kč na pořádání česko-německé konference „Surovinová bezpečnost a její technické a legislativní zabezpečení“ a na vydání mimořádného čísla časopisu TEMA.
Usnesením 36/12 Předsednictvo schválilo uvolnění účelové dotace ve výši 20.000,- Kč na podporu činnosti „Festivalového orchestru Petra Macka“ pro sezónu 2012/2013.
2. Odborné komise
OK pro kulturu předložila v letošním roce ke schválení tyto žádosti o podporu:

 • festival YOUNG for YOUNG s dotací ve výši 20.000,- Kč (usnesení 18/12)
 • Alternativa na zámku Korozluky s dotací ve výši 15.000,- Kč (usnesení 35/12)
 • Divadlo nad Labem – Živá zahrada s dotací ve výši 10.000,- Kč (usnesení 35/12)
 • Vánoční muzikál pro děti „Neobyčejná noc“ s dotací ve výši 40.000,- Kč (usnesení 59/12)
 • Korozlucké vánoce s dotací ve výši 15.000,- Kč (usnesení 63/12)

Členové vyslechli informaci předsedy OK RLZ Ing. Oldřicha Malého o praktických zkušenostech
k legislativním změnám platných od 1. 1. 2012. HSRM požádala HSR-ÚK, aby pozvala ministra práce
a sociálních věcí na otevřené jednání za účasti poslanců Ústeckého kraje a seznámila ho
s problematikou úřadů práce a systémem vyplácení sociálních dávek.
OK RLZ zaktualizovala svou členskou základu. Předsednictvo jmenovalo nové členy doplněné
i o zástupce obcí Obrnice, Lišnice a Havraň.
3. Prezentace
Místopředseda HSR-ÚK Ing. Jiří Aster seznámil členy s problematikou dopravní obslužnosti především mosteckého regionu.

HSRM vyslechla informaci ředitelky OSSZ Most Ing. Ivany Henžlové ke změnám v oblasti důchodového a nemocenského pojištění a se změnami v organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
Členové vyslechli prezentaci společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. od jednatele společnosti pana Ivana Ottise. Ten představil organizační strukturu společnosti Unipetrol po restrukturalizaci. V další části prezentace zrekapituloval Ing. Vladimír Zemánek, ředitel jednotky Chemická výroba, důležité aktivity
v roce 2011 a představil cíle skupiny Unipetrol pro rok 2012.
HSRM vyslechla prezentaci společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. od předsedy představenstva
a generálního ředitele pana Marka Świtajewski, který blíže popsal Litvínovskou rafinérii, dále současnou situaci a plány České rafinérské pro stávající rok.
Členové vyslechli informaci od vedoucího územního odboru Policie ČR Mgr. Jiřího Volprechta na téma „Kriminalita na území okresu Most za rok 2011“.
Pozvání na jednání HSRM přijal ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky MMR RNDr. Josef Postránecký, který přednesl prezentaci na téma „Strategie regionálního rozvoje 2014+“.
Referent odboru školství, kultury a sportu pan Petr Šmídl představil členům HSRM koncepční záměry města Mostu v oblasti sportu. Dále p. Šmídl informoval o brožuře „Most fandí sportu“, která tvoří přehled možného sportovního vyžití v Mostě.
Ing. Ivo Bednár, člen představenstva OAK Most, seznámil HSRM s problematikou zemědělství na Mostecku a ve spolupráci s ing. Štýsem a ing. Syrovátkou připravuje základní kroky pro řešení této problematiky.
4. Ostatní
Předsednictvo doporučilo Ing. Stanislava Štýse, DrSc. na Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2011. Ocenění v kategorii regionálního rozvoje převzal ing. Štýs v září na slavnostním udílení v Ústí nad Labem.
Předsednictvo schválilo usnesením 13/12 uzavření partnerské smlouvy bez finanční spoluúčasti
v projektu „Zajištění řízení IPRM DOPRAVA“ se Statutárním městem Most.
Ing. Veverková informovala o změně ředitele úřadu OHK Most. Novým ředitelem je Ing. Karel Bořecký.
Předsedkyně ing. Veverková se společně s předsedou HSR-ÚK JUDr. Falbrem sešla s náměstkem ministra financí Mgr. Zajíčkem na téma pokračování 15 mld. Kč.
Starosta Meziboří p. Červenka apeloval na zástupce KÚÚK ing. Šulce ohledně budoucnosti Mostecka (prolomení limitů, stavba spalovny odpadů apod.).
Mgr. Vojíř upozornil na připravovaný program financování z vlastních zdrojů MPO na podporu investorů (žadatelem je investor).
Předsedkyně informovala o schůzce s pí Blankou Števicovou, ředitelkou Hospic Most, která se na ní obrátila s žádostí o finanční podporu na léčebné prostředky. Předsedkyně zároveň požádala členy HSRM o případnou osobní nebo firemní podporu Hospic Most.
Místopředseda ing. Vozka představil publikaci s názvem „Proměny Mostecka“, kterou vydalo město Most a obsahuje texty a fotografie Ing. Stanislava Štýse z historie a současného Mostecka.

Starosta Meziboří p. Červenka poukázal na to, že v případě výjezdních zasedání poslanců a senátorů do Ústeckého kraje nejsou zástupci kraje, měst ani krajská tripartita dostatečně informováni
o takovýchto akcích a nemají tak možnost se výjezdních zasedání zúčastnit.
Předseda SOO CCG pan Jaromír Franta informoval o sjezdu Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu. Sjezd volil nové vedení a do funkce 1. místopředsedy byl zvolen pan Franta. Delegáti sjezdu také připravili pro Vládu ČR výzvu, ve které požadují snížení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu pro zaměstnance v hornictví, realizaci systému tzv. zaměstnaneckých předdůchodů a zrušení územních ekologických limitů.
Předsedkyně informovala o připravované konferenci „Regionální energetické fórum ÚK 2012“. Konferenci pořádá Ústecký a Plzeňský kraj. Členové HSRM obdrželi pozvánku na tuto konferenci.
Ing. Jung doplnil informaci k usnesení 63/11 týkající se problematiky zdravotního stavu obyvatel. Ing. Jung v této věci jednal s hejtmankou ÚK a upozornil ji na dlouhodobě vnímaný negativní pohled na Ústecký kraj, především z hlediska vývoje průměrného věku dožití obyvatel. Paní hejtmanka vyjádřila souhlas se zpracováním studie posuzující délku dožití obyvatel ÚK včetně důvodů pro zjištění. Předsedkyně se v této věci obrátila na HSR-ÚK, která vyslovila podporu HSRM na zpracování studie.
Místopředseda ing. Vozka informoval o protestní jízdě zemědělské techniky v regionech ČR. Důvodem této akce byl protest proti zrušení vratky spotřební daně u zelené nafty a proti zdanění tzv. „tichého vína“.
Předsedkyně informovala o změně ve funkci ředitelky Kontaktního pracoviště ÚP Most. K 1. 7. 2012 byla do funkce jmenována Mgr. Pavla Zůzová.
HSRM iniciovala u HSR-ÚK, v souvislosti s volbami do zastupitelstva Ústeckého kraje, oslovení zástupců politických stran či uskupení, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva Ústeckého kraje. Výkonný výbor zpracoval pět otázek, které byly doplněny a prostřednictvím HSR-ÚK předloženy 19 stranám či uskupením.
HSRM byla informována o zrušení Centra rozvoje turismu k 30. 6. 2012. Veškeré náležitosti nově spadají do oddělení cestovního ruchu a sportu při Magistrátu města Mostu.
Mgr. Oldřich Vojíř předložil informaci ke Státní energetické koncepci a Surovinové politice ČR. Předseda OHK Most p. Jung navázal dopisy, které Hospodářská komora ČR zaslala prezidentovi republiky (novela horního zákona) a předsedovi vlády (cena elektřiny). P. Franta informoval o dopisech, které byly za OS PHGN zaslány poslancům a ministrům (zrušení tzv. vyvlastňovacích paragrafů v horním zákoně) a ČMKOS (stanovisko k návrhu aktualizace SEK a Surovinové politiky ČR). Připomínky k návrhu Surovinové politiky ČR obdržela HSRM i od starosty Litvínova p. Šťovíčka.
Předsedkyně informovala o dopise od ministra pro místní rozvoj, na kterého se z podnětu HSRM obrátila HSR-ÚK s žádostí o delegování svého náměstka jako partnera HSR-ÚK, který bude adekvátně reagovat na potřeby Mostecka a celého Ústeckého kraje. Ministr delegoval Ing. Michala Janebu, náměstka odpovědného za oblast regionální politiky a cestovního ruchu.
Ing. Rudolf Jung pozval členy HSRM na Česko-saský veletrh vzdělávání, jehož cílem bylo podpořit zájem veřejnosti o vzdělávání žáků a dospělých.
Ing. Marcela Šafářová informovala o bezplatném testování alkoholických nápojů pro veřejnost. VÚHU provedl 1420 analýz a nebyl zjištěn žádný alkoholový nápoj s obsahem metanolu vyšším, než je povoleno příslušnou legislativou.
Předsedkyně pozvala členy HSRM na česko-němckou konferenci „Surovinová bezpečnost a její technické a legislativní zabezpečení“, kterou pořádá OHK Most ve spolupráci s HSRM a záštitou europoslance JUDr. Falbra.
5. Informace z jednání HSR-ÚK
Předsednictvo bylo pravidelně informováno o průběhu a závěrech jednání Předsednictva HSR-ÚK.

HSR-ÚK: 

 • zaslala členům Vlády ČR materiál „Návrh opatření k řešení sociální situace v ČR“.
 • byla Ústeckým krajem vyzvána k připomínkování Návrhu zákona o provozování sázkových her, ke kterému ing. Vozka vypracoval vyjádření.
 • byla informována o postupu ve věci přípravy materiálu Kompenzace regionu.
 • se seznámila s informacemi Ústeckého kraje k zajištění ochrany ŽP při skladování, převozu
  a likvidaci kalů v regionu. Dalšího jednání se zúčastnil ředitel fy Lafarge Cement, a.s. Ing. Ivan Mareš, který HSR-ÚK seznámil s technickým zajištěním spalování a výsledky měření během zkušebního provozu.
 • vyslechla informaci členů zastupujících HSR-ÚK na konferencích – Fórum Hospodářských novin, Pracovní trh v příhraničí a Tvůj svět zítřka
 • odeslala otevřený dopis politické reprezentaci ČR – Výzva 2012
 • Předseda HSR-ÚK JUDr. Falbr informoval o setkání zástupců HSR-ÚK s předsedou vlády Petrem Nečasem. Schůzky se účastnili Ing. Helena Veverková, Ing. Josef Matějka, Vlastimil Aubrecht a JUDr. Richard Falbr. Předmětem schůzky bylo informovat předsedu vlády
  o prioritách HSR-ÚK a požádat ho o jeho podporu.
 • pozvala na své zasedání zástupce z Ministerstva dopravy Ing. Víta Sedmidubského k tématu podpora silnice I/13
 • vyslechla informace z jednání předsedy a místopředsedy HSR-ÚK s hejtmankou ÚK
 • vyslechla informaci k projektu CSR
 • projednávala Zákon č. 24/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje. Jednání se zúčastnil zástupce MMR RNDr. Josef Postránecký.
 • vyslechla informaci o zasedání EURACOAL v Praze, kterého se zúčastnil předseda JUDr. Falbr
 • byla seznámena s programem ROMED
 • byla informována o výsledcích schůzky u ministra průmyslu a obchodu MUDr. Kuby, se kterým se sešli JUDr. Falbr a Ing. Veverková
 • pořádala v Děčíně jednání k problematice transevropských dopravních sítí (TEN-T)
 • se zabývala vývojem Ekoauditu
 • vyslechla informaci ke Státní energetické koncepci ČR
 • pozvala na své zasedání zástupce šesti politických stran, které kandidovaly do zastupitelstva Ústeckého kraje a připravenými otázkami obeslala 19 politických stran či uskupení, které předložily kandidátní listinu do zastupitelstva Ústeckého kraje
 • jmenovala nového člena Správní rady Podkrušnohorského technického muzea Ing. Zdeňka Brázdu
 • se zabývala požadavky, které předložily jednotlivé okresní rady

 

Usnesení č. 15/12/S: Informace o činnosti HSRM za období leden až listopad 2012
Sněm HSRM
bere na vědomí informaci o činnosti HSRM za období leden až listopad 2012

Hlasování:    pro     34     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 5.: Hospodaření HSRM
K bodu 5.1: Vývoj hospodaření za období leden až říjen 2012
Ing. Dykas, předseda Finanční komise, předložil informaci k vývoji hospodaření za období leden až říjen 2012 a konstatoval, že se jedná o rovnoměrné čerpání rozpočtu.

Usnesení č. 16/12/S: Vývoj hospodaření za období leden až říjen 2012
Sněm HSRM
bere na vědomí informaci o průběžném hospodaření HSRM za období leden až říjen 2012

Hlasování:    pro     34     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 5.2: Schválení rozpočtu pro rok 2013
Ing. Dykas, předseda Finanční komise, předložil návrh rozpočtu pro rok 2013, který byl projednáván na listopadovém jednání předsednictva. Dále okomentoval položky, u kterých je navržena změna oproti roku 2012.

Usnesení č. 17/12/S: Schválení rozpočtu pro rok 2013
Sněm HSRM
schvaluje rozpočet HSRM pro rok 2013 v předloženém znění

Hlasování:    pro     34     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 5.3: Schválení finančního řádu pro rok 2013
Ing. Dykas, předseda Finanční komise, předložil návrh finančního řádu pro rok 2013, který byl také projednáván na listopadovém jednání předsednictva. 

Usnesení č. 18/12/S: Schválení finančního řádu pro rok 2013
Sněm HSRM
schvaluje finanční řád HSRM pro rok 2013 v předloženém znění

Hlasování:    pro     34     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 6.: Návrhy nosných témat pro rok 2013
Místopředseda ing. Vozka předložil návrhy nosných témat pro rok 2013. V rámci diskuse byla témata ještě doplněna o „Problematiku bezpečnosti v regionu“ a „Problematiku služeb a podnikatelského prostředí a jeho zajišťování v našem okrese“.

Usnesení č. 19/12/S: Návrhy nosných témat pro rok 2013
Sněm HSRM
schvaluje navržená nosná témata pro rok 2013 doplněná o témata, která vzešla z diskuse.

Hlasování:    pro     35     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 7.: Harmonogram jednání HSRM pro rok 2013
Místopředseda ing. Vozka předložil harmonogram jednání HSRM pro rok 2013. I pro příští rok zůstávají jednání Předsednictva HSRM plánována na druhé pondělí v měsíci od 11 hod. Výjimku tvoří pouze prosincový Sněm, který bude od 10 hod. a pak březnové jednání, které se z důvodu jarních prázdnin
v Ústeckém kraji uskuteční již první pondělí. Jednání Výkonného výboru se bude konat každou středu předcházející jednání Předsednictva od 10 hodin.
Tak jako doposud, bude sekretariát informovat členy HSRM o zasedání v předstihu elektronickou poštou.
Ing. Štýs navrhl uspořádat v letních měsících výjezdní zasedání HSRM s exkurzí po rekultivacích.

Usnesení č. 20/12/S: Harmonogram jednání HSRM pro rok 2013
Sněm HSRM
schvaluje předložený harmonogram jednání HSRM pro rok 2013

Hlasování:    pro     35     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

O následujících bodech jednání hlasovalo pouze Předsednictvo HSRM.

K bodu 8.: Procedurální otázky
K bodu 8.1: Změna zástupce společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
Místopředseda ing. Vozka seznámil přítomné se změnou zástupce ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Nově bude společnost na jednáních HSRM zastupovat paní Lenka Pecová, která se v krátkosti představila.

Usnesení 69/12: Změna zástupce společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
Předsednictvo HSRM
I. bere na vědomí změnu zástupce společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Společnost bude za Ing. Aleše Soukupa zastupovat paní Lenka Pecová, specialista vnější a vnitřní komunikace
II. děkuje Ing. Aleši Soukupovi za spolupráci

Hlasování:    pro     8     proti     0     zdržel se    1
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 8.2: Přijetí nového člena – Ing. Jiří Syrovátka, fyzická osoba
HSRM obdržela žádost o členství od Ing. Jiřího Syrovátky. Pan Syrovátka se v krátkosti představil.

Usnesení 70/12: Přijetí nového člena – Ing. Jiří Syrovátka, fyzická osoba
Předsednictvo HSRM
schvaluje žádost o členství v HSRM Ing. Jiřího Syrovátky, fyzické osoby

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 8.3: Schválení účelové dotace na podporu činnosti „Festivalového orchestru Petra Macka“
Místopředseda ing. Vozka připomněl písemnou žádost p. Macka z počátku tohoto roku, ve které žádal HSRM o poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč na podporu činnosti „Festivalového orchestru Petra Macka“ pro sezónu 2012/2013. První část dotace byla panu Mackovi schválena usnesením v červnu,
s tím, že pokud hospodaření HSRM bude v závěru roku kladné, doporučí Výkonný výbor schválení druhé části dotace.
Pan Macek poděkoval za poskytnutí finančních prostředků a zároveň pozval přítomné na Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby, kterou uvede 17. prosince od 19 hod. v Městském divadle v Mostě.

Usnesení 71/12: Schválení účelové dotace na podporu činnosti „Festivalového orchestru Petra Macka“
Předsednictvo HSRM
schvaluje uvolnění účelové dotace na podporu činnosti „Festivalového orchestru Petra Macka“ pro sezónu 2012/2013 ve výši 10.000,- Kč z položky rozpočtu „Ostatní služby + odborné komise“

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 8.4: Schválení finančního příspěvku na publikaci „Mýty a fakta“
Výkonný výbor se seznámil s publikací „Mýty a fakta“, kterou vydává město Most jako pomůcku při vzdělávání a doporučil Předsednictvu schválit finanční příspěvek na její vydání.

Usnesení 72/12: Schválení finančního příspěvku na publikaci „Mýty a fakta“
Předsednictvo HSRM
schvaluje uvolnění finančního příspěvku ve výši 25.000,- Kč z položky rozpočtu „Mimořádné výdaje“ na vydání publikace „Mýty a fakta“, kterou zpracovala, spolu s dalšími subjekty, Odborná sekce energetika při OHK Most. Příjemcem finančního příspěvku je Magistrát města Mostu, který publikaci vydává a poskytne ji jako pomůcku při vzdělávání např. do školských zařízení nebo pro veřejnost. Termín pro vyúčtování finančního příspěvku je do 31. 12. 2012.

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 9.: Přehled čerpání Fondu podpory projektů k 30. 11. 2012
Místopředseda ing. Vozka informoval o stavu čerpání Fondu podpory projektů k 30. 11. 2012. Z osmi schválených projektů z I. a II. kola Výzvy mají vyčerpáno čtyři žadatelé. Schválené dotace je možné vyčerpat do 31. 12. 2012. HSRM obdržela od všech žadatelů zprávy o realizaci projektu.

Usnesení 73/12: Přehled čerpání Fondu podpory projektů k 30. 11. 2012
Předsednictvo HSRM
bere na vědomí informaci o čerpání Fondu podpory projektů k 30. 11. 2012

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 10.: Různé
K bodu 10.1: Závěry z konference Surovinová bezpečnost a její technické a legislativní zabezpečení – 29. 11. 2012, Most
Místopředseda ing. Vozka seznámil členy HSRM se závěry konference „Surovinová bezpečnost a její technické a legislativní zabezpečení“, která se konala 29. 11. 2012 v Mostě.
Účastníci konference v duchu jednání a diskuse veřejně prezentují následující závěry:
- považují ekonomické využití domácích surovinových zdrojů za nezbytnou podmínku úspěšného rozvoje českého hospodářství a jeho konkurenceschopnosti.
Za zvláště závažné považují zajištění dlouhodobé bezpečnosti, spolehlivosti, dostupnosti
a ekonomičnosti energetických zdrojů. Naplnění těchto cílů je podmíněno optimálním využitím domácích zdrojů, především jediného významného zdroje ČR, a to hnědého a černého uhlí.
- požadují reálnou a realizovatelnou koncepci energetické politiky, která bude stanovením optimálního energetického mixu pokrývat dlouhodobé potřeby. Všechna odvětví energetiky jsou důležitou částí
a podmiňujícím faktorem konkurenceschopnosti českého průmyslu a jedním z klíčových ekonomických odvětví i Ústeckého kraje.
- považují jakékoliv neopodstatněné netechnické omezení využívání nerostného bohatství ČR za nepřijatelné, a proto považují i uměle stanovené územní ekologické limity za neopodstatněné
a i z hlediska důvodů jejich stanovení za překonané.
- zásadně nesouhlasí s jakoukoliv změnou HZ dříve, než budou schváleny aktualizace dlouhodobých strategických materiálů, především Státní energetické koncepce ČR, Surovinové politiky ČR
a Koncepce energetické a surovinové bezpečnosti ČR.
- majitelem nerostného bohatství je ČR, a ta musí prostřednictvím orgánů správy ČR rozhodovat
s konečnou platností o využití svého nerostného bohatství.
Vyzýváme proto poslance PSP ČR, aby při hlasování o vetu prezidenta k “malé“ novele HZ, která odstraňuje možnost vyvlastnění, tuto novelu nepodpořili. Stát by tak ztratil zákonný prostředek pro umožnění hospodárného využití strategických zásob surovin, které jsou jeho vlastnictvím, zejména
v případě ohrožení jeho surovinové a energetické bezpečnosti.

Usnesení 74/12: Závěry z konference Surovinová bezpečnost a její technické a legislativní zabezpečení – 29. 11. 2012, Most
Předsednictvo HSRM
I. bere na vědomí závěry z konference Surovinová bezpečnost a její technické a legislativní zabezpečení, která se konala 29. 11. 2012 v Mostě
II. se připojuje k závěrům, které vzešly z této konference

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 10.2: Informace z Konference o zemědělském využití rekultivovaných oblastí – 4. 12. 2012, Most
Ing. Stanislav Štýs, DrSc. informoval o Konferenci o zemědělském využití rekultivovaných oblastí, která dle jeho mínění splnila svůj účel především pro ty, kteří se rekultivacemi nezabývají a nic o nich nevědí.

Usnesení 75/12: Informace z Konference o zemědělském využití rekultivovaných oblastí – 4. 12. 2012, Most
Předsednictvo HSRM
bere na vědomí informaci z Konference o zemědělském využití rekultivovaných oblastí – 4. 12. 2012, Most

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

 

Různé

 • Místopředseda ing. Vozka informoval o výsledku jednání předsedy HSR-ÚK s hejtmanem Ústeckého kraje O. Bubeníčkem ohledně zajištění personálního zastoupení HSR-ÚK
  v komisích a výborech při Radě Ústeckého kraje. HSR-ÚK předložila návrhy na personální obsazení osmi výborů a komisí, Rada ÚK vyhověla pěti návrhům, a to následovně:

Komise dopravní: Ing. Aster (HSRD)
Komise finanční a investiční: Ing. Matějka (HSRLt)
Komise pro životní prostředí: Ing. Knechtl (HSRÚ)
Komise pro regionální rozvoj: Ing. Veverková (HSRM)
Komise pro zemědělství: Ing. Bednár (HSRM)

 • Ředitelka Destinační agentury Krušné hory paní Kateřina Suchá představila novou publikaci s názvem „Drsná krajina s čistou duší“, kterou agentura na podzim vydala. Jde
  o dvojjazyčnou brožuru, která průřezově informuje o Krušných horách z různých úhlů pohledu a především má motivovat k návštěvě Krušných hor. Dále pí Suchá zmínila spolupráci s německými partnery, agentura bude přítomna na Drážďanském
  a Mnichovském veletrhu, také plánuje účast na Brněnském a Pražském veletrhu, kde představí tento region. V letošním roce agentura vydala mapu běžeckých tras pokrývající celý hřeben Krušných hor v Ústeckém kraji s napojením na běžecké stopy v sousedním Německu.

 

 • Asistentka poslance JUDr. Falbra paní Nekolová informovala o připravované akci k zajištění propagace Ústeckého kraje, která v příštím roce proběhne v prostorách Evropského parlamentu. Na akci budou vystaveny fotografie Ing. Stanislava Štýse, DrSc.  

 

 

Místopředseda ing. Vozka poděkoval přítomným za dosavadní spolupráci a popřál všem klidné vánoční svátky.

Příští jednání Předsednictva HSRM se bude konat 14. 1. 2013 v Mostě.

 

 

Ověřovatelé:     …………………………………..  Ing. Vlastimil Vozka

                        …………………………………..   Jaromír Franta

Zapisovatel:      …………………………………..   Bc. Miroslava Jandeková