HSRM LOGO
Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.
434 37 Most, Budovatelů 2532

ZÁPIS ZE SNĚMU
Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.
dne 11. 6. 2012 od 11:00 hod. v Mostě

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně Ing. Helena Veverková
Přítomni:                     dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Z 57 pozvaných členů bylo přítomno 32 členů s právem hlasování. Sněm byl usnášeníschopný.
Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka
Zapisovatel: Bc. Miroslava Jandeková
Skrutátor: Bc. Miroslava Jandeková
ZAHÁJENÍ

 • Schválení programu Sněmu                                                                               

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 • Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 • Kontrola plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu                              

předkládá Bc. Miroslava Jandeková, tajemnice

 • Informace o činnosti HSRM za období leden až květen 2012                              

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 • Hospodaření HSRM

předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise 
5.1 Schválení Zprávy Finanční komise za rok 2011                                             
5.2 Schválení čerpání rozpočtu za rok 2011                                                        
5.3 Navýšení rozpočtu 2012 v položce „Ostatní služby + odborné komise“        
5.4 Vývoj hospodaření za období leden až květen 2012                                      

 • Přehled čerpání Fondu podpory projektů k 31. 5. 2012                                       

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

 • Schválení II. kola Výzvy pro uvolnění dotace z Fondu podpory projektů HSRM 

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

 • Informace z jednání HSR-ÚK ze dne 17. 5. 2012

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně


 

Předsednictvo HSRM

 • Smlouva o účtu ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou                               

předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise 

 • OK pro kulturu – došlé žádosti o podporu za II. čtvrtletí 2012                            

předkládá Jan Pimper, člen OK pro kulturu

 • Schválení účelové dotace na podporu činnosti „Festivalového orchestru Petra Macka“

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

 • Přijetí nových členů                                                                                           

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 • Změna zástupce společnosti Krušnohorské strojírny Komořany a.s.                 

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 • Různé

ZÁVĚR

 

K bodu 1.: Schválení programu Sněmu:
Předsedkyně seznámila přítomné s programem Sněmu. K programu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedkyně nechala o předloženém programu hlasovat.

Usnesení č. 01/12/S: Schválení programu Sněmu
Sněm HSRM
schvaluje program jednání Sněmu

Hlasování:    pro     32     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
Předsedkyně předložila Sněmu návrhy na zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu. Za zapisovatele navrhla Bc. Miroslavu Jandekovou, za skrutátora Bc. Miroslavu Jandekovou, za ověřovatele zápisu Ing. Helenu Veverkovou a Ing. Vlastimila Vozku. Jiné návrhy předloženy nebyly.

Usnesení č. 02/12/S: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu
Sněm HSRM
schvaluje         zapisovatele:    Bc. Miroslavu Jandekovou
skrutátora:        Bc. Miroslavu Jandekovou
ověřovatele:      Ing. Helenu Veverkovou a Ing. Vlastimila Vozku

Hlasování:    pro     32     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 3.: Kontrola plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu ze dne 12. 12. 2011
Tajemnice předložila kontrolu plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu, který se uskutečnil dne 12. 12. 2011. Usnesení byla splněna.

Kontrola plnění usnesení: 
Usnesení č. 9/11/S: Schválení programu jednání Sněmu
Usnesení č. 10/11/S: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 11/11/S: Kontrola usnesení z předcházejícího jednání Sněmu
Usnesení č. 12/11/S: Informace o činnosti HSRM v roce 2011
Usnesení č. 13/11/S: Informace o průběžném hospodaření HSRM za obd. leden až září 2011
Usnesení č. 14/11/S: Schválení rozpočtu a finančního řádu HSRM pro rok 2012
Usnesení č. 15/11/S: Návrhy nosných témat pro rok 2011
Usnesení č. 16/11/S: Harmonogram jednání HSRM pro rok 2012  
Všechna usnesení byla splněna.

Usnesení č. 03/12/S: Kontrola plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu ze dne 12. 12. 2011
Sněm HSRM provedl kontrolu plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu ze dne 12. 12. 2011 a schválil jeho plnění.

Hlasování:    pro     32     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 4.: Informace o činnosti HSRM za období leden až květen 2012
Předsedkyně ing. Veverková přednesla zprávu o činnosti HSRM za období leden až květen 2012. Zpráva je rozdělena na 5 okruhů: Procedurální akty, Odborné komise, Prezentace, Ostatní a Informace z jednání HSR-ÚK.

Informace o činnosti HSRM za období leden až květen 2012

 • HSRM má 57 členů, z toho 43 právnických osob, 14 fyzických osob a jednoho externího člena.
 • Předsednictvo má v souladu se Statutem 13 členů, kteří byli na Sněmu HSRM dne 8. 6. 2009 usnesením č. 11/09/S zvoleni na období 5 let.
 • Dne 14. 9. 2009 byli usnesením Předsednictva č. 36/09 zvoleni předsedkyně Ing. H. Veverková, 1. místopředseda a statutární zástupce Ing. V. Vozka a 2. místopředseda Mgr. Milan Šťovíček (usnesení 30/10/S změna zástupce města Litvínova).

1. Procedurální akty
Nově přijatí členové: Usnesením 10/12 pan Miroslav Perout, fyzická osoba; usnesením 20/12 Klub freestylového lyžování Most o.s.
Změny v zastupování organizací: Usnesením 03/12 vzalo Předsednictvo na vědomí změnu zástupce společnosti DTS Vrbenský, a.s., společnost bude zastupovat Ing. Ivan Baláš, člen Představenstva
a ředitel společnosti.
Usnesením 16/12 vzalo Předsednictvo na vědomí změnu zástupce za Krušnohorské strojírny Komořany a.s., společnost bude zastupovat Mgr. Ondřej Peroutka, předseda představenstva a Ing. Miroslav Zíbar, finanční ředitel.
Usnesením 04/12 a usnesením 22/12 jmenovalo Předsednictvo Ing. Helenu Veverkovou, předsedkyni HSRM a Ing. Josefa Trykara, ředitele HBZS Most, zástupci HSRM ve Správní radě Podkrušnohorského technického muzea.
Usnesením 05/12 bylo vyhlášeno I. kolo Výzvy pro uvolnění dotace z Fondu podpory projektů HSRM ve výši 300 tis. Kč.
Usnesením 11/12 schválilo Předsednictvo, na doporučení OK k hodnocení žádostí o dataci z Fondu podpory projektů HSRM, poskytnutí dotace ve výši 253.000,- Kč na 4 schválené projekty. Do I. kola Výzvy bylo předloženo celkem 8 projektů.
Usnesením 21/12 schválilo Předsednictvo úpravu Zakládací listiny Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.
Usnesením 23/12 Předsednictvo schválilo, na základě doporučení Finanční komise, převedení nevyčerpané částky z Fondu podpory projektů za rok 2011 ve výši 31.240,- do Fondu HSRM.
Usnesením 33/12 Předsednictvo schválilo, na základě doporučení Výkonného výboru, uvolnění finanční částky ve výši 10.000,- Kč na prezentaci výsledků „Regionálního energetického fóra 2012“
v mimořádném čísle časopisu TÉMA.
2. Odborné komise
OK pro kulturu informovala o předložených žádostech za I. čtvrtletí 2012. Celkem obdržela 6 žádostí
o podporu. Na základě doporučení OK pro kulturu schválilo Předsednictvo usnesením 18/12 podporu festivalu YOUNG for YOUNG ve výši 20.000,- Kč.
Členové vyslechli informaci předsedy OK RLZ Ing. Oldřicha Malého o praktických zkušenostech
k legislativním změnám platných od 1. 1. 2012. HSRM požádala HSR-ÚK, aby pozvala ministra práce
a sociálních věcí na otevřené jednání za účasti poslanců Ústeckého kraje a seznámila ho
s problematikou úřadů práce a systémem vyplácení sociálních dávek.
OK RLZ zaktualizovala svou členskou základu. Předsednictvo jmenovalo nové členy doplněné
i o zástupce obcí Obrnice, Lišnice a Havraň.
3. Prezentace
Místopředseda HSR-ÚK Ing. Jiří Aster seznámil členy s problematikou dopravní obslužnosti především mosteckého regionu.
HSRM vyslechla informaci ředitelky OSSZ Most Ing. Ivany Henžlové ke změnám v oblasti důchodového a nemocenského pojištění a se změnami v organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
Členové vyslechli prezentaci společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. od jednatele společnosti pana Ivana Ottise. Ten představil organizační strukturu společnosti Unipetrol po restrukturalizaci. V další části prezentace zrekapituloval Ing. Vladimír Zemánek, ředitel jednotky Chemická výroba, důležité aktivity
v roce 2011 a představil cíle skupiny Unipetrol pro rok 2012.
HSRM vyslechla prezentaci společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. od předsedy představenstva
a generálního ředitele pana Marka Świtajewski, který blíže popsal Litvínovskou rafinérii, dále současnou situaci a plány České rafinérské pro stávající rok.
Členové vyslechli informaci od vedoucího územního odboru Policie ČR Mgr. Jiřího Volprechta na téma „Kriminalita na území okresu Most za rok 2011“.
4. Ostatní
Předsednictvo doporučilo Ing. Stanislava Štýse, DrSc. na Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2011.
Předsednictvo schválilo usnesením 13/12 uzavření partnerské smlouvy bez finanční spoluúčasti
v projektu „Zajištění řízení IPRM DOPRAVA“ se Statutárním městem Most.
Ing. Veverková informovala o změně ředitele úřadu OHK Most. Novým ředitelem je Ing. Karel Bořecký.
Předsedkyně ing. Veverková se společně s předsedou HSR-ÚK JUDr. Falbrem sešla s náměstkem ministra financí Mgr. Zajíčkem na téma pokračování 15 mld. Kč.
Starosta Meziboří p. Červenka apeloval na zástupce KÚÚK ing. Šulce ohledně budoucnosti Mostecka (prolomení limitů, stavba spalovny odpadů apod.).
Mgr. Vojíř upozornil na připravovaný program financování z vlastních zdrojů MPO na podporu investorů (žadatelem je investor).
Předsedkyně informovala o schůzce s pí Blankou Števicovou, ředitelkou Hospic Most, která se na ní obrátila s žádostí o finanční podporu na léčebné prostředky. Předsedkyně zároveň požádala členy HSRM o případnou osobní nebo firemní podporu Hospic Most.
Místopředseda ing. Vozka představil publikaci s názvem „Proměny Mostecka“, kterou vydalo město Most a obsahuje texty a fotografie Ing. Stanislava Štýse z historie a současného Mostecka.
Starosta Meziboří p. Červenka poukázal na to, že v případě výjezdních zasedání poslanců a senátorů do Ústeckého kraje nejsou zástupci kraje, měst ani krajská tripartita dostatečně informováni
o takovýchto akcích a nemají tak možnost se výjezdních zasedání zúčastnit.
Předseda SOO CCG pan Jaromír Franta informoval o sjezdu Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu. Sjezd volil nové vedení a do funkce 1. místopředsedy byl zvolen pan Franta. Delegáti sjezdu také připravili pro Vládu ČR výzvu, ve které požadují snížení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu pro zaměstnance v hornictví, realizaci systému tzv. zaměstnaneckých předdůchodů a zrušení územních ekologických limitů.
Předsedkyně informovala o připravované konferenci „Regionální energetické fórum ÚK 2012“. Konferenci pořádá Ústecký a Plzeňský kraj. Členové HSRM obdrželi pozvánku na tuto konferenci.
Ing. Jung doplnil informaci k usnesení 63/11 týkající se problematiky zdravotního stavu obyvatel. Ing. Jung v této věci jednal s hejtmankou ÚK a upozornil ji na dlouhodobě vnímaný negativní pohled na Ústecký kraj, především z hlediska vývoje průměrného věku dožití obyvatel. Paní hejtmanka vyjádřila souhlas se zpracováním studie posuzující délku dožití obyvatel ÚK včetně důvodů pro zjištění. Předsedkyně se v této věci obrátila na HSR-ÚK, která vyslovila podporu HSRM na zpracování studie.
Místopředseda ing. Vozka informoval o protestní jízdě zemědělské techniky v regionech ČR. Důvodem této akce byl protest proti zrušení vratky spotřební daně u zelené nafty a proti zdanění tzv. „tichého vína“.
5. Informace z jednání HSR-ÚK
Předsednictvo bylo pravidelně informováno o průběhu a závěrech jednání Předsednictva HSR-ÚK.
HSR-ÚK: 

 • zaslala členům Vlády ČR materiál „Návrh opatření k řešení sociální situace v ČR“.
 • byla Ústeckým krajem vyzvána k připomínkování Návrhu zákona o provozování sázkových her, ke kterému ing. Vozka vypracoval vyjádření.
 • byla informována o postupu ve věci přípravy materiálu Kompenzace regionu.
 • se seznámila s informacemi Ústeckého kraje k zajištění ochrany ŽP při skladování, převozu
  a likvidaci kalů v regionu. Dalšího jednání se zúčastnil ředitel fy Lafarge Cement, a.s. Ing. Ivan Mareš, který HSR-ÚK seznámil s technickým zajištěním spalování a výsledky měření během zkušebního provozu.
 • HSRM vyslechla informaci členů zastupujících HSR-ÚK na konferencích – Fórum Hospodářských novin, Pracovní trh v příhraničí a Tvůj svět zítřka
 • odeslala otevřený dopis politické reprezentaci ČR – Výzva 2012
 • Předseda HSR-ÚK JUDr. Falbr informoval o setkání zástupců HSR-ÚK s předsedou vlády Petrem Nečasem. Schůzky se účastnili Ing. Helena Veverková, Ing. Josef Matějka, Vlastimil Aubrecht a JUDr. Richard Falbr. Předmětem schůzky bylo informovat předsedu vlády
  o prioritách HSR-ÚK a požádat ho o jejich podporu.
 • pozvala na své zasedání zástupce z Ministerstva dopravy Ing. Víta Sedmidubského k tématu podpora silnice I/13
 • HSRM vyslechla informace z jednání předsedy a místopředsedy HSR-ÚK s hejtmankou ÚK
 • vyslechla informaci k projektu CSR

 

Usnesení č. 04/12/S: Informace o činnosti HSRM za období leden až květen 2012
Sněm HSRM
bere na vědomí informaci o činnosti HSRM za období leden až květen 2012

Hlasování:    pro     32     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 5.: Hospodaření HSRM
K bodu 5.1: Schválení Zprávy Finanční komise za rok 2011
Ing. Dykas, předseda Finanční komise, předložil Zprávu Finanční komise za rok 2011. Předsednictvo HSRM vyslechlo Zprávu Finanční komise za rok 2011 na únorovém jednání a usnesením 09/12 ji doporučilo Sněmu schválit.

Hospodářský výsledek za období leden až prosinec 2011: HSRM vytvořila v hodnoceném období celkový zisk po zdanění ve výši 812.020,46 Kč. V hospodářské činnosti byl vytvořen zisk ve výši 110 tis. Kč, který je tvořen zdaňovanými úroky ze spořicího účtu a termínovaných vkladů. V hlavní činnosti byl vytvořen zisk ve výši 702 tis. Kč. K nejvýznamnějším úsporám došlo např. u položek náklady na úklid kanceláře, semináře a školení nebo ostatní služby a odborné komise. K překročení nákladů, ve srovnání se schváleným rozpočtem, došlo u položek mzdy, zákonné pojištění SP, ZP, pojištění 125/93 Sb. + poj. ZSC a reprografické služby. Vyšší náklady na reprografii byly kompenzovány v oblasti výnosů z reprografie a překročené náklady na mzdy a zákonné pojištění byly kompenzovány na straně výnosů, a to dotací ÚP, dotací RESTART a refakturací mezd HSR-ÚK. Čerpání ostatních položek proběhlo dle schváleného rozpočtu.
Finanční komise HSRM přezkoumala účetnictví za období leden až prosinec 2011 a došla k závěru, že hospodaření HSRM nevykazuje žádné závady, lze jej označit za vyhovující. Finanční komise doporučuje Sněmu schválit zprávu o hospodaření za rok 2011 a účetní závěrku za rok 2011. Finanční komise dále doporučuje Sněmu převést zisk za rok 2011 ve výši 812.020,46 Kč do Fondu HSRM.
Fond HSRM: Stav prostředků Fondu HSRM k 31. 12. 2012 vykazuje částku 6.280.918,93 Kč. V roce 2011 bylo čerpáno z Fondu HSRM na projekty 668.760,- Kč.
Krátkodobý finanční majetek HSRM: Stav finančních prostředků ke dni 31. 12. 2011 činil na běžném účtu 106.822,68 Kč, na spořicím účtu 2.011.367,67 Kč, na termínovaném vkladu (ČSOB) 2.500.000,- Kč, na termínovaném vkladu GARANT (RB) 2.516.205,28 Kč, korunová pokladna 12.637,- Kč a valutová pokladna 67 EUR.
Dlouhodobý finanční majetek HSRM: HSRM neevidovala k 31. 12. 2011 žádný dlouhodobý finanční majetek.
Usnesení č. 05/12/S: Schválení Zprávy Finanční komise za rok 2011
Sněm HSRM
I. schvaluje Zprávu Finanční komise o hospodaření HSRM za rok 2011
II. schvaluje účetní závěrku za rok 2011
III. schvaluje převedení zisku za rok 2011 ve výši 812.020,46 Kč do Fondu HSRM

Hlasování:    pro     32     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 5.2: Schválení čerpání rozpočtu za rok 2011
Ing. Dykas, předseda Finanční komise, předložil čerpání rozpočtu za rok 2011. Předsednictvo HSRM se seznámilo s čerpáním rozpočtu za rok 2011 na únorovém jednání a usnesením 09/12 ho doporučilo Sněmu schválit.

Usnesení č. 06/12/S: Schválení čerpání rozpočtu za rok 2011
Sněm HSRM
schvaluje čerpání rozpočtu za rok 2011

Hlasování:    pro     32     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 5.3: Navýšení rozpočtu 2012 v položce „Ostatní služby + odborné komise“
Ing. Dykas, předseda Finanční komise, informoval o usnesení 80/11, kterým Předsednictvo HSRM schválilo příjemcům finanční podpory z fondu OK pro kulturu (Litvínovská triola a M. Kuželka) prodloužení lhůty pro vyčerpání dotace s termínem do 30. 6. 2012. V návaznosti na toto usnesení doporučilo Předsednictvo HSRM Sněmu navýšit rozpočet na rok 2012 v položce „Ostatní služby + odborné komise“ o částku 75.000,- Kč (usnesení 09/12).

Usnesení č. 07/12/S: Navýšení rozpočtu 2012 v položce „Ostatní služby + odborné komise“
Sněm HSRM
schvaluje navýšení rozpočtu 2012 v položce „Ostatní služby + odborné komise“ o částku 75.000,- Kč

Hlasování:    pro     32     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 5.4: Vývoj hospodaření za období leden až květen 2012
Ing. Dykas, předseda Finanční komise, předložil informaci k vývoji hospodaření za období leden až květen 2012 a konstatoval, že se jedná o rovnoměrné čerpání rozpočtu.

Usnesení č. 08/12/S: Vývoj hospodaření za období leden až květen 2012
Sněm HSRM
bere na vědomí informaci o průběžném hospodaření HSRM za období leden až květen 2012

Hlasování:    pro     32     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 6.: Přehled čerpání Fondu podpory projektů k 31. 5. 2012
Místopředseda ing. Vozka informoval o čerpání Fondu podpory projektů k 31. 5. 2012. Zatím dotaci vyčerpala jen obec Skršín. Termín pro čerpání dotací je do 31. 12. 2012.

Usnesení č. 09/12/S: Přehled čerpání Fondu podpory projektů k 31. 5. 2012
Sněm HSRM
bere na vědomí informaci o čerpání Fondu podpory projektů k 31. 5. 2012

Hlasování:    pro     31     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 7.: Schválení II. kola Výzvy pro uvolnění dotace z Fondu podpory projektů HSRM
Místopředseda ing. Vozka předložil Sněmu návrh na schválení II. kola Výzvy pro uvolnění dotace
z Fondu podpory projektů HSRM, pravidla pro poskytování dotace a žádost o poskytnutí dotace. Ve
II. kole Výzvy bylo rozhodnuto o uvolnění částky 247 tis. Kč. Dále ing. Vozka informoval o termínu přijímání žádostí, a to od 11. 6. do 27. 6. 2012. Po ukončení přijímání žádostí se sejde odborná komise, která doporučí Předsednictvu ke schválení vybrané projekty a výši dotace. Předsednictvo vzhledem
k tomu, že v období prázdnin nezasedá, rozhodne o vybraných projektech formou per rollam. Pravidla společně s žádostí jsou umístěny na webu HSRM http://www.hsr-uk.cz/hsr_most.html.

Usnesení č. 10/12/S: Schválení II. kola Výzvy pro uvolnění dotace z Fondu podpory projektů HSRM
Sněm HSRM
I. schvaluje II. kolo Výzvy pro uvolnění dotace z Fondu podpory projektů HSRM ve výši 247.000,- Kč.
Uvolněná částka je v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2012 a usnesením 11/12 ze dne 13. 2. 2012, kdy Předsednictvo HSRM schválilo převod nevyčerpané částky ve výši 47.000,- Kč z I. kola do II. Výzvy.
II. schvaluje pravidla a žádost pro poskytnutí dotace z Fondu HSRM
III. schvaluje termín pro příjem žádostí, a to od pondělí 11. 6. 2012 do středy 27. 6. 2012
IV. ukládá odborné komisi pro hodnocení žádostí, aby vyhodnotila žádosti a doporučila Předsednictvu vhodné žadatele a rozdělení finančních prostředků

Hlasování:    pro     31     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 8.: Informace z jednání HSR-ÚK ze dne 17. 5. 2012
Předsedkyně ing. Veverková informovala o jednání HSR-ÚK, které se konalo dne 17. 5. 2012 v Ústí. HSR-ÚK projednávala:

 • priority HSRÚ
 • reorganizaci svých odborných komisí
 • témata schůzky u premiéra Nečase. Schůzky se zúčastnili JUDr. Falbr, ing. Veverková,
  p. Aubrecht a ing. Matějka
 • zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje. Jednání se zúčastnil zástupce MMR RNDr. J. Postránecký a seznámil přítomné se Strategií regionálního rozvoje 2014+
 • Společenskou odpovědnost firem v ÚK
 • zasedání EURACOAL v Praze, kterého se zúčastnil předseda JUDr. Falbr
 • program ROMED, který je spravován Radou Evropy a jeho cílem je posílit dovednosti pracovníků zprostředkovávající kontakt mezi romskými komunitami a veřejnými institucemi
  a zlepšit komunikaci mezi subjekty zapojenými do procesu sociálního začleňování Romů
 • usnesení HSR Teplicka, která požaduje výstupy Pracovní skupiny k Návrhu opatření k řešení sociální situace v ČR (především nájemné v místě obvyklém a motivační dělení sociálních dávek)
 • usnesení HSRM, která požaduje pozvání ministra MPSV ing. Drábka na otevřené jednání za účasti poslanců ÚK
 • usnesení HSRM, která žádá o podporu záměru zadání a zpracování studie týkající se zdravotního stavu obyvatel

Celý text usnesení naleznete na www.hsr-uk.cz

Usnesení č. 11/12/S: Informace z jednání HSR-ÚK ze dne 17. 5. 2012
Sněm HSRM
bere na vědomí informaci z jednání HSR-ÚK ze dne 17. 5. 2012
Hlasování:    pro     31     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

O následujících bodech jednání hlasovalo pouze Předsednictvo HSRM.

K bodu 9.: Smlouva o účtu ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou
Předseda Finanční komise ing. Dykas informoval o končící Smlouvě o účtu ČSOB Termínový vklad na dobu určitou. Před dvěma lety, kdy se smlouva uzavírala, byl alokován úrok 1,7%. V současné době došlo k poklesu sazeb, banky nabízejí úrok 1,1 – 1,7%. Finanční komise hledala možnou alternativu ke zhodnocení finančních prostředků s maximálním zajištěním a zatím nevytipovala možnost, kam peníze nejvýhodněji vložit. Pan Fraško, člen komise, bude ještě jednat s bankami o možnosti individuální smlouvy. Všechny banky garantují pojištění vkladu 100 tis. Eur. Ing. Dykas dále informoval, že finanční prostředky z Termínovaného vkladu byly převedeny k 1. 6. 2012 na spořicí účet. Pokud se během prázdnin, kdy Předsednictvo nezasedá, naskytne možnost, kam výhodně peníze vložit, rozhodne Předsednictvo formou per rollam.

Usnesení č. 34/12: Smlouva o účtu ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou
Předsednictvo HSRM
I. bere na vědomí informaci o končící Smlouvě o účtu ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou
Finanční komise zpracovala analýzu alokací peněz v rámci produktů peněžního trhu a vzhledem
k poklesu sazeb doporučuje Předsednictvu nepokračovat ve Smlouvě o účtu ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou
II. schvaluje, na základě doporučení Finanční komise, ponechat částku ve výši 2.500.000,- Kč na spořicím účtu, který je veden u ČSOB do doby, než Finanční komise navrhne možnost, kam peníze nejvýhodněji vložit

Hlasování:    pro     10     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 


K bodu 10.: OK pro kulturu – došlé žádosti o podporu za II. čtvrtletí 2012
Pan Pimper, člen OK pro kulturu, informoval o došlých žádostech o podporu za II. čtvrtletí 2012. Komise za II. čtvrtletí přijala 4 nové projekty, celkem posuzovala 6 projektů, tak aby odpovídaly statutu OK pro kulturu. Komise doporučila Předsednictvu ke schválení dva projekty, a to Alternativu na zámku Korozluky a Divadlo nad Labem.
Pan Pimper dále připomněl, že je možné i nadále předkládat do Odborné komise pro kulturu další žádosti o podporu.  

Usnesení č. 35/12: OK pro kulturu – došlé žádosti o podporu za II. čtvrtletí 2012
Předsednictvo HSRM
I. bere na vědomí informaci o předložených žádostech za II. čtvrtletí 2012
II. schvaluje, na doporučení Odborné komise pro kulturu, podporu projektu Alternativa na zámku Korozluky s dotací ve výši 15.000,- Kč a podporu projektu Divadlo nad Labem – Živá zahrada
s dotací ve výši 10.000,- Kč. Termín pro vyúčtování obou dotací je do 31. 12. 2012.

Hlasování:    pro     10     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 11.: Schválení účelové dotace na podporu činnosti „Festivalového orchestru Petra Macka“
Místopředseda ing. Vozka informoval o písemné žádosti p. Macka o poskytnutí dotace na podporu činnosti „Festivalového orchestru Petra Macka“ pro sezónu 2013/2014. Výkonný výbor se jeho žádostí zabýval a doporučil Předsednictvu schválit uvolnění dotace.

Usnesení č. 36/12: Schválení účelové dotace na podporu činnosti „Festivalového orchestru Petra Macka“
Předsednictvo HSRM
schvaluje uvolnění účelové dotace na podporu činnosti „Festivalového orchestru Petra Macka“ ve výši 20.000,- Kč z položky rozpočtu „Ostatní služby + odborné komise“

Hlasování:    pro     10     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 12.: Přijetí nových členů 
HSRM obdržela od posledního jednání 4 žádosti o členství v HSRM. Noví členové se v krátkosti přestavili.

Usnesení č. 37/12: Přijetí nového člena – Ing. Jiří Čechura, fyzická osoba
Předsednictvo HSRM
schvaluje žádost o členství v HSRM Ing. Jiřího Čechury, fyzické osoby

Hlasování:    pro     10     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 


Usnesení č. 38/12: Přijetí nového člena – Ing. Jiří Rous, fyzická osoba
Předsednictvo HSRM
schvaluje žádost o členství v HSRM Ing. Jiřího Rouse, fyzické osoby

Hlasování:    pro     10     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 39/12: Přijetí nového člena – obec Lišnice
Předsednictvo HSRM
schvaluje žádost o členství v HSRM obce Lišnice. Obec Lišnici bude zastupovat pan Bc. Petr Pillár, starosta obce.

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 40/12: Přijetí nového člena – obec Havraň
Předsednictvo HSRM
schvaluje žádost o členství v HSRM obce Havraň. Obec Havraň bude zastupovat paní Zdeňka Smetanová, starostka obce.

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 13.: Změna zástupce společnosti Krušnohorské strojírny Komořany a.s.
Předsedkyně ing. Veverková seznámila přítomné se změnou zástupce za Krušnohorské strojírny Komořany a.s. na jednáních HSRM a zároveň sdělila, že Ing. Miroslav Zíbar ukončil u společnosti pracovní poměr.

Usnesení č. 41/12: Změna zástupce společnosti Krušnohorské strojírny Komořany a.s.
Předsednictvo HSRM
I. bere na vědomí změnu zástupce společnosti Krušnohorské strojírny Komořany a.s. Společnost bude za Mgr. Ondřeje Peroutku, předsedu představenstva, zastupovat Ing. Zdeněk Veselý, obchodní ředitel.
II. děkuje Ing. Miroslavu Zíbarovi za spolupráci

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 14.: Různé

 • pan Macek poděkoval Předsednictvu za podporu hudebního života a schválení uvolnění dotace na zajištění koncertní sezóny 2013/2014 a zároveň pozval všechny přítomné na klavírní večer, který se bude konat 15. 10. 2012.

 

 

Předsedkyně ing. Veverková poděkoval přítomným za účast na Sněmu HSRM a popřála všem příjemné prázdniny.

Příští jednání Předsednictva HSRM se bude konat 10. 9. 2012 v Mostě.

 

 

Ověřovatelé:     …………………………………..  Ing. Helena Veverková

                        …………………………………..   Ing. Vlastimil Vozka

Předsedkyně:    …………………………………..   Ing. Helena Veverková      

Zapisovatel:      …………………………………..   Bc. Miroslava Jandeková