Hospodářská a sociální rada Mostecka, o. s.
434 37 Most, Budovatelů 2532

ZÁPIS
ze
SNĚMU
Hospodářské a sociální rady Mostecka, o. s.
dne 12. 12. 2011 od 10.00 hod. v Mostě 
 
Zasedání zahájila a řídila předsedkyně Ing. Helena Veverková

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Na zasedání bylo přítomno 30 členů s právem hlasování. Sněm byl usnášeníschopný.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka
Zapisovatel: Bc. Lenka Šifaldová
Skrutátor: Bc. Lenka Šifaldová

 

Program:

ZAHÁJENÍ

1. Schválení programu jednání Sněmu
2. Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu   
3. Kontrola plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu
4. Informace o činnosti HSRM v roce 2011    
5. Informace o průběžném hospodaření HSRM za obd. leden až září 2011  
6. Schválení rozpočtu HSRM pro rok 2012, schválení finančního řádu pro rok 2012   
7. Návrhy nosných témat pro rok 2012  
8. Harmonogram jednání HSRM pro rok 2012  
9. Různé (Předsednictvo)
9.1 Vyhodnocení efektivity Fondu podpory projektů   
9.2 Přijetí nového člena – G. Nekolová, fyzická osoba
9.3 Informace příjemců dotace z Fondu OK pro kulturu  
9.4 Žádost o zrušení členství RSDr. V. Balína, fyzické osoby v HSRM  

ZÁVĚR

 

 

K bodu 1.: Schválení programu jednání Sněmu:
Předsedkyně seznámila přítomné s programem Sněmu a navrhla jeho úpravu v bodě 9.2. Původně zde bylo navrženo schválení zástupce HSRM do Správní rady PTM, tento bod je přesunut do lednového jednání Předsednictva a nahrazen přijetím fyzické osoby za člena HSRM

Usnesení č. 9/11/S: Schválení programu jednání Sněmu
Sněm HSRM
schvaluje program jednání Sněmu

hlasování:    pro 30      proti  0     zdržel se 
Usnesení  bylo schváleno

 

K bodu 2.: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
Předsedkyně předložila Sněmu návrhy na zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu. Za zapisovatele a skrutátora navrhla Bc. Lenku Šifaldovou, tajemnici, za ověřovatele zápisu Ing. Helenu Veverkovou, předsedkyni HSRM a Ing. Vlastimila Vozku, místopředsedu HSRM. Jiné návrhy předloženy nebyly.

Usnesení č. 10/11/S: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
Sněm HSRM
schvaluje
zapisovatele:    Bc. Lenku Šifaldovou               
skrutátora:        Bc. Lenku Šifaldovou                           
ověřovatele:      Ing. Helenu Veverkovou                                   
Ing. Vlastimila Vozku                           

hlasování:    pro  30    proti  0    zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 3.: Kontrola usnesení z předcházejícího jednání Sněmu
Tajemnice konstatovala, že z předcházejícího jednání Sněmu nezůstalo ve sledování žádné usnesení, vše bylo splněno.

Usnesení č. 11/11/S: Kontrola usnesení z předcházejícího jednání Sněmu
Sněm HSRM
provedl kontrolu plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu a  schválil jeho plnění. 

hlasování:    pro  30     proti  0     zdržel se 
Usnesení  bylo schváleno

 

K bodu 4.: Informace o činnosti HSRM v roce 2011             
Předsedkyně Ing. Helena Veverková přednesla informaci o činnosti HSRM v roce 2011:

1. Procedurální akty:
Nově přijatí členové: obec Korozluky, Naděje pro Mostecko, obec Obrnice, Destinační agentura Krušné hory, o.p.s., Dialog Horní Jiřetín, o.s., obec Bělušice, Bc. Pulchart, fyzická osoba, Ing. Nečas, fyzická osoba, YSSEN GROUP, a.s.
Ukončená členství: fyzická osoba p. Červenka (zůstává jako zástupce Meziboří), Ing. J. Holdar, fyzická osoba, PROFI-RENOVA, s.r.o., Ing. B. Valvoda, fyzická osoba, Fireclay, s.r.o.
Změny v zastupování organizací: Okresní agrární komora Most, nově Ing. Ivo Bednár, který pí Holadovou zastupuje i ve funkci člena Výkonného výboru, Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a. s., nově Bc. Marcel Dlask, Česká rafinérská, a. s., nově Ing. Aleš Soukup, CSc., United Energy, a.s., nově Ing. Miroslav Pelcman, Hipodrom Most, a.s., nově Josef Pouzar

 

2. Odborné komise a pracovní týmy:
Miroslav Suchý rezignoval na funkci předsedy Komise pro oblast cestovního ruchu a na členství v Hodnotící komisi Fondu podpory projektů. V obou funkcích jej nahradí Kateřina Suchá.
Předsednictvo jmenovalo Ing. Veverkovou členem pracovního týmu při HSR-ÚK pro přípravu materiálu Kompenzace regionu, jeho cílem je zajistit uvolňování finančních prostředků vzniklých v regionu SZ tak, aby se nevrátily zpět do regionu. Na přípravě kompenzací Ing. Veverková spolupracuje se zástupci Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Moravskoslezského kraje a HSRS. Předsedkyně pravidelně informuje členy HSRM o vývoji zpracování kompenzací.
Bylo rozhodnuto o zřízení Komise pro kulturu. Následně byla zvolena Mgr. Liběna Novotná předsedkyní komise a byli jmenováni členové. Byl předložen seznam akcí, které budou prostřednictvím komise podpořeny částkou 100 tis. Kč.
Byly provedeny změny ve složení OK pro rozvoj lidských zdrojů, členem byla jmenována ředitelka ÚP Mgr. Soukupová, tajemnicí V. Dudková. Předsednictvo pořádalo o doplnění komise o starosty členských obcí.
Byla provedena změna ve složení OK pro hodnocení nabídek Fondu pro podporu projektů, Ing. Malého nahradila Mgr. Soukupová.

 

3. Prezentace:
Členové HSRM byli informování o činnosti Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s. Ředitel Podkrušnohorského technického muzea informoval radu, že žádost muzea o dotaci z ROPu na rekonstrukci byla vyřazena.
Předsedkyně pravidelně informovala o závěrech jednání Meziresortní komise k řešení ekologických škod a dále informovala o jednání Sněmu HSR Sokolovska.
Společnost Czech Coal, a.s. na únorovém jednání Předsednictva HSRM prezentovala obecné plány společnosti a informovala o probíhající analýze firmy, která bude podkladem pro zpracování další strategie. V září zástupce Czech Coal představil dlouhodobou strategii a akcentoval negativní důsledky navrhované novely Horního zákona.
Usnesením č. 15/11 Předsednictvo vzalo na vědomí prezentaci výsledků projektu Cobraman.
Zástupce společnosti Project Solutions, s.r.o. prezentoval na jednání HSRM prvky studie „Obnovení poutní cesty klášter Osek – poutní místo Mariánské Radčice.
K. Suchá pravidelně informovala HSRM o aktivitách Destinační agentury Krušné hory. Informovala o změně statutárního orgánu, personální změně v zakládajících členech a v dozorčí radě. Informovala o problému s realizací stavby agentury na Klínech.
Zástupci United Energy, a.s. prezentovali záměr energetického využívání odpadu – EVO Komořany, jehož cílem je snižování podílu ukládaného komunálního odpadu na skládky a využití energetického potenciálu odpadní suroviny.
Pravidelné příspěvky na téma energetiky předkládal předseda Okresní hospodářské komory Most Ing. Jung.
Představena byla činnost Ekologického centra Most pro Krušnohoří od jejího založení v roce 2000 po současnost.
Členové HSRM byli informováni o organizačních změnách na úřadech práce a změně ve vedení mosteckého ÚP. Ředitelka ÚP v Litvínově podrobně informovala HSRM o plánované sociální reformě.

 

4. Ostatní:
Usnesením Předsednictva č. 7/11 bylo vyhlášeno I. kolo Výzvy pro uvolnění dotace z fondu HSRM pro rok 2011 ve výši 300 tis. Kč a na základě doporučení Komise pro hodnocení nabídek byly usnesením č. 21/11 podpořeny celkem 4 projekty (Obec Korozluky, Město Meziboří, Automotoklub RPR, o.s. a PTM, o.p.s.)
Usnesením Sněmu č. 7/11/S bylo vyhlášeno II. kolo Výzvy pro uvolnění dotace z fondu HSRM ve výši 400 tis.. Podpořeno bylo celkem 6 projektů (Obec Skršín, obec Bělušice, MAS Naděje pro Mostecko, Autodrom Most, Město Meziboří, VÚHU – Ekologické centrum)
Ing. Veverková jednala s hetmankou ÚK ohledně spolupráce ÚK na filozofii revitalizace území okolo jezera Most.
HSRM uvolnila finanční dar ve výši 15.000 Kč pro realizaci 20. sezony Festivalového orchestru Petra Macka.
Předsednictvo odsouhlasilo smlouvu s UJEP o uplatnění certifikované metody Revitalizace krajiny v postižených regionech Podkrušnohoří.
Předložena byla informace k tzv. Ekoauditu, usnesením vlády bylo uloženo MPŽ, aby byla zajištěna aktualizace všech norem a směrnic z oblasti životního prostředí.
Na návrh Finanční komise Předsednictvo schválilo zhodnocování volných finančních prostředků u eKonta Garant u Reiffeisen BANK.
Zástupci HSRM se zúčastnili zasedání Hospodářského výboru Parlamentu ČR v Mostě.

 

5. Ve spolupráci s HSR-ÚK
HSRM provedla aktualizaci plnění úkolů za rok 2010 zapracovaných v GPR pro rok 2010-2015. Následovalo jednání zástupců HSR-ÚK na Úřadě vlády ČR. Na tomto jednání byli přítomní seznámeni s vyhodnocením GPR za obd. 2000 až 2010. Ing. Říman upozornil, že spatřuje problém v dalším uvolňování peněz na GPR a doporučil HSR vytvořit materiál, který by vytyčil strategii kompenzací pro náš region.
Předsednictvo jmenovalo Ing. Veverkovou členem pracovního týmu při HSR-ÚK pro přípravu materiálu Kompenzace regionu, jeho cílem je zajistit uvolňování finančních prostředků vzniklých v regionu SZ tak, aby se nevrátily zpět do regionu. Na přípravě kompenzací Ing. Veverková spolupracuje se zástupci Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Moravskoslezského kraje a HSRS. Předsedkyně pravidelně informuje členy HSRM o vývoji zpracování kompenzací.
Ing. Vozka a D. Miklošová byli navrženi do pracovní skupiny HSR-ÚK, která byla pověřena vypracováním návrhu řešení sociální situace v ČR. Tato skupina materiál vytvořila, Předsednictvo HSR-ÚK schválilo a představilo na tiskové konferenci a je plánováno jeho předání do Vlády ČR.
Tajemnice Bc. Šifaldová byla jmenována do pracovního týmu HSR-ÚK k tématu Společenské odpovědnosti firem. HSRM vyslovila podporu této aktivitě.
Předsednictvo se pravidelně věnuje tématu dopravy. Na jednání Předsednictva byli přítomní informováni o problematice dopravní obslužnosti, především Mostecka a v této souvislosti Předsednictvo doporučilo pozvat zástupce Ministerstva dopravy na jednání Předsednictva HSR-ÚK, což se uskutečnilo. Ing. Šulc předložil rovněž stanovisko k materiálu „Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025“
Předsednictvo bylo pravidelně informováno o průběhu a závěrech jednání Předsednictva HSR-ÚK.
HSRM požádala o podporu HSR-ÚK ve věci vyjádření nespokojenosti s navrhovanou novelou Horního zákona, sestaveno a odesláno bylo společné stanovisko.
Zástupce HSR-ÚK V. Aubrecht seznámil HSRM s přehledem nákladů VZP na standardizovaného pojištěnce. Předsednictvo rozhodlo se pokusit toto téma ve spolupráci s OHK rozklíčovat.
V. Aubrecht, místopředseda HSR-ÚK informoval členy HSRM o změně Zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu. Tato změna způsobila zásadní navýšení platby odvodů za zábor zemědělské půdy.

 

Usnesení č. 12/11/S: Informace činnosti HSRM v roce 2011

Sněm HSRM
bere na vědomí informaci o činnosti HSRM v roce 2011

hlasování:    pro 30      proti  0         zdržel se 
Usnesení bylo schváleno      

 

K bodu 5.:  Informace o průběžném hospodaření HSRM za obd. leden až září 2011  
Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise, přednesl informaci o průběžném hospodaření HSRM v roce 2011, materiály byly předloženy ke konci září 2011, jelikož toto doporučilo ke schválení Předsednictvo, které zasedalo v listopadu. Teprve následně byla zpracována aktuální informace ke konci listopadu a tuto Ing. Dykas přednesl. Konstatoval, že hospodaření probíhá v souladu se schváleným rozpočtem, výjimkou je výdajová položka Reprografické služby. V době přípravy rozpočtu se s takovýmto výdajem nepočítalo, tento výdaj je ovšem kompenzován na straně příjmů výnosem z reprografie. Přečerpána je i položka Mzdy a související položky odvodů. Výdaj je opět kompenzován v příjmech položkou Dotace Restart a Refundace mezd z HSR-ÚK.

Usnesení č. 13/11/S: Informace o průběžném hospodaření HSRM za obd. leden až září 2011
Sněm HSRM
bere na vědomí informaci o dosavadním průběžném hospodaření HSRM v roce 2011

 

hlasování:    pro   30     proti  0         zdržel se 
Usnesení bylo schváleno      

 

 

K bodu 6: Schválení rozpočtu a finančního řádu HSRM pro rok 2012
Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise, předložil návrh rozpočtu pro rok 2012, který byl projednáván na Předsednictvu. Ing. Dykas komentoval položky, u kterých je navržena změna oproti roku 2011. Avizoval návrat Bc. M. Jandekové po MD, která bude tajemnicí mostecké rady. Bc. L. Šifaldová bude tajemnicí krajské rady, obě rady se podělí o mzdové náklady na sekretářku J. Moulisovou.
Finanční řád pro rok 2012 zůstává beze změny.

Usnesení č. 14/11/S: Schválení rozpočtu a finančního řádu HSRM pro rok 2012
Sněm HSRM
I. schvaluje  rozpočet HSRM pro rok 2012
II. schvaluje finanční řád HSRM pro rok 2012

 

hlasování:    pro  30    proti  0         zdržel se  0
Usnesení  bylo schváleno      

 

 

K bodu 7: Návrhy nosných témat pro rok 2012
Předsedkyně informovala o aktivitách HSRM plánovaných na nadcházející rok. P. Červenka požádal o konkretizování jednoho z bodů, toto bylo zohledněno a návrh byl doplněn.

- monitorovat strategii vlády v oblasti energetiky a těžby hnědého uhlí a v případě potřeby vydávat oponentní stanoviska /gestor Odborná sekce energetika při OHK Most/
- řešit dopravní infrastrukturu v regionu Severozápad se zřetelem na dostupnost okresu Most /gestor Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova ve spolupráci s HSR-ÚK a ŘSD/
- sledovat vývoj stavu zaměstnanosti, podpořit spolupráci podniků s učilišti, středními a vysokými školami při výběru a přípravě studentů pro nástup do zaměstnání, podpořit zlepšení komunikace mezi školou, studentem, rodičem a podnikem /gestor OK pro RLZ/
- monitorovat bezpečnostní situaci v regionu /gestor Město Most/
- sledovat zdravotní stav obyvatel regionu a analyzovat vývoj statistických informací např. o délce života obyvatel apod. /gestor OHK Most/
- HSRM se bude věnovat problematice kultury a sportu v regionu  /gestor OK pro kulturu/
- v rámci vyčleněných finančních prostředků na podporu přípravy projektů členských firem uskutečnit i v roce 2012 dvě výzvy Fondu pro podporu projektů
- i nadále podporovat rozvoj organizací, kterých je HSRM zakladatelem (Destinační agentura Krušné hory, Podkrušnohorské technické muzeum)
- umožnit prostor pro prezentaci členských firem na zasedání Předsednictva
- HSRM se bude věnovat problematice významných podniků a zástupců podnikatelů a ve spolupráci s HSR-ÚK ji bude přenášet na MPSV a MPO.
- HSRM bude v roce 2012 reagovat na aktuální problematiku regionu

Nástroje pro plnění plánu činnosti:
Zlepšení práce odborných komisí – využití odbornosti členů komisí při řešení aktuálních problémů, revize personálního obsazení komisí
Zlepšení medializace řešených problémů  - pravidelná příprava článků a tiskových zpráv do médií, pořádání tiskových konferencí k zásadním tématům, uveřejňování stanovisek rady na webové stránky
Zlepšení komunikace s regionálními partnery z řad institucí – vzájemná podpora při řešení společných problémů pro zvýšení důrazů při jednání s vládou, společná snaha o účast předsedy vlády v regionu

 

Usnesení č. 15/11/S: Návrhy nosných témat pro rok 2011 
Sněm HSRM
 schvaluje nosná témata HSRM pro rok 2012

hlasování:    pro  29    proti  0         zdržel se 1
Usnesení  bylo schváleno      

 

 

K bodu 8.: Harmonogram jednání HSRM pro rok 2012
I pro rok 2012 zůstávají jednání Předsednictva HSRM plánovaná na každé druhé pondělí v měsíci od 11.00 hodin. Výjimku tvoří prosincový Sněm, který bude od 10.00 hodin. Ing. Veverková nabídla možnost výjezdních zasedání na přání členských firem.
Jednání Výkonného výboru bude vždy každou středu předcházející jednání Předsednictva, nově ovšem  od 10.00 hodin.
Sekretariát bude členy o zasedání vždy informovat elektronickou poštou.

ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA:
Zasedání se budou konat každé druhé pondělí v měsíci od 11.00 hodin.
Leden                         pondělí            09. 01.             11.00 hod.
Únor                           pondělí            13. 02.             11.00 hod.
Březen                        pondělí            12. 03.             11.00 hod.
Duben                         pondělí            16. 04.             11.00 hod.
Květen                                   pondělí            14. 05.             11.00 hod.
Červen                                    pondělí            11. 06.             11.00 hod.      Sněm
Červenec, Srpen         v době prázdnin se jednání svolává jen v případě nutnosti
Září                             pondělí            10. 09.             11.00 hod.
Říjen                           pondělí            08. 10.             11.00 hod.
Listopad                     pondělí            12. 11.             11.00 hod.
Prosinec                      pondělí            10. 12.             10.00 hod.      Sněm

 

ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU:
Zasedání se budou konat středu předcházející zasedání Předsednictva od 10.00 hodin.
Leden                         středa              04. 01.             10.00 hod.
Únor                           středa              08. 02.             10.00 hod.
Březen                        středa              07. 03.             10.00 hod.
Duben                         středa              11. 04.             10.00 hod.
Květen                                   středa             09. 05.             10.00 hod.
Červen                                    středa              06. 06.             10.00 hod.     
Červenec, Srpen         v době prázdnin se jednání svolává jen v případě nutnosti
Září                             středa              05. 09.             10.00 hod.
Říjen                           středa              03. 10.             10.00 hod.
Listopad                     středa              07. 11.             10.00 hod.
Prosinec                      středa              05. 12.             10.00 hod.     

 

Usnesení č. 16/11/S: Harmonogram jednání HSRM pro rok 2012
Sněm HSRM
 schvaluje harmonogram jednání HSRM pro rok 2012

hlasování:    pro  30    proti  0         zdržel se 
Usnesení  bylo schváleno      

 

 

K bodu 9.:  Různé
V bodě Různé byly projednány záležitosti Předsednictva.

 

9.1 Vyhodnocení efektivity Fondu podpory projektů   
Ing. V. Vozka, předseda OK pro hodnocení nabídek informoval přítomné o stavu realizace projektů podpořených z Fondu HSRM za období 2009 - 2011. Celkem se jednalo o 21 projektů v celkové podpoře 1.417.049,- Kč. Konstatoval, že podpořené projektové dokumentace byly dále realizovány. Přítomní příjemci dotací poděkovali za podporu. Ing. Veverková sdělila, že vnímá podporu místních aktivit jako jeden ze základních cílů HSRM.

Usnesení č. 78/11: Vyhodnocení efektivity Fondu podpory projektů   
 Předsednictvo HSRM
            bere na vědomí informaci předsedy OK pro hodnocení nabídek Fondu podpory projektů o podpořených projektech za rok 2009 až 2011

hlasování:    pro  30    proti  0         zdržel se 
Usnesení  bylo schváleno      

 

9.2 Přijetí nového člena – G. Nekolová, fyzická osoba
Předsednictvo odsouhlasilo vstup nového člena do HSRM. Gabriela Nekolová, fyzická osoba.

Usnesení č. 79/11: Přijetí nového člena – G. Nekolová, fyzická osoba
Předsednictvo HSRM
            přijímá Gabrielu Nekolovou za člena HSRM jako fyzickou osobu

hlasování:    pro  30    proti  0         zdržel se 
Usnesení  bylo schváleno      

 

9.3 Informace příjemců dotace z Fondu OK pro kulturu  
Předsednictvo v září 2011 schválilo akce určené k podpoře z Fondu Komise pro kulturu – Litvínovská triola, vydání almanachu a výroba CD Muzikál Edward Kelley a DVD Edward Kelley. M. Kuželka poděkoval HSRM za finanční podporu a informoval přítomné o přípravě CD a DVD. Předsednictvo na žádost příjemců finanční podpory odsouhlasilo prodloužení lhůty pro vyčerpání peněz z fondu.

Usnesení č. 80/11: Informace příjemců dotace z Fondu OK pro kulturu  
Předsednictvo HSRM
            I. bere na vědomí informace o stavu realizace aktivit podpořených z Fondu Komise pro kulturu
            II. schvaluje prodloužení lhůty pro vyčerpání dotace do 30. 6. 2012
III. ukládá předsedkyni Komise pro kulturu, aby na únorovém jednání Předsednictva předložila přehled projektů, které komise navrhuje podpořit v roce 2012

hlasování:    pro  30    proti  0         zdržel se 
Usnesení  bylo schváleno      

 

 

9.4 Žádost o zrušení členství RSDr. V. Balína, fyzické osoby v HSRM  

Usnesení č. 81/11: Žádost o zrušení členství RSDr. V. Balína, fyzické osoby v HSRM  
Předsednictvo HSRM
            bere na vědomí žádost RSDr. Balína o zrušení členství v HSRM a děkuje mu za dosavadní spolupráci
           
hlasování:    pro  30    proti  0         zdržel se 
Usnesení  bylo schváleno      

 

Předsedkyně Ing. Veverková poděkovala členům za dosavadní spolupráci a popřála krásné svátky.

 

V Mostě dne  12. 12. 2011

 

Ověřovatelé:     …………………………………..  Ing. Helena Veverková

 

                        …………………………………..   Ing. Vlastimil Vozka                  

 

Zapisovatel:      …………………………………..   Bc. Lenka Šifaldová