Hospodářská a sociální rada Mostecka, o. s.
434 37 Most, Budovatelů 2532

ZÁPIS
ze
SNĚMU
Hospodářské a sociální rady Mostecka, o. s.
dne 27. 6. 2011 od 11.00 hod. v Mostě

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně Ing. Helena Veverková

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Ze 52 pozvaných členů bylo přítomno 28 členů s právem hlasování. Sněm byl usnášeníschopný.
Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Ing. Rudolf Jung
Zapisovatel: Bc. Lenka Šifaldová
Skrutátor: Jindřiška Moulisová

Program:

ZAHÁJENÍ       Ing. Helena Veverková, předsedkyně
             
1. Schválení programu Sněmu
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

2. Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

3. Kontrola plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu    
předkládá Bc. Lenka Šifaldová, tajemnice

4. Informace o činnosti HSRM v roce 2010 a 2011     
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

5. Hospodaření HSRM v roce 2010 a 2011    
předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise
5.1 Zpráva o hospodaření HSRM v roce 2010
                5.2 Vývoj hospodaření HSRM leden - duben 2011
                5.3 Návrh na zhodnocování finančních prostředků

6. Schválení Výzvy pro uvolnění dotace z Fondu podpory projektů HSRM pro r. 2011 
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

7. Informace z HSR-ÚK 
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

8. Různé             
8.1 Strategie společnosti Czech Coal, a.s.
z důvodu pracovního jednání v zahraničí p. Dienstla se bod programu odkládá do příštího jednání HSRM 
8.2 Odborná komise pro kulturu   
                               předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně
8.3 Přijetí nových členů a ukončení členství
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně
8.4 Změna zastupování členských společností
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně       

ZÁVĚR

 

K BODU 1: Schválení programu jednání Sněmu
Předsedkyně seznámila přítomné s programem Sněmu. K programu nebyly vzneseny žádné připomínky. Odložen byl bod 8.1 do následujícího jednání HSRM.

Usnesení 1/11/S Schválení programu jednání Sněmu
Sněm HSRM
   schvaluje program jednání Sněmu

   hlasování:    pro   28      proti  0         zdržel se    0
    Usnesení   bylo schváleno

 
K BODU 2: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
Předsedkyně předložila Sněmu návrhy na zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu. Za zapisovatele navrhla Bc. Lenku Šifaldovou, za skrutátora Jindřišku Moulisovou, za ověřovatele zápisu Ing. Vlastimila Vozku a Ing. Rudolfa Junga. Zápis dále ověří předsedající Sněmu Ing. Helena Veverková. Jiné návrhy předloženy nebyly.

Usnesení 2/11/S Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
Sněm HSRM
schvaluje
zapisovatele:    Bc. Lenku Šifaldovou
skrutátora:         Jindřišku Moulisovou
ověřovatele:      Ing. Helenu Veverkovou, Ing. Vlastimila Vozku a Ing. Rudolfa Junga
hlasování:    pro    28     proti    0       zdržel se    0
    Usnesení bylo schváleno  

 

K BODU 3: Kontrola plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu
Tajemnice předložila kontrolu usnesení z předešlého jednání Sněmu, které se uskutečnilo dne 13. 12. 2010. Usnesení byla splněna.
Kontrola plnění usnesení:

Usnesení č. 22/10/S: Schválení programu Sněmu
Úkol splněn

Usnesení č. 23/10/S: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
Úkol splněn

Usnesení č. 24/10/S: Kontrola usnesení z jednání Sněmu
Úkol splněn

Usnesení č. 25/09/S: Informace o činnosti HSRM v roce 2010
Úkol splněn

Usnesení č. 26/10/S: Informace o průběžném hospodaření HSRM za leden až listopad 2010
Úkol splněn

Usnesení č. 27/10/S: Schválení rozpočtu HSRM, schválení finančního řádu pro rok 2011
Úkol splněn

Usnesení č. 28/10/S: Návrhy nosných témat pro rok 2011
Úkol splněn

Usnesení č. 29/10/S: Harmonogram jednání HSRM pro rok 2011
Úkol splněn

Usnesení č. 30/10/S: Změny zástupců měst a obcí v HSRM
Úkol splněn

Usnesení č. 31/10/S: Změna zástupce společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. v HSRM
Úkol splněn

 

Usnesení 3/11/S Kontrola plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu
Sněm HSRM
provedl kontrolu plnění usnesení z jednání Sněmu dne 13. 12. 2010

hlasování:    pro    28     proti    0      zdržel se   0
    Usnesení bylo schváleno  

 

K BODU 4: Informace o činnosti HSRM v roce 2010 a 2011
Předsedkyně Ing. Helena Veverková přednesla informaci o činnosti HSRM v roce 2010 a 2011. Zpráva je rozdělena na čtyři okruhy - procedurální akty, odborné komise, prezentace a ostatní.
INFORMACE O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA HSRM
ZA OBDOBÍ LEDEN – PROSINEC 2010:

 • HSRM mělo ke konci roku 2010 52 členů, z toho 36 právnických osob, 15 fyzických osob a jednoho externího člena.
 • Předsednictvo má v souladu se  Statutem 13 členů, kteří byli na Sněmu HSRM dne 8. 6. 2009 usnesením č. 11/09/S zvoleni na období 5 let.

 

 • Dne 14. 9. 2009 byli usnesením Předsednictva č. 36/09 zvoleni předsedkyně Ing. H. Veverková, 1. místopředseda a statutární zástupce Ing. V. Vozka a 2. místopředseda JUDr. D. Volák.

1. Procedurální akty:

 • Usnesením č. 02/10 ze dne 11. 1. 2010 schválilo Předsednictvo JUDr. H. Jeníčkovou a Ing. H. Veverkovou jako zástupkyně HSRM ve Správní radě Podkrušnohorského technického muzea Most pro nové funkční období.
 • Vyhodnocován a aktualizován byl Globální plán revitalizace SZ Čech schválený UV č. 122 ze dne 2. 2. 2000.
 • Ve spolupráci s HSR-ÚK byl osloven Krajský úřad Ústeckého kraje k předložení Strategie udržitelného rozvoje ÚK. Dva zástupci HSRM se účastnili jednání odborné komise ke zpracování Strategie udržitelného rozvoje schválené usnesením Zastupitelstva ÚK. 
 • Usnesením č. 04/10 byla schválena výzva pro uvolnění dotace z fondu HSRM a usnesením č. 16/10 bylo schváleno rozdělení dotace v celkové výši 300.000,- Kč pro obec Skršín, Podkrušnohorské technické muzeum, Hipodrom Most a OHK Most. V souladu s usnesením Sněmu č. 18/09/S bylo schváleno uvolnění druhé části výzvy ve výši 200 tis. pro Sport areál Klíny, s.r.o., Město Meziboří a OHK Most.
 • Usnesením č. 08/10 byl navržen Z. Jakš zástupcem HSRM v poradním orgánu CRT. Zástupci s tzv. volným přístupem jsou Ing. H. Veverková a G. Nekolová.
 • Ukončené členství v HSRM: Společnost Aquatest, a.s. a Lesy České republiky, s.p.
 • Nově přijatí členové v HSRM: Reader&Falge, s.r.o., Automotoklub RPR Most, o.s., Drops Group, a.s., Profi-Renova, s.r.o., Sport areál Klíny, s.r.o., Petr Macek a obec Klíny, obec Patokryje.
 • Předsedkyně předkládala informace z jednání Meziresortní komise i z výjezdního jednání Hospodářského výboru PSP ČR.
 • V souvislosti s volbami byly provedeny změny zástupců měst a obcí  v HSRM.

2. Odborné komise HSRM:

 • Finanční komise se podrobně zabývala zhodnocováním volných finančních prostředků HSRM, a to z důvodu ukončení dluhopisu ČSOB Leasing ve výši 4 mil. Kč a doporučila Předsednictvu návrh na další správu financí.
 • Finanční komise pravidelně informovala Předsednictvo o vývoji hospodaření HSRM.
 • OK pro rozvoj lidských zdrojů se ve sledovaném období roku 2010 sešla čtyřikrát, předmětem jejich jednání bylo předložení aktuálních informací z problematiky zaměstnanosti, informace o regionálních projektech ÚP, informace o spolupráci v oblasti veřejné služby mezi ÚP a městy Most a Litvínov a  informace o aktivitách podporujících vzdělávání v žádaných oborech zahrnující spolupráci se zaměstnavateli atd. Zástupci komise připravili podklady pro jednání Předsednictva, na kterém byl přítomen 1. náměstek ministra MPSV Bc. Šiška, MBA a jednání se účastnili.

3. Prezentace:

 • Předsedou OHK Most Ing. R. Jungem byl prezentován materiál Mýty a fakta o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí na Mostecku, dále Mýty a fakta o teplárenství v ČR a Mýty a fakta o jaderné energetice.
 • Ředitel ÚP v Mostě Ing. Malý pravidelně informoval o vývoji zaměstnanosti v Mostě. Dále informoval o problematice příspěvků na VPP.
 • Zástupci Města Most ve spolupráci s Palivovým kombinátem Ústí prezentovali záměry využití území u jezera Most a předsednictvo vyzvalo předsedu OK pro rozvoj cestovního ruchu při HSRM k předložení návrhu na složení konzultačního týmu pro rozvoj aktivit v okolí jezera Most.
 • Ředitel DPmML, a.s. Ing. Dundr seznámil Předsednictvo se situací v oblasti dopravní obslužnosti na tramvajové dráze pro rok 2010. HSRM k této problematice přijalo stanovisko, které podpořila i Rada města Most a Rada města Litvínov.
 • HSRM zadala podnět pro zhotovení výzkumu veřejného mínění obyvatel Litvínova na téma života v Litvínově. Závěry tohoto průzkumu byly prezentovány na tiskové konferenci HSR-ÚK a na Sněmu HSRM.
 • Vedoucí odd. cestovního ruchu KÚÚK Ing. Válka představil na jednání Předsednictva prezentaci Strategie ÚK pro oblast cestovního ruchu. V této souvislosti informoval rovněž o projektu „Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje“.
 • Místopředseda Předsednictva Ing. Vozka informoval Předsednictvo o problematice dopadu možných řešení při uzavření silnice I/27 při havarijním stavu přesahujícím vnitřní areál Unipetrolu, a.s., ke kterému došlo.
 • Zástupce MMR M. Aubrechtová Havlová informovala Předsednictvo o státním programu, který se týká obnovy obecního a krajského majetku postiženého živelnými pohromami. Informovala o postupech, pravidlech a opatřeních, které se týkají případných povodní.
 • Ing. R. Jung, předseda OHK Most, člen Představenstva HK ČR informoval o otevřeném dopisu, který byl adresován Vládě ČR. V dopise je žádáno o zamezení skokovému zvýšení cen elektrické energie, jsou popsány dopady takového zvýšení a vyjádřen návrh jak zmírnit důsledky zvyšování cen elektrické energie.
 • Ing. H. Veverková přednesla informace z výroční konference k ROP SZ, informovala jak jsou čerpány finance z jednotlivých cílů v rámci ROP. Informace předložila i k OP životní prostředí. Předsedkyně navrhla připravit ve spolupráci s OHK jednání kulatého stolu se zástupci MŽP a MPO na téma čerpání finančních prostředků pro Ústecký kraj z OP zaměřeného na životní prostředí.
 • Ing. R. Jung, předseda OHK Most přednesl informaci o přípravě jednání u kulatého stolu k možnosti mimoenergetického využití uhlí. Informoval o zasedání Skupiny pro ŽP Akademie věd. Komora ve spolupráci s UJEP zajistí jednání na téma využití uhlí a HSRM přislíbila účast na spolupořádání.
 • Předseda OHK Most Ing. R. Jung informoval o záměru připravit konferenci navazující na konferenci „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“. Konference by měla navázat na téma problematiky rekultivace a revitalizace krajiny. HSRM byla požádána o spolupráci při zajištění konference.
 • J. Franta (SOO Czech Coal Group) informoval o krocích SOO ve vztahu k ekologickým limitům těžby, především o osobní schůzce s Mgr. Šťovíčkem, poslancem PČR a sdělil, že panem poslancem nebyl předložen žádný návrh řešení problematiky spojené s těžebními limity.  Předsednictvo ovšem ujistil, že SOO má připravené další kroky k řešení situace.
 • Na jednání Předsednictva byl pozván 1. náměstek ministra MPSV Bc. Šiška, MBA. Vyjádřil se k působnosti úřadů práce, k vývoji nezaměstnanosti v regionu Most, k vizi důchodové reformy, dotacím na VPP a diskutoval i nad tématem strategie pro region Most v návaznosti na prohlášení vlády o neprolomení limitů těžby hnědého uhlí. V rámci tohoto jednání Předsednictvo požádalo MPSV o pověření zmocněnce ministerstva pro region Most.

4. Ostatní:

 • Ve spolupráci s OHK Most připravila HSRM konferenci „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“, která se konala dne 17. 2. 2010 v Mostě.
 • Předsednictvo bylo informováno předsedou SOO Czech Coal Group o zaslání dopisu Ing. J. Paroubkovi a o jeho odpovědi k problematice návrhu Státní energetické koncepce.
 • Usnesením per rollam podpořilo Předsednictvo návrh RSDr. V. Balína na státní vyznamenání pro člena HSRM Ing. S. Štýse, DrSc. K předání vyznamenání nakonec nedošlo.
 • Předsednictvo  se seznámilo s projektem „Informační centrum Krušného hory -  Klíny“ a podpořilo finanční pomocí ve výši 117.600 Kč vznik Destinační agentury Krušné hory, o.p.s..  HSRM se stala jedním ze sedmi zakládajících členů agentury a byl jmenován zástupce do správní rady společnosti.  V této souvislosti se zástupci HSRM účastnili jednání ke strategii cestovního ruchu Ústeckého kraje, které se konalo v dubnu v Ústí n. L. Dále se v květnu seznámili s chodem již fungujícího centra v Krásné Lípě.
 • Byl odeslán dopis pro lídry politických stran pověřených sestavením vlády, který se týká upozornění na rozpor mezi UV č. 444/1991 a požadavky platné i nově aktualizované SEK a dále apelu, aby nebylo bráněno uhelným společnostem postupovat v souladu s Horním zákonem.
 • HSRM finančně podpořila realizaci 20. sezony Festivalového orchestru Petra Macka.

INFORMACE O ČINNOSTI HSRM
ZA OBDOBÍ LEDEN – ČERVEN 2011:

1. Procedurální akty:
Nově přijatí členové: Usnesením č. 4/11 obec Korozluky, usnesením 19/11 Naděje pro Mostecko, usnesením 25/11 obec Obrnice.
Ukončená členství: Usnesením 18/11 dočasné ukončení členství fyzické osoby p. Červenky v HSRM, usnesením č. 34/11 zrušeno členství Ing. J. Holdara, fyzické osoby, usnesením č. 41/11 zrušeno členství PROFI-RENOVA, s.r.o.
Usnesením č. 17/11 ukončila společnost R-Princip Most, s.r.o. své členství v HSRM, usnesením č. 35/11 bylo toto rozhodnutí revokováno a R-Princip je stále členem HSRM.
Změny v zastupování organizací: Usnesením 20/11 byla provedena změna zástupce Okresní agrární komory Most, nově komoru zastupuje Ing. Ivo Bednár, který pí Holadovou zastoupil i ve funkci člena Výkonného výboru, usnesením 26/11 vzalo Předsednictvo na vědomí změnu zástupce Dopravního podniku měst Most a Litvínova, a. s., nově bude tuto organizaci zastupovat Bc. Marcel Dlask, usnesením č. 42/11 bylo vzato na vědomí, že u společnosti Česká rafinérská, a. s. se bude měnit zástupce.

2. Odborné komise a pracovní týmy:
Usnesením č. 36/11 rezignoval Miroslav Suchý na funkci předsedy Komise pro oblast cestovního ruchu a na členství v Hodnotící komisi Fondu podpory projektů. V obou funkcích jej nahradí Kateřina Suchá (usnesení č. 44/11 a 45/11).
Usnesením č. 48/11 Předsednictvo jmenovalo Ing. Veverkovou členem pracovního týmu při HSR-ÚK pro přípravu materiálu Kompenzace regionu.
Usnesením č. 39/11 bylo rozhodnuto o zřízení Komise pro kulturu. Mgr. Liběna Novotná byla pověřena přípravou plánu činnosti této komise.

3. Prezentace:
Předsednictvo se pravidelně věnuje tématu dopravy. Na jednání Předsednictva byli přítomní informováni o problematice dopravní obslužnosti, především Mostecka a v této souvislosti Předsednictvo doporučilo pozvat zástupce Ministerstva dopravy na jednání Předsednictva HSR-ÚK, což se uskutečnilo. Ing. Šulc předložil rovněž stanovisko k materiálu „Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025“
Předsednictvo bylo pravidelně informováno o průběhu a závěrech jednání Předsednictva HSR-ÚK.
Členové HSRM byli informování o činnosti Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.
Předsedkyně pravidelně informovala o závěrech jednání Meziresortní komise k řešení ekologických škod a dále informovala o jednání Sněmu HSR Sokolovska.
Společnost Czech Coal, a.s. na únorovém jednání Předsednictva HSRM prezentovala obecné plány společnosti a informovala o probíhající analýze firmy, která bude podkladem pro zpracování další strategie. Zástupce přislíbil informovat HSRM o dalším postupu.
Usnesením č. 15/11 Předsednictvo vzalo na vědomí prezentaci výsledků projektu Cobraman.
Zástupce společnosti Project Solutions, s.r.o. prezentoval na jednání HSRM prvky studie „Obnovení poutní cesty klášter Osek – poutní místo Mariánské Radčice.
Na březnovém jednání byla představena činnost Destinační agentury Krušné hory, o.p.s., akcentován byl především problém s realizací stavby agentury na Klínech.
Zástupci United Energy, a.s. prezentovali záměr energetického využívání odpadu – EVO Komořany, jehož cílem je snižování podílu ukládaného komunálního odpadu na skládky a využití energetického potenciálu odpadní suroviny.
Pravidelné příspěvky na téma energetiky předkládal předseda Okresní hospodářské komory Most Ing. Jung.
Představena byla činnost Ekologického centra Most pro Krušnohoří od jejího založení v roce 2000 po současnost.

4. Ostatní:
Usnesením č. 7/11 byla vyhlášená Výzva pro uvolnění dotace z fondu HSRM ve výši 300 tis. Kč a na základě doporučení Komise pro hodnocení nabídek byly usnesením č. 21/11 podpořeny celkem 4 projekty (Obec Korozluky, Město Meziboří, Automotoklub RPR, o.s. a PTM, o.p.s.)
Ing. Veverková jednala s hetmankou ÚK ohledně spolupráce ÚK na filozofii revitalizace území okolo jezera Most.
HSRM uvolnila finanční dar ve výši 15.000 Kč pro realizaci 20. sezony Festivalového orchestru Petra Macka.
Předsednictvo odsouhlasilo smlouvu s UJEP o uplatnění certifikované metody Revitalizace krajiny v postižených regionech Podkrušnohoří.
HSRM provedla aktualizaci plnění úkolů za rok 2010 zapracovaných v GPR pro rok 2010-2015. Následovalo jednání zástupců HSR-ÚK na Úřadě vlády ČR. Na tomto jednání byli přítomní seznámeni s vyhodnocením GPR za obd. 2000 až 2010. Ing. Říman upozornil, že spatřuje problém v dalším uvolňování peněz na GPR a doporučil HSR vytvořit materiál, který by vytyčil strategii kompenzací pro náš region. K projednání této problematiky se sešel mimořádný Výkonný výbor HSRM, který vytyčil základní okruhy témat do tohoto materiálu.
Předložena byla informace k tzv. Ekoauditu, usnesením vlády bylo uloženo MPŽ, aby byla zajištěna aktualizace všech norem a směrnic z oblasti životního prostředí.

 

Usnesení 4/11/S Informace o činnosti HSRM v roce 2010 a 2011
Sněm HSRM
   bere na vědomí přednesenou zprávu Ing. Veverkové, předsedkyně o činnosti HSRM za rok 2010 a za leden až červen 2011 

hlasování:    pro   28      proti   0        zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno  

 

K BODU 5: Hospodaření HSRM v roce 2010 a 2011   

5.1 Zpráva o hospodaření HSRM v roce 2010
Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise předložil zprávu o hospodaření HSRM v roce 2010:

 

 1. Hospodářský výsledek za období leden až prosinec 2010


Finanční komise projednala hospodářský výsledek HSRM za období leden až prosinec  2010. HSRM vytvořila v hodnoceném období celkový zisk po zdanění ve výši 820.201,03 Kč s tím, že:

 1. V hospodářské činnostiHSRM byl vytvořen zisk ve výši 354 tis. Kč. Tento zisk tvoří zejména výnosy z poskytnutých služeb, výnosy z dluhopisů a úroky ze spořícího účtu.
 1. V hlavní činnostibyl vytvořen zisk ve výši 466 tis. Kč

 

 1. K nejvýznamnějším úsporám došlo u položek:

 Mzdy                                      ve výši 37.971,00 Kč        (85,65 % čerpání rozpočtu)
               Zákonné pojištění SP,ZP       ve výši 13.993,00 Kč     (84,45 % čerpání rozpočtu)
Semináře a školení                 ve výši 10.000,00 Kč      (0,00 % čerpání rozpočtu)
DHM   celkem                        ve výši  9.000,00 Kč     (0,00 % čerpání rozpočtu)
               Ekonomické služby                ve výši  5.950,00 Kč     (92,37 % čerpání rozpočtu)              
              Telefonní poplatky                 ve výši  5.714,80 Kč      (71,43 % čerpání rozpočtu)
              Nájemné kanceláře HSRM     ve výši  5.395,16 Kč     (91,30 % čerpání rozpočtu)         

 1. Plánovaná rozpočtová  rezerva 150.000,00 Kč byla vyčerpána ve výši 148.120,00 Kč dle rozhodnutí předsednictva HSRM na konferenci OHK, zřízení Destinační agentury  a podporu koncertu pana Macka.
 1. K překročení nákladů, ve srovnání se schváleným rozpočtem došlo u položek:

Reprezentace                                             o     3.038,69 Kč           (117,87% čerpání rozpočtu)
Ostatní služby + Odbor.komise    o 344.365,14 Kč  (3543,65% čerpání rozpočtu)

 1. K překročení nákladů u položky ostatní služby došlo v souvislosti s realizací průzkumu veřejného mínění. Tyto neplánované náklady byly pokryty z příjmů z přijatých darů  a výnosů z reklamy..
 1. V oblasti příjmů nebyla proti plánu naplněna položka členské příspěvky o 33.134,00 Kč a výnosy z dluhopisů o 66.075,00 Kč. Překročena byla položka úrok z termínovaného vkladu a spořícího účtu o 21.523,00 Kč.

Finanční komise HSRM přezkoumala účetnictví za období  leden až prosinec  2010         a došla k závěru, že hospodaření HSRM nevykazuje žádné závady, lze jej označit za vyhovující.

Finanční komise  doporučuje Sněmu schválit zprávu o hospodaření HSRM za rok 2010 a dále doporučuje schválit účetní závěrku za rok 2010.

 

Návrh na rozdělení zisku:
Finanční komise HSRM doporučuje Sněmu HSRM převést zisk za rok 2010 ve výši 820.201,03 Kč do Fondu HSRM.

 

2. Fond HSRM
     Stav prostředků Fondu HSRM k 31. 12. 2010 vykazuje částku 6.159.502,77 Kč. V roce 2010 bylo  čerpáno z Fondu HSRM na projekty 498.432,00 Kč.

 

3. Krátkodobý finanční majetek HSRM
Stav finančních prostředků ke dni 31. 12. 2010 činil:

 1. běžný účet                                                 106.840,34 Kč
 2. spořící účet                                             4.364.723,38 Kč
 3. termínovaný vklad                                 2.500.000,00 Kč
 4. pokladna                                                          512,00 Kč
 5. valutová pokladna                                             67,00 EUR    

4. Dlouhodobý finanční majetek HSRM
    HSRM neevidovala k 31.12.2010 žádný dlouhodobý finanční majetek.

Usnesení 5/11/S Zpráva o hospodaření HSRM v roce 2010
Sněm HSRM
       I. schvaluje přednesenou zprávu Ing. Miroslava Dykase, předsedy Finanční komise, o hospodaření
        HSRM za rok 2010
II.  schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2010
     III. schvaluje převedení zisku za rok 2010 ve výši 820.201,03 Kč Kč do Fondu HSRM

hlasování:    pro   28      proti   0        zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno  

 

5.2 Vývoj hospodaření HSRM leden - duben 2011
Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise předložil informaci o průběžném  hospodaření HSRM k dubnu 2011.

 

Usnesení 6/11/S Vývoj hospodaření HSRM leden - duben 2011

Sněm HSRM
                I. bere na vědomí přednesenou informaci o vývoji hospodaření HSRM za leden – duben 2011
II. schvaluje vyčlenění částky max. 100 tis. Kč pro fond Komise pro kulturu a navýšení rozpočtu o tuto částku v položce „Odborné komise“
hlasování:    pro   28      proti   0        zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno  

 

5.3 Návrh na zhodnocování finančních prostředků
Tento bod byl odložen do následujícího jednání HSRM.

 

  
K BODU 6: Schválení Výzvy pro uvolnění dotace z Fondu podpory projektů HSRM pro r. 2011
Sněm odsouhlasil Výzvu pro poskytnutí dotace z Fondu podpory projektů HSRM. V tomto kole výzvy bylo rozhodnuto o uvolnění částky 400 tis. Kč. Schváleno bylo navýšení rozpočtu v položce „Podpora projektů“ o 200 tis. na celkových 700 tis. pro rok 2011. Žádosti budou přijímány do 12. 7. 2011, následně bude zasedat Hodnotící komise, která předloží návrh na rozdělení finančních prostředků Předsednictvu HSRM. Předsednictvo rozhodne vzhledem k prázdninovým měsícům formou per rollam.

Usnesení 7/11/S Schválení Výzvy pro uvolnění dotace z Fondu podpory projektů HSRM pro r. 2011

Sněm HSRM
I. schvaluje navýšení rozpočtu pro rok 2011 ve výdajové položce „Podpora projektů, dary“ na částku 700 tis. Kč
II. schvaluje v souladu s usnesením Sněmu č. 27/10/S a v souladu se schváleným navýšením rozpočtu druhou část výzvy pro uvolnění dotace z fondu HSRM ve výši 400 tis. Kč
III. schvaluje pravidla pro poskytnutí dotace z fondu HSRM s příjmem žádostí do 12. 7. 2011
IV. ukládá OK pro hodnocení předložených žádostí předložit Předsednictvu závěr hodnocení předložených nabídek

hlasování:    pro   28      proti   0        zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno  

K BODU 7: Informace z HSR-ÚK
Ing. Veverková seznámila přítomné s průběhem posledního jednání krajské HSR, které se uskutečnilo 2. 6. 2011 v Mostě. Na jednání HSR-ÚK byli jmenováni členové Pracovního týmu pro vytvoření materiálu Kompenzace regionu, byla provedena změna předsedy OK pro průmysl a podnikání a OK pro RLZ, řešena byla otázka změny Zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu atd.

Usnesení 8/11/S Informace z HSR-ÚK

Sněm HSRM
bere na vědomí informaci z jednání HSR-ÚK

hlasování:    pro   28      proti   0        zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno  

 

NÁSLEDUJÍCÍ BOD BYL PROJEDNÁN V RÁMCI JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA HSRM

K BODU 8: Různé
BOD 8.1 byl zrušen
           

K BODU 8.2: Odborná komise pro kulturu
Na předcházejícím jednání Předsednictva HSRM bylo rozhodnuto o zřízení Komise pro kulturu a Mgr. Novotná byla požádána o předložení návrhu Statutu komise. Tento návrh byl nyní předložen a odsouhlasen. V bodě jednání 5.2 bylo rozhodnuto o vyčlenění částky max. 100 tis. Kč pro fond Komise pro kulturu. Tyto finanční prostředky budou použity na podporu kulturního života regionu, především na podporu mladých umělců. Mgr. Novotná byla pověřena předložit na následujícím jednání Předsednictva přehled aktivit, které by komise podpořila.

Usnesení 49/11/P Odborná komise pro kulturu
Předsednictvo HSRM
 I. schvaluje předložený návrh Statutu Odborné komise pro kulturu
                II. pověřuje Mgr. Liběnu Novotnou předložit na následující jednání Předsednictva návrh na personální obsazení komise
III. pověřuje Mgr. Liběnu Novotnou předložit na následující jednání Předsednictva přehled akcí, které komise do konce roku 2011 podpoří

hlasování:    pro   10      proti   0        zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno  

 

 

K BODU 8.3: Přijetí nových členů a ukončení členství

 

Usnesení 50/11/P Přijetí nových členů a ukončení členství

 Předsednictvo HSRM
I. schvaluje přijetí Destinační agentury Krušné hory, o.p.s. do HSRM, agenturu bude zastupovat její ředitelka Kateřina Suchá
                II. schvaluje přijetí občanského sdružení Dialog Horní Jiřetín, sdružení bude zastupovat jeho předseda Ing. Petr Leichner
III. bere na vědomí ukončení členství Ing. B. Valvody, fyzické osoby v HSRM a děkuje mu za dosavadní spolupráci
IV. bere na vědomí ukončení členství společnosti Fireclay, s.r.o. a děkuje jejímu zástupci Ing. Kadlecovi za dosavadní spolupráci
V. schvaluje přijetí obce Bělušice, obec bude zastupovat starostka Veronika Pochobradská

hlasování:    pro   10      proti   0        zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno  

 

 

K BODU 8.4: Změna zastupování členských společností

 

Usnesení 51/11/P Změna zastupování členských společností

Předsednictvo HSRM
 I. bere na vědomí změnu zástupce United Energy, a.s. v HSRM, společnost bude zastupovat Ing. Miroslav Pelcman a děkuje dosavadnímu zástupci Ing. Petru Jeníkovi za spolupráci
II. bere na vědomí změnu zástupce Hipodromu Most, a.s., společnost bude nově zastupovat Josef Pouzar a děkuje dosavadnímu zástupci Miroslavu Suchému za spolupráci
III. bere na vědomí změnu zástupce České rafinérské, a.s, společnost bude zastupovat Ing. Aleš Soukup, CSc.

hlasování:    pro   10      proti   0        zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno  

 

V rámci bodu Různé rovněž primátor Ing. Vozka vyjádřil obavu o dobudování dálnice D8, a to vzhledem ke kampani na podporu dostavby dálnice D1. Mgr. Šťovíček sdělil, že jej současný ministr dopravy ujistil, že stavba D8 bude pokračovat a je stále vnímána jako priorita.

 

Následující jednání Předsednictva HSRM se uskuteční dne 12. 9. 2011 od 11.00 hod. v Mostě.

 

Most 28. 6. 2011

Ověřovatelé:        …………………………………..        Ing. Vlastimil Vozka

                               …………………………………..         Ing. Rudolf Jung

Předsedkyně:      …………………………………..         Ing. Helena Veverková      

Zapisovatel:         …………………………………..         Bc. Lenka Šifaldová