Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.
434 37 Most, Budovatelů 2830

 

Z Á P I S

ze

S N Ě M U
Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.
dne 13. 12. 2010 od 10.00 hod. v Mostě 
 
Zasedání zahájila a řídila předsedkyně Ing. Helena Veverková

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Z 52 pozvaných členů bylo přítomno 24 členů s právem hlasování. Sněm nebyl usnášeníschopný. Dle jednacího řádu byl po 15. minutách od oznámeného zahájení svolán náhradní Sněm, který je usnášeníschopný, je-li přítomno min. 30% členů HSRM. Sněm byl usnášeníschopný.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka
Zapisovatel: Lenka Šifaldová
Skrutátor: Lenka Šifaldová

 

Program:

ZAHÁJENÍ

  1. Schválení programu jednání Sněmu
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

  2. Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně
           
  3. Kontrola plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu                      
            předkládá Lenka Šifaldová, tajemnice
    
  4. Informace o činnosti HSRM v roce 2010                                                                
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně a zástupci odborných komisí

  5. Informace o průběžném hospodaření HSRM za obd. leden až listopad 2010  
            předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise

6. Schválení rozpočtu HSRM  a finančního řádu pro rok 2011
          předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise                    
           
  7. Návrhy nosných témat pro rok 2011                                                        
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 8. Harmonogram jednání HSRM pro rok 2011                                              
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 9. Různé
            9.1 Změny zástupců obcí a měst v HSRM
            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

            9.2 Změna zástupce společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. v HSRM
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

ZÁVĚR

 

 

K bodu 1.: Schválení programu jednání Sněmu:
Předsedkyně seznámila přítomné s programem Sněmu a informovala, že v případě náhradního Sněmu nelze upravovat program schválený Předsednictvem.

Usnesení č. 22/10/S: Schválení programu jednání Sněmu
Sněm HSRM
schvaluje program jednání Sněmu

hlasování:    pro 24      proti  0     zdržel se 
Usnesení  bylo schváleno

 

K bodu 2.: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
Předsedkyně předložila Sněmu návrhy na zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu. Za zapisovatele a skrutátora navrhla Lenku Šifaldovou, tajemnici, za ověřovatele zápisu Ing. Helenu Veverkovou, předsedkyni HSRM a Ing. Vlastimila Vozku, místopředsedu HSRM. Jiné návrhy předloženy nebyly.

Usnesení č. 23/10/S: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
Sněm HSRM
schvaluje
zapisovatele:    Lenku Šifaldovou                     
skrutátora:        Lenku Šifaldovou                                 
ověřovatele:      Ing. Helenu Veverkovou                                   
Ing. Vlastimila Vozku                           

hlasování:    pro  24    proti  0    zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 3.: Kontrola usnesení z předcházejícího jednání Sněmu
Tajemnice konstatovala, že z předcházejícího jednání Sněmu nezůstalo ve sledování žádné usnesení, vše bylo splněno.

Usnesení č. 24/10/S: Kontrola usnesení z předcházejícího jednání Sněmu
Sněm HSRM
provedl kontrolu plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu a  schválil jeho plnění. 

hlasování:    pro  24     proti  0     zdržel se 
Usnesení  bylo schváleno

 

K bodu 4.: Informace o činnosti HSRM v roce 2010             
Předsedkyně Ing. Helena Veverková přednesla informaci o činnosti HSRM v roce 2010 a  předsedové odborných komisí informovali o činnosti komisí:

INFORMACE O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA HSRM ZA OBDOBÍ LEDEN – LISTOPAD 2010:

 • HSRM má 52 členů, z toho 36 právnických osob, 15 fyzických osob a jednoho externího člena.
 • Předsednictvo má v souladu se  Statutem 13 členů, kteří byli na Sněmu HSRM dne 8. 6. 2009 usnesením č. 11/09/S zvoleni na období 5 let.

 

 • Dne 14. 9. 2009 byli usnesením Předsednictva č. 36/09 zvoleni předsedkyně Ing. H. Veverková, 1. místopředseda a statutární zástupce Ing. V. Vozka a 2. místopředseda JUDr. D. Volák.

1. Procedurální akty:

 • Usnesením č. 02/10 ze dne 11. 1. 2010 schválilo Předsednictvo JUDr. H. Jeníčkovou a Ing. H. Veverkovou jako zástupkyně HSRM ve Správní radě Podkrušnohorského technického muzea Most pro nové funkční období.
 • Vyhodnocován a aktualizován byl Globální plán revitalizace SZ Čech schválený UV č. 122 ze dne 2. 2. 2000.
 • Dva zástupci HSRM (Ing. Helena Veverková a Ing. Rudolf Jung) se účastnili jednání odborné komise pro zpracování Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje. Strategie byla schválená usnesením Zastupitelstva ÚK v roce 2010. 
 • Usnesením č. 04/10 byla schválena výzva pro uvolnění dotace z fondu HSRM a usnesením č. 16/10 bylo schváleno rozdělení dotace v celkové výši 300.000,- Kč pro obec Skršín, Podkrušnohorské technické muzeum, Hipodrom Most a OHK Most. V souladu s usnesením Sněmu č. 18/09/S bylo schváleno uvolnění druhé části výzvy ve výši 200 tis. Kč. Z druhého kola byla zatím vyčerpána dotace pouze pro Sport areál Klíny, s.r.o.
 • Usnesením č. 08/10 byl navržen Z. Jakš zástupcem HSRM v poradním orgánu CRT. Zástupci s tzv. volným přístupem jsou Ing. H. Veverková a G. Nekolová.
 • Ukončené členství v HSRM: Společnost Aquatest, a.s. a Lesy České republiky, s.p.
 • Nově přijatí členové v HSRM: Reader&Falge, s.r.o., Automotoklub RPR Most, o.s., Drops Group, a.s., Profi-Renova, s.r.o., Sport areál Klíny, s.r.o., Petr Macek a obec Klíny, obec Patokryje.
 • Předsedkyně předkládala informace z jednání Meziresortní komise i z výjezdního jednání Hospodářského výboru PSP ČR.

 

2. Prezentace:

 • Předsedou OHK Most Ing. R. Jungem byl prezentován materiál Mýty a fakta o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí na Mostecku, dále Mýty a fakta o teplárenství v ČR a Mýty a fakta o jaderné energetice.
 • Ředitel ÚP v Mostě Ing. Malý pravidelně informoval o vývoji zaměstnanosti v Mostě. Dále informoval o problematice příspěvků na VPP.
 • Zástupci Města Most ve spolupráci s Palivovým kombinátem Ústí prezentovali záměry využití území u jezera Most a předsednictvo vyzvalo předsedu OK pro rozvoj cestovního ruchu při HSRM k předložení návrhu na složení konzultačního týmu pro rozvoj aktivit v okolí jezera Most.
 • Ředitel DPmML, a.s. Ing. Dundr seznámil Předsednictvo se situací v oblasti dopravní obslužnosti na tramvajové dráze pro rok 2010. HSRM k této problematice přijalo stanovisko, které podpořila i Rada města Most a Rada města Litvínov.
 • HSRM zadala podnět pro zhotovení výzkumu veřejného mínění obyvatel Litvínova na téma života v Litvínově. Závěry tohoto průzkumu byly prezentovány na tiskové konferenci HSR-ÚK a na Sněmu HSRM.
 • Vedoucí odd. cestovního ruchu KÚÚK Ing. Válka představil na jednání Předsednictva prezentaci Strategie ÚK pro oblast cestovního ruchu. V této souvislosti informoval rovněž o projektu „Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje“.
 • Místopředseda Předsednictva Ing. Vozka informoval Předsednictvo o problematice dopadu možných řešení při uzavření silnice I/27 při havarijním stavu přesahujícím vnitřní areál Unipetrolu, a.s., ke kterému došlo.
 • Zástupce MMR M. Aubrechtová Havlová informovala Předsednictvo o státním programu, který se týká obnovy obecního a krajského majetku postiženého živelnými pohromami. Informovala o postupech, pravidlech a opatřeních, které se týkají případných povodní.
 • Ing. R. Jung, předseda OHK Most, člen Představenstva HK ČR informoval o otevřeném dopisu, který byl adresován Vládě ČR. V dopise je žádáno o zamezení skokovému zvýšení cen elektrické energie, jsou popsány dopady takového zvýšení a vyjádřen návrh jak zmírnit důsledky zvyšování cen elektrické energie.
 • Ing. H. Veverková přednesla informace z výroční konference k ROP SZ, informovala jak jsou čerpány finance z jednotlivých cílů v rámci ROP. Informace předložila i k OP životní prostředí. Předsedkyně navrhla připravit ve spolupráci s OHK jednání kulatého stolu se zástupci MŽP a MPO na téma čerpání finančních prostředků pro Ústecký kraj z OP zaměřeného na životní prostředí.
 • Ing. R. Jung, předseda OHK Most přednesl informaci o přípravě jednání u kulatého stolu k možnosti mimoenergetického využití uhlí. Informoval o zasedání Skupiny pro ŽP Akademie věd. Komora ve spolupráci s UJEP zajistí jednání na téma využití uhlí a HSRM přislíbila účast na spolupořádání.
 • Předseda OHK Most Ing. R. Jung informoval o záměru připravit konferenci navazující na konferenci „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“. Konference by měla navázat na téma problematiky rekultivace a revitalizace krajiny. HSRM byla požádána o spolupráci při zajištění konference.
 • J. Franta (SOO Czech Coal Group) informoval o krocích SOO ve vztahu k ekologickým limitům těžby, především o osobní schůzce s Mgr. Šťovíčkem, poslancem PČR a sdělil, že panem poslancem nebyl předložen žádný návrh řešení problematiky spojené s těžebními limity.  Předsednictvo ovšem ujistil, že SOO má připravené další kroky k řešení situace.
 • Na jednání Předsednictva byl pozván 1. náměstek ministra MPSV Bc. Šiška, MBA. Vyjádřil se k působnosti úřadů práce, k vývoji nezaměstnanosti v regionu Most, k vizi důchodové reformy, dotacím na VPP a diskutoval i nad tématem strategie pro region Most v návaznosti na prohlášení vlády o neprolomení limitů těžby hnědého uhlí. V rámci tohoto jednání Předsednictvo požádalo MPSV o pověření zmocněnce ministerstva pro region Most.
 1. Ostatní:

 

 • Ve spolupráci s OHK Most připravila HSRM konferenci „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“, která se konala dne 17. 2. 2010 v Mostě.
 • Předsednictvo bylo informováno předsedou SOO Czech Coal Group o zaslání dopisu Ing. J. Paroubkovi a o jeho odpovědi k problematice návrhu Státní energetické koncepce.
 • Usnesením per rollam podpořilo Předsednictvo návrh RSDr. V. Balína na státní vyznamenání pro člena HSRM Ing. S. Štýse, DrSc. K předání vyznamenání nakonec nedošlo.
 • Předsednictvo  se seznámilo s projektem „Informační centrum Krušného hory -  Klíny“ a podpořilo finanční pomocí ve výši 117.600 Kč vznik Destinační agentury Krušné hory, o.p.s..  HSRM se stala jedním ze sedmi zakládajících členů agentury a byl jmenován zástupce do správní rady společnosti.  V této souvislosti se zástupci HSRM účastnili jednání ke strategii cestovního ruchu Ústeckého kraje, které se konalo v dubnu v Ústí n. L. Dále se v květnu seznámili s chodem již fungujícího centra v Krásné Lípě.
 • Byl odeslán dopis pro lídry politických stran pověřených sestavením vlády, který se týká upozornění na rozpor mezi UV č. 444/1991 a požadavky platné i nově aktualizované SEK a dále apelu, aby nebylo bráněno uhelným společnostem postupovat v souladu s Horním zákonem.
 • HSRM finančně podpořila realizaci 20. sezony Festivalového orchestru Petra Macka.

 

4. Činnost odborných komisí:

 • Odborná komise pro oblast cestovního ruchu

Předseda OK pro oblast cestovního ruchu M. Suchý poděkoval HSRM za podporu při realizaci Destinační agentury Krušné hory. Informoval o dalších aktivitách, které komise v roce 2010 monitorovala (PTM, Jezero Most apod.). M. Suchý dále prezentoval centrální webový portál www.branadocech.cz krásu hledej doma, jehož administrátorem je Kateřina Suchá. Paní Suchá vyzvala k zasílání přehledu společenských akcí, které na webu odprezentuje. V roce 2011 bude Komise pro oblast cestovního ruchu aktualizovat své členy.

 

 • Odborná komise pro infrastrukturu a životní prostředí

Ing. Stanislav Štýs, předseda odborné komise, představil činnost Komise pro infrastrukturu a životní prostředí. Jelikož náplň této komise a komise pro energetickou politiku úzce souvisí s tématy sekcí při OHK Most, zástupci komisí připraví propojení s touto sekcí při OHK Most. Návrh předloží k projednání Výkonnému výboru HSRM.

 • Odborná komise pro rozvoj lidských zdrojů

Předseda OK pro rozvoj lidských zdrojů Ing. Malý sdělil, že tato komise řešila aktuální problémy týkající se nezaměstnanosti. Informoval o očekávaném propouštění zaměstnanců společností Czech Coal a Unipetrol RPA během ledna 2011. Dále předložil informaci o projektech úřadu práce, které z části finančně pokrývají VPP a SÚPM. Informoval o plánované změně v působnosti jednotlivých úřadů práce, které se mají nově stát pouze kontaktními místy bez dosavadních pravomocí. OK pro rozvoj lidských zdrojů se ve sledovaném období roku 2010 sešla čtyřikrát, předmětem jejich jednání bylo předložení aktuálních informací z problematiky zaměstnanosti, informace o regionálních projektech ÚP, informace o spolupráci v oblasti veřejné služby mezi ÚP a městy Most a Litvínov a  informace o aktivitách podporujících vzdělávání v žádaných oborech zahrnující spolupráci se zaměstnavateli atd. Zástupci komise připravili podklady pro jednání Předsednictva, na kterém byl přítomen 1. náměstek ministra MPSV Bc. Šiška, MBA a jednání se účastnili.

 • Odborná komise finanční

Finanční komise se podrobně zabývala zhodnocováním volných finančních prostředků HSRM, a to z důvodu ukončení dluhopisu ČSOB Leasing ve výši 4 mil. Kč a doporučila Předsednictvu návrh na další správu financí. Finanční komise pravidelně informovala Předsednictvo o vývoji hospodaření HSRM.

Usnesení č. 25/10/S: Informace činnosti HSRM v roce 2010

Sněm HSRM

 • bere na vědomí informaci o činnosti HSRM v roce 2010

II.          bere na vědomí informace předsedů odborných komisí při HSRM k činnosti jednotlivých komisí v roce 2010

 

hlasování:    pro 24      proti  0         zdržel se 
Usnesení bylo schváleno      

 

K bodu 5.:  Informace o průběžném hospodaření HSRM za obd. leden až listopad 2010  
Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise, přednesl informaci o průběžném hospodaření HSRM v roce 2010. Konstatoval, že hospodaření probíhá v souladu se schváleným rozpočtem, výjimkou je výdajová položka Ostatní služby + odborné komise, ve které bylo promítnuto uskutečnění průzkumu společnosti Factum Invenio. V době přípravy rozpočtu se s takovýmto výdajem nepočítalo. Na straně příjmů byl však tento náklad pokryt přijatými dary a výnosem z reklamy.

Usnesení č. 26/10/S: Informace o průběžném hospodaření HSRM za obd. leden až listopad 2010
Sněm HSRM
bere na vědomí informaci o průběžném hospodaření HSRM k 30. 11. 2010

 

hlasování:    pro   24     proti  0         zdržel se 
Usnesení bylo schváleno      

 

 

K bodu 6: Schválení rozpočtu HSRM  a finančního řádu pro rok 2011
Ing. Miroslav Dykas, předseda finanční komise, předložil návrh rozpočtu pro rok 2011, který byl projednáván na Předsednictvu. Ing. Dykas komentoval položky, u kterých je navrženo snížení, nebo zvýšení nákladů oproti roku 2010. Ing. Veverková doplnila informaci o záměru HSRM podílet se spolu s OHK Most na přípravě konferencí, z tohoto důvodu je v rozpočtu rezerva na mimořádné výdaje ve výši 100.000 Kč. Dále informovala o záměru uvolnit další finanční prostředky na podporu projektů, toto je zohledněno v rozpočtu položkou ve výši 500.000 Kč.
Ing. Veverková okomentovala Finanční řád pro rok 2011, ve kterém došlo ke změně ve výši minimálního příspěvku neziskových organizací ve výši 1 Kč na rok. U příspěvku měst a obcí bylo doplněno datum, a to 1.1.2011, ke kterému bude stanoven počet obyvatel obce/města, z tohoto počtu bude odvozena výše příspěvku.

Usnesení č. 27/10/S: Schválení rozpočtu HSRM  a finančního řádu pro rok 2011
Sněm HSRM
I. schvaluje  rozpočet HSRM pro rok 2011
II. schvaluje finanční řád HSRM pro rok 2011
III. schvaluje vyhlášení Výzvy v lednu 2011 pro poskytnutí dotace na projekty ve výši 300 tis.Kč z fondu HSRM

 

hlasování:    pro  23    proti  0         zdržel se  1
Usnesení  bylo schváleno      

 

 

K bodu 7: Návrhy nosných témat pro rok 2011
Předsedkyně informovala o aktivitách HSRM plánovaných na nadcházející rok. Ing. Dundr požádal o úpravu bodu, který se týká dopravy.

 

1. PODPORA PROJEKTŮ K ROZVOJI REGIONU, zejména:
- v rámci vyčleněných finančních prostředků HSRM na podporu přípravy projektů (500 tis. Kč) vyhlásit výzvu pro členy
- podpořit schválení Globálního plánu revitalizace pánevních oblastí Severozápadních Čech pro roky 2010-2015
- podpořit rozvoj neziskových organizací, kterých je HSRM zakladatelem - Destinační agentura Krušné hory a Podkrušnohorské technické muzeum
- podpořit rozvojové projekty měst a obcí při žádostech o dotace z EU

2. ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, zejména:
- monitorovat stav a průběžně zpracovávat stanoviska k problematice „uhlíkové“ energetiky
- spolupracovat s OHK Most a UJEP na realizaci kulatého stolu k problematice mimoenergetického využití hnědého uhlí
- podílet se s OHK Most na realizaci konference navazující na konferenci „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“
- připravit ve spolupráci s OHK Most jednání na téma čerpání finančních prostředků EU pro Ústecký kraj z operačních programů MŽP a MPO

3. HOSPODÁŘSTVÍ A PROBLEMATIKA ZAMĚSTNANOSTI, zejména:
- sledovat stav vývoje zaměstnanosti v regionu
- průběžně spolupracovat s MPSV na přípravě strategie pro Mostecko řešící dopady prohlášení vlády o neprolomení těžebních limitů hnědého uhlí 
- monitorovat stav v zaplněnosti průmyslových zón a spolupracovat při vytváření příznivého image regionu pro získání nových investorů – spolupráce s MPO
- ve spolupráci s Ústeckým krajem projednat ve vládě problematiku dopravní infrastruktury Mostecka
- v rámci HSR-ÚK jednat s Vládou ČR o uvolnění finančních prostředků na revitalizaci a resocializaci území Mostecka dotčeného těžbou uhlí

4. SOCIÁLNÍ A SPOLEČENSKÉ PROBLÉMOVÉ OBLASTI ŽIVOTA MOSTECKA, zejména:
- zaměřit se na problematiku bezpečnosti osob a majetku, včetně kriminality v regionu
- iniciovat reálné a objektivní sledování statistických ukazatelů zdravotního stavu obyvatel regionu ve vazbě na problematiku zdravotnictví
- podpořit kulturu, sport a školství minimálně jako nástroje k ovlivňování výchovy zejména dětí a mládeže
- sledovat vybrané projekty z oblasti cestovního ruchu – jejich provozní zajištění a udržitelnost (Jezero Most, Arboretum, Minimost apod.)

 

Usnesení č. 28/10/S: Návrhy nosných témat pro rok 2011 
Sněm HSRM
 schvaluje nosná témata pro rok 2011

hlasování:    pro  24    proti  0         zdržel se 
Usnesení  bylo schváleno      

 

 

K bodu 8.: Harmonogram jednání HSRM pro rok 2011
I pro rok 2011 zůstávají jednání Předsednictva HSRM plánovaná na každé druhé pondělí v měsíci od 11.00 hodin. Výjimku tvoří prosincový Sněm, který bude od 10.00 hodin.
Jednání Výkonného výboru bude vždy každou středu předcházející jednání Předsednictva od 9.00 hodin.
Sekretariát bude členy o zasedání vždy informovat elektronickou poštou.

ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA:
Leden                          pondělí            10. 01.             11.00 hod.
Únor                           pondělí            14. 02.             11.00 hod.
Březen                        pondělí            14. 03.             11.00 hod.
Duben                         pondělí            11. 04.             11.00 hod.
Květen                        pondělí              9. 05.             11.00 hod.
Červen                                    pondělí            13. 06.             11.00 hod.       Sněm
Červenec, Srpen         v době prázdnin se jednání svolává jen v případě nutnosti
Září                             pondělí            12. 09.             11.00 hod.
Říjen                           pondělí            10. 10.             11.00 hod.
Listopad                      pondělí            14. 11.             11.00 hod.
Prosinec                     pondělí            12. 12.             10.00 hod.       Sněm

ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU:
Leden                          středa              5. 01.               9.00 hod.
Únor                           středa              9. 02.               9.00 hod.
Březen                        středa              9. 03.               9.00 hod.
Duben                         středa              6. 04.               9.00 hod.
Květen                        středa             4. 05.               9.00 hod.
Červen                                    středa              8. 06.               9.00 hod.        
Červenec, Srpen         v době prázdnin se jednání svolává jen v případě nutnosti
Září                             středa              7. 09.               9.00 hod.
Říjen                           středa              5. 10.               9.00 hod.
Listopad                      středa              9. 11.               9.00 hod.
Prosinec                     středa              7. 12.               9.00 hod.        

 

Usnesení č. 29/10/S: Harmonogram jednání HSRM pro rok 2011
Sněm HSRM
 schvaluje harmonogram jednání HSRM pro rok 2011

hlasování:    pro  24    proti  0         zdržel se 
Usnesení  bylo schváleno      

 

 

K bodu 9.:  Různé

9.1 Změny zástupců obcí a měst v HSRM
V souvislosti s volbami předsedkyně informovala o změnách zástupců obcí a měst v HSRM.

Usnesení č. 30/10/S: Změny zástupců obcí a měst v HSRM
Sněm HSRM
I. bere na vědomí změnu zástupce města Litvínov, nově bude město zastupovat Mgr. Milan Šťovíček. Dosavadnímu zástupci JUDr. D. Volákovi děkujeme za spolupráci.
II. bere na vědomí změnu zástupce města Meziboří, nově bude město zastupovat Petr Červenka. Dosavadnímu zástupci  p. M. Humlovi děkujeme za spolupráci.
III. bere na vědomí změnu zástupce města Lom, nově bude město zastupovat Bc. Kateřina Schwarzová. Dosavadnímu zástupci Ing. J. Nétkovi děkujeme za spolupráci.
IV. bere na vědomí změnu zástupce obce Skršín, nově bude obec zastupovat Kateřina Suchá.  Dosavadnímu zástupci p. Z. Novotnému děkujeme za spolupráci.
V. bere na vědomí změnu zástupce obce Patokryje, nově bude obec zastupovat Karel Řehák. Dosavadnímu zástupci J. Koblikovi děkujeme za spolupráci.

hlasování:    pro  24    proti  0         zdržel se 
Usnesení  bylo schváleno      

 

9.2 Změna zástupce společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. v HSRM
Předložena byla informace o novém zástupci společnosti Unipetrol RPA, s.r.o.

Usnesení č. 31/10/S: Změna zástupce společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. v HSRM
Sněm HSRM
bere na vědomí změnu zástupce společnosti Unipetrol RPA, s.r.o.. Společnost bude nově zastupovat Ing. Vladimír Zemánek. Dosavadnímu zástupci Ing. P. Veselému, MBA děkujeme za spolupráci.

hlasování:    pro  24    proti  0         zdržel se 
Usnesení  bylo schváleno      

 

Předsedkyně Ing. Veverková poděkovala členům za dosavadní spolupráci a popřála krásné svátky.

 

V Mostě dne  16. 12. 2010

 

Ověřovatelé:     …………………………………..  Ing. Helena Veverková

 

                        …………………………………..   Ing. Vlastimil Vozka                  

 

Zapisovatel:      …………………………………..   Lenka Šifaldová