Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

ZÁPIS

ze

SNĚMU

Hospodářské a sociální rady Mostecka, o. s.
dne 14. 6. 2010 od 11.00 hod. v Mostě

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně Ing. Helena Veverková

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ze 44 pozvaných členů bylo přítomno 23 členů s právem hlasování. Sněm byl usnášeníschopný.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka a JUDr. Daniel Volák
Zapisovatel: Lenka Šifaldová
Skrutátor: Jindřiška Moulisová

 

Program:

 

ZAHÁJENÍ Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

1. Schválení programu Sněmu

Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

2. Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

3. Kontrola plnění usnesení z jednání Sněmu dne 14. 12. 2009

Lenka Šifaldová, tajemnice

 

4. Informace o činnosti HSRM v roce 2010

Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

5. Hospodaření HSRM

Ing. Jiřina Dvořáková, členka Finanční komise

5.1 Zpráva o hospodaření HSRM v roce 2009

5.2 Vývoj hospodaření HSRM leden - duben 2010

5.3 Změna rozpočtu HSRM pro rok 2010

 

6. Představení závěrů průzkumu veřejného mínění obyvatel Litvínova

Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

7. Různé

7.1 Přijetí nových členů
Lenka Šifaldová, tajemnice

7.2 Schválení 2. výzvy pro uvolnění dotace z fondu HSRM

Ing. Helena Veverková, předsedkyně

7.3 Revokace usnesení Předsednictva č. 42/10 II.

Ing. Jiřina Dvořáková, členka Finanční komise

7.4 Informace k projektu „Informační centrum Krušného hory – Klíny“

Ing. Helena Veverková, předsedkyně

7.5 Dopis pro lídry politických stran

Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

ZÁVĚR

 

 

K BODU 1: Schválení programu jednání Sněmu

Předsedkyně seznámila přítomné s programem Sněmu. K programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení 1/10/S Schválení programu jednání Sněmu

Sněm HSRM

schvaluje program jednání Sněmu

hlasování: pro 23 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

 

K BODU 2: Procedurální otázky

BOD 2.1: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

Předsedkyně předložila Sněmu návrhy na zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu. Za zapisovatele navrhla Lenku Šifaldovou, tajemnici HSRM, za skrutátora Jindřišku Moulisovou, administrativní pracovnici HSRM, za ověřovatele zápisu Ing. Vlastimila Vozku, místopředsedu HSRM a JUDr. Daniela Voláka, místopředsedu HSRM. Zápis dále ověří předsedající Sněmu Ing. Helena Veverková. Jiné návrhy předloženy nebyly.

 

Usnesení 2/10/S Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

Sněm HSRM

schvaluje

zapisovatele: Lenku Šifaldovou
skrutátora: Jindřišku Moulisovou
ověřovatele: Ing. Helenu Veverkovou, Ing. Vlastimila Vozku a JUDr. Daniela Voláka

hlasování: pro 23 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

 

 

 

K BODU 3: Kontrola plnění usnesení z jednání Sněmu dne 14. 12. 2009

Tajemnice předložila kontrolu usnesení z předešlého jednání Sněmu, které se uskutečnilo dne 14. 12. 2009. Usnesení byla splněna.

Kontrola plnění usnesení:

Usnesení č. 12/09/S: Schválení programu Sněmu

Usnesení č. 13/09/S: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

Usnesení č. 14/09/S: Kontrola usnesení z jednání Sněmu

Usnesení č. 15/09/S: Změna Statutu HSRM

Usnesení č. 16/09/S: Informace o činnosti HSRM v roce 2009

Usnesení č. 17/09/S: Informace o průběžném hospodaření HSRM za leden až říjen 2009

Usnesení č. 18/09/S: Schválení rozpočtu HSRM, schválení finančního řádu pro rok 2010

Usnesení č. 19/09/S: Návrhy nosných témat pro rok 2010-05-19

Usnesení č. 20/09/S: Harmonogram jednání HSRM pro rok 2010

Usnesení č. 21/09/S: Prezentace průzkumu veřejného mínění za ÚK

 

Usnesení 3/10/S Kontrola plnění usnesení z jednání Sněmu dne 14. 12. 2009

Sněm HSRM

provedl kontrolu plnění usnesení z jednání Sněmu dne 14. 12. 2009

hlasování: pro 23 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

 

 

K BODU 4: Informace o činnosti HSRM v roce 2010

Předsedkyně Ing. Helena Veverková přednesla informaci o činnosti HSRM za období od posledního jednání Sněmu, tedy za leden až květen roku 2010. Zpráva je rozdělena na čtyři okruhy - procedurální akty, odborné komise, prezentace a ostatní.

 

 • HSRM má 44 členů, z toho 30 právnických osob a 14 fyzických osob.

 • Předsednictvo má v souladu se Statutem 13 členů, kteří byli na Sněmu HSRM dne 8. 6. 2009 usnesením č. 11/09/S zvoleni na období 5 let.

 

 • Dne 14. 9. 2009 byli usnesením Předsednictva č. 36/09 zvoleni předsedkyně Ing. H. Veverková, 1. místopředseda a statutární zástupce Ing. V. Vozka a 2. místopředseda JUDr. D. Volák.

 

1. Procedurální akty:

 • Usnesením č. 02/10 ze dne 11. 1. 2010 schválilo Předsednictvo JUDr. H. Jeníčkovou a Ing. H. Veverkovou jako zástupkyně HSRM ve Správní radě Podkrušnohorského technického muzea Most pro nové funkční období.
 • Vyhodnocován a aktualizován byl Globální plán revitalizace SZ Čech schválený UV č. 122 ze dne 2. 2. 2000.
 • Ve spolupráci s HSR-ÚK byl osloven Krajský úřad Ústeckého kraje k předložení Strategie udržitelného rozvoje ÚK, tento materiál bude radou připomínkován.
 • Usnesením č. 04/10 byla schválena výzva pro uvolnění dotace z fondu HSRM a usnesením č. 16/10 bylo schváleno rozdělení dotace v celkové výši 300.000,- Kč pro obec Skršín, Podkrušnohorské technické muzeum, Hipodrom Most a OHK Most.
 • Usnesením č. 08/10 byl navržen Z. Jakš zástupcem HSRM v poradním orgánu CRT. Zástupci s tzv. volným přístupem jsou Ing. H. Veverková a G. Nekolová.
 • Ukončené členství v HSRM: Společnost Aquatest, a.s.
 • Nově přijatí členové v HSRM: Reader&Falge, s.r.o., Automotoklub RPR Most, o.s., Drops Group, a.s. a Profi-Renova, s.r.o.
 • Předsedkyně předkládala informace z jednání Meziresortní komise i z výjezdního jednání Hospodářského výboru PSP ČR.

 

2. Odborné komise HSRM:

 • Finanční komise se podrobně zabývala zhodnocováním volných finančních prostředků HSRM, a to z důvodu ukončení dluhopisu ČSOB Leasing ve výši 4 mil. Kč a doporučila Předsednictvu návrh na další správu financí.
 • Finanční komise pravidelně informovala Předsednictvo o vývoji hospodaření HSRM.
 • OK pro rozvoj lidských zdrojů se v roce 2010 sešla dvakrát, předmětem jejich jednání bylo předložení aktuálních informací z problematiky zaměstnanosti, informace o regionálních projektech ÚP, informace o spolupráci v oblasti veřejné služby mezi ÚP a městy Most a Litvínov a informace o aktivitách podporujících vzdělávání v žádaných oborech zahrnující spolupráci se zaměstnavateli.

 

3. Prezentace:

 • Předsedou OHK Most Ing. R. Jungem byl prezentován materiál Mýty a fakta o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí na Mostecku, dále Mýty a fakta o teplárenství v ČR a Mýty a fakta o jaderné energetice.
 • Ředitel ÚP v Mostě Ing. Malý přednesl na únorovém jednání informace o vývoji zaměstnanosti v Mostě.
 • Zástupci Města Most ve spolupráci s Palivovým kombinátem Ústí prezentovali záměry využití území u jezera Most a předsednictvo vyzvalo předsedu OK pro rozvoj cestovního ruchu při HSRM k předložení návrhu na složení konzultačního týmu pro rozvoj aktivit v okolí jezera Most.
 • Ředitel DPmML, a.s. Ing. Dundr seznámil Předsednictvo se situací v oblasti dopravní obslužnosti na tramvajové dráze pro rok 2010. HSRM k této problematice přijalo stanovisko, které podpořila i Rada města Most a Rada města Litvínov.
 • HSRM zadala podnět pro zhotovení výzkumu veřejného mínění obyvatel Litvínova na téma života v Litvínově. Závěry tohoto průzkumu byly prezentovány na tiskové konferenci HSR-ÚK.

 

4. Ostatní:

 • Ve spolupráci s OHK Most připravila HSRM konferenci „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“, která se konala dne 17. 2. 2010 v Mostě.
 • Předsednictvo bylo informováno předsedou SOO Czech Coal Group o zaslání dopisu Ing. J. Paroubkovi a o jeho odpovědi k problematice návrhu Státní energetické koncepce.
 • Usnesením per rollam podpořilo Předsednictvo návrh RSDr. V. Balína na státní vyznamenání pro člena HSRM Ing. S. Štýse, DrSc.
 • Předsednictvo se seznámilo s projektem „Informační centrum Krušného hory - Klíny“ a dále sleduje postup k jeho realizaci.

Usnesení 4/10/S Informace o činnosti HSRM v roce 2010

Sněm HSRM

bere na vědomí přednesenou zprávu Ing. Veverkové, předsedkyně, o činnosti HSRM za období
leden – květen 2010

hlasování: pro 23 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

 

 

K BODU 5: Hospodaření HSRM

5.1: Zpráva o hospodaření HSRM v roce 2009

Zprávu předkládala Ing. Jiřina Dvořáková, členka finanční komise.

1. Finanční komise projednala hospodářský výsledek HSRM za období leden až prosinec 2009. HSRM vytvořila v hodnoceném období celkový zisk po zdanění ve výši 638.316,15 Kč s tím, že:

-          v hospodářské činnosti HSRM byl vytvořen zisk ve výši 493.057,02 Kč. Tento zisk tvoří zejména výnosy z Dluhopisů ČSOB Leasing a výnosy ze spořícího účtu vkladu u ČSOB.

-          v hlavní činnosti byl vytvořen zisk ve výši 145.259,13 Kč

-          k nejvýznamnějším úsporám došlo u položek:

Mzdy ve výši 10.655,00 Kč (95,77 % čerpání rozpočtu)

Semináře a školení ve výši 10.000,00 Kč (100,00 % čerpání rozpočtu)

Reprografické služby ve výši 9.532,50 Kč (64,69 % čerpání rozpočtu)

Telefonní poplatky ve výši 9.157,09 Kč (61,85 % čerpání rozpočtu)

Zákonné pojištění SP,ZP ve výši 6.815,00 Kč (92,05 % čerpání rozpočtu)

 

Nebyl též vyčerpán celý objem finančních prostředků na podporu projektu. U této

položky bylo proti plánu 300 000,00 Kč čerpáno 249.817,00 Kč tj. čerpání 83,27%.

 

-          k překročení nákladů, ve srovnání se schváleným rozpočtem došlo u položek:

Reprezentace o 42.507,13 Kč (383,38% čerpání rozpočtu)

DHM (od 3 tis. do 40 tis. Kč) o 2.066,00 Kč (134,43% čerpání rozpočtu)

DHM (do 3 tis. Kč) o 467,50 Kč (115,58% čerpání rozpočtu)

Inzerce a propagace o 165.161,82Kč (5605,39% čerpání rozpočtu)

Ostatní služby + Odbor.komise o 387.484,00 Kč (2683,23% čerpání rozpočtu)

 

K překročení nákladů došlo v souvislosti s konáním výroční konference, na kterou nebyly náklady v rozpočtu plánovány. U položky Ostatní služby se jednalo o realizaci průzkumu veřejného mínění. Tyto náklady byly následně refakturovány.

 

Finanční komise HSRM přezkoumala účetnictví za období leden až prosinec 2009 a došla k závěru, že hospodaření HSRM nevykazuje žádné závady, lze jej označit za vyhovující.

 

Finanční komise doporučuje Sněmu schválit zprávu o hospodaření HSRM za rok 2009 a dále doporučuje schválit účetní závěrku za rok 2009.

 

Návrh na rozdělení zisku:

Finanční komise HSRM doporučuje Sněmu HSRM převést zisk za rok 2009 ve výši 638.316,15 Kč do Fondu HSRM.

 

2. Fond HSRM

Stav prostředků Fondu HSRM k 31. 12. 2009 vykazuje částku 6.019.618,62 Kč. V roce 2009 bylo čerpáno z Fondu HSRM na projekty 249.817,00 Kč.

 

3. Krátkodobý finanční majetek HSRM

Stav finančních prostředků ke dni 31. 12. 2009 činil:

-          běžný účet 115.861,41 Kč

-          spořící účet 2.585.306,24 Kč

-          pokladna 757,00 Kč

-          valutová pokladna 67,00 EUR

 

4. Dlouhodobý finanční majetek HSRM

Stav k 31.12.2009:

-          dluhopisy ČSOB Leasing 4.000.736,-

 

Usnesení 5/10/S Zpráva o hospodaření HSRM v roce 2009

Sněm HSRM

I. schvaluje přednesenou zprávu o hospodaření HSRM za rok 2009
II. schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2009
III. schvaluje převedení zisku za rok 2009 ve výši 638.316,15 Kč do Fondu HSRM

hlasování: pro 23 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

 

 

5.2: Vývoj hospodaření HSRM leden až duben 2010

Ing. Dvořáková informovala přítomné o hospodaření HSRM za první čtvrtletí roku 2010. Položky jsou čerpány v souladu se schváleným rozpočtem. K 30. 4. 2010 je stav pokladny 356,- Kč, stav na běžném účtu 596.919,20,- Kč, stav na spořícím účtu 6.953.230,58 Kč a stav fondu HSRM 6.019.618,62 Kč.

Usnesení 6/10/S Vývoj hospodaření HSRM leden až duben 2010

Sněm HSRM
bere na vědomí informaci o vývoji hospodaření HSRM k 30. 4. 2010

hlasování: pro 23 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

 

5.3: Změna rozpočtu HSRM pro rok 2010

Ing. Veverková předložila Sněmu návrh Výkonného výboru na zvýšení položky rozpočtu HSRM pro rok 2010. Jedná se o „rezervu na mimořádné výdaje“, kterou navrhuje zvýšit z 50. tis. na 150. tis. Důvodem je záměr podpořit vznik Destinační agentury Krušné hory, o.p.s. (blíže bod programu 7.4).

Usnesení 7/10/S Změna rozpočtu HSRM pro rok 2010

Sněm HSRM
rozhodl o navýšení položky rozpočtu pro rok 2010 „rezerva na mimořádné výdaje“ z původních 50. tis. Kč na 150 tis. Kč

hlasování: pro 23 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

 

K BODU 6: Představení závěrů průzkumu veřejného mínění obyvatel Litvínova

Ing. Veverková prezentovala výsledky průzkumu veřejného mínění, průzkum byl směřován na obyvatele Litvínova. Konstatovala, že jako nejvíce problematická témata jsou pro obyvatele nezaměstnanost, soužití s nepřizpůsobivými občany a životní prostředí. Poukázal na skutečnost, že problematika těžebních limitů byla zmiňována jen 4% oslovených respondentů. Výsledky průzkumu jsou dostupné na http://hsr-uk.cz/hsruk/aktualne.htm.

Usnesení 8/10/S Představení závěrů průzkumu veřejného mínění obyvatel Litvínova

Sněm HSRM

bere na vědomí závěry průzkumu veřejného mínění obyvatel Litvínova

hlasování: pro 23 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

 

 

 

NÁSLEDUJÍCÍ BODY BYLY PROJEDNÁNY V RÁMCI JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA HSRM

 

K BODU 7: Různé

7.1 Přijetí nových členů

Tajemnice informovala o žádostech týkajících se členství v HSRM.

 

Usnesení 16/10/P Přijetí nových členů

Předsednictvo HSRM

I. schvaluje přijetí Petra Macka, fyzické osoby za člena HSRM

II. schvaluje přijetí obce Klíny za člena HSRM, obec bude zastupovat starosta Bc. Jiří Matoušek

III. schvaluje přijetí společnosti Mont Club Litvínov, s.r.o., společnost bude zastupovat jednatel Ing. Josef Holub

 

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

 

7.2 Schválení 2. výzvy pro uvolnění dotace z fondu HSRM

Předsednictvo odsouhlasilo druhou část výzvy pro uvolnění dotace z fondu HSRM ve výši 200 tis. Kč. Výzva bude uzavřena dle schválených pravidel dne 30. 6. 2010 v 15.00. Následující den bude zasedat Komise pro hodnocení předložených žádostí a podá návrh Předsednictvu. Předsednictvo následně rozhodne per rollam, jelikož se o prázdninových měsících neschází.

 

Usnesení 17/10/P Schválení 2. výzvy pro uvolnění dotace z fondu HSRM

 

Předsednictvo HSRM

I. schvaluje v souladu s usnesením Sněmu č. 18/09/S ze dne 14. 12. 2009 druhou část výzvy pro uvolnění dotace z fondu HSRM ve výši 200 tis. Kč

II. schvaluje pravidla pro poskytnutí dotace z fondu HSRM s příjmem žádostí do 30. 6. 2010

III. ukládá OK pro hodnocení předložených žádostí předložit Předsednictvu závěr hodnocení předložených nabídek

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

7.3 Revokace usnesení Předsednictva č. 42/10 II.

 

Ing. Veverková informovala přítomné o snížení úrokových sazeb u České spořitelny, kam se dle původního usnesení Předsednictva mělo alokovat 2,5 mil. Kč. Z tohoto důvodu navrhla Finanční komise revokovat usnesení č. 42/10 II. ze dne 10. 5. 2010 a uvedené finanční prostředky namísto úložky v Č. spořitelně uložit na spořící účet u ČSOB. Finanční komise bude nadále sledovat vývoj sazeb a v případě výhodné nabídky navrhne jiné zhodnocení.

 

Usnesení 18/10/P Revokace usnesení Předsednictva č. 42/10 II.

Předsednictvo HSRM

I. rozhodlo revokovat usnesení Předsednictva č. 42/10 II. ze dne 10. 5. 2010 týkající se zhodnocování finančních prostředků HSRM, a to z důvodu aktuálně snížené úrokové sazby České spořitelny u vkladového účtu na 2 roky z původních 2,2% na nynější 1,8%

II. nahrazuje původní znění usnesení následovně:

finanční prostředky budou spravovány následovně:

- 2,5 mil. Kč uložit na spořící účet u ČSOB, a.s. a v případě výhodného vývoje sazeb alokovat

tuto částku na dlouhodobé úložce (2 roky) u České spořitelny

- 2,5 mil. Kč alokovat na dlouhodobé úložce (2 roky) u ČSOB

- 200 tis. ponechat vždy na běžném účtu u ČSOB, a.s. pro zajištění chodu kanceláře

- zbývající finanční prostředky převádět ke zhodnocení na spořící účet u ČSOB, a.s.

 

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

 

7.4 Informace k projektu „Informační centrum Krušného hory – Klíny“

Ing. Veverková omluvila M. Suchého, předsedu OK pro cestovní ruch, který měl připravené podrobné informace k projektu, ale nemohl se ze závažného důvodu jednání účastnit. Informace předložila Ing. Veverková. Informovala o průběhu a závěrech jednání ke strategii cestovního ruchu Ústeckého kraje, které se konalo dne 13. 4. v Ústí n. L. Krajský úřad rozdělil kraj do čtyř destinací a rozhodl o podpoře provozu Informačních center v těchto oblastech ve výši 2 mil. Kč ročně z rozpočtu kraje, tedy 500 tis. Kč/rok/jedno informační centrum. Dále informovala, že dne 19. 5. se konalo jednání v Krásné Lípě, kde byli přítomní seznámeni s chodem již fungujícího centra. Na jednání výkonného výboru HSRM informoval p. Suchý o záměru zřízení Destinační agentury Krušné hory o.p.s. a o sedmi předpokládaných zakládajících členech. Navrhnul, aby jedním z nich byla HSRÚ. Výkonný výbor toto projednal a doporučil Předsednictvu odsouhlasit HSRM jako zakládajícího člena a finančně podpořit vznik agentury.

Usnesení 19/10/P Informace k projektu „Informační centrum Krušného hory – Klíny“

Předsednictvo HSRM

I. odsouhlasilo HSRM jako jednoho ze zakladatelů Destinační agentury Krušné hory, o.p.s.

II. pověřuje předsedu OK pro cestovní ruch při HSRM pokračovat v jednání k realizaci projektu destinačního centra

 

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

 

7.5 Dopis pro lídry politických stran

Ing. Veverková seznámila přítomné s obsahem návrhu dopisu pro lídry třech politických stran vznikající vládní koalice, který se týká upozornění na rozpor mezi UV č. 444/1991 a požadavky platné i nově aktualizované SEK a dále apelu, aby nebylo bráněno uhelným společnostem postupovat v souladu s Horním zákonem. Ing. Kornalík vznesl připomínku ke znění dopisu. J. Franta sdělil, že dopis na obdobné téma byl za SOO rovněž lídrům odeslán. Ing. Jung v této souvislosti přednesl stanovisko HK ČR, které bylo odesláno předsedům politických stran tvořící vznikající vládní koalici. Tento dopis je k dispozici na sekretariátu HSRM. Dále Ing. Jung informoval o skutečnosti, že několik renomovaných institucí založilo „Institut pro veřejnou diskusi“, jeho tématem je především dopravní infrastruktura a energetika. Právě oblasti energetiky a související těžby uhlí se věnovalo poslední zasedání, které m.j. také doporučuje neomezovat využití uhelných zásob i za tzv. limity se stanovenými podmínkami. Více informací naleznete na www.ivd.cz

 

 

 

 

 

Usnesení 20/10/P Dopis pro lídry politických stran

Předsednictvo HSRM

odsouhlasilo znění předloženého dopisu pro lídry politických stran pověřených sestavením vlády, který se týká upozornění na rozpor mezi UV č. 444/1991 a požadavky platné i nově aktualizované SEK a dále apelu, aby nebylo bráněno uhelným společnostem postupovat v souladu s Horním zákonem

 

hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 1
Usnesení bylo schváleno

 

Následující jednání Předsednictva HSRM se uskuteční dne 13. 9. 2009 od 11.00 hod. v Mostě.

 

 

Most 16. 6. 2010

 

Ověřovatelé: ………………………………….. Ing. Vlastimil Vozka

………………………………….. JUDr. Daniel Volák

Předsedkyně: ………………………………….. Ing. Helena Veverková

Zapisovatel: ………………………………….. Lenka Šifaldová