Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

Z Á P I S

 

ze

 

S N Ě M U

Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 14. 12. 2009 od 11.00 hod. v Mostě

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně Ing. Helena Veverková

 

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ze 46 pozvaných členů bylo přítomno 29 členů s právem hlasování. Sněm byl usnášení schopný.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka

Zapisovatel: Lenka Šifaldová

Skrutátor: Jindřiška Moulisová

 

Program:

 

ZAHÁJENÍ

 

1. Schválení programu jednání Sněmu

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

2. Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

3. Kontrola plnění usnesení z jednání Sněmu ze dne 8. 6. 2009

předkládá Lenka Šifaldová, tajemnice

4. Procedurální otázky

4.1 Změna Statutu HSRM

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

5. Informace o činnosti HSRM v roce 2009

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

6. Informace o průběžném hospodaření HSRM za obd. leden až říjen 2009

předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise

 

7. Schválení rozpočtu HSRM pro rok 2010, schválení finančního řádu pro rok 2010

předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise

8. Návrhy nosných témat pro rok 2010

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

9. Harmonogram jednání HSRM pro rok 2010

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

10. Prezentace průzkumu „Názory občanů ÚK na vybrané ekonomické a sociální

problémy regionu“

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

11. Různé

 

ZÁVĚR

 

 

K bodu 1.: Schválení programu jednání Sněmu:

Předsedkyně seznámila přítomné s programem Sněmu. K programu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedkyně nechala o předloženém programu hlasovat.

 

Usnesení č. 12/09/S: Schválení programu jednání Sněmu

Sněm HSRM

I. s c h v a l u j e program jednání Sněmu

 

hlasování: pro 29 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

K bodu 2.: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

Předsedkyně předložila Sněmu návrhy na zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu. Za zapisovatele navrhla Lenku Šifaldovou, tajemnici, za skrutátora Jindřišku Moulisovou, administrativní pracovnici, za ověřovatele zápisu Ing. Helenu Veverkovou, předsedkyni HSRM a Ing. Vlastimila Vozku, místopředsedu HSRM. Jiné návrhy předloženy nebyly.

 

Usnesení č. 13/09/S: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

Sněm HSRM

I. s c h v a l u j e

zapisovatele: Lenku Šifaldovou

skrutátora: Jindřišku Moulisovou

ověřovatele: Ing. Helenu Veverkovou

Ing. Vlastimila Vozku

 

hlasování: pro 28 proti 0 zdržel se 0

 

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

K bodu 3.: Kontrola usnesení z jednání Sněmu ze dne 8. 6. 2009

Tajemnice konstatovala, že z předcházejícího jednání Sněmu nezůstalo ve sledování žádné z usnesení, vše bylo splněno.

 

Usnesení č. 14/09/S: Kontrola usnesení z jednání Sněmu ze dne 8. 6. 2009

Sněm HSRM

provedl kontrolu plnění usnesení z jednání Sněmu ze dne 8. 6. 2009 a s c h v á l i l jeho plnění.

 

hlasování: pro 29 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

K bodu 4.: Procedurální otázky

 

K bodu 4.1: Změna Statutu HSRM

Na základě doporučení Předsednictva byla odsouhlasena změna ve Statutu HSRM, která zohledňuje rozhodnutí o rozšíření počtu členů Výkonného výboru HSRM na 7 osob. Ing. Veverková informovala o rozdělení gestorství v rámci Výkonného výboru.

Ing. Helena Veverková: Standardní komplexní odpovědnost za HSRM a GPR.

Ing. Vlastimil Vozka: Samospráva, města a obce

JUDr. Daniel Volák: Sociální oblast, ghetizace regionu .

Jaromír Franta: Zaměstnanost, odborová problematika

Ing. R. Jung, Ing. Ludmila Holadová: Ekonomická výkonnost regionu, podnikání

JUDr. Richard Falbr: Nadregionální spolupráce

Úprava Statutu se týká pouze počtu osob, nebudou zde uváděny jednotlivé odpovědnosti.

 

 

Usnesení č. 15/09/S: Změna Statutu HSRM

Sněm HSRM

I. schvaluje změnu Statutu HSRM s rozšířením Výkonného výboru

II. ukládá sekretariátu HSRM zajistit úpravu Statutu HSRM u Ministerstva vnitra ČR

 

 

hlasování: pro 29 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

 

K bodu 5.: Informace o činnosti HSRM v roce 2009

Předsedkyně Ing. Helena Veverková přednesla informaci o činnosti HSRM v roce 2009.

 

1. Procedurální akty:

§             HSRM má 46 členů, z toho 32 právnických osob a 14 fyzických osob

§             Předsednictvo v  souladu se Statutem 13 členů, kteří byli na Sněmu HSRM dne 6.9.2004

usnesením č. 09/04/S zvoleni na období 5 let. Následně Usnesením č. 11/09/S proběhla volba členů Předsednictva na volební období do 6. 9. 2014.

§             Předsednictvo usnesením č. 06/09 delegovalo zástupce do Předsednictva a Výkonného výboru
HSR-ÚK. Do Předsednictva delegovalo Ing. H. Veverkovou a Ing. V. Vozku, zástupcem do
Výkonného výboru byla delegována Ing. H. Veverková

 

§             Usnesením č. 12/09 byla představena nová tajemnice HSR-ÚK pí Lenka Šifaldová, která
nahradila pí Miroslavu Jandekovou, která je v současné době na mateřské dovolené

 

§             Předsednictvo vzalo na vědomí usnesením č. 13/09 písemné oznámení o vystoupení z HSRM
společnosti HERKUL, a.s.. Usnesením č. 43/09 byla přijata VŠB – Technická univerzita v Mostě externím členem HSRM a usnesením č. 44/09 byl přijat členem Ing. Petr Heger. Usnesením č. 45/09 byla provedena změna zástupce společnosti Lesy ČR, s.p. v HSRM, novým zástupcem je Ing. R. Braum.

 

§             Usnesením č. 23/09 doporučilo Předsednictvo zástupce do Komise pro rozvoj lidských zdrojů
při HSR-ÚK Ing. O. Malého a Mgr. M. Šťovíčka a usnesením č. 26/09 navrhlo zástupce do
Komise pro podnikání při HSR-ÚK Ing. R. Junga

§             Předsednictvo kooptovalo usnesením č. 25/09 JUDr. Daniela Voláka, starostu města Litvínov
členem Předsednictva za Mgr. M. Šťovíčka

§             Usnesením č. 03/09 a 04/09 byla obnovena Smlouva o dílo na zajištění správy dat a údržby softwaru a Smlouva o dílo na zajištění webových stránek se zhotovitelem Mgr. M. Kabrnou

§             Usnesením č. 11/09/S proběhla volba členů Předsednictva na volební období do 6. 9. 2014 ve složení Ing. Veverková, Ing. Jung, Ing. Vozka, JUDr. Volák, J. Franta, JUDr. Falbr, L. Holadová, M. Huml, Ing. Veselý, MBA, Ing. Kolman, Ing. Kornalík, J. Kroužek, Ing. Dundr. Následně si nově zvolené Předsednictvo zvolilo ze svého středu usnesením č. 35/09 předsedkyni Ing. Veverkovou, 1. místopředsedu a statutárního zástupce Ing. Vozku a 2. místopředsedu JUDr. Voláka. Usnesením 37/09 bylo schváleno zajistit rozšíření Výkonného výboru HSRM.

 

2. Odborné komise HSRM:

§             Usnesením č. 18/09 byla vzata na vědomí průběžná informace Finanční komise o účetní závěrce za rok 2008 a výsledcích hospodaření za rok 2008. Předsednictvo tímto usnesením rovněž schválilo doporučení komise ke správě finančních prostředků na HSRM u ČSOB, a.s. Z důvodu vyššího zhodnocení byl vytvořen u ČSOB, a.s. spořící účet a zajištěno pravidelné převádění peněz z běžného účtu na tento spořící účet. Finanční komise se v průběhu roku 2009 scházela pravidelně ke kontrole vývoje hospodaření za jednotlivá období.

§             Předseda Komise pro rozvoj lidských zdrojů Ing. O. Malý informoval o plnění priorit komise, aktualizovaném seznamu členů komise a informoval o současném stavu zaměstnanosti na Mostecku. Komise pro RLZ se scházela v roce 2009 k řešení problematiky v regionu.

 

3. Prezentace:

§             Usnesením č. 02/09 vzalo Předsednictvo na vědomí informaci Ing. Vráblíka o regionálním operačním programu Severozápad. Informoval o jednotlivých prioritních osách a upozornil na vyhlášené výzvy. Tímto usnesením bylo rovněž požádáno Regionální radu NUTS II SZ, aby přehodnotila své stanovisko a urychleně zahájila financování IPRM Most Centrum z rezerv ROP NUTS II SZ (novou výzvou k předložení zónového IPRM)

§             Dne 12.1.2009 seznámil Mgr. M. Kabrna, vedoucí útvaru TPTK VÚHU, a.s. členy s databází 15 mld. Kč, kterou zpracoval VÚHU, a.s. Součástí databáze je Směrnice mezirezortní komise, Koncepce řešení ekologických škod, databáze k rekultivačním a revitalizačním projektům, statistiky k přehledům nákladů a čerpání 15 mld., přehled o žadatelích, projektech a čerpaných finančních prostředcích

§             Usnesením č. 10/09 podpořila HSRM stanovisko HK ČR – Základní teze energetické politiky ČR a uložilo svolat Energetickou komisi HSR-ÚK a vydat jednoznačné stanovisko podporující další využití hnědého uhlí v rámci Energetické politiky státu. Usnesením č. 57/09 vzalo Předsednictvo na vědomí a na doporučení Komise pro energetickou politiku při HSRM schválilo stanovisko HSR-ÚK k materiálu „Aktualizace Státní energetické koncepce ČR“ a dále podpořilo stanoviska Sdružení odbor. organizací Czech Coal Group, OHK Most, HK ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR k uvedenému materiálu. Dále požádala vládu, aby bez zbytečného prodlení schválila novou verzi Státní energetické koncepce.

§             Na jednání Předsednictva dne 9.2. 2009 představili svou prezentaci generální ředitelé společností Czech Coal Services, a.s. p. I. Ondřejka, Vršanská uhelná, a.s. Ing. V. Rouček a Litvínovská uhelná, a.s. Ing. P. Kolman. Prezentovali společnosti a jejich záměry. V rámci usnesení č. 16/09 HSRM konstatovalo, že dlouhodobě podporuje strategické záměry těžby na lomech Litvínovská uhelná, a.s. a Vršanská uhelná, a.s. a uložila Ing. Veverkové zajistit svolání Energetické komise HSR-ÚK a požádala o vydání jednoznačného stanoviska rady podporujícího další využití hnědého uhlí v rámci energetické politiky státu

§             Předsednictvo usnesením č. 19/09 vzalo na vědomí jmenování nové ředitelky CRTM pí Libuše Novotné Pokorné a její vizi budoucí spolupráce CRTM s HSRM v oblasti cestovního ruchu a doporučilo jí vytvoření poradního orgánu ředitelky CRTM. Usnesením č. 47/09 vzalo Předsednictvo na vědomí informaci ředitelky CRTM k materiálu Koncepce rozvoje cestovního ruchu Mostu a Mostecka na roky 2009-2013, včetně předloženého seznamu členů Poradního orgánu ředitelky, dále schválilo materiál předložený OHK Most a předsedou Komise pro oblast cestovního ruchu“ Návrh OHK na ustanovení a obsazení Poradního orgánu CRT“. Dále tímto usnesením HSRM doporučila vedení města Most zvážit přijetí společného návrhu OHK Most a HSRM na jmenování poradního orgánu CRT pod vedením ředitelky CRT.

§             Ing. Jung informoval HSRM o činnosti, záměrech a personálním složení sekce Energetika při OHK Most. Předsednictvo vzalo usnesením č. 20/09 na vědomí předložený materiál Mýty a fakta o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí na Mostecku a schválilo záměr společného stanoviska k návrhu aktualizované Státní energetické koncepce a jeho zaslání předsedovi vlády a ministru MPO

§             Ing. K. Bořecký představil dokument k Integrovanému plánu rozvoje města Most. Usnesením č. 28/09 vzalo Předsednictvo na vědomí informace Ing. V. Vozky, primátora a JUDr. D. Voláka, starosty města Litvínov k vývoji situace čerpání IPRM. Usnesením č. 21/09 vzalo Předsednictvo na vědomí informaci o zaslání dopisu Ing. Šulcovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti SZ ohledně financování IPRM a jeho písemné reakci a uložilo předsedkyni požádat na společném jednání HSR-ÚK a ÚK hejtmanku o podporu při vyhlášení IPRM pro město Most

§             Ředitel Hipodromu M. Suchý informoval o Celosvětovém srazu majitelů a přátel vozu Citroen a přínosu této akce pro město Most.

§             Zástupci města Most a Litvínov informovali o dopadu hospodářské krize na hospodaření měst.

§             Na jednání HSRM se představila SŠ diplomacie a veřejné správy, s.r.o.

§             Na Předsednictvu byl prezentován film Ing. S. Štýse, DrSc. „Černobílá barevná aneb Metamorfózy severních Čech“.

§             V rámci jednání Předsednictva byla předložena informace o vyhodnocení fotografické soutěže vyhlášené OHK Most.

 

 

4. Ostatní:

§             Usnesením č.: 08/09, 15/09, 22/09, 27/09, 30/09 a 31/09 bylo schváleno konání konference k příležitosti oslavy 10. let výročí založení HSRM, dále schválen program a rozpočet konference, ustanoven přípravný výbor a byly vzaty na vědomí informace z jednání přípravného výboru. V rámci těchto usnesení byli vyzýváni členové ke spolupráci na přípravě sborníku mapujícího činnost rady, k navržení loga HSRM, byla zajištěna spolupráce s tiskárnou K+B apod.

§             Usnesením č. 05/09 schválilo Předsednictvo návrh pravidel pro předkládání projektů žádající dotaci z Fondu HSRM a jmenovalo odbornou komisi pro hodnocení předložených žádostí. Dále v této souvislosti usnesením č. 14/09 schválilo poskytnutí dotace v celkové výši 250.000,- Kč na projekty: Výstavba kanalizace s ČOV (obec Skršín), Stopy hornictví na Mostecku (Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.), Projektová dokumentace k rekonstrukci budov (Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.) a Pevné zastřešení divácké tribuny I. část (Hipodrom Most, a.s.)

§             Předsednictvo navrhlo usnesením č. 07/09 témata pro společné jednání HSR-ÚK a Ústeckého kraje v rámci aktualizace smlouvy o vzájemné spolupráci (15 mld., Státní program rozvoje regionu SZ, podpora revitalizace regionu SZ – 800 mil. Kč) a požádalo představitele ÚK o doplnění zástupce HSR-ÚK do monitorovacího výboru ROP SZ

§             V rámci jednání Předsednictva informovala Ing. Veverková o vyjádření Ministerstva dopravy k žádosti HSRM, aby v roce 2009 nedošlo k poklesu investic na infrastrukturu v Ústeckém kraji (usnesení č. 09/09).

§             HSRM se účastnila příprav konference „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“, její konání je plánováno na únor 2010

§             Předsedkyně Ing. Veverková informovala členy HSRM, HSR-ÚK i zástupce KÚ ÚK o probíhající aktualizaci Globálního plánu revitalizace SZČ a možných formách financování jednotlivých priorit.

§             HSRM poskytla finanční dar ve výši 50.000,00 Kč na pomoc oblastem zasaženým povodněmi.

 

 

 

Usnesení č. 16/09/S: Informace činnosti HSRM v roce 2009

 

Sněm HSRM

bere na vědomí informaci o činnosti HSRM v roce 2009

 

hlasování: pro 29 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

K bodu 6.: Informace o průběžném hospodaření HSRM za obd. leden až říjen 2009

Ing. Miroslav Dykas, předseda finanční komise, přednesl informaci o průběžném hospodaření HSRM v roce 2009. Konstatoval, že hospodaření probíhá v souladu se schváleným rozpočtem, výjimkou jsou výdajové položky, ve kterých bylo promítnuto konání konference k výročí založení HSRM. V době přípravy rozpočtu se s takovýmto výdajem nepočítalo. Náklady konference byly schváleny usnesením č. 15/09 a 31/09.

 

Usnesení č. 17/09/S: Informace o průběžném hospodaření HSRM za obd. leden až říjen 2009

Sněm HSRM

bere na vědomí informaci o průběžném hospodaření HSRM k 31. 10. 2009

 

 

hlasování: pro 28 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

K bodu 7: Schválení rozpočtu HSRM pro rok 2010, schválení finančního řádu pro rok 2010

Ing. Miroslav Dykas, předseda finanční komise, předložil návrh rozpočtu pro rok 2010, který byl projednáván na Předsednictvu. Ing. Dykas komentoval položky, u kterých došlo ke snížení, nebo zvýšení nákladů oproti roku 2009. Ing. Veverková doplnila informaci o záměru HSRM podílet se spolu s OHK Most na přípravě konference k energetice, z tohoto důvod byla doplněna v rozpočtu rezerva na mimořádné výdaje ve výši 50.000 Kč. Dále informovala o záměru uvolnit další finanční prostředky na podporu projektů, toto je zohledněno v rozpočtu položkou ve výši 500.000 Kč.

Ing. Veverková okomentovala Finanční řád pro rok 2010, ve kterém nedošlo, oproti roku 2009, k žádným změnám.

 

Usnesení č. 18/09/S: Schválení rozpočtu HSRM pro rok 2010, schválení finančního řádu pro rok 2010

Sněm HSRM

I. schvaluje rozpočet HSRM pro rok 2010 v předloženém znění

 

II. schvaluje finanční řád HSRM pro rok 2010 v předloženém znění

 

 

hlasování: pro 28 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

K bodu 8: Návrhy nosných témat pro rok 2010

Předsedkyně informovala o aktivitách HSRM plánovaných na nadcházející rok.

 

1. Globální plán revitalizace Severozápadních Čech

§             v rámci HSR-ÚK provést aktualizaci GPR pro období 2010 – 2015, projednat na RHSD ČR a předložit ve spolupráci s Ústeckým krajem vládě

§             rozpracovat priority:

a) ekonomický rozvoj regionu a zaměstnanost

b) dopravní infrastruktura regionu

c) revitalizace krajiny narušené lidskou činností na území SZ Čech

d) rozvoj vzdělanostní úrovně obyvatel

e) sociální problematika

§             garanti pro jednotlivé problematiky ve Výkonném výboru HSRM a odborné komise HSRM připraví požadavky na řešení jednotlivých problémů priorit a předloží konkrétní projekty

 

2. V rámci priorit GPR zaměřit pozornost na Mostecku především na:

§             realizaci projektů z 15 mld. (UV č. 50/2002)

§             využití finančních prostředků na revitalizaci dle UV č. 631/2008

§             projednávání návrhu Státní energetické koncepce předložené vládou v 11/2009 do připomínkového řízení

§             podmínky čerpání finančních prostředků z ROP SZ

§             řešení dopravní infrastruktury na Mostecku, především silnice I/27

§             podporu projektů, které vytvoří, případně udrží pracovní místa

§             problematiku soužití se sociálně vyloučenými skupinami obyvatel

3. V rámci vyčleněných finančních prostředků HSRM na podporu přípravy projektů (500 tis. Kč) vyhlásit výzvu pro členy ve dvou etapách: k 1. 2. 2010 a k 1. 6. 2010.

4. Aktivizovat prostřednictvím garantů Výkonného výboru činnost odborných komisí a předkládat předsednictvu konkrétní náměty k řešení.

5. Zvýšit spolupráci předsednictva HSRM se členy HSRM (právnickými i fyzickými osobami) a konkrétní problematiku řešit i s představiteli samosprávy na Mostecku.

6. Spolupracovat s ostatními HSR v regionu SZ Čech a společné cíle realizovat prostřednictví HSR-ÚK.

 

 

Usnesení č. 19/09/S: Návrhy nosných témat pro rok 2010

Sněm HSRM

schvaluje navržená nosná témata pro rok 2010

 

hlasování: pro 27 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

K bodu 9.: Harmonogram jednání HSRM pro rok 2010

I pro rok 2010 zůstávají jednání HSRM plánovaná na každé druhé pondělí v měsíci od 11.00 hodin. Sekretariát bude členy o zasedání vždy informovat elektronickou poštou.

Leden pondělí 11. 01. 11.00 hod.

Únor pondělí 08. 02. 11.00 hod.

Březen pondělí 08. 03. 11.00 hod.

Duben pondělí 12. 04. 11.00 hod.

Květen pondělí 10. 05. 11.00 hod.

Červen pondělí 14. 06. 11.00 hod. Sněm

Červenec, Srpen v době prázdnin se jednání svolává jen v případě nutnosti

Září pondělí 13. 09. 11.00 hod.

Říjen pondělí 11. 10. 11.00 hod.

Listopad pondělí 08. 11. 11.00 hod.

Prosinec pondělí 13. 12. 11.00 hod. Sněm

 

 

Usnesení č. 20/09/S: Harmonogram jednání HSRM pro rok 2010

Sněm HSRM

schvaluje předložený harmonogram jednání HSRM pro rok 2010

 

hlasování: pro 27 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

K bodu 10.: Prezentace průzkumu „Názory občanů ÚK na vybrané ekonomické a sociální problémy regionu“

Ing. Veverková seznámila přítomné s prezentací průzkumu veřejného mínění „Názory občanů Ústeckého kraje na vybrané ekonomické a sociální problémy regionu“. Tento průzkum si nechala HSR-ÚK zpracovat od společnosti Factum Invenio a prezentovala jej na tiskové konferenci a na společném jednání Předsednictva HSR-ÚK s Radou ÚK. Členové Sněmu vyjádřili zájem o zúžení výsledků výzkumu na odpovědi respondentů pocházejících přímo z oblasti postižené těžbou uhlí. Ing. Veverková přislíbila k doplnění průzkumu vyzvat zpracovatelskou společnost Factum Invenio a požádat jí o předložení finančních požadavků. Prezentace je k dispozici na webových stránkách HSR-ÚK nebo v sekretariátu HSRM.

 

Usnesení č. 21/09/S:

Sněm HSRM

bere na vědomí závěry průzkumu „Názory občanů ÚK na vybrané ekonomické a sociální problémy regionu“

 

hlasování: pro 27 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

K bodu 11.: Různé

V bodě Různé Ing. Valvoda vyjádřil znepokojení nad rozdělováním finančních prostředků z ROP, které nebylo pro Mostecko pozitivní. Doporučil zahájit v této věci jednání s oblastními orgány ODS a ČSSD. Ing. Veverková informovala, že tato problematika byla diskutována na společném jednání s Radou ÚK, kde bylo sděleno, že HSR podpoří aktivity kraje, které povedou k získání finančních prostředků, a to především prostředků směrovaných do Mostu.

Dále v bodě Různé zástupce OHK Most Ing. Jung a zástupkyně OAK Most pí Holadová popřáli všem členům krásné svátky a úspěšný nadcházející rok. Informovali, že obě organizace nebudou zasílat přání poštou a ušetřené peníze použijí na dobročinné účely směrované do dětského domova v Mostě.

Předsedkyně Ing. Veverková poděkovala členům za dosavadní spolupráci a popřála krásné svátky.

 

 

 

 

 

Most 14. 12. 2009

 

 

Ověřovatelé: ………………………………….. Ing. Helena Veverková

 

 

………………………………….. Ing. Vlastimil Vozka

 

 

Zapisovatel: ………………………………….. Lenka Šifaldová