Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

Z Á P I S

 

ze

 

S N Ě M U

Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 8. 12. 2008 od 11.00 hod. v Mostě 

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně Ing. Helena Veverková

 

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ze 47 pozvaných členů bylo přítomno 31 členů s právem hlasování. Sněm byl usnášení schopný.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka

Zapisovatel: Miroslava Jandeková

Skrutátor: Jindřiška Moulisová

 

Program:

1.      Schválení programu jednání Sněmu

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

                       

2.      Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

2.1 Volba volební komise

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

3.      Kontrola usnesení z jednání Sněmu ze dne 9. 6. 2008

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice

 

4.      Procedurální otázky

4.1 Žádost Ing. Miroslava Pelcmana a Evy Nebesářové o uvolnění z funkce člena finanční

komise HSRM   

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

4.2 Volba nových členů finanční komise  

předkládá předseda volební komise

 

5.      Zpráva o činnosti HSRM za rok 2008

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

6.      Zpráva o průběžném hospodaření HSRM za rok 2008

předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda finanční komise

 

6.1 Schválení rozpočtu HSRM pro rok 2009, schválení finančního řádu pro rok 2009,

průběžné čerpání rozpočtu za období leden až listopad 2008

      předkládá předseda finanční komise

7.      Různé

7.1 Návrhy nosných témat pro rok 2009

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

7.2 Pověření k zastupování na jednáních mezirezortní komise

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

7.3 Informace k dopisu od ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka ve věci vyhlášení výzvy

pro Dotační titul č. 4 

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

 

K bodu 1.: Schválení programu jednání Sněmu:

Předsedkyně seznámila přítomné s programem Sněmu. K programu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedkyně nechala o předloženém programu hlasovat.

 

Usnesení č. 09/08/S: Schválení programu jednání Sněmu

Sněm HSRM

I. s c h v a l u j e

program jednání Sněmu

 

hlasování:    pro 29      proti  0     zdržel se  0    

Usnesení č. 09/08/S      

 

 

K bodu 2.: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

Předsedkyně předložila Sněmu návrhy na zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu. Za zapisovatele navrhla Miroslavu Jandekovou, tajemnici HSRM, za skrutátora Jindřišku Moulisovou, administrativní pracovnici HSRM, za ověřovatele zápisu Ing. Helenu Veverkovou, předsedkyni HSRM a Ing. Vlastimila Vozku, místopředsedu HSRM. Jiné návrhy předloženy nebyly. O každém z navržených nechala předsedkyně hlasovat. Navržení byli zvoleni.

 

Usnesení č. 10/08/S: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

Sněm HSRM

I. s c h v a l u j e

zapisovatele:    Miroslavu Jandekovou                         hlasování:    pro  29    proti  0    zdržel se  0    

skrutátora:        Jindřišku Moulisovou                           hlasování:    pro  29    proti  0    zdržel se  0    

ověřovatele:     Ing. Helenu Veverkovou                                  hlasování:    pro  28    proti  0    zdržel se  1    

Ing. Vlastimila Vozku                            hlasování:    pro  28    proti  0    zdržel se  1    

 

Usnesení č. 10/08/S bylo schváleno

 

 

K bodu 2.1: Volba volební komise

Předsedkyně předložila Sněmu návrhy na složení volební komise. Za členy volební komise navrhla Ing. Miroslava Dykase, Ing. Bořka Valvodu a Ing. Rudolfa Junga. Jiné návrhy předloženy nebyly. Navržení kandidáti se svou kandidaturou souhlasili. O každém z navržených nechala předsedkyně hlasovat. Navržení byli zvoleni. Volební komise si ze svého středu zvolila předsedu, kterým se stal Ing. Miroslav Dykas.

 

 

 

Usnesení č. 11/08/S: Volba volební komise

Sněm HSRM

I. v o l í  volební komisi ve složení:

člen volební komise: Ing. Miroslav Dykas                     hlasování:    pro  28    proti  0    zdržel se  1    

člen volební komise: Ing. Bořek Valvoda                     hlasování:    pro  28    proti  0    zdržel se  1    

člen volební komise: Ing. Rudolf Jung                          hlasování:    pro  28    proti  0    zdržel se  1    

 

Usnesení č. 11/08/S bylo schváleno

 

 

Usnesení č. 12/08/S: Volba předsedy volební komise

Volební komise

I. v o l í  ze svého středu předsedu komise, kterým byl zvolen Ing. Miroslav Dykas

 

hlasování:    pro  2    proti  0    zdržel se  1

Usnesení č. 12/08/S bylo schváleno

 

 

K bodu 3.: Kontrola usnesení z jednání Sněmu ze dne 9. 6. 2008

Tajemnice předložila Sněmu kontrolu usnesení z jednání Směnu ze dne 9. 6. 2008. Uložená usnesení byla splněna a kontrola usnesení byla provedena také v rámci jednání Předsednictva HSRM dne 8. 9. 2008.

 

Kontrola usnesení z jednání Sněmu ze dne 9. 6. 2008:

 

Usnesení č. 01/08/S: Schválení programu jednání Sněmu

Usnesení č. 02/08/S: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

Usnesení č. 03/08/S: Kontrola plnění usnesení z jednání Sněmu ze dne 10. 12. 2007

Usnesení č. 04/08/S: Vystoupení hejtmana Ústeckého kraje na téma „Cesta k revitalizaci a

 resocializaci Ústeckého kraje“

Usnesení č. 05/08/S: Zpráva o činnosti HSRM za rok 2007

Usnesení č. 06/08/S: Zpráva Finanční komise HSRM za rok 2007, přehled čerpání rozpočtu za rok

 2007, přehled čerpání Fondu podpory projektů

Usnesení č. 07/08/S: Zpráva o činnosti HSRM za období leden až květen 2008

Usnesení č. 08/08/S: Průběžné čerpání rozpočtu k 30. 4. 2008, přehled čerpání Fondu podpory

 projektů k 30. 4. 2008

 

Všechna usnesení byla splněna.

 

Usnesení č. 13/08/S: Kontrola usnesení z jednání Sněmu ze dne 9. 6. 2008

Sněm HSRM provedl kontrolu plnění usnesení z jednání Sněmu ze dne 9. 6. 2008 a  s c h v á l i l jeho plnění. 

 

hlasování:    pro  29     proti  0     zdržel se  0    

Usnesení č. 13/08/S bylo schváleno

 

 

K bodu 4.: Procedurální otázky

K bodu 4.1: Žádost Ing. Miroslava Pelcmana a Evy Nebesářové o uvolnění z funkce člena finanční komise

Předsedkyně informovala o písemné žádosti Ing. Miroslava Pelcmana o uvolnění z funkce člena finanční komise z důvodu vysokého pracovního vytížení a písemné žádosti Evy Nebesářové o uvolnění z funkce členky finanční komise z důvodu ukončení pracovního poměru v Okresní hospodářské komoře Most.

 

Usnesení č. 14/08/S: Žádost Ing. Miroslava Pelcmana a Evy Nebesářové o uvolnění z funkce člena finanční komise

Sněm HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

předloženou písemnou žádost Ing. Miroslava Pelcmana a Evy Nebesářové o uvolnění z funkce člena finanční komise

 

II. v y s l o v u j e  p o d ě k o v á n í

Ing. Miroslavu Pelcmanovi a Evě Nebesářové za jejich činnost ve finanční komisi 

 

hlasování:    pro 29      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 14/08/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 4.2: Volba nových členů finanční komise

Předseda volební komise předložil návrhy na nové členy finanční komise. Navrženi byli Ing. Jiřina Dvořáková, vedoucí finančního odboru Magistrátu města Mostu a pan Martin Fraško, člen HSRM. Jiné návrhy předloženy nebyly. Předseda volební komise nechal o navržených kandidátech hlasovat. Volba byla provedena veřejně (aklamací). Navržení byli zvoleni.

 

Usnesení č. 15/08/S: Volba nových členů finanční komise

Sněm HSRM

I. v o l í  

členem finanční komise:

Ing. Jiřinu Dvořákovou, vedoucí finančního odboru Magistrátu města Mostu

hlasování:    pro  30    proti  0    zdržel se  0    

Martina Fraška, člena HSRM                                        hlasování:    pro  29    proti  0    zdržel se  1    

 

Usnesení č. 15/08/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 5.: Zpráva o činnosti HSRM za rok 2008

Předsedkyně Ing. Helena Veverková přednesla zprávu o činnosti HSRM za rok 2008. Zpráva je rozdělena na tři okruhy: Procedurální akty, Pracovní aktivity a Podpůrné aktivity.

1. Procedurální akty:  

a) členská základna

§     HSRM má 47 členů, z toho 35 právnických osob a 12 fyzických osob

§     Předsednictvo má v souladu se Statutem 13 členů, kteří byli na Sněmu HSRM dne 6.9.2004

usnesením č. 09/04/S zvoleni na období 5 let

§     Předsednictvo vzalo na vědomí usnesením č. 07/08, č. 10/08 a č. 16/08 písemné oznámení        

o vystoupení z HSRM společnosti SIAD Czech spol. s.r.o., Doly a úpravny Komořany, s.p.       

(z důvodu zániku s.p.) a Asistenčního centra, a.s.

§     Předsednictvo vzalo na vědomí usnesením č. 25/08 písemné oznámení SOO MUS o volbě

nového předsedy a kooptovalo za člena Předsednictva p. Jaromíra Frantu

 

b) odborné komise

§     usnesením č. 17/08 uložilo předsedkyni HSRM a garantovi komise RLZ poslanci Petru

Červenkovi projednat s HSR-ÚK a řediteli úřadů práce v Ústeckém kraji možnost společného zasedání se záměrem společných opatření ke snižování nezaměstnanosti

§     Ing. Stanislav Štýs DrSc. informoval o činnosti komise životního prostředí. Členky této komise, 

pí Soňa Hykyšová, představila činnost Ekologického centra Most a Ing. Hana Lorencová přednesla prezentaci na téma „Ochrana a tvorba životního prostředí při těžbě a úpravě uhlí na MUS“

§     předseda komise pro oblast cestovního ruchu pan Miroslav Suchý předložil materiál „Koncepce

cestovního ruchu v Mostě 2009 – 2012“. Předsednictvo usnesením č. 46/08 požádalo město Most, aby po vyjasnění personálního obsazení funkce ředitele CRT předložilo vizi možné spolupráce s HSRM v oblasti cestovního ruchu

§     členka komise pro rozvoj lidských zdrojů Mgr. Alena Zieglerová informovala o činnosti komise a

představila projekty MPSV realizované Úřadem práce Most z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

 

c) ostatní

§     Předsednictvo se zabývalo nabídkou zhodnocení volných finančních prostředků, z důvodu

zrušení Fund Partners CSOB Money Market Alpha, do kterého HSRM investovala 36 ks cenných papírů v nominální hodnotě 100.000 Kč, a na základě doporučení Finanční komise       a usnesením č. 02/08 byly volné finanční prostředky uloženy do Dluhopisů ČSOB Leasing s 3 měsíční úložní dobou s úrokovým výnosem 3M PRIBOR minus 0,02% p.a.

§     usnesením č. 11/08 bylo Předsednictvem schváleno doporučení Finanční komise zhodnocovat

finanční prostředky HSRM na Termínovaném vkladu ČSOB s výpovědní dobou 7 dnů 

§     usnesením č. 03/08 a č. 04/08 bylo schváleno obnovení Smluv o dílo na zajištění správy dat,

údržby softwaru a hardwaru a na zajištění správy webových stránek se zhotovitelem Mgr. Martinem Kabrnou na období do 31. 12. 2008

§     Ing. Bořek Valvoda předložil písemné oznámení o odstoupení z funkce předsedy VITUŽ

z důvodu ukončení svého působení na Magistrátu města Mostu

§     usnesením č. 36/08 byla dočasně pozastavena činnost Výboru pro investice a trvale udržitelný

život  

§     usnesením č. 06/08/S schválil Sněm zprávu o hospodaření, účetní závěrku a převedení zisku

za rok 2007 do Fondu HSRM

§     usnesením č. 08/08/S byl vzat na vědomí přehled čerpání Fondu podpory projektů k 30. 4. 2008

(tento termín byl také určen pro veškerá doúčtování dotací z FPP)

§     usnesením č. 34/08 bylo schváleno převedení zbývající částky z Fondu podpory projektů do

Fondu HSRM

§     usnesením č. 43/08 doporučilo Předsednictvo schválit Sněmu rozpočet a finanční řád pro rok

2009 a uložilo předsedkyni a finanční komisi připravit a předložit návrh pravidel pro předkládání projektů

§     usnesením č. 44/08 byl schválen termínový kalendář zasedání HSRM pro rok 2009

§     usnesením č. 26/08 schválilo Předsednictvo vstup HSRM do Okresní hospodářské komory

v Mostě

§     usnesením č. 45/08 byla vzata na vědomí informace o plnění nosných témat stanovených pro

rok 2008, a to:

a)       Rozvoj strategických firem Mostecka – Unipetrol RPA s.r.o., Mostecká uhelná a.s., Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s., Lesy ČR, s.p.

b)      Problematika podnikání (malé a střední firmy)

c)       Podmínky pro rozvoj Mostecka a Litvínovska: infrastruktura, vzdělání, lokality, kde lze podporovat formu aktivní činnosti

d)      Faktory ohrožující Mostecko a Litvínovsko 

 

 

 

2. Pracovní aktivity:

a) Globální plán revitalizace SZ Čech

-     zpracovaný Dodatek č. 3 pro roky 2007 – 2008 byl schválen Předsednictvem HSRM usnesením

č. 29/07 a Předsednictvem HSR-ÚK usnesením 05/07/P.

-     v Dodatku č. 3 je celkem zahrnuto 29 projektů strategických a 198 projektů s regionální

působností

-          předkladatelé projektů provedli aktualizaci svých projektů s předložením stavu řešení jednotlivých projektů

-          materiál bude doplněn o upozornění na jednotlivé výzvy pro předkládání projektů do dotačních programů

 

b) 15 mld. Kč – revitalizace krajiny narušené těžební činností (UV č. 50/2002)

-     HSRM je pravidelně informována o jednáních mezirezortní komise a o schválených projektech

-     předsedkyně HSRM informovala mezirezortní komisi o projednání požadavku týkajícího se navýšení 15 mld. Kč o další 4,3 mld. Kč, které by umožnily realizaci a dofinancování projektů v Ústeckém a Karlovarském kraji. Požadavek byl projednán na výjezdním zasedání rozpočtového výboru PSP ČR v Mostě

-     mezirezortní komise projednávala zpracování databáze projektů a jejich zveřejnění na internetu

-     dne 26. 5. 2008 se sešla pracovní skupina pro přípravu konceptu dofinancování projektů v

„Aktualizované koncepci řešení ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji“, koordinátorem pracovní skupiny byla jmenována Ing. Helena Veverková

-          předsedkyně HSRM informovala o usnesení vlády č. 624 z 21. 5. 2008 o uvolnění 5. tranše

finančních prostředků ve výši 3 mld. Kč

 

c) Naplňování Státní energetické koncepce dle UV č. 211/2004

-     poslanec Mgr. Oldřich Vojíř přednesl informaci o situaci v oblasti energetické politiky ČR, informoval o tom, že byla ustanovena Komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém horizontu a poskytl HSRM dokument, který na téma energetické politiky ČR zpracoval

-     dne 19. 5. 2008 se sešla Komise pro energetiku a uhelný průmysl při HSR-ÚK a zpracovala stanovisko k strategickým a rozvojovým záměrům vlády ČR v oblasti energetiky

 

d) Podkrušnohorské technické muzeum

-     muzeum získalo další významné investory – Severočeské doly, a.s., Mosteckou uhelnou a.s.,  Českou rafinérskou a.s. a United Energy a.s.

-     od 1. března 2008 je muzeum otevřeno pro veřejnost od úterý do neděle od 9 do 16 hod.,

v zimních měsících je muzeum zavřené

-     muzeum navštívilo již přes 8000 návštěvníků

-     v březnu se v muzeu konala svatba

-     Česká televize odvysílala pořad Toulavá kamera, jehož jednou z reportáží byla návštěva Podkrušnohorského technického muzea

 

3. Podpůrné aktivity:

§         Předsednictvo vyslechlo informaci o strategii města Meziboří, města Lomu a obce Skršín pro

rok 2008

§         primátor města Mostu a předseda Komise pro oblast cestovního ruchu informovali HSRM              

o zřízení Centra rozvoje turismu jako příspěvkové organizace města Mostu. Uvažuje se             o ustanovení poradního orgánu, který by byl jmenován primátorem a by byl složen ze zástupců organizací zabývajících se cestovním ruchem a překládal by městu Most návrhy na rozvoj cestovního ruchu na Mostecku

§         ve dnech 19. – 21. 2. 2008 se v Mostě uskutečnilo výjezdní zasedání rozpočtového výboru PSP

ČR. Rozpočtový výbor vyslechl informaci o řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a přijal usnesení, ve kterém doporučuje vládě, aby posoudila možnost dofinancování projektů v „Aktualizované koncepci řešení ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji“ a ministru financí, hejtmanovi Ústeckého a Karlovarského kraje, HSR-ÚK a HSRS, aby připravili koncept společného postupu pro jednání vlády

§         Předsednictvo bylo informováno o problematice čerpání finančních prostředků z ROP Severozápad 2007 – 2013 z pohledu Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s.

§         primátor města Mostu společně s vedoucím oddělení operačních programů města Mostu ing.

Karlem Bořeckým předložili předběžnou informaci o aktuálním stavu projednání Integrovaného plánu rozvoje města Mostu. Na zářijovém jednání seznámila JUDr. Hana Jeníčkové členy HSRM s průběhem předkládání a schvalování IPRM. V říjnu informoval primátor ing. Vlastimil Vozka o nepodpoření IPRM ze strany Výboru Regionální rady soudržnosti NUTS II Severozápad. Město se proto obrátilo na Ministerstvo pro místní rozvoj se stížností a vyjádřením nesouhlasu rozhodnutí Výboru.

§         ve dnech 20. – 22. 5. 2008 se uskutečnilo zasedání hospodářského výboru PSP ČR

v Ústeckém a Karlovarském kraji. Zástupci HSRM se s členy hospodářského výboru setkali u pracovní večeře a byla jim prezentována informace o čerpání prostředků z privatizace na sanaci území Ústeckého kraje dotčeného těžbou hnědého uhlí 

 • ing. Jiří Šulc přednesl na Sněmu HSRM prezentaci na téma „Cesta k revitalizaci a resocializaci Ústeckého kraje“. Prezentace byla zaměřena na zdravotní stav obyvatelstva Ústeckého kraje, problematiku sociálních dávek a možnosti zabránění jejich zneužívání a především revitalizaci a resocializaci rekultivovaného území a zajištění jeho dlouhodobého zhodnocení.
 • předsedkyně Okresní agrární komory pí Ludmila Holadová informovala o vyhlášení soutěže o „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje“ s názvem a logem „Kraj Přemysla Oráče – potravinářský výrobek roku 2008“
 • ředitel s.p. Lesy ČR, Krajský inspektorát Teplice Ing. Jan Ferkl informoval o konferenci „Lesnického hospodářství v Krušných horách“, která se konala v Mostě a představil publikaci, v které jsou shrnuty nejdůležitější informace o prostředí a lesních porostech a navržen další postup v lesním hospodářství v oblasti Krušných hor.
 • pan Radek Valta, zástupce společnosti VEM Tschechien, s.r.o. představil záměry firmy VEM, která se zabývá výrobou elektromotorů. Společnost jedná s městem Most o přesunu svého působení do rozvojové zóny Lajsník.
 • náměstkyně primátora JUDr. Hana Jeníčková informovala o průběhu 12. setkání hornických měst a obcí v Mostě, které se konalo ve dnech 5. – 7. září 2008
 • předsedkyně HSRM informovala o usnesení vlády ČR č. 631 ze dne 21. 5. 2008 o možnosti posílení revitalizačních programů a resocializačních opatření finančními prostředky státního rozpočtu ČR. Vláda tímto usnesením schválila každoroční uvolnění finančních prostředků ve výši 800 mil. Kč z výnosů prodeje privatizovaného majetku a zisku z účasti státu v obchodních společnostech na posílení revitalizačních programů jednotlivých krajů.
 • předsedkyně HSRM informovala o výsledcích práce tzv. „Pačesovy komise“. Komise zpracovala „Stručnou zprávu o výsledcích práce komise“. Celkové dopracování včetně posouzení skupinou oponentů bylo zpracováno v září 2008.
 • předsedkyně HSRM informovala o dopise adresovaném ministrovi pro místní rozvoj Jiřímu Čunkovi s žádostí o znovuotevření Dotačního titulu č. 4 - financování přípravy projektů pro revitalizaci NUTS II Severozápad.
 • ředitel Správy Chomutov, ŘSD ČR, Ing. Renné Komínek informoval HSRM o dopravní infrastruktuře regionu a o problematice související s výstavbou silnice I/27 a I/13
 • usnesením č. 40/08 vyjádřila HSRM podporu poslaneckému návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., ve vztahu účasti občanů (§70) a vyslovila nesouhlas s novelou zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (E.I.A.) 100/2001 Sb.
 • starosta města Litvínova Mgr. Milan Šťovíček informoval o systému sociálních dávek, které byly zavedeny v Litvínově
 • HSRM je pravidelně informována o důležitých usneseních schválených Hospodářskou a

sociální radou Ústeckého kraje

 

Usnesení č. 16/08/S: Zpráva o činnosti HSRM za rok 2008

Sněm HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o činnosti HSRM za rok 2008

 

hlasování:    pro 31      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 16/08/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 6.: Zpráva o průběžném hospodaření HSRM za rok 2008

Ing. Miroslav Dykas, předseda finanční komise, přednesl zprávu o průběžném hospodaření HSRM za rok 2008. 

Hospodářský výsledek za období leden až listopad 2008: HSRM vytvořila v hodnocené části roku celkový zisk ve výši 991.071,67 Kč. V hospodářské činnosti byl vytvořen zisk ve výši 119.717,96 Kč, který je tvořen výnosy z cenných papírů. Prostředky byly investovány do Dluhopisů ČSOB Leasing.  V hlavní činnosti byl vytvořen zisk ve výši 871.353,71 Kč. K úsporám došlo u položek poštovní služby a  ostatní služby + odborné komise. K překročení nákladů, ve srovnání se schváleným rozpočtem, došlo u položek DHM (od 3 tis. do 40 tis. Kč), ostatní (lékar., čist.p., kuchyňka), reprezentace a internet vč. WEB. Čerpání ostatních položek proběhlo dle schváleného rozpočtu. Finanční komise HSRM přezkoumala účetnictví za leden až listopad roku 2008 a došla k závěru, že hospodaření HSRM nevykazuje žádné závady, lze jej označit za vyhovující a doporučuje Sněmu vzít tuto zprávu na vědomí.

Fond podpory projektů: Stav FPP k 1. 1. 2008 činil částku 1.371.945,- Kč.  Dočerpání účelově vázaných prostředků ve výši 245.000,- Kč proběhlo do 30. 4. 2008. Konečný stav FPP k 30. 4. 2008 činil částku 1.126.945,- Kč. Usnesením č. 34/08 bylo Předsednictvem HSRM schváleno převedení nevyčerpané částky z FPP ve výši 1.126.945,- Kč do Fondu HSRM.

Fond HSRM: Stav prostředků Fondu HSRM k 30. 11. 2008 vykazuje částku 5.262.935,53 Kč. V roce 2008 nebyl čerpán.

Krátkodobý finanční majetek HSRM: Stav finančních prostředků ke dni 30. 11. 2008 činil na běžném účtu 258.415,93 Kč, investice do Dluhopisů ČSOB Leasing 4.001.292,- Kč, korunová pokladna 1.203,- Kč a valutová pokladna 67 EUR.

 

Usnesení č. 17/08/S: Zpráva o průběžném hospodaření HSRM za rok 2008

Sněm HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í   

zprávu o průběžném hospodaření HSRM za rok 2008

 

hlasování:    pro   30     proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 17/08/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 6.1: Schválení rozpočtu HSRM pro rok 2009, schválení finančního řádu pro rok 2009, průběžné čerpání rozpočtu za období leden až listopad 2008  

Ing. Miroslav Dykas, předseda finanční komise, předložil návrh rozpočtu pro rok 2009, který byl projednáván na Předsednictvu HSRM dne 10. 11. 2008. Pan Dykas připomněl položky, u kterých došlo ke snížení nákladů oproti roku 2008. Jedná se o položky poštovní služby a ostatní služby + odborné komise. K navýšení, oproti roku 2008, došlo u položek ostatní, nájemné kanceláře HSRM, internet vč. WEB, semináře a školení, mzdy a členské příspěvky HSR-ÚK a OHK. Nově byla do rozpočtu pro rok 2009 přidána položka Podpora projektů. Ing. Miroslav Kornalík upozornil na změnu odvodů SPZ z mezd v roce 2009, které budou sníženy z 35% na 34%. Pan Miroslav Suchý navrhl zvýšit položku Podpora projektů, předsedkyně ing. Veverková připomněla, že tato záležitost byla řešena již na posledním jednání Předsednictva HSRM, které se dohodlo, že případné navýšení této položky v rozpočtu bude provedeno na jarním Sněmu HSRM. Další námitky k navrženému rozpočtu vzneseny nebyly.

Ing. Dykas okomentoval Finanční řád pro rok 2009, ve kterém nedošlo, oproti roku 2008, k žádným změnám. Dále p. Dykas informoval o vývoji hospodaření HSRM k 30. 11. 2008.

 

Usnesení č. 18/08/S: Schválení rozpočtu HSRM pro rok 2009, schválení finančního řádu pro rok 2009, průběžné čerpání rozpočtu za období leden až listopad 2008   

Sněm HSRM

I. s c h v a l u j e    

rozpočet HSRM pro rok 2009 v upraveném znění    

 

II. s c h v a l u j e  

Finanční řád HSRM pro rok 2009 v předloženém znění

 

III. b e r e  n a  v ě do m í

průběžné čerpání rozpočtu HSRM za období leden – listopad 2008

 

hlasování:    pro  31    proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 18/08/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 7.: Různé

K bodu 7.1: Návrhy nosných témat pro rok 2009

Předsedkyně informovala o návrzích nosných témat pro rok 2009, které sekretariát HSRM obdržel a v rámci diskuse byla navrhnuta další témata. Pro rok 2009 byla tedy navržena tato nosná témata:  

a)       Informace o regionálním operačním programu Severozápad

garant: Ing. Helena Veverková

 

b)      Požadavky a omezení orgánů ochrany přírody na zavedení stupně ochrany přírody (ptačí oblasti, evropsky významné lokality, navrhované rezervace atd.)

garant: Komise pro infrastrukturu a životního prostředí

 

c)       Představení společnosti Czech Coal Group

garant: zástupce společnosti

 

d)      Strategie firmy Nemak Czech Republic, s.r.o.

garant: zástupce společnosti

 

e)      Informace k 15 mld. Kč – zrealizované akce

garant: Ing. Helena Veverková

 

f)         Energetika a životní prostředí

garant: Ing. Rudolf Jung

 

g)      Problematika národnostních menšin na Mostecku

garant: 

 

h)       Další postup rozvoje města Mostu po nepřidělení finančních prostředků na IPRM

garant: město Most

 

i)         Strategie rozvoje města Mostu a Litvínova

garant: město Most, město Litvínov

Usnesení č. 19/08/S: Návrhy nosných témat pro rok 2009  

Sněm HSRM

I. s c h v a l u j e   

navržená nosná témata pro rok 2009   

 

II. d o p o r u č u j e

HSR-ÚK, aby se souběžně s HSRM zabývala problematikou sociálně vyloučených a národnostních menšin v Ústeckém kraji

 

hlasování:    pro  29    proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 19/08/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 7.2: Pověření k zastupování na jednání mezirezortní komise

Předsedkyně informovala o zvolení Ing. Jana Chába za předsedu Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje. Z tohoto důvodu požádal ing. Cháb HSR-ÚK o uvolnění z funkce náhradníka v mezirezortní komisi. HSR-ÚK zastupuje v mezirezortní komisi pan Miroslav Tlapák.

 

Usnesení č. 20/08/S: Pověření k zastupování na jednáních mezirezortní komise

Sněm HSRM

I. d o p o r u č u j e

HSR-ÚK schválit Ing. Helenu Veverkovou, předsedkyni HSRM, k zastupování v mezirezortní komisi pana Miroslava Tlapáka, člena mezirezortní komise delegovaného za Hospodářskou a sociální radu Ústeckého kraje

 

hlasování:    pro  28    proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 20/08/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 7.3: Informace k dopisu od ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka ve věci vyhlášení výzvy pro Dotační titul č. 4

Předsedkyně informovala o dopise od ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka ve věci vyhlášení výzvy pro Dotační titul č. 4. Ministr v dopise sděluje, že se MMR problémy Mostecka i celého Ústeckého kraje dlouhodobě zabývá a v rámci regionálního programu Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu byly v průběhu realizace podpořeny stovky projektů obcí i podnikatelů. Ministr zároveň konstatuje, že úkoly uložené ministrovy pro místní rozvoj v usnesení č. 1007 ze dne 17. 8. 2005 byly splněny. Dále ministr Čunek informuje o tom, že pozastavení regionálního programu od roku 2008 vychází z usnesení č. 1618 ze dne 14. 12. 2005, kterým bylo uloženo všem členům vlády nahradit národní programy evropskými programy a uspořené finanční prostředky použít na jejich spolufinancování. Závěrem pan ministr sděluje, že přesun prostředků na spolufinancování regionálních operačních programů a v důsledku tohoto krácení prostředků na národní programy mu bohužel neumožňuje opětné vyhlášení výzvy pro podporu projektů v regionu Severozápad.

Předsedkyně konstatovala, že bude za HSRM, ve spolupráci s HSR-ÚK, na dopis ministra Čunka reagovat.    

 

Usnesení č. 21/08/S: Informace k dopisu od ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka ve věci vyhlášení výzvy pro Dotační titul č. 4

Sněm HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci k dopisu od ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka ve věci vyhlášení výzvy pro Dotační titul č. 4 – Podpora přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS II Severozápad

 

hlasování:    pro  28    proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 21/08/S bylo schváleno      

K bodu 7.: Různé

Ø      Předsedkyně HSRM informovala o vyhlášených programech Ministerstva pro místní rozvoj:

Odbor bydlení:

117 512            Podpora regenerace panelových sídlišť

117 513            Podpora výstavby technické infrastruktury

117 514            Podpora výstavby podporovaných bytů

117 515            Podpora oprav domovních olovněných rozvodů

 

117 610            Bezbariérové obce (vyhlášen od 1. 12. 2008 do 4. 3. 2009)

217 118            Podpora úprav bývalých vojenských areálů (vyhlášen od 28. 11. 2008 do 4. 3. 2009)

217 115            Podpora obnovy venkova (vyhlášen od 1. 12. 2008 do 4. 3. 2009)

 

Veškeré podrobnosti a zásady je možné najít na www.mmr.cz

 

 

Ø      Ing. Rudolf Jung informoval o tom, že OHK Most vyhlásila rok 2009 rokem životního prostředí. V rámci této aktivity dojde také k úzkému propojení a součinnosti komise životního prostředí OHK a HSRM. Dále ing. Jung informoval o zřízení Odborné sekce Energetika, jejíž jednatelem se stal Ing. Petr Jeník, ředitel United Energy a.s., gestorem byl zvolen Ing. Rudolf Jung, předseda OHK Most a partnerství v sekci přislíbili Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D., poslanec Ing. Milan Urban a poslanec Petr Červenka.

 

 

 

Předsedkyně Ing. Helena Veverková poděkovala členům HSRM za jejich účast na jednáních a popřála všem spokojené vánoční svátky a vše nejlepší v roce 2009.

 

 

Příští jednání Předsednictva HSRM se uskuteční dne 12. 1. 2009 od 11.00 hod. v Mostě, v budově VÚHU a.s.

 

 

Sněm HSRM byl ukončen ve 12.30 hod.

 

 

Most 9. 12. 2008

 

 

Ověřovatelé:    …………………………………..  Ing. Helena Veverková

 

 

                        …………………………………..   Ing. Vlastimil Vozka                  

 

 

Zapisovatel:      …………………………………..   Miroslava Jandeková