Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

Z Á P I S

 

ze

 

S N Ě M U

Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 9. 6. 2008 od 11.00 hod. v Mostě 

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně Ing. Helena Veverková

 

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ze 47 pozvaných členů bylo přítomno 24 členů s právem hlasování. Sněm byl usnášení schopný.

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Milan Šťovíček, RSDr. Vlastimil Balín

Zapisovatel: Miroslava Jandeková

Skrutátor: Jindřiška Moulisová

 

Program:

1.      Schválení programu jednání Sněmu

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

                       

2.      Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

3.      Kontrola usnesení z jednání Sněmu ze dne 10. 12. 2007

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice

 

4.      Vystoupení hejtmana Ústeckého kraje na téma „Cesta k revitalizaci a resocializaci  Ústeckého kraje“ 

předkládá Ing. Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje

 

5.      Zprávy o činnosti HSRM

5.1   Zpráva o činnosti HSRM za rok 2007

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

5.2   Zpráva Finanční komise HSRM za rok 2007, přehled čerpání rozpočtu za rok 2007, přehled čerpání Fondu podpory projektů za rok 2007

předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise

 

5.3   Zpráva o činnosti HSRM za období leden až květen 2008

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

5.4   Průběžné čerpání rozpočtu k 30. 4. 2008, přehled čerpání Fondu podpory projektů       30. 4. 2008

předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise  

 

6.      Různé 

K bodu 1.: Schválení programu jednání Sněmu:

Předsedkyně seznámila přítomné s programem Sněmu. K programu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedkyně nechala o předloženém programu hlasovat.

 

Usnesení č. 01/08/S: Schválení programu jednání Sněmu

Sněm HSRM

I. s c h v a l u j e

program jednání Sněmu

 

hlasování:    pro 24      proti  0     zdržel se  0    

Usnesení č. 01/08/S      

 

 

K bodu 2.: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

Předsedkyně předložila Sněmu návrhy na zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu. Za zapisovatele navrhla Miroslavu Jandekovou, tajemnici HSRM, za skrutátora Jindřišku Moulisovou, administrativní pracovnici HSRM, za ověřovatele zápisu Mgr. Milana Šťovíčka, místopředsedu HSRM   a RSDr. Vlastimila Balína, člena HSRM. Jiné návrhy předloženy nebyly. O každém z navržených nechala předsedkyně hlasovat. Navržení byli zvoleni.

 

Usnesení č. 02/08/S: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

Sněm HSRM

I. s c h v a l u j e

 

zapisovatele:    Miroslavu Jandekovou                         hlasování:    pro  24    proti  0    zdržel se  0    

skrutátora:        Jindřišku Moulisovou                           hlasování:    pro  24    proti  0    zdržel se  0    

ověřovatele:     Mgr. Milana Šťovíčka                           hlasování:    pro  24    proti  0    zdržel se  0    

RSDr. Vlastimila Balína                         hlasování:    pro  24    proti  0    zdržel se  0    

 

Usnesení č. 02/08/S bylo schváleno

 

 

K bodu 3.: Kontrola usnesení z jednání Sněmu ze dne 10. 12. 2007

Tajemnice předložila Sněmu kontrolu usnesení z jednání Směnu ze dne 10. 12. 2007. Uložená usnesení byla splněna a kontrola usnesení byla provedena také na Předsednictvu HSRM, v rámci jednání, dne 14. 1. 2008.

 

Kontrola usnesení z jednání Sněmu ze dne 10. 12. 2007:

 

Usnesení č. 12/07/S: Schválení programu jednání Sněmu

Usnesení č. 13/07/S: Kontrola usnesení z jednání Sněmu ze dne 16. 4. 2007

Usnesení č. 14/07/S: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

Usnesení č. 15/07/S: Zpráva o činnosti HSRM za rok 2007

Usnesení č. 16/07/S: Informace o hospodaření HSRM za období leden až listopad 2007

Usnesení č. 17/07/S: Žádost obce Polerady o prodloužení termínu smlouvy č. FPP – obce/08/2004

Usnesení č. 18/07/S: Schválení rozpočtu pro rok 2008, průběžné čerpání rozpočtu za období

leden – listopad 2007, přehled čerpání Fondu podpory projektů, finanční řád pro rok 2008

Usnesení č. 19/07/S: Zpráva o činnosti Komise pro rozvoj lidských zdrojů

Usnesení č. 20/07/S: Zpráva o činnosti Komise pro infrastrukturu a životní prostředí

Usnesení č. 21/07/S: Zpráva o činnosti Komise pro oblast cestovního ruchu

 

Všechna usnesení byla splněna.

 

Usnesení č. 03/08/S: Kontrola usnesení z jednání Sněmu ze dne 10. 12. 2007

Sněm HSRM provedl kontrolu plnění usnesení z jednání Sněmu ze dne 10. 12. 2007 a  s c h v á l i l jeho plnění. 

 

hlasování:    pro  24     proti  0     zdržel se  0    

Usnesení č. 03/08/S      

 

 

K bodu 4.: Vystoupení hejtmana Ústeckého kraje na téma „Cesta k revitalizaci a resocializaci  Ústeckého kraje“  

Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc přednesl prezentaci na téma „Cesta k revitalizaci a resocializaci Ústeckého kraje.“ První část prezentace byla zaměřena na zdravotní stav obyvatelstva v Ústeckém kraji. Počet hospitalizovaných osob na srdeční a cévní onemocnění v posledních letech narůstá. Celková úmrtnost lidí v Ústeckém kraji je pak nejvyšší v celé republice. V Ústeckém kraji je ale na zdraví obyvatel vynakládáno ze zdravotního pojištění méně peněz, než je v jiných místech ČR. Ústecký kraj ze svého rozpočtu vynaložil na zlepšení zdravotního stavu obyvatel 450 mil. Kč.

Další část prezentace byla zaměřena na problematiku sociálních dávek a možnosti zabránění jejich zneužívání. V roce 2007 bylo na dávkách v ÚK vyplaceno více jak 2 mil. Kč. Vznikl pilotní projekt pro poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi, kdy příspěvek na živobytí ve výši 70% přiznané částky je vyplácen ve formě poukázek a zbývajících 30% peněžní formou. Prvním městem, kde byl tento projekt spuštěn se stalo město Litvínov. Od nového roku se plánuje spuštění elektronické peněženky, dávky nebudou vypláceny hotově a bude zajištěna kontrola využití dávky.

Poslední a nejobsáhlejší část prezentace byla věnována revitalizaci a resocializaci rekultivovaného území a zajištění jeho dlouhodobého zhodnocení. Mezi rekultivované a následně revitalizované plochy na Mostecku patří Most – Benedikt a Čepirožská výšina. V prezentaci bylo znázorněno vymezení dotčených obcí narušených těžební činností státních hnědouhelných podniků (v ÚK – celkem 58 obcí). Vláda usnesením č. 50/2002 rozhodla o postupném uvolnění částky 15 mld. Kč na revitalizaci narušené krajiny. Mezi projekty hrazené z 15 mld. Kč patří např. Velebudická výsypka, Lom Most – Ležáky, Lom Vrbenský, Lom Chabařovice, Radovesická výsypka, vodohospodářská revitalizace řeky Bíliny, gravitační odvodnění předpolí Malé Březno aj.

Závěrem prezentace představil hejtman doporučení, která by zajistila dlouhodobé zhodnocení rekultivovaného území. Patří sem naplňování schválené „Aktualizované koncepce …“, s MF a MPO řešit rozdíl mezi potřebnými finančními prostředky vyplývajícími z původní a schválené Koncepce ekologických škod (~ 4,3 mld. Kč v ÚK).

 

Usnesení č. 04/08/S: Vystoupení hejtmana Ústeckého kraje na téma „Cesta k revitalizaci              a resocializaci Ústeckého kraje“

Sněm HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

předloženou prezentaci k řešení revitalizace a resocializace území postiženého těžbou hnědého uhlí v Ústeckém kraji

 

hlasování:    pro 24      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 04/08/S bylo schváleno      

 

 

 

 

 

K bodu 5.: Zprávy o činnosti HSRM

K bodu 5.1: Zpráva o činnosti HSRM za rok 2007

Předsedkyně Ing. Helena Veverková přednesla zprávu o činnosti HSRM za rok 2007. Zpráva je rozdělena na tři okruhy: Procedurální akty, Pracovní aktivity a Podpůrné aktivity.

1. Procedurální akty:  

a) členská základna

§     HSRM má 50 členů, z toho 38 právnických osob a 12 fyzických osob

§     předsednictvo má v souladu se Statutem 13 členů, kteří byli na Sněmu HSRM dne 6. 9. 2004

usnesením č. 09/04/S zvoleni na období 5 let

§     novými členy HSRM se stali Petr Červenka, Ing. Vladimír Bártl, obec Skršín, AGENS ČR s.r.o., Lesy ČR, s.p. – Krajský inspektorát Teplice, RECOPLAN s.r.o.

§     na základě výsledku komunálních voleb a z důvodu změn ve vedení měst Mostu, Litvínova      

a Meziboří došlo ke kooptaci členů Předsednictva. Město Most zastupuje v Předsednictvu HSRM primátor Ing. Vlastimil Vozka, město Litvínov starosta Mgr. Milan Šťovíček, město Meziboří starosta Miroslav Huml 

§     Předsednictvo HSRM zvolilo usnesením č. 06/07 místopředsedou – statutárním zástupcem Ing.

Vlastimila Vozku a usnesením č. 07/07 místopředsedou Mgr. Milana Šťovíčka

§     z důvodu personálních změn ve společnosti Unipetrol RPA s.r.o. byl za člena Předsednictva

kooptován Ing. Miroslav Krejčí, výkonný ředitel společnosti

§     Předsednictvo vzalo na vědomí usnesením č. 09/07, 10/07, 41/07 písemné oznámení Cyrila

Zapletala, Vratislava Krupky a Rekultivační výstavby Most, a.s. o vystoupení z HSRM 

§     usnesením č. 11/07 a 12/07 bylo ukončeno členství společnostem SETADIESEL, a.s.   

a Ing. Jiřímu Rackovi z důvodu neuhrazení členského příspěvku v letech 2005 a 2006

§     Předsednictvo vzalo na vědomí písemné oznámení společnosti Aquatest a.s. Praha o změně ve

funkci ředitele divize Most   

b) odborné komise

§     usnesením č. 16/07 byl jmenován předsedou komise pro rozvoj lidských zdrojů Ing. Oldřich

Malý, ředitel Úřadu práce Most a garantem komise Petr Červenka, poslanec Parlamentu ČR

§     usnesením č. 17/07 byl jmenován do vedení pracovního týmu k problematice nezaměstnanosti

Ing. Oldřich Malý, ředitel Úřadu práce Most

§     usnesením č. 42/07 byl schválen Statut a personální zastoupení Komise pro rozvoj lidských

zdrojů

§     Komise pro rozvoj lidských zdrojů zpracovala materiál s cílem podpory rozvoje

zaměstnanosti a zvyšování zaměstnatelnosti občanů na Mostecku.

§     usnesením č. 11/07/S byl zvolen členem finanční komise Ing. Miroslav Pelcman, obchodní

ředitel United Energy, a.s.

§     v listopadu se konalo jednání Výboru pro investice a trvale udržitelný život. Výbor předložil

návrhy dalších úkolů VITUŽ pro rok 2008

§     Sněm HSRM se seznámil s činností jednotlivých odborných komisí za rok 2007, a to s činností

Komise pro rozvoj lidských zdrojů, Komise pro infrastrukturu a životní prostředí a Komise pro oblast cestovního ruchu 

§     byla schválena žádost obce Polerady o prodloužení termínu smlouvy č. FPP – obce/08/2004

s termínem vyúčtování dotace do 30. 4. 2008

c) ostatní

§     usnesením č. 15/07 schválilo Předsednictvo finanční řád na rok 2007. Z finančního řádu byl

vypuštěn bod „Zahraniční členové HSRM“.

§     usnesením č. 24/07 vzalo Předsednictvo na vědomí informaci o čerpání rozpočtu za rok 2006

§     usnesením č. 04/07/S a č. 05/07/S byl Sněmem schválen Jednací a Volební řád HSRM

§     usnesením č. 08/07/S byl Sněmem schválen Statut HSRM a změny potvrzeny na Ministerstvu

vnitra ČR

§     usnesením č. 09/07/S byla Sněmem schválena zpráva o hospodaření HSRM za rok 2006

a převedení zisku za rok 2006 do Fondu HSRM

§     usnesením č. 10/07/S byl Sněmem schválen rozpočet HSRM pro rok 2007

§     usnesením č. 16/07/S byla Sněmem schválena zpráva o hospodaření HSRM za období leden

až listopad 2007

§     usnesením č. 18/07/S byl Sněmem schválen rozpočet HSRM pro rok 2008 a Finanční řád

HSRM pro rok 2008

§     usnesením č. 14/07 bylo schváleno obnovení Smluv o dílo na zajištění správy dat, údržby

softwaru a hardwaru a na zajištění správy webových stránek se zhotovitelem Mgr. Martinem Kabrnou na období do 31. 12. 2007

§     usnesením č. 19/07 byla vzata na vědomí realizovaná nosná témata v roce 2006, a to:

a)       Naplňování státního programu rozvoje regionu Severozápad (plnění GPR)

b)      Úřad práce – stav nezaměstnanosti v okrese – cesty ke snížení nezaměstnanosti, návrh priorit mosteckého okresu směrem k MPSV

c)       Investoři na Mostecku

d)      Agrární komora – problematika zemědělství a lesního hospodářství

e)      Strategie rozvoje těžby na Mostecku v návaznosti na SEK

f)         Cestovní ruch – propagace Mostecka

§     usnesením č. 20/07 byla schválena nosná témata pro rok 2007:

a)       Dlouhodobé strategie firem Mostecka – Chemopetrol a.s., Česká rafinérská a.s., United Energy a.s.

b)      Problematika podnikání (malé a střední firmy)

c)       Evropský parlament

d)      Podmínky pro rozvoj Mostecka: infrastruktura, vzdělání, lokality, kde lze podporovat formu aktivní činnosti

§     usnesením č. 61/07 byla schválena nosná témata pro rok 2008:

a)       Rozvoj strategických firem Mostecka – Unipetrol RPA s.r.o., Mostecká uhelná a.s., Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s., Lesy ČR, s.p.

b)      Problematika podnikání (malé a střední firmy)

c)       Podmínky pro rozvoj Mostecka a Litvínovska: infrastruktura, vzdělávání, lokality, kde lze podporovat formu aktivní činnosti

d)      Faktory ohrožující Mostecko a Litvínovsko 

§         usnesením č. 51/07 byla schválena žádost obce Skršín o čerpání prostředků z Fondu podpory

projektů ve výši 200.000,- Kč na přepracování projektové dokumentace pro zasíťování lokality k výstavbě rodinných domů ve Skršíně s termínem vyúčtování dotace do 30. 4. 2008

§         usnesením č. 52/07 byla schválena žádost obce Lišnice o prodloužení termínu vyúčtování

dotace z Fondu podpory projektů z důvodu platnosti nového stavebního zákona s termínem vyúčtování dotace do 30. 4. 2007

2. Pracovní aktivity:

a) Globální plán revitalizace SZ Čech

-     zpracovaný Dodatek č. 3 pro roky 2007 – 2008 byl schválen Předsednictvem HSRM usnesením

č. 29/07 a Předsednictvem HSR-ÚK usnesením 05/07/P.

-     v Dodatku č. 3 je zahrnuto celkem 29 projektů strategických a 198 projektů s regionální působností

 

b) 15 mld. Kč – revitalizace krajiny narušené těžební činností (UV č. 50/2002)

-     HSRM je pravidelně informována o jednáních mezirezortní komise a o schválených projektech

-     předsedou mezirezortní komise byl zvolen Ing. Tomáš Hüner, náměstek ministra průmyslu a

obchodu a místopředsedou byl zvolen Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D., poslanec Parlamentu ČR

 

c) Naplňování Státní energetické koncepce dle UV č. 211/2004

-     předsedkyně HSRM byla členem odborného týmu HSR-ÚK (Energetická komise), která zadala zpracování odborné studie „Význam využití hnědého uhlí pro ČR v 21. stol.“ (objektivně hodnotí potřeby hnědého uhlí)

 

d) Podkrušnohorské technické muzeum

-     Správní rada Podkrušnohorského technického muzea schválila rozpočet muzea na rok 2007

-     dle smlouvy s HSRM byla v uvedeném termínu vypořádána dotace, kterou HSRM muzeu

poskytla 

-          byla ustanovena Dozorčí rada

-          HSRM schválila pro muzeum dar ve formě poskytnutí finanční prostředků na zakoupení multimediálního projektoru s příslušenstvím a na zabezpečovací systém pro expozici Báňské záchranné služby. Celková hodnota daru činila 25.000,- Kč

-          proběhlo slavnostní otevření simulované ukázkové Štoly Julius

3. Podpůrné aktivity:

§         HSRM podporuje v souladu s usnesením č. 28/07 urychlené řešení:

a)       silnice I/27 v úseku Litvínov – Vysočanská křižovatka na R7 se zvláštním důrazem na úsek Litvínov – Most

b)      silnice II. třídy v úseku Most – Mariánské Radčice (realizované v rámci 15 mld.)

c)       spojky Most – Lovosice z dálnice D8  

§         usnesením č. 36/07 schválilo Předsednictvo zařazení bodu „Rozvoj dopraní infrastruktury regionu“ na program společného jednání Předsednictva HSR-ÚK a Rady Ústeckého kraje

§         Prezentace Vzdělávací a tréninkové centrum (Polygon) Ústeckého kraje – ředitel Střední školy

technické Most – Velebudice představil na jednání HSRM záměr tohoto projektu

§         Zřízení detašovaného pracoviště Technické university Liberec, Fakulty strojní v Mostě – děkan

FS TU Liberec seznámil HSRM se záměrem zřídit v Mostě, v prostorách Střední školy technické Most – Velebudice, detašované pracoviště FS TU Liberec

§         Schůzka s Mgr. Petrem Gandalovičem – předseda HSR-ÚK informoval o setkání s bývalým

ministrem pro místní rozvoj k projednání vládního usnesení o zrušení vládních zmocněnců        a dalším pokračování čerpání „15 mld. Kč“

§         Schůzka s Jiřím Čunkem – předseda HSR-ÚK informoval o setkání s bývalým ministrem pro

místní rozvoj ve věci pokračování čerpání dotací z 15 mld. Kč

§         Krajská zdravotní, a.s. – předseda HSR-ÚK informoval o jednání Předsednictva HSR-ÚK za

účasti zástupců Krajského úřadu Ústeckého kraje, jehož tématem bylo představení záměru Ústeckého kraje a způsob vlastní realizace transformace nemocnic (propojení nemocnic v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově)

§         Strukturální fondy – HSRM byla seznámena s Integrovaným plánem rozvoje města Mostu

v letech 2007 – 2013

§         Předsedkyně HSRM informovala o odpovědích na dopisy zaslané ministrovi pro místní rozvoj

ve věci programu Podpora rozvoje regionu SZ Čech a ministrovi financí ve věci vyhlašování

a zadávání veřejných zakázek z tzv. 15 mld. Kč

§         HSRM podporuje usnesením č. 48/07 zřízení Centra rozvoje turismu jako příspěvkové

organizace města Mostu

§         v rámci nosných témat pro rok 2007 byla HSRM seznámena s rozvojem akciové společnosti

Česká rafinérská a United Energy, s informací o aktuálním dění v Evropském parlamentu, se

stavem zemědělství v okrese Most

 

 

Usnesení č. 05/08/S: Zpráva o činnosti HSRM za rok 2007

Sněm HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o činnosti HSRM za rok 2007

 

hlasování:    pro 24      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 05/08/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 5.2: Zpráva Finanční komise HSRM za rok 2007, přehled čerpání rozpočtu za rok 2007, přehled čerpání Fondu podpory projektů za rok 2007

Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise, přednesl zprávu o hospodaření HSRM za rok 2007. 

Hospodářský výsledek za rok 2007: HSRM vytvořila v hodnocené části roku celkový zisk ve výši 1.505.238,20 Kč. V hospodářské činnosti byl vytvořen zisk ve výši 92.694,60 Kč, který je tvořen výnosy z krátkodobého finančního majetku. Prostředky byly investovány do dluhopisů prostřednictvím ČSOB Most. V hlavní činnosti byl vytvořen zisk ve výši 1.412.543,60 Kč. K úsporám došlo u položek ostatní služby + odborné komise, poštovní služby, reprezentace. K překročení nákladů, ve srovnání se schváleným rozpočtem, došlo pouze u položky reprografické služby. Čerpání ostatních položek proběhlo dle schváleného rozpočtu. Finanční komise HSRM přezkoumala účetnictví za rok 2007 a došla k závěru, že hospodaření HSRM nevykazuje žádné závady, lze jej označit za vyhovující a Finanční komise doporučila Sněmu schválit zprávu o hospodaření za rok 2007 a účetní závěrku za rok 2007.

Finanční komise doporučila Sněmu převést zisk za rok 2007 ve výši 1.505.238,20 Kč do Fondu HSRM.

Fond podpory projektů: Stav FPP k 1. 1. 2007 činil částku 1.636.572,50 Kč. V průběhu roku 2007 byly z fondu vydány prostředky ve výši 264.627,50 Kč. Aktuální stav FPP k 31. 12. 2007 tedy činil 1.371.945,- Kč z toho 245.000,- Kč jsou účelově vázané prostředky a budou čerpány do 30. 4. 2008.

Fond HSRM: Stav prostředků Fondu HSRM k 31. 12. 2007 vykazuje částku 2.630.752,26 Kč. V roce 2007 nebyl čerpán.

Krátkodobý finanční majetek HSRM: Stav finančních prostředků ke dni 31. 12. 2007 činil na běžném účtu 1.909.259,97 Kč dále investice do 36 kusů cenných papírů v nominální hodnotě 100.000,- Kč, korunová pokladna 785,50 Kč a valutová pokladna 67 EUR.

Sněmu byl předložen podrobný přehled čerpání rozpočtu za rok 2007 a přehled čerpání Fondu podpory projektů za rok 2007

 

Usnesení č. 06/08/S: Zpráva Finanční komise HSRM za rok 2007, přehled čerpání rozpočtu za rok 2007, přehled čerpání Fondu podpory projektů za rok 2007

Sněm HSRM

I. s c h v a l u j e 

zprávu o hospodaření HSRM za rok 2007

 

II. s c h v a l u j e 

účetní závěrku HSRM za rok 2007

 

III. s c h v a l u j e 

převedení zisku za rok 2007 ve výši 1.505.238,20 Kč do Fondu HSRM

 

IV. b e r e  n a  v ě d o m í 

přehled čerpání rozpočtu HSRM za rok 2007

 

V. b e r e  n a  v ě d o m í 

přehled čerpání Fondu podpory projektů za rok 2007

 

hlasování:    pro   24     proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 06/08/S bylo schváleno      

K bodu 5.3: Zpráva o činnosti HSRM za období leden až květen 2008

Předsedkyně Ing. Helena Veverková přednesla zprávu o činnosti HSRM za období leden až květen  2008. Zpráva je rozdělena na tři okruhy: Procedurální akty, Pracovní aktivity a Podpůrné aktivity.

1. Procedurální akty:  

a) členská základna

§     HSRM má 47 členů, z toho 35 právnických osob a 12 fyzických osob

§     Předsednictvo má v souladu se Statutem 13 členů, kteří byli na Sněmu HSRM dne 6. 9. 2004

usnesením č. 09/04/S zvoleni na období 5 let

§     Předsednictvo vzalo na vědomí usnesením č. 07/08, č. 10/08 a č. 16/08 písemné oznámení        

o vystoupení z HSRM společnosti SIAD Czech spol. s.r.o., Doly a úpravny Komořany, s.p.       

(z důvodu zániku s.p.) a Asistenčního centra, a.s.     

b) odborné komise

§     Předsednictvo vyslechlo informaci o činnosti a výsledcích komise pro rozvoj lidských zdrojů

§     usnesením č. 17/08 uložilo předsedkyni HSRM a garantovi komise poslanci Petru Červenkovi

projednat s HSR-ÚK a řediteli úřadů práce v Ústeckém kraji možnost společného zasedání se záměrem společných opatření ke snižování nezaměstnanosti

c) ostatní

§     Předsednictvo se zabývalo nabídkou zhodnocení volných finančních prostředků, z důvodu

zrušení Fund Partners CSOB Money Market Alpha, do kterého HSRM investovala 36 ks cenných papírů v nominální hodnotě 100.000 Kč. Na základě doporučení Finanční komise         a usnesením č. 02/08 byly volné finanční prostředky uloženy do Dluhopisů ČSOB Leasing s 3 měsíční úložní dobou s úrokovým výnosem 3M PRIBOR minus 0,02% p.a.

§     usnesením č. 11/08 bylo Předsednictvem schváleno doporučení Finanční komise zhodnocovat

finanční prostředky HSRM na Termínovaném vkladu ČSOB s výpovědní dobou 7 dnů 

§     usnesením č. 03/08 a usnesením č. 04/08 bylo schváleno obnovení Smluv o dílo na zajištění

správy dat, údržby softwaru a hardwaru a na zajištění správy webových stránek se zhotovitelem Mgr. Martinem Kabrnou na období do 31. 12. 2008

§     Ing. Bořek Valvoda předložil písemné oznámení o odstoupení z funkce předsedy VITUŽ

z důvodu ukončení svého působení na Magistrátu města Mostu 

2. Pracovní aktivity:

a) Globální plán revitalizace SZ Čech

-     zpracovaný Dodatek č. 3 pro roky 2007 – 2008 byl schválen Předsednictvem HSRM usnesením

č. 29/07 a Předsednictvem HSR-ÚK usnesením 05/07/P.

-     v Dodatku č. 3 je celkem zahrnuto 29 projektů strategických a 198 projektů s regionální

působností

-          předkladatelé projektů provedli aktualizaci svých projektů s předložením stavu řešení jednotlivých projektů

-          materiál bude doplněn o upozornění na jednotlivé výzvy pro předkládání projektů do dotačních programů

 

b) 15 mld. Kč – revitalizace krajiny narušené těžební činností (UV č. 50/2002)

-     HSRM je pravidelně informována o jednáních mezirezortní komise a o schválených projektech

-     předsedkyně HSRM informovala mezirezortní komisi o projednání požadavku týkajícího se navýšení 15 mld. Kč o další 4,3 mld. Kč, které by umožnily realizaci a dofinancování projektů v Ústeckém a Karlovarském kraji. Požadavek byl projednán na výjezdním zasedání rozpočtového výboru PSP ČR v Mostě

-     mezirezortní komise projednávala zpracování databáze projektů a jejich zveřejnění na internetu

-     dne 26. 5. 2008 se sešla pracovní skupina pro přípravu konceptu dofinancování projektů v

„Aktualizované koncepci řešení ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji“, koordinátorem pracovní skupiny byla jmenována Ing. Helena Veverková

 

c) Naplňování Státní energetické koncepce dle UV č. 211/2004

-     poslanec Mgr. Oldřich Vojíř přednesl informaci o situaci v oblasti energetické politiky ČR, informoval o tom, že byla ustanovena Komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém horizontu a poskytl HSRM dokument, který na téma energetické politiky ČR zpracoval

-     dne 19. 5. 2008 se sešla Komise pro energetiku a uhelný průmysl při HSR-ÚK a zpracovala stanovisko k strategickým a rozvojovým záměrům vlády ČR v oblasti energetiky

 

d) Podkrušnohorské technické muzeum

-     muzeum získalo další významné investory – Severočeské doly, a.s., Mosteckou uhelnou a.s.     a Českou rafinérskou a.s.

-     od 1. března 2008 je muzeum otevřeno pro veřejnost od úterý do neděle od 9 do 16 hod.

-     v březnu se v muzeu konala svatba

-     Česká televize odvysílala pořad Toulavá kamera, jehož jednou z reportáží byla návštěva Podkrušnohorského technického muzea

-     muzeum připravuje projekt na vytápění a zateplení budov, projekt bude podán do grantu Pohoda vyhlášeného pro neziskové organizace společností United Energy a.s.    

3. Podpůrné aktivity:

§         Předsednictvo vyslechlo informaci o strategii města Meziboří, města Lomu a obce Skršín pro

rok 2008

§         primátor města Mostu a předseda Komise pro oblast cestovního ruchu informovali HSRM              

o zřízení Centra rozvoje turismu jako příspěvkové organizace města Mostu. Uvažuje se             o ustanovení poradního orgánu, který by byl jmenován primátorem a by byl složen ze zástupců organizací zabývajících se cestovním ruchem a předkládal by městu Most návrhy na rozvoj cestovního ruchu na Mostecku

§         ve dnech 19. – 21. 2. 2008 se uskutečnilo v Mostě výjezdní zasedání rozpočtového výboru PSP

ČR. Rozpočtový výbor vyslechl informaci o řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a přijal usnesení, ve kterém doporučuje vládě, aby posoudila možnost dofinancování projektů v „Aktualizované koncepci řešení ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji“ a ministru financí, hejtmanovi Ústeckého a Karlovarského kraje, HSR-ÚK a HSRS, aby připravili koncept společného postupu pro jednání vlády

§         Předsednictvo bylo informováno o problematice čerpání finančních prostředků z ROP Severozápad 2007 – 2013 z pohledu Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s.

§         primátor města Mostu společně s vedoucím oddělení operačních programů města Mostu Ing.

Karlem Bořeckým předložili předběžnou informaci o aktuálním stavu projednání Integrovaného plánu rozvoje města Mostu. HSRM bude po projednání IPRM v řídících orgánech města Mostu informována o konečné podobě IPRM. 

§         ve dnech 20. – 22. 5. 2008 se uskutečnilo zasedání hospodářského výboru PSP ČR

v Ústeckém a Karlovarském kraji. Zástupci HSRM se s členy hospodářského výboru setkali u pracovní večeře a byla jim prezentována informace o čerpání prostředků z privatizace na sanaci území Ústeckého kraje dotčeného těžbou hnědého uhlí  

§         předsedkyně oslovila ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka ve věci znovu otevření Dotačního

titulu č. 4 – financování přípravy projektů pro revitalizaci NUTS II Severozápad

§         HSRM je pravidelně informována o důležitých usneseních schválených Hospodářskou a

sociální radou Ústeckého kraje

 

 

Usnesení č. 07/08/S: Zpráva o činnosti HSRM za období leden až květen 2008

Sněm HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o činnosti HSRM za období leden až květen 2008

 

hlasování:    pro   24     proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 07/08/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 5.4: Průběžné čerpání rozpočtu k 30. 4. 2008, přehled čerpání Fondu podpory projektů k 30. 4. 2008

Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise, okomentoval vývoj hospodaření k 30. 4. 2008. Položky jsou čerpány v souladu se schváleným rozpočtem. Vzhledem ke zrušení Fund Partners CSOB Money Market Alpha k 31. 12. 2007 byly volné finanční prostředky uloženy do Dluhopisů ČSOB Leasing, jehož stav v 30. 4. 2008 činil částku 4.000.000,- Kč. K výhodnějšímu zhodnocování financí HSRM byly finanční prostředky z běženého účtu převedeny na Termínovaný vklad ČSOB, jehož stav k 30. 4. 2008 činil 2.001.663,32. Stav na běžném účtu k 30. 4. 2008 představoval částku 255.976,40 Kč.

Předseda Finanční komise informoval o doúčtování všech schválených dotací z Fondu podpory projektů.  

 

Usnesení č. 08/08/S: Průběžné čerpání rozpočtu k 30. 4. 2008, přehled čerpání Fondu podpory projektů k 30. 4. 2008  

Sněm HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í  

průběžné čerpání rozpočtu k 30. 4. 2008                               

 

II. b e r e  n a  v ě d o m í

přehled čerpání Fondu podpory projektů k 30. 4. 2008

 

Usnesením č. 08/05 byl Fond podpory projektů zrušen a termín pro doúčtování dotací z Fondu podpory projektů byl stanoven na 30. 4. 2008.

Sněm HSRM

III. u k l á d á

Předsednictvu HSRM připravit možné varianty a rozhodnout, jak bude s nevyčerpanými prostředky z Fondu podpory projektů naloženo. Možné varianty budou předloženy na zářijovém jednání Předsednictva

 

T: září 2008

 

hlasování:    pro  24    proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 08/08/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 6.: Různé

Předsedkyně HSRM informovala o:

Ø         jednání Komise pro energetiku a uhelný průmysl při HSR-ÚK. Komise projednávala energetickou politiku ČR a zpracovala stanovisko k strategickým a rozvojovým záměrům vlády ČR v oblasti energetiky. Stanovisko HSR-ÚK bylo předáno ministrovi Martinovi Římanovi a novinářům k uveřejnění v tisku (stanovisko viz. příloha zápisu).

 

Ø         schválení usnesení vlády č. 624 z 21. 5. 2008 k uvolnění 5. tranše finančních prostředků ve výši 3 mld. Kč z tzv. 15 mld. Kč

 

Ø         prvním jednání pracovní skupiny pro přípravu konceptu dofinancování projektů                           v „Aktualizované koncepci řešení ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji“ (viz. usnesení rozpočtového výboru PSP ČR). Koordinátorem pracovní skupiny byla jmenována Ing. Helena Veverková. Členové pracovní skupiny prověří předložené projekty z hlediska naplňování podmínek stanovených ve Směrnici mezirezortní komise. MPO a MF předloží aktuální stav čerpání finančních prostředků na základě již uzavřených smluv s předkladateli projektů a aktuální stav finanční výše projektů schválených mezirezortní komisí.

 

·           Paní Ludmila Holadová, předsedkyně Okresní agrární komory, informovala o vyhlášení soutěže o „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje“ s názvem a logem „Kraj Přemysla Oráče – potravinářský výrobek roku 2008.“ Soutěž vyhlásil Ústecký kraj společně s Krajskou agrární komorou Ústeckého kraje. Do soutěže se mohou přihlásit výrobci potravin, zpracovatelé, zemědělci a všichni příznivci potravinářů a zemědělců. Výrobky budou hodnoceny v celkem 7 kategoriích a budou vyhlášeny hejtmanem Ústeckého kraje na Zahradě Čech v Litoměřicích dne 21. 9. 2008. Příjem přihlášek bude probíhat v termínu od 1. 6. 2008 do 31. 8. 2008. Cílem soutěže je propagace českých potravinářských výrobků vyráběných na území Ústeckého kraje. Více na www.kisuk.cz.

 

·           Ing. Jan Ferkl, ředitel s.p. Lesy ČR, Krajský inspektorát Teplice, informoval o konferenci „Lesnického hospodářství v Krušných horách“, která se konala na začátku června v Mostě. Pan Ferkl představil publikaci, která vychází z výsledků projektu Grantové služby LČR a jsou v ní shrnuty nejdůležitější informace o prostředí a lesních porostech a navržen další postup v lesním hospodářství v oblasti Krušných hor. Publikace se zaměřuje na stav prostředí v Krušných horách, stav prostředí lesních půd, na vliv zvěře na lesní ekosystémy atd. Pan Ferkl informoval, že v současné době je velkým problémem přemnožená zvěř, která loupe kůru         a stromy tak výrazně poškozuje. Publikace „Lesnické hospodářství v Krušných horách“ je členům HSRM k dispozici na sekretariátu HSRM. Předsednictvo se problematikou lesnického hospodářství bude zabývat na říjnovém zasedání.

 

·           Zástupce společnosti VEM Tschechien, s.r.o. pan Radek Valta představil záměry firmy VEM, která v České republice působí od roku 1993 a od 1995 se zabývá výrobou elektromotorů. V současné době má firma sídlo v lokalitě KSK. Vzhledem k potřebám dalšího rozvoje jedná s městem Most o přestěhování do rozvojové zóny Lajsník, kde vybuduje halu na výrobu asynchronních motorů a generátorů pro tramvajové a drážní pohony. Ve firmě je zaměstnáno 85% lidí z Mostu. HSRM podporuje příchod firmy VEM do Mostu.   

 

 

 

 

Příští jednání Předsednictva HSRM se uskuteční dne 8. 9. 2008 od 11.00 hod. v Mostě, v budově VÚHU a.s.

 

 

Sněm HSRM byl ukončen ve 13 hod.

 

 

 

 

 

 

 

Most 13. 6. 2008

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:    …………………………………..  Mgr. Milan Šťovíček

 

 

                        …………………………………..   RSDr. Vlastimil Balín                  

 

 

Předsedkyně:  …………………………………..   Ing. Helena Veverková        

 

 

Zapisovatel:      …………………………………..   Miroslava Jandeková