Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

Z Á P I S

 

ze

 

S N Ě M U

Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 10. 12. 2007 od 11.00 hod. v Mostě 

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně Ing. Helena Veverková

 

Z 50 pozvaných členů bylo přítomno 27 členů s právem hlasování. Sněm byl usnášeníschopný.

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Zapisovatel: Miroslava Jandeková

Skrutátor: Jindřiška Moulisová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Vlastimil Vozka, RSDr. Vlastimil Balín

 

Program:

1.      Schválení programu jednání Sněmu

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

                       

2.      Kontrola usnesení z jednání Sněmu ze dne 16. 4. 2007

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice

 

3.      Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

4.      Zpráva o činnosti HSRM za rok 2007

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

5.      Zpráva o hospodaření HSRM

5.1. Informace o hospodaření HSRM za období leden až listopad 2007

předkládá Ing. Miroslav Pelcman, člen finanční komise

 

5.2. Žádost obce Polerady o prodloužení termínu vyúčtování dotace z Fondu podpory projektů (Výzva „Obce 2003“)

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

5.3. Schválení rozpočtu pro rok 2008, průběžné čerpání rozpočtu za období leden – listopad 2007, přehled čerpání Fondu podpory projektů, finanční řád pro rok 2008

předkládá Ing. Miroslav Pelcman, člen finanční komise

 

6.      Zpráva o činnosti odborných komisí HSRM za rok 2007

 předkládají předsedové odborných komisí HSRM  

 

7.      Různé  

K bodu 1.: Schválení programu jednání Sněmu:

Předsedkyně seznámila přítomné s programem Sněmu. K programu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedkyně nechala o předloženém programu hlasovat.

 

Usnesení č. 12/07/S: Schválení programu jednání Sněmu

Sněm HSRM

I. s c h v a l u j e

program jednání Sněmu

 

hlasování:    pro 27      proti  0     zdržel se  0    

Usnesení č. 12/07/S      

 

 

K bodu 2.: Kontrola usnesení z jednání Sněmu ze dne 16. 4. 2007

Tajemnice předložila Sněmu kontrolu usnesení z jednání Směnu ze dne 16. 4. 2007 a informovala        o tom, že kontrola usnesení z jednání Sněmu byla provedena také Předsednictvem HSRM v rámci jednání dne 14. 5. 2007.

 

Kontrola usnesení z jednání Sněmu ze dne 16. 4. 2006:

 

Usnesení č. 01/07/S: Schválení programu jednání Sněmu

Usnesení č. 02/07/S: Kontrola usnesení z jednání Sněmu ze dne 6. 12. 2006

Usnesení č. 03/07/S: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

Usnesení č. 04/07/S: Schválení Jednacího řádu

Usnesení č. 05/07/S: Schválení Volebního řádu

Usnesení č. 06/07/S: Volba mandátové a volební komise

Usnesení č. 07/07/S: Zpráva o činnosti HSRM za I. čtvrtletí 2007

Usnesení č. 08/07/S: Schválení Statutu HSRM

Usnesení č. 09/07/S: Zpráva o hospodaření HSRM za rok 2006

Usnesení č. 10/07/S: Schválení rozpočtu pro r 2007, průběžné čerpání rozpočtu za I. čtvrtletí 2007

Usnesení č. 11/07/S: Volba člena finanční komise

 

Všechna usnesení byla splněna.

 

Usnesení č. 13/07/S: Kontrola usnesení z jednání Sněmu ze dne 16. 4. 2007

Sněm HSRM provedl kontrolu plnění usnesení z jednání Sněmu ze dne 16. 4. 2007 a  s c h v á l i l jeho plnění. 

 

hlasování:    pro  27     proti  0     zdržel se  0    

Usnesení č. 13/07/S      

 

 

K bodu 3.: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

Předsedkyně předložila návrhy na zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu. Za zapisovatele navrhla Miroslavu Jandekovou, tajemnici HSRM, za skrutátora Jindřišku Moulisovou, vedoucí kanceláře HSRM, za ověřovatele zápisu Ing. Vlastimila Vozku, statutárního zástupce HSRM a RSDr. Vlastimila Balína, člena HSRM. Jiné návrhy předloženy nebyly. O každém z navržených nechala předsedkyně hlasovat. Navržení byli zvoleni.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 14/07/S: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

Sněm HSRM

I. s c h v a l u j e

 

zapisovatele:    Miroslavu Jandekovou                         hlasování:    pro  27    proti  0         zdržel se  0    

skrutátora:        Jindřišku Moulisovou                           hlasování:    pro  27    proti  0         zdržel se  0    

ověřovatele:     Ing. Vlastimila Vozku                            hlasování:    pro  27    proti  0         zdržel se  0    

RSDr. Vlastimila Balína                         hlasování:    pro  27    proti  0         zdržel se  0    

 

Usnesení č. 14/07/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 4.: Zpráva o činnosti HSRM za rok 2007

Předsedkyně Ing. Helena Veverková přednesla zprávu o činnosti HSRM za rok 2007. Zpráva byla rozdělena na tři okruhy: Procedurální akty, Pracovní aktivity a Podpůrné aktivity.

1. Procedurální akty:  

a) členská základna

§     HSRM má 50 členů, z toho 38 právnických osob a 12 fyzických osob

§     předsednictvo má v souladu se Statutem 13 členů, kteří byli na Sněmu HSRM dne 6.9.2004

usnesením č. 09/04/S zvoleni na období 5 let

§     novými členy HSRM se stali Petr Červenka, Ing. Vladimír Bártl, obec Skršín, AGENS ČR s.r.o., Lesy ČR, s.p. – Krajský inspektorát Teplice, RECOPLAN s.r.o.

§     na základě výsledku komunálních voleb a z důvodu změn ve vedení měst Mostu, Litvínova      

a Meziboří došlo ke kooptaci členů Předsednictva. Město Most zastupuje v Předsednictvu HSRM primátor Ing. Vlastimil Vozka, město Litvínov starosta Mgr. Milan Šťovíček, město Meziboří starosta Miroslav Huml 

§     Předsednictvo HSRM zvolilo usnesením č. 06/07 místopředsedou – statutárním zástupcem Ing.

Vlastimila Vozku a usnesením č. 07/07 místopředsedou Mgr. Milana Šťovíčka

§     z důvodu personálních změn ve společnosti Unipetrol RPA s.r.o. byl za člena Předsednictva

kooptován Ing. Miroslav Krejčí, výkonný ředitel společnosti

§     Předsednictvo vzalo na vědomí usnesením č. 09/07, 10/07, 41/07 písemné oznámení Cyrila

Zapletala, Vratislava Krupky a Rekultivační výstavby Most, a.s. o vystoupení z HSRM 

§     usnesením č. 11/07 a 12/07 bylo ukončeno členství společnostem SETADIESEL, a.s.   

a Ing. Jiřímu Rackovi z důvodu neuhrazení členského příspěvku v letech 2005 a 2006

§     Předsednictvo vzalo na vědomí písemné oznámení společnosti Aquatest a.s. Praha o změně ve

funkci ředitele divize Most   

 

b) odborné komise

§     usnesením č. 16/07 byl jmenován předsedou komise pro rozvoj lidských zdrojů Ing. Oldřich

Malý, ředitel Úřadu práce Most a garantem komise Petr Červenka, poslanec Parlamentu ČR

§     usnesením č. 17/07 byl jmenován do vedení pracovního týmu k problematice nezaměstnanosti

Ing. Oldřich Malý, ředitel Úřadu práce Most

§     usnesením č. 42/07 byl schválen Statut a personální zastoupení Komise pro rozvoj lidských

zdrojů

§     Komise pro rozvoj lidských zdrojů zpracovala materiál s cílem podpory a rozvojem

zaměstnanosti a zvyšování zaměstnatelnosti občanů na Mostecku

§     usnesením č. 11/07/S byl zvolen členem finanční komise Ing. Miroslav Pelcman, obchodní

ředitel United Energy, a.s.

§     v listopadu se konalo jednání Výboru pro investice a trvale udržitelný život. Výbor předložil

návrhy dalších úkolů VITUŽ pro rok 2008

 

c) ostatní

§     usnesením č. 15/07 schválilo Předsednictvo finanční řád na rok 2007. Z finančního řádu byl

vypuštěn bod „Zahraniční členové HSRM“.

§     usnesením č. 24/07 vzalo Předsednictvo na vědomí informaci o čerpání rozpočtu za rok 2006

§     usnesením č. 04/07/S a č. 05/07/S byl Sněmem schválen Jednací a Volební řád HSRM

§     usnesením č. 08/07/S byl Sněmem schválen Statut HSRM a změny potvrzeny na Ministerstvu

vnitra ČR

§     usnesením č. 09/07/S byla Sněmem schválena zpráva o hospodaření HSRM za rok 2006

a převedení zisku za rok 2006 do Fondu HSRM

§     usnesením č. 10/07/S byl Sněmem Schválen rozpočet HSRM pro rok 2007

§     usnesením č. 14/07 bylo schváleno obnovení Smluv o dílo na zajištění správy dat, údržby

softwaru a hardwaru a na zajištění správy webových stránek se zhotovitelem Mgr. Martinem Kabrnou na období do 31. 12. 2007

§     usnesením č. 19/07 byla vzata na vědomí realizovaná nosná témata v roce 2006, a to:

a)       Naplňování státního programu rozvoje regionu Severozápad (plnění GPR)

b)      Úřad práce – stav nezaměstnanosti v okrese – cesty ke snížení nezaměstnanosti, návrh priorit mosteckého okresu směrem k MPSV

c)       Investoři na Mostecku

d)      Agrární komora – problematika zemědělství a lesního hospodářství

e)      Strategie rozvoje těžby na Mostecku v návaznosti na SEK

f)         Cestovní ruch – propagace Mostecka

§     usnesením č. 20/07 byla schválena nosná témata pro rok 2007:

a)       Dlouhodobé strategie firem Mostecka – Chemopetrol a.s., Česká rafinérská a.s., United Energy a.s.

b)      Problematika podnikání (malé a střední firmy)

c)       Evropský parlament

d)      Podmínky pro rozvoj Mostecka: infrastruktura, vzdělání, lokality, kde lze podporovat formu aktivní činnosti

a.   usnesením č. 61/07 byla schválena nosná témata pro rok 2008:

a)       Rozvoj strategických firem Mostecka – Unipetrol RPA s.r.o., Mostecká uhelná a.s., Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s., Lesy ČR, s.p.

b)      Problematika podnikání (malé a střední firmy)

c)       Podmínky pro rozvoj Mostecka a Litvínovska: infrastruktura, vzdělávání, lokality, kde lze podporovat formu aktivní činnosti

d)      Faktory ohrožující Mostecko a Litvínovsko 

§         usnesením č. 51/07 byla schválena žádost obce Skršín o čerpání prostředků z Fondu podpory

projektů ve výši 200.000,- Kč na přepracování projektové dokumentace pro zasíťování lokality k výstavbě rodinných domů ve Skršíně s termínem vyúčtování dotace do 30. 4. 2008

§         usnesením č. 52/07 byla schválena žádost obce Lišnice o prodloužení termínu vyúčtování

dotace z Fondu podpory projektů z důvodu platnosti nového stavebního zákona s termínem vyúčtování dotace do 30. 4. 2007

 

2. Pracovní aktivity:

a) Globální plán revitalizace SZ Čech

-     zpracovaný Dodatek č. 3 pro roky 2007 – 2008 byl schválen Předsednictvem HSRM usnesením

č. 29/07 a Předsednictvem HSR-ÚK usnesením 05/07/P.

-     v Dodatku č. 3 je zahrnuto celkem 29 projektů strategických a 198 projektů s regionální působností

 

b) 15 mld. Kč – revitalizace krajiny narušené těžební činností (UV č. 50/2002)

-     HSRM je pravidelně informována o jednáních mezirezortní komise a o schválených projektech

-     předsedou mezirezortní komise byl zvolen Ing. Tomáš Hüner, náměstek ministra průmyslu a

obchodu a místopředsedou byl zvolen Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D., poslanec Parlamentu ČR

 

c) Naplňování Státní energetické koncepce dle UV č. 211/2004

-     předsedkyně HSRM byla členkou odborného týmu HSR-ÚK (Energetická komise), která zadala zpracování odborné studie „Význam využití hnědého uhlí pro ČR v 21. stol.“ (objektivně hodnotí potřeby hnědého uhlí)

 

d) Podkrušnohorské technické muzeum

-     Správní rada Podkrušnohorského technického muzea schválila rozpočet muzea na rok 2007

-     dle smlouvy s HSRM byla v uvedeném termínu vypořádána dotace, kterou HSRM muzeu

poskytla 

-          byla ustanovena Dozorčí rada

-          HSRM schválila dar ve formě poskytnutí finanční prostředků na zakoupení multimediálního projektoru s příslušenstvím a na zabezpečovací systém pro expozici Báňské záchranné služby. Celková hodnota daru činila 25.000,- Kč

-          proběhlo slavnostní otevření simulované ukázkové Štoly Julius

 

3. Podpůrné aktivity:

§         HSRM podporuje v souladu s usnesením č. 28/07 urychlené řešení:

a)       silnice I/27 v úseku Litvínov – Vysočanská křižovatka na R7 se zvláštním důrazem na úsek Litvínov – Most

b)      silnice II. třídy v úseku Most – Mariánské Radčice (realizované v rámci 15 mld.)

c)       spojky Most – Lovosice z dálnice D8  

§         usnesením č. 36/07 schválilo Předsednictvo zařazení bodu „Rozvoj dopravní infrastruktury regionu“ na program společného jednání Předsednictva HSR-ÚK a Rady Ústeckého kraje

§         Prezentace Vzdělávací a tréninkové centrum (Polygon) Ústeckého kraje – ředitel Střední školy

technické Most – Velebudice představil na jednání HSRM záměr tohoto projektu

§         Zřízení detašovaného pracoviště Technické university Liberec, Fakulty strojní v Mostě – děkan

FS TU Liberec seznámil HSRM se záměrem zřídit v Mostě v prostorách Střední školy technické Most – Velebudice detašované pracoviště FS TU Liberec

§         Schůzka s Mgr. Petrem Gandalovičem – předseda HSR-ÚK informoval o setkání s bývalým

ministrem pro místní rozvoj k projednání vládního usnesení o zrušení vládních zmocněnců a dalším pokračování čerpání „15 mld. Kč“

§         Schůzka s Jiřím Čunkem – předseda HSR-ÚK informoval o setkání s bývalým ministrem pro

místní rozvoj ve věci pokračování čerpání dotací z 15 mld. Kč

§         Krajská zdravotní, a.s. – předseda HSR-ÚK informoval o jednání Předsednictva HSR-ÚK za

účasti zástupců Krajského úřadu Ústeckého kraje, jehož tématem bylo představení záměru Ústeckého kraje a způsob vlastní realizace transformace nemocnic (propojení nemocnic v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově)

§         Strukturální fondy – HSRM byla seznámena s Integrovaným plánem rozvoje města v letech

2007 – 2013

§         Předsedkyně HSRM informovala o odpovědích na dopisy zaslané ministrovi pro místní rozvoj

ve věci programu Podpora rozvoje regionu SZ Čech a ministrovi financí ve věci vyhlašování

a zadávání veřejných zakázek z tzv. 15 mld. Kč

§         HSRM podporuje usnesením č. 48/07 zřízení Centra rozvoje turismu jako příspěvkové

organizace města

§         v rámci nosných témat pro rok 2007 byla HSRM seznámena s rozvojem akciové společnosti

Česká rafinérská a United Energy, s informací o aktuálním dění v Evropském parlamentu, se

stavem zemědělství v okrese Most

 

Usnesení č. 15/07/S: Zpráva o činnosti HSRM za rok 2007

Sněm HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

přednesenou zprávu předsedkyně Ing. Heleny Veverkové o činnosti HSRM za rok 2007

 

hlasování:    pro 27      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 15/07/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 5.: Zpráva o hospodaření HSRM        

K bodu 5.1..: Informace o hospodaření HSRM za období leden až listopad 2007

Ing. Miroslav Pelcman, člen finanční komise, přednesl zprávu o hospodaření HSRM za období leden až listopad 2007. 

Hospodářský výsledek za období leden až listopad 2007: HSRM vytvořila v hodnocené části roku celkový zisk ve výši 1.345.732,86 Kč. V hospodářské činnosti byl vytvořen zisk ve výši 79.039,04 Kč, který je tvořen výnosy z krátkodobého finančního majetku. Prostředky byly investovány do dluhopisů prostřednictvím ČSOB Most. V hlavní činnosti byl vytvořen zisk ve výši 1.266.693,82 Kč. K úsporám došlo u položek ostatní služby + odborné komise, poštovní služby, reprezentace a telefonní poplatky. K překročení nákladů ve srovnání se schváleným rozpočtem zatím nedošlo u žádné položky. Čerpání ostatních položek proběhlo dle schváleného rozpočtu. Hospodaření HSRM nevykazuje žádné závady    a lze jej označit za vyhovující.

Fond podpory projektů: Stav FPP k 1. 1. 2007 činil částku 1.636.572,50 Kč. V průběhu roku 2007 byly z fondu vydány prostředky ve výši 169.227,50 Kč. Aktuální stav FPP k 30. 11. 2007 tedy činí 1.467.345,- Kč z toho 340.400,- Kč jsou účelově vázané prostředky a budou čerpány do 30. 4. 2007.

Fond HSRM: Stav prostředků Fondu HSRM k 30. 11. 2007 vykazuje částku 3.017.119,75 Kč. V roce 2007 nebyl čerpán.

Krátkodobý finanční majetek HSRM: Stav finančních prostředků ke dni 30. 11. 2007 činil na běžném účtu 2.044.690,08 Kč, investice do 36 kusů cenných papírů v nominální hodnotě 100.000,- Kč, korunová pokladna 1.450,50 Kč a valutová pokladna 67 EUR. 

 

Usnesení č. 16/07/S: Informace o hospodaření HSRM za období leden až listopad 2007

Sněm HSRM

I. b e r e  n a  v ě do m í

zprávu o hospodaření HSRM za období leden až listopad 2007

 

hlasování:    pro   26     proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 16/07/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 5.2.: Žádost obce Polerady o prodloužení termínu smlouvy č. FPP – obce/08/2004

Starosta obce Polerady, pan Jan Sladký, předložil HSRM žádost o prodloužení termínu smlouvy, kterou byla obci poskytnuta dotace na územní plán. Během realizace došlo k vydání nového stavebního zákona, obec tedy nebude schopna do prosince 2007 ukončit územní plán. Obci zbývá dočerpat 78.400,- Kč. 

 

Usnesení č. 17/07/S: Žádost obce Polerady o prodloužení termínu smlouvy č. FPP – obce/08/2004

I. s c h v a l u j e

žádost obce Polerady o prodloužení termínu smlouvy č. FPP – obce/08/2004 z důvodu platnosti nového stavebního zákona s termínem vyúčtování dotace a předložením závěrečné zprávy do 30. 4. 2008

 

hlasování:    pro   26     proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 17/07/S bylo schváleno      

K bodu 5.3.: Schválení rozpočtu pro rok 2008, průběžné čerpání rozpočtu za období leden – listopad 2007, přehled čerpání Fondu podpory projektů, finanční řád pro rok 2008

Ing. Miroslav Pelcman, člen finanční komise, přednesl informaci k návrhu rozpočtu pro rok 2008, který byl projednáván na Předsednictvu HSRM dne 12. 11. 2007. Pan Pelcman informoval o položkách,        u kterých došlo ke snížení nákladů oproti roku 2007. Jedná se o položky cestovné, reprezentace, náklady na úklid, poštovní služby, telefonní poplatky, internet a bankovní služby. K navýšení oproti roku 2007 došlo u položek denní tisk, reprografické služby a mzdy. I pro rok 2008 byla do rozpočtu zahrnuta položka Fond podpory projektů. K navrženému rozpočtu nebyly vzneseny žádné námitky.

Dále pan Pelcman okomentoval vývoj hospodaření HSRM k 30. 11. 2007, čerpání Fondu podpory projektů a Finanční řád, který byl na základě usnesení č.58/07 doplněn o dovětek, že pokud dojde ke schválení členství ve 2. polovině roku, bude členský příspěvek řešen individuálně, poměrnou částí.  

 

Usnesení č. 18/07/S: Schválení rozpočtu pro rok 2008, průběžné čerpání rozpočtu za období leden - listopad 2007, přehled čerpání Fondu podpory projektů, finanční řád pro rok 2008

Sněm HSRM

I. s c h v a l u j e   

rozpočet HSRM pro rok 2008 v předloženém znění  

 

II. b e r e  n a  v ě d o m í  

průběžné čerpání rozpočtu HSRM za období leden – listopad 2007                

 

III. b e r e  n a  v ě d o m í

přehled čerpání Fondu podpory projektů

 

IV. s c h v a l u j e

Finanční řád HSRM pro rok 2008 v předloženém znění

 

hlasování:    pro  26    proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 18/07/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 6.: Zpráva o činnosti odborných komisí HSRM za rok 2007

Komise pro rozvoj lidských zdrojů

Ing. Oldřich Malý, předseda Komise pro rozvoj lidských zdrojů, předložil přehled dosavadní činnosti  Komise RLZ:     duben 2007 obnovení činnosti komise, nominace členů, schválení Statutu komise

květen 2007  rozpracování úkolů komise ve vztahu k odpovědným subjektům

a konkrétním krokům při jejich řešení

                        červenec 2007 – určení priorit komise pro okres Most (10 bodů)

                        listopad 2007 – představení projektových záměrů – Terénní služby v romských

lokalitách Mostecka, Práce na Mostecku pro každého, Mikroregiony Mostecka: Budoucnost patří kvalifikovaným, Sociální ekonomika na Mostecku, Rekvalifikace a agenturní zaměstnávání v žádaných oborech, Rodina a práce na Mostecku

                        další plány -      prohloubení institucionálního partnerství v oblasti RLZ na Mostecku,

včetně mezinárodní spolupráce s obdobnými uskupeními

Předseda komise dále informoval o úspěšných projektech, které již běží (např. Anti Job, poradenská činnost v Litvínově), připravuje se projekt ve spolupráci s Ostravou s názvem Dost dobrá šance. Cílem je oslovit 2500 lidí, 1500 jich motivovat a 500 jich umístit do zaměstnání. Také se připravuje setkání se zaměstnavateli, kteří zaměstnávají romské občany.

Předseda apeloval na HSRM, aby výsledky komise byly předloženy i širšímu okruhu zaměstnavatelů    a navrhuje, aby se HSRM zapojila společně s Úřadem práce v Mostě do projektů, které připravují.   

 

 

Usnesení č. 19/07/S: Zpráva o činnosti Komise pro rozvoj lidských zdrojů

Sněm HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci Ing. Oldřicha Malého, předsedy komise o činnosti Komise pro rozvoj lidských zdrojů  

 

hlasování:    pro   26      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 19/07/S bylo schváleno      

 

 

Komise pro infrastrukturu a životního prostředí

Ing. Stanislav Štýs, DrSc., předseda Komise pro infrastruktura a životní prostředí, informoval o cíli, pro který byla komise založena, a to sdružit styčné pracovníky angažované v oblasti péče o životní prostředí na území bývalého okresu Most. Komise má 17 členů, kteří zastupují po odborné stránce všechny významné pracoviště v dané oblasti. Jednání komise jsou obsahově směrována tak, aby pokryla hlavní tématické oblasti životního prostředí na Mostecku a každé jednání je orientováno na jeden zásadní problém. V roce 2007 pořádala komise převážně výjezdní zasedání a byla podrobně projednána témata jako zemědělství na Mostecku, činnost Technických služeb města Mostu, činnost Ekologického centra pro Krušnohoří, koncepce VÚHU, problematika podnikové a průmyslové ekologie České rafinérské, a.s. a Unipetrol RPA s.r.o. nebo problematika Důlně technických služeb, a.s. v Komořanech. V příštím období má komise připravený výjezd do krušnohorského prostoru postiženého emisemi, také se bude zabývat problematikou vazeb rekultivace – revitalizace – resocializace v širší oblasti SHP nebo energetickou strategií a její aplikací v praxi revíru.      

 

Usnesení č. 20/07/S: Zpráva o činnosti Komise pro infrastrukturu a životní prostředí

Sněm HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci Ing. Stanislava Štýse, DrSc., předsedy komise o činnosti Komise pro infrastrukturu a životní prostředí 

 

hlasování:    pro   27      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 20/07/S bylo schváleno      

 

 

Komise pro oblast cestovního ruchu

Miroslav Suchý, předseda Komise pro oblast cestovního ruchu, stručně shrnul historii komise                a informoval  o vzniku Centra rozvoje turismu v roce 2003. Tehdy kancelář fungovala 6 dní v týdnu        a potýkala se s problémem financování chodu kanceláře. V současné době je k dispozici kancelář po celý týden včetně sobot a nedělí. Předseda komise informoval, že je připraven převod Centra rozvoje turismu na příspěvkovou organizaci města Mostu a v této souvislosti poděkoval primátorovi města Mostu za jeho pomoc a iniciativu v této záležitosti.     

 

Usnesení č. 21/07/S: Zpráva o činnosti Komise pro oblast cestovního ruchu

Sněm HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci Miroslava Suchého, předsedy komise o činnosti Komise pro oblast cestovního ruchu 

 

hlasování:    pro  27     proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 21/07/S bylo schváleno      

 

 

 

 

 

K bodu 7.: Různé

Ø  Ing. Rudolf Jung upozornil přítomné, že vyšlo již 4. číslo časopisu Téma, které vydává Okresní

hospodářská komora Most.

Ø  Paní Ludmila Holadová pogratulovala Ing. Heleně Veverkové za udělení Ceny města Mostu. 

 

 

 

 

Předsedkyně Ing. Helena Veverková poděkovala paní Ludmile Holadové, předsedkyni Agrární komory Most, za zajištění slavnostního zasedání HSRM, členům HSRM poděkovala za jejich účast na jednáních a popřála všem spokojené vánoční svátky a vše nejlepší v roce 2008.

 

 

Příští jednání Předsednictva HSRM se uskuteční dne 14. 1. 2008 od 11.00 hod. v Mostě, v budově VÚHU a.s.

 

 

Sněm HSRM byl ukončen ve 12:30 hod.

 

 

 

 

Most 13. 12. 2007

 

 

 

 

 

Zapisovatel:      …………………………………..   Miroslava Jandeková        

 

 

Ověřovatelé:    …………………………………..  Ing. Vlastimil Vozka

 

 

                        …………………………………..   RSDr. Vlastimil Balín                  

 

 

Předsedkyně:  …………………………………..   Ing. Helena Veverková