Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

 

Z Á P I S

 

ze

 

S N Ě M U

Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 16. 04. 2007 od 11.00 hod. v Mostě 

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně Ing. Helena Veverková

 

Ze 48 pozvaných členů bylo přítomno 26 členů s právem hlasování. Sněm byl usnášeníschopný.

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Zapisovatel: Miroslava Jandeková

Skrutátor: Jindřiška Moulisová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Vlastimil Vozka, Mgr. Milan Šťovíček

Předseda mandátové a volební komise:           RNDr. Vlastimil Balín

Členové mandátové a volební komise: Ing. Pavol Balažka, Ing. Bořek Valvoda

 

Program:

1.      Schválení programu jednání Sněmu

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

                       

2.      Kontrola usnesení z jednání Sněmu ze dne 06. 12. 2006

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice

 

3.      Procedurální otázky

 3.1. Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

    3.2. Schválení Jednacího řádu a Volebního řádu

    3.3. Volba mandátové a volební komise

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

4.      Zpráva o činnosti HSRM za I. čtvrtletí 2007

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

4.1. Schválení Statutu HSRM

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

5.      Zpráva o hospodaření HSRM za rok 2006

předkládá Bc. Miroslav Dykas, člen finanční komise

 

5.1. Schválení rozpočtu pro rok 2007, průběžné čerpání rozpočtu za I. čtvrtletí 2007

předkládá Bc. Miroslav Dykas, člen finanční komise

 

 

 

5.2. Volba člena finanční komise

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

6.      Informace z jednání Komise pro rozvoj lidských zdrojů, aktualizace materiálu „Náměty k řešení nepříznivé situace v zaměstnanosti“

 předkládá Ing. Oldřich Malý, předseda Komise pro rozvoj lidských zdrojů

 

7.      Různé 

7.1. Informace o kvalitě života v jednotlivých okresech ČR

 předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

7.2. Informace o Operačních programech

 předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

ZÁVĚR

 

 

K bodu 1: Schválení programu jednání Sněmu:

Předsedkyně seznámila přítomné s programem Sněmu. K programu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedkyně nechala o předloženém programu hlasovat.

 

Usnesení č. 01/07/S: Schválení programu jednání Sněmu

Sněm HSRM

I. s c h v a l u j e

program jednání Sněmu

 

hlasování:    pro  26       proti  0     zdržel se  0    

Usnesení č. 01/07/S      

 

 

K bodu 2: Kontrola usnesení z jednání Sněmu ze dne 06. 12. 2006

Tajemnice předložila Sněmu kontrolu usnesení z jednání Směnu ze dne 06. 12. 2006 a informovala o tom, že kontrola usnesení z jednání Sněmu byla také provedena Předsednictvem HSRM v rámci jednání dne 08. 01. 2007.

 

Kontrola usnesení z jednání Sněmu ze dne 06. 12. 2006:

 

Usnesení č. 01/06/S: Schválení programu jednání Sněmu

Usnesení č. 02/06/S: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

Usnesení č. 03/06/S: Jednací řád Sněmu

Usnesení č. 04/06/S: Zpráva o činnosti HSRM

Usnesení č. 05/06/S: Zpráva o hospodaření HSRM

Usnesení č. 06/06/S: Informace o zrušení funkce vládního zmocněnce

Usnesení č. 07/06/S: Informace z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 21.11.2006

Usnesení č. 08/06/S: Informace k Arboretu

Usnesení č. 09/06/S: Návrh termínu zasedání předsednictva HSRM v lednu 2007

Usnesení č. 10/06/S: Poděkování Ing. Vladimíru Bártlovi

 

Všechna usnesení byla splněna.

 

Usnesení č. 02/07/S: Kontrola usnesení z jednání Sněmu ze dne 06. 12. 2006

Sněm HSRM provedl kontrolu plnění usnesení z jednání Sněmu ze dne 06. 12. 2006. 

 

hlasování:    pro  26       proti  0     zdržel se  0    

Usnesení č. 02/07/S      

 

K bodu 3.1.: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

Předsedkyně předložila návrhy na zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu. Za zapisovatele navrhla Miroslavu Jandekovou, tajemnici HSRM, za skrutátora Jindřišku Moulisovou, vedoucí kanceláře HSRM, za ověřovatele zápisu Ing. Vlastimila Vozku a Mgr. Milana Šťovíčka,  místopředsedy HSRM. Jiné návrhy předloženy nebyly. O každém z navržených nechala předsedkyně hlasovat. Navržení byli zvoleni.

 

Usnesení č. 03/07/S: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

Sněm HSRM

I. s c h v a l u j e

 

zapisovatele:    Miroslavu Jandekovou                         hlasování:    pro  26       proti  0         zdržel se  0    

skrutátora:        Jindřišku Moulisovou                           hlasování:    pro  26       proti  0         zdržel se  0    

ověřovatele:     Ing. Vlastimila Vozku                            hlasování:    pro  25       proti  0         zdržel se  1    

Mgr. Milana Šťovíčka                           hlasování:    pro  26       proti  0         zdržel se  0    

 

Usnesení č. 03/07/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 3.2.: Schválení Jednacího řádu

Jednací řád byl předložen na jednání Předsednictva HSRM dne 12. 03. 2007 a na základě připomínek byl upraven o postup, v případě, že by Sněm nebyl usnášeníschopný (odst. I., bod 5.). Upravený Jednací řád byl rozeslán společně s 69. usnesením HSRM. Sněm Jednací řád schválil v předloženém znění. 

 

Usnesení č. 04/07/S: Schválení Jednacího řádu

Sněm HSRM

I. s c h v a l u j e

Jednací řád v předloženém znění

 

hlasování:    pro  25       proti  0         zdržel se  1    

Usnesení č. 04/07/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 3.2.: Schválení Volebního řádu

Volební řád byl předložen na jednání Předsednictva HSRM dne 12. 03. 2007. Předsednictvo k němu nevzneslo žádné připomínky. Volební řád byl rozeslán společně s 69. usnesením HSRM. Sněm Volební řád schválil v předloženém znění. 

 

Usnesení č. 05/07/S: Schválení Volebního řádu

Sněm HSRM

I. s c h v a l u j e

Volební řád v předloženém znění

 

hlasování:    pro  26       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 05/07/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 3.3.: Volba mandátové a volební komise

Předsedkyně do volební a mandátové komise navrhla za předsedu RSDr. Vlastimila Balína a Ing. Pavola Balažku a Ing. Bořka Valvodu, za členy komise. Jiné návrhy na obsazení volební komise vzneseny nebyly. Sněm navržené kandidáty zvolil.  

 

Usnesení č. 06/07/S: Volba mandátové a volební komise

Sněm HSRM

I. volí

mandátovou a volební komisi ve složení:

 

předseda komise:        RSDr. Vlastimil Balín                 hlasování:    pro  26       proti  0         zdržel se  0    

člen:                            Ing. Pavol Balažka                   hlasování:    pro  26       proti  0         zdržel se  0    

člen:                            Ing. Bořek Valvoda                  hlasování:    pro  25       proti  0         zdržel se  1    

 

Usnesení č. 06/07/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 4: Zpráva o činnosti HSRM za I. čtvrtletí 2007

Předsedkyně Ing. Helena Veverková přednesla zprávu o činnosti HSRM za I. čtvrtletí 2007. Zpráva byla rozdělena na tři okruhy: Procedurální akty, Pracovní aktivity a Podpůrné aktivity.

1. Procedurální akty:  

a) členská základna

§     HSRM má 48 členů, z toho 36 právnických osob a 12 fyzických osob

§     novými členy HSRM se stali Petr Červenka, Ing. Vladimír Bártl a obec Skršín

§     předsednictvo má v souladu se Statutem 13 členů, kteří byli na Sněmu HSRM dne 6.9.2004

usnesením č. 09/04/S zvoleni na období 5 let

§     na základě výsledku komunálních voleb a z důvodu změn ve vedení měst Mostu, Litvínova a

Meziboří došlo ke kooptaci členů Předsednictva. Statutární město Most zastupuje v Předsednictvu HSRM primátor Ing. Vlastimil Vozka, město Litvínov starosta Mgr. Milan Šťovíček, město Meziboří starosta Miroslav Huml 

§     Předsednictvo HSRM zvolilo usnesením č. 06/07 místopředsedou – statutárním zástupcem Ing.

Vlastimila Vozku a usnesením č. 07/07 místopředsedou Mgr. Milana Šťovíčka

§     z důvodu personálních změn ve společnosti Chemopetrol a.s. byl za člena Předsednictva

kooptován Ing. Miroslav Krejčí, výkonný ředitel

§     Předsednictvo vzalo na vědomí usnesením č. 09/07 písemné oznámení Cyrila Zapletala o

vystoupení z HSRM a usnesením č. 10/07 písemné oznámení Vratislava Krupky

§     usnesením č. 11/07 bylo ukončeno členství společnosti SETADIESEL, a.s. a usnesením 12/07

Ing. Jiřímu Rackovi, z důvodu neuhrazení jejich členského příspěvku v letech 2005 a 2006

§     Předsednictvo vzalo na vědomí písemné oznámení společnosti Aquatest a.s. Praha o změně ve

funkci ředitele divize Most   

 

b) odborné komise

§     usnesením č. 16/07 byl jmenován předsedou komise pro rozvoj lidských zdrojů Ing. Oldřich

Malý, ředitel Úřadu práce Most a garantem komise Petr Červenka, poslanec Parlamentu ČR

§     usnesením č. 17/07 byl jmenován do vedení pracovního týmu k problematice nezaměstnanosti

Ing. Oldřich Malý

 

c) ostatní

§     usnesením č. 15/07 schválilo Předsednictvo finanční řád na rok 2007. Z finančního řádu byl

vypuštěn bod „Zahraniční členové HSRM“.

§     usnesením č. 24/07 vzalo Předsednictvo na vědomí informaci o čerpání rozpočtu za rok 2006

§     usnesením č. 25/07 Předsednictvo doporučilo Sněmu schválit rozpočet HSRM pro rok 2007

§     usnesením č. 26/07 Předsednictvo doporučilo Sněmu schválit upravený Statut HSRM, Statut

byl také doplněn o externího člena

§     usnesením č. 35/07 schválilo Předsednictvo Jednací a Volební řád Předsednictva a Sněmu

HSRM

§     usnesením č. 14/07 bylo schváleno obnovení Smluv o dílo na zajištění správy dat, údržby

softwaru a hardwaru a na zajištění správy webových stránek se zhotovitelem Mgr. Martinem Kabrnou na období do 31. 12. 2007

§     usnesením č. 18/07 byl schválen termínový kalendář zasedání HSRM pro rok 2007

§     usnesením č. 19/07 byla vzata na vědomí realizovaná nosná témata v roce 2006, a to:

a)       Naplňování státního programu rozvoje regionu Severozápad (plnění GPR)

b)      Úřad práce Most – stav nezaměstnanosti v okrese – cesty ke snížení nezaměstnanosti, návrh priorit mosteckého okresu směrem k MPSV

c)       Investoři na Mostecku

d)      Agrární komora – problematika zemědělství a lesního hospodářství

e)      Strategie rozvoje těžby na Mostecku v návaznosti na SEK

f)         Cestovní ruch – propagace Mostecka

§     usnesením č. 20/07 byla schválena nosná témata pro rok 2007:

a)       Dlouhodobé strategie firem Mostecka – Chemopetrol a.s., Česká rafinérská a.s., United Energy a.s.

b)      Problematika podnikání (malé a střední firmy)

c)       Evropský parlament

d)      Podmínky pro rozvoj Mostecka: infrastruktura, vzdělání, lokality, kde lze podporovat formu aktivní činnosti

 

2. Pracovní aktivity:

a) Globální plán revitalizace SZ Čech

-     zpracovaný Dodatek č. 3 pro roky 2007 – 2008 byl schválen Předsednictvem HSRM usnesením

č. 29/07 a Předsednictvem HSR-ÚK usnesením 05/07/P.

-     v Dodatku č. 3 je celkem zahrnuto 29 projektů strategických a 198 projektů s regionální

působností

-          HSR okresů bylo uloženo provedení celkového vyhodnocení plnění GPR z předchozích

Dodatků i Dodatku č. 3

-          HSR okresů byly požádány o zaslání přehledu odborných firem, které se profesně zabývají zpracováváním projektů do dotačních programů ČR a EU

 

b) 15 mld. Kč – revitalizace krajiny narušené těžební činností (UV č. 50/2002)

-     HSRM je pravidelně informována o jednáních mezirezortní komise a o schválených projektech

-     předsedou mezirezortní komise byl zvolen Ing. Tomáš Hüner, náměstek ministra průmyslu a

obchodu a místopředsedou byl zvolen Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D., poslanec Parlamentu ČR

 

c) Naplňování Státní energetické koncepce dle UV č. 211/2004

-     předsedkyně HSRM byla členkou odborného týmu HSR-ÚK (Energetická komise), která zadala zpracování odborné studie „Význam využití hnědého uhlí pro ČR v 21. stol.“ (objektivně hodnotí potřeby hnědého uhlí)

 

d) Podkrušnohorské technické muzeum

-     Správní rada Podkrušnohorského technického muzea schválila rozpočet muzea na rok 2007

-     dle smlouvy s HSRM byla v uvedeném termínu vypořádána dotace, kterou HSRM muzeu

poskytla 

 

3. Podpůrné aktivity:

§         HSRM podporuje v souladu s usnesením č. 28/07 urychlené řešení:

a)       silnice I/27 v úseku Litvínov – Vysočanská křižovatka na R7 se zvláštním důrazem na úsek Litvínov – Most

b)      silnice II. třídy v úseku Most – Mariánské Radčice (realizované v rámci 15 mld.)

c)       spojky Most – Lovosice z dálnice D8  

§         usnesením č. 36/07 schválilo Předsednictvo zařazení bodu „Rozvoj dopravní infrastruktury regionu“ na program společného jednání Předsednictva HSR-ÚK a Rady Ústeckého kraje

§         Prezentace Vzdělávací a tréninkové centrum (Polygon) Ústeckého kraje – Mgr. Jiří Škrábal,

ředitel Střední školy technické Most – Velebudice představil na jednání HSRM záměr tohoto

projektu

§         Zřízení detašovaného pracoviště Technické university Liberec, Fakulty strojní v Mostě – prof.

Ing. Petr Louda, CSc., děkan FS TU Liberec seznámil HSRM se záměrem zřídit v Mostě v prostorách Střední školy technické Most – Velebudice detašované pracoviště FS TU Liberec

§         Schůzka s Mgr. Petrem Gandalovičem – předseda HSR-ÚK informoval o setkání s bývalým

ministrem pro místní rozvoj k projednání vládního usnesení o zrušení vládních zmocněnců a další pokračování čerpání „15 mld. Kč“

§         v rámci nosných témat pro rok 2007 byla HSRM seznámena s rozvojem akciové společnosti

Česká rafinérská

§         HSRM je pravidelně informována o důležitých usneseních schválených Hospodářskou a

sociální radou Ústeckého kraje

 

 

Usnesení č. 07/07/S: Zpráva o činnosti HSRM za I. čtvrtletí 2007

Sněm HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

přednesenou zprávu předsedkyně Ing. Heleny Veverkové o činnosti HSRM za I. čtvrtletí 2007

 

hlasování:    pro  26       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 07/07/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 4.1.: Schválení Statutu HSRM

Předsedkyně připomněla, že úprava Statutu byla projednána na jednání Předsednictva HSRM dne 12. 02. 2007 a usnesením č. 26/07 bylo doporučeno Sněmu HSRM upravený Statut HSRM schválit. Sněm odhlasoval úpravu Statutu a uložil tajemnici zajistit potvrzení změn ve Statutu HSRM na Ministerstvu vnitra ČR.  

 

Usnesení č. 08/07/S: Schválení Statutu HSRM

Sněm HSRM

I. s c h v a l u j e

Statut HSRM v předloženém znění

 

II. u k l á d á 

tajemnici zajistit potvrzení změn na Ministerstvu vnitra ČR

 

hlasování:    pro  26       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 08/07/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 5: Zpráva o hospodaření HSRM za rok 2006 

Bc. Miroslav Dykas, člen finanční komise, přednesl zprávu o hospodaření HSRM za rok 2006. 

Hospodářský výsledek: HSRM vytvořila v hodnocené části roku celkový zisk ve výši 1.187.757,18,- Kč. V hospodářské činnosti byl vytvořen zisk ve výši 69.227,64 Kč, který je tvořen výnosy z krátkodobého finančního majetku. Prostředky byly investovány do dluhopisů prostřednictvím ČSOB Most. V hlavní činnosti byl vytvořen zisk ve výši 1.118.529,54 Kč. K úsporám došlo u položek ostatní služby + odborné komise, reprezentace, poštovní služby, kancelářské potřeby a telefonní poplatky. K překročení nákladů ve srovnání se schváleným rozpočtem došlo u položek DHM (do 3 tis. Kč) a Internet vč. WEB. Čerpání ostatních položek proběhlo dle schváleného rozpočtu. Hospodaření HSRM nevykazuje žádné závady a lze jej označit za vyhovující. Finanční komise doporučila Sněmu převést zisk za rok 2006 ve výši 1.187.757,18 Kč do Fondu HSRM. 

Fond podpory projektů: Stav FPP k 1.1.2006 činil částku 2.597.525,07 Kč. V průběhu roku 2006 byly z fondu vydány prostředky ve výši 960.500,60 Kč. Aktuální stav FPP k 31.12.2006 tedy činí 1.637.024,47 Kč z toho 510.400,- Kč jsou účelově vázané prostředky a budou čerpány do 31.12.2007.

Fond HSRM: Stav prostředků Fondu HSRM k 31.12.2006 vykazuje částku 1.829.362,57 Kč. V roce 2006 nebyl čerpán.

Krátkodobý finanční majetek HSRM: Stav finančních prostředků ke dni 31.12.2006 činil na běžném účtu 812.956,21 Kč, investice do 36 kusů cenných papírů v nominální hodnotě 100.000,- Kč, korunová pokladna 1.160,- Kč a valutová pokladna 67 EUR. 

 

 

Usnesení č. 09/07/S: Zpráva o hospodaření HSRM za rok 2006

Sněm HSRM

I. s c h v a l u j e

zprávu o hospodaření HSRM za rok 2006

 

II. s c h v a l u j e

převedení zisku za rok 2006 ve výši 1.187.757,18 Kč do Fondu HSRM

 

hlasování:    pro  25       proti  0         zdržel se  1    

Usnesení č. 09/07/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 5.1.: Schválení rozpočtu pro rok 2007, průběžné čerpání rozpočtu za I. čtvrtletí 2007

Bc. Miroslav Dykas, člen finanční komise, přednesl informaci k rozpočtu pro rok 2007, který byl projednáván na Předsednictvu HSRM dne 12. 02. 2007 a na základě usnesení č. 25/07 byl doporučen Sněmu ke schválení. Pan Dykas informoval o položkách, u kterých došlo ke snížení nákladů oproti roku 2006. Jedná se o položky kancelářské potřeby, reprezentace, reprografické služby, poštovní služby, telefonní poplatky a bankovní služby. K navýšení oproti roku 2006 došlo u položek náklady na WEB a mzdy. Mzdy byly navýšeny z důvodu vyplacení tříměsíčního odstupného pí Lucii Havlínové, která byla zaměstnankyní HSRM a odešla na mateřskou dovolenou. Do rozpočtu pro rok 2007 byla přidána položka Fond podpory projektů.

Dále pan Dykas okomentoval vývoj hospodaření HSRM k 31. 03. 2007. Ing. Bořek Valvoda vznesl dotaz, proč je v příjmech zahrnut převod z fondu. Finanční komisi bylo uloženo, aby na příštím jednání HSRM informovala o tom, jak bude Fond HSRM a FPP zahrnut do rozpočtu.

 

Usnesení č. 10/07/S: Schválení rozpočtu pro rok 2007, průběžné čerpání rozpočtu za I. čtvrtletí 2007

Sněm HSRM

I. schvaluje   

rozpočet HSRM pro rok 2007 v předloženém znění  

 

II. u k l á d á  

Finanční komisi, aby na příštím jednání HSRM informovala o tom, jak bude Fond HSRM a FPP zahrnut do rozpočtu                   

 

III. b e r e  n a  v ě d o m í

průběžné čerpání rozpočtu HSRM za období leden – březen 2007

 

hlasování:    pro  26       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 10/07/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 5.2.: Volba člena finanční komise

Předsedkyně informovala o žádosti Ing. Lenky Kroupové o ukončení její činnosti ve finanční komisi HSRM. Předsedkyně navrhla za nového člena finanční komise Ing. Miroslava Pelcmana, obchodního ředitele United Energy, a.s. Jiný návrh vznesen nebyl, Ing. Miroslav Pelcman byl zvolen za člena finanční komise HSRM.   

 

Usnesení č. 11/07/S: Volba člena finanční komise

Sněm HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

žádost Ing. Lenky Kroupové o ukončení své činnosti ve finanční komisi HSRM

 

II. volí

členem finanční komise Ing. Miroslava Pelcmana, obchodního ředitele United Energy, a.s. 

                                              

hlasování:    pro  25       proti  0         zdržel se  1    

Usnesení č. 11/07/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 6.: Informace z jednání Komise pro rozvoj lidských zdrojů, aktualizace materiálu „Náměty k řešení nepříznivé situace v zaměstnanosti“

Ing. Oldřich Malý, předseda Komise pro rozvoj lidských zdrojů, informoval o jednání Komise RLZ, které se uskutečnilo 13. 04. 2007. Komise se zbývala materiálem „Rozvoj zaměstnanosti a zvyšování zaměstnatelnosti občanů v okrese Most“, který předseda Komise na Sněmu předložil. Komise uložila předsedovi, aby oslovil odborové organizace, aby se jejich zástupci stali členem Komise RLZ. Komise, v rámci diskuse, také navrhla nové úkoly (viz. materiál). Členové Sněmu byli požádáni o seznámení se s materiálem a zaslání připomínek na adresu tajemnice HSRM. P. Balín navrhl omezit množství úkolů, vytyčit jen ty základní a ty se snažit prosadit. Rád by se také zúčastnil dalšího jednání Komise pro RLZ, stejně jako p. Jung.      

 

Materiál „Rozvoj zaměstnanosti a zvyšování zaměstnatelnosti občanů v okrese Most je součástí tohoto zápisu.

 

Sněm HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci Ing. Oldřicha Malého, předsedy Komise pro rozvoj lidských zdrojů, o jednání komise, která se zabývala materiálem „Rozvoj zaměstnanosti a zvyšování zaměstnatelnosti občanů v okrese Most“.

 

II. žádá

členy, aby se s materiálem seznámili a své připomínky zaslali na adresu tajemnice (jandekova@hsr-uk.cz) nebo, aby se zúčastnili oponentního jednání k tomuto materiálu  

 

III. ukládá

předsedovi Komise, po zpracování připomínek, předložit konečný materiál na jednání HSRM

 

 

K bodu 7.1.: Informace o kvalitě života v jednotlivých okresech

Předsedkyně seznámila členy Sněmu s žebříčkem kvality života mezi jednotlivými okresy Česka, který byl zpracován Mladou frontou Dnes. Z žebříčku vyplývá, že nejhůř se žije na Mostecku. Předsedkyně tedy navrhla, aby byl tento materiál projednán na HSR-ÚK a případně, aby byli k diskusi nad výsledky tohoto výzkumu pozváni zpracovatelé. 

 

 

 

Sněm HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci předsedkyně o žebříčku kvality života mezi jednotlivými okresy Česka, který byl publikován v  Mladé frontě Dnes.  

 

II. ukládá

předsedkyni předložit toto usnesení na jednání HSR-ÚK a navrhnout pozvání zpracovatelů k diskusi nad výsledky tohoto výzkumu 

 

 

K bodu 7.2.: Informace o Operačních programech

Tento bod byl přesunut na nejbližší jednání Předsednictva HSRM.

 

 

 

 

Sněm HSRM byl ukončen ve 13:00 hod.

 

 

 

 

Most 18. 04. 2007

 

 

 

 

 

Zapisovatel:      …………………………………..   Miroslava Jandeková        

 

 

Ověřovatelé:    …………………………………..  Ing. Vlastimil Vozka

 

 

                        …………………………………..   Mgr. Milan Šťovíček                   

 

 

Předseda:        …………………………………..   Ing. Helena Veverková