Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

U S N E S E N Í

 

S N Ě M U

Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 06. 12. 2006 od 09:00 hod v Mostě  

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně Ing. Helena Veverková

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu:     RSDr. Vlastimil Balín, Ing. Bořek Valvoda

 

Předsedkyně, Ing. Helena Veverková, navrhla z programu vypustit v bodě 2.2. Schválení volebního řádu a bod 2.3. Volba mandátové a volební komise.

 

Program:

1.      Schválení programu jednání Sněmu

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

           

2.      Procedurální otázky

 2.1. Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

    2.2. Schválení jednacího řádu

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

3.      Zpráva o činnosti HSRM

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

4.      Zpráva o hospodaření HSRM

předkládá Bc. Miroslav Dykas, člen finanční komise

 

5.      Diskuse

5.1. Informace o zrušení funkce vládního zmocněnce

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda HSR-ÚK

 

5.2. Informace z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 21. 11. 2006

 předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

5.3. Informace o Arboretu 

 předkládá Ing. Rudolf Jung, předseda OHK Most

5.4. Návrh termínu zasedání předsednictva HSRM v lednu 2007

 předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

ZÁVĚR

 

hlasování:    pro  25       proti  0     zdržel se    

Program jednání byl schválen      

 

Usnesení č. 01/06/S: Schválení programu jednání Sněmu

Sněm HSRM

I. s c h v a l u j e

upravený program jednání Sněmu. Vypouští se v bodě 2.2. Schválení volebního řádu a bod 2.3. Volba mandátové a volební komise.

 

hlasování:    pro  25       proti  0     zdržel se    

Usnesení č. 01/06/S      

 

 

K bodu 2: Procedurální otázky

 

Usnesení č. 02/06/S: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

Sněm HSRM

I. s c h v a l u j e

 

zapisovatele:    Miroslavu Jandekovou

skrutátora:        Jindřišku Moulisovou

ověřovatele:     RSDr. Vlastimila Balína

Ing. Bořka Valvodu

 

hlasování:    pro  25       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 02/06/S bylo schváleno      

 

 

Usnesení č. 03/06/S: Jednací řád Sněmu

Sněm HSRM

I. s c h v a l u j e

jednací řád v předloženém znění

 

hlasování:    pro  25       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 03/06/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 3:

Usnesení č. 04/06/S: Zpráva o činnosti HSRM

Sněm HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

přednesenou zprávu předsedkyně Ing. Heleny Veverkové o činnosti HSRM

 

hlasování:    pro  25       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 04/06/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 4:

Usnesení č. 05/05/S: Zpráva o hospodaření HSRM

Sněm HSRM

I. s c h v a l u j e

převedení zisku za rok 2005 ve výši 866.400,98 Kč do Fondu HSRM

 

II. b e r e  n a  v ě d o m í

přednesenou zprávu Bc. Miroslava Dykase, člena finanční komise, o hospodaření HSRM za období leden – říjen 2006

 

hlasování:    pro  25       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 05/06/S bylo schváleno      

 

K bodu 5.1.: Usnesení č. 06/06/S: Informace o zrušení funkce vládního zmocněnce

Sněm HSRM

I. v y s l o v u j e  p o d ě k o v á n í    

vládnímu zmocněnci pro Severozápadní Čechy, Vlastimilu Aubrechtovi, za jeho aktivní činnost pro tento region  

 

II. u k l á d á   

Ing. Heleně Veverkové a JUDr. Richardu Falbrovi požádat o schůzku ministra pro místní rozvoj Mgr. Petra Gandaloviče, aby sdělil, kdo bude po zrušení vládních zmocněnců jednotlivé úkoly zajišťovat a na koho se mám HSR-ÚK obracet

                                              

hlasování:    pro  25       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 06/06/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 5.2.: Usnesení č. 07/06/S: Informace z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 21.11.2006

Sněm HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci Ing. Heleny Veverkové o jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 21. 11. 2006

                                              

hlasování:    pro  25       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 07/06/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 5.3.: Usnesení č. 08/06/S: Informace k Arboretu

Sněm HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci Ing. Rudolfa Junga o postupu prací na projektu Arboreta

                                              

hlasování:    pro  25       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 08/06/S bylo schváleno      

 

 

K bodu 5.4.: Usnesení č. 09/06/S: Návrh termínu zasedání předsednictva HSRM v lednu 2007

Sněm HSRM

I. s c h v a l u j e

návrh termínu zasedání předsednictva HSRM v lednu 2007, a to 08. 01. 2007 od 11:00 hod v Mostě, budova VÚHU a.s.

 

II. schvaluje

termíny zasedání HSRM v roce 2007 na druhé pondělí v měsíci od 11.00 hod.

                                              

hlasování:    pro  25       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 09/06/S bylo schváleno      

 

 

Diskuse

Usnesení č. 10/06/S: Poděkování Ing. Vladimíru Bártlovi

Sněm HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci Ing. Vladimíra Bártla o ukončení činnosti ve funkci předsednictva. Požádal o členství v HSRM jako fyzická osoba

 

 

 

 

 

II. v y s l o v u j e  p o d ě k o v á n í 

Ing. Vladimíru Bártlovi za jeho činnost ve funkci místopředsedy předsednictva a za zásluhy při vzniku a rozšíření průmyslové zóny Joseph

           

hlasování:    pro  25       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 10/06/S bylo schváleno      

 

 

 

 

 

 

Most 11. 12. 2006

 

 

Zapisovatel:      ………………………..…………….          Miroslava Jandeková

 

 

Ověřovatel:      ………………………..…………….          RSDr. Vlastimil Balín

 

 

………………………..…………….          Ing. Bořek Valvoda

 

 

Předseda:        ………………………..…………….          Ing. Helena Veverková