Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

U S N E S E N Í

S N Ě M U

Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 17. 10. 2005 od 10:00 hod v Mostě 

Zasedání zahájil a řídil předsedající Sněmu a poslanec Evropského parlamentu JUDr. Richard Falbr

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu: Ing. Bořek Valvoda, Miroslav Suchý

Program:

1.      Schválení programu jednání Sněmu

předkládá JUDr. Richard Falbr, předsedající Sněmu

2.      Procedurální otázky

 2.1. Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

 2.2. Schválení jednacího a volebního řádu

2.3. Volba mandátové a volební komise

předkládá JUDr. Richard Falbr, předsedající Sněmu

3.      Zpráva o činnosti HSRM

předkládá Ing. Helena Veverková, místopředsedkyně rady

4.      Zpráva o hospodaření HSRM

předkládá Ing. Ludmila Kameníčková, předsedkyně Finanční komise

5.      Volba nových členů předsednictva

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předsedající Sněmu

6.      Volba předsedy HSRM, statutárního zástupce a místopředsedy (volí předsednictvo)

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předsedající Sněmu

7.      Diskuse

ZÁVĚR

hlasování: pro 25  proti 0 zdržel se  

Program jednání byl schválen 

K bodu 2: Procedurální otázky

Usnesení č. 01/05/S: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

Sněm HSRM

I. s c h v a l u j e

zapisovatele: Miroslavu Jandekovou

skrutátora: Jindříšku Moulisovou

ověřovatele: Ing. Bořka Valvodu

 Miroslava Suchého

hlasování: pro 25  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 01/05/S bylo schváleno 

Usnesení č. 02/05/S: Jednací řád Sněmu

Sněm HSRM

I. s c h v a l u j e

jednací řád v předloženém znění

hlasování: pro 25  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 02/05/S bylo schváleno 

Usnesení č. 03/05/S: Volební řád Sněmu

Sněm HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

předložené návrhy na úpravu volebního řádu

II. s c h v a l u j e

volební řád se zapracovanými změnami

Volební řád ve schváleném znění je nedílnou součástí usnesení

hlasování: pro 25  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 03/05/S bylo schváleno 

Usnesení č. 04/05/S: Volba mandátové a volební komise

Sněm HSRM

I. v o l í

mandátovou a volební komisi ve složení:

předseda komise: RSDr. Vlastimil Balín

člen: Ing. Pavol Balažka

člen: Ing. Zdeněk Kadlec

hlasování: pro 25  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 04/05/S bylo schváleno 

K bodu 3: Usnesení č. 05/05/S: Zpráva o činnosti HSRM

Sněm HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

přednesenou zprávu ing. Veverkové, místopředsedkyně, o činnosti HSRM

hlasování: pro 25  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 05/05/S bylo schváleno 

K bodu 4: Usnesení č. 06/05/S: Zpráva o hospodaření HSRM

Sněm HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

přednesenou zprávu ing. Kameníčkové, předsedkyně Finanční komise, o hospodaření HSRM

II. s c h v a l u j e

převedení zisku za rok 2004 ve výši 440.676, 19 Kč do Fondu HSRM

hlasování: pro 25  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 06/05/S bylo schváleno 

K bodu 5: Usnesení č. 07/05/S: Volba nových členů předsednictva

Sněm HSRM

I. s c h v a l u j e

předložené návrhy JUDr. Falbra, předsedajícího Sněmu, na nové členy předsednictva - Luboše Měkotu a Ing. Bořka Valvodu

II. v o l í

nového člena předsednictva: Luboše Měkotu (za odstupujícího Ing. Antonína Koláčka)

hlasování: pro 25  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 07/05/S bylo schváleno 

Usnesení č. 08/05/S: Volba nových členů předsednictva

I. v o l í 

nového člena předsednictva: Ing. Bořka Valvodu (ukončení členství Miroslava Tlapáka ke dni 15.2.2005)

hlasování: pro 24  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 08/05/S bylo schváleno 

K bodu 6: Usnesení č. 09/05/S: Volba předsedy HSRM, statutárního zástupce a místopředsedy (volí předsednictvo)

Sněm HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

provedenou volbu předsedy HSRM, statutárního zástupce a místopředsedy na samostatném jednání předsednictva HSRM. Předsedkyní byla zvolena Ing. Helena Veverková, místopředsedou (statutárním zástupcem) Ing. Vladimír Bártl a místopředsedou Petr Červenka.

hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 09/05/S bylo schváleno 

K bodu 7: Diskuse

Usnesení č. 10/05/S: Poděkování JUDr. Falbrovi

Sněm HSRM

I. s c h v a l u j e

poděkování JUDr. Falbrovi prostřednictvím tisku za jeho dlouholeté působení ve funkci předsedy HSRM

hlasování: pro 25  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 10/05/S bylo schváleno 

Usnesení č. 11/05/S: Novela zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Sněm HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci Vlastimila Aubrechta, vládního zmocněnce pro severozápadní Čechy, o problematice novely zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

II. v y s l o v u j e p o d p o r u

skupině poslanců v této aktivitě

hlasování: pro 25  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 11/05/S bylo schváleno 

Usnesení č. 12/05/S: Územní ekologické limity těžby hnědého uhlí

Sněm HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o problematice Územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí

II. ž á d á

HSR-ÚK, aby pozvala ministra životního prostředí Ambrozka a ministra průmyslu a obchodu Urbana na jednání předsednictva HSR-ÚK

hlasování: pro 25  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 12/05/S bylo schváleno 

Most 21. 10. 2005

Zapisovatel: ………………………..……………. Miroslava Jandeková

Ověřovatel: ………………………..……………. Ing. Bořek Valvoda

………………………..……………. Miroslav Suchý

Předseda: ………………………..……………. Ing. Helena Veverková