HSRM LOGO
Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.
434 37 Most, Budovatelů 2830
99.

U S N E S E N Í
z 99. řádného jednání
předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.
dne 10. 1. 2011 od 11:00 hod. v Mostě

Přítomni:                     dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Ověřovatelé zápisu:     Ing. H. Veverková, Ing. Vlastimil Vozka

 

 

PROGRAM:

 

ZAHÁJENÍ

1.   Kontrola plnění usnesení                                    

2.   Procedurální otázky                                             
            2.1 Přijetí nového člena obec Korozluky
            2.2 Smlouvy na správu a údržbu webových stránek, hardwaru a softwaru

3.   Fond HSRM                                             
            3.1 Přehled čerpání dotací z Fondu HSRM    
            3.2 Vyhlášení Výzvy pro uvolnění dotace ve výši 300 tis. Kč z Fondu HSRM 

4.   Informace z jednání HSR-ÚK

5.   Informace o projektu Podkrušnohorského technického muzea

6.   Seznámení s novými webovými stránkami HSRM

7.   Různé
7.1 Informace z jednání Meziresortní komise
            7.2 Návrh smlouvy  s UJEP k Metodice revitalizace krajiny v postižených regionech
                  Podkrušnohoří
             

ZÁVĚR

 

 

 

K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

 

 Úkol trvá v bodě III. (uložení předsedkyni předložit návrh aktualizovaného GPR k projednání HSR-ÚK a RHSD ČR)

Úkol trvá v bodě III. (rozhodnutí Předsednictva, že v závěru roku 2010 provede kontrolu čerpání rozpočtu a na základě výsledků projedná možnost další podpory realizace 20. sezony Festivalového orchestru Petra Macka)

 

 

Usnesení 1/11: Konzultační tým pro rozvoj aktivit v okolí jezera Most
Předsednictvo HSRM
ukládá Ing. Veverkové, po presentaci projektu revitalizace území okolo jezera, kterou zajistí město Most na zasedání HSRM dne 14.2.2011, požádat hejtmanku ÚK o spolupráci při řešení této problematiky a o delegování zástupců kraje do konzultačního týmu.

Hlasování:    pro     7      proti     0          zdržel se  0
Usnesení    bylo    schváleno          

 

Usnesení 2/11: Dopravní obslužnost regionu
Předsednictvo HSRM
I. vzalo na vědomí informaci poslance Ing. Šulce a Ing. Bártla k dopravní obslužnosti, především Mostecka
II. doporučuje HSR-ÚK pozvat ministra dopravy JUDr. Víta Bártu na jednání Předsednictva HSR-ÚK a projednat  s ním dopravní obslužnost kraje a obchvat obce Velemyšleves

Hlasování:    pro     7      proti   0            zdržel se  0
Usnesení    bylo    schváleno          

 

Usnesení 3/11: Kontrola plnění usnesení
HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání a schválila jejich plnění.

Hlasování:    pro     7      proti       0        zdržel se  0
Usnesení   bylo     schváleno          

 

 

K bodu 2.:     Procedurální otázky   
                                  
2.1 Přijetí nového člena obec Korozluky

 
Usnesení 4/11: Přijetí nového člena obec Korozluky
Předsednictvo HSRM

            přijalo obec Korozluky za člena HSRM. Obec bude zastupovat Dimitrij Sklenka, starosta.
             
Hlasování:    pro  7         proti      0         zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

2.2 Smlouvy na správu a údržbu webových stránek, hardwaru a softwaru
Předsedkyně informovala přítomné o návrhu prodloužit smlouvy s Mgr. Kabrnou na správu a údržbu webových stránek, hardwaru a softwaru.

Usnesení 5/11: Smlouvy na správu a údržbu webových stránek, hardwaru a softwaru

Předsednictvo HSRM

            schválilo uzavření smluv o dílo s Mgr. M. Kabrnou na správu a údržbu webových stránek, hardwaru a softwaru pro rok 2011

Hlasování:    pro  7         proti      0         zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

K bodu 3.:  Fond HSRM       

3.1 Přehled čerpání dotací z Fondu HSRM
Předsedkyně okomentovala přehled čerpání dotací z Fondu HSRM v roce  2010. První Výzva proběhla v lednu 2010, druhá v červnu 2010. Celkem bylo podpořeno 7 projektů v celkové výši 498 432,-Kč.

Usnesení 6/11: Přehled čerpání dotací z Fondu HSRM

Předsednictvo HSRM

bere na vědomí, že v rámci prvního i druhého kola výzvy pro rok 2010 bylo vyčerpáno celkem 498 432,- Kč z Fondu HSRM, a to celkem na 7 projektů členů HSRM
           
Hlasování:    pro     7      proti       0        zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno
           
3.2 Vyhlášení Výzvy pro uvolnění dotace ve výši 300 tis. Kč z Fondu HSRM 
Členové byli Ing. Veverkovou informováni o vyhlášení další Výzvy z Fondu HSRM ve výši 300 tis. Kč na podporu zpracování projektové dokumentace k projektům, které budou naplňovat rozvojové priority Globálního plánu revitalizace SZČ. Výzva je uveřejněna na http://www.hsr-uk.cz/hsr-m/fondy-projekty.html. Zde naleznete Pravidla pro poskytnutí dotace i Žádost. Žádosti se mohou předkládat do 31. 1. 2011 do 15.00 hodin.

Usnesení 7/11: Vyhlášení Výzvy pro uvolnění dotace ve výši 300 tis. Kč z Fondu HSRM 

Předsednictvo HSRM

              I. schválilo v souladu s usnesením Sněmu č. 27/10/S ze dne 13. 12. 2010  Výzvu pro uvolnění dotace z fondu HSRM ve výši 300 tis. Kč
             II. schválilo pravidla pro poskytnutí dotace z fondu HSRM
III. ukládá Odborné komisi pro hodnocení předložených žádostí, která byla ustanovena usnesením Předsednictva č. 04/10 III. ze dne  11. 1. 2010, aby vyhodnotila žádosti a doporučila Předsednictvu vhodné žadatele a rozdělení finančních prostředků tak, aby návrh mohl být projednán na zasedání HSRM dne 14.2.2011.
           
Hlasování:    pro    7       proti     0         zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno

K bodu 4.: Informace z jednání HSR-ÚK
Ing. Veverková seznámila přítomné s průběhem a závěry jednání Sněmu HSR-ÚK, který se uskutečnil 17. 12. 2010 v Mostě. Informovala o změně Finančního řádu, která se týká minimální výše členského příspěvku jednotlivých rad do HSR-ÚK. Dále přednesla informaci o činnosti HSR-ÚK v roce 2010 a informovala o plánované činnosti pro rok 2011.

Usnesení 8/11: Informace z jednání HSR-ÚK

Předsednictvo HSRM

              I. bere na vědomí změnu Finančního řádu HSR-ÚK ve smyslu snížení členského příspěvku jednotlivých HSR do HSR-ÚK na min. 50.000 Kč
             II. bere na vědomí informaci o nosných tématech HSR-ÚK pro rok 2011 a činnosti v roce 2010
                                   
Hlasování:    pro    7       proti    0           zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

K bodu 5.: Informace o projektu Podkrušnohorského technického muzea
Zástupce Podkrušnohorského technického muzea Z. Jakš informoval o finančních příspěvcích, které byly muzeu poskytnuty a poděkoval radě za finanční podporu při přípravě projektové dokumentace. Dále informoval o záměru podat žádost o dotaci z ROP SZ v rámci prioritní osy 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury ČR na rekonstrukci čtyř budov muzea a na vybavení a exponáty. Uvedl, že PTM je nejnavštěvovanějším muzeem v regionu ( v roce 2010 cca 8600 návštěvníků). HSRM je spoluzakladatelem tohoto muzea.

Usnesení 9/11: Informace o projektu Podkrušnohorského technického muzea

Předsednictvo HSRM

              bere na vědomí informaci o projektu Podkrušnohorského technického muzea

Hlasování:    pro    7       proti        0       zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

K bodu 6.: Seznámení s novými webovými stránkami HSRM
Tajemnice představila ve formě prezentace nově aktualizované webové stránky www.hsr-uk.cz. Na tomto webu má každá okresní HSR svou aktivní záložku, včetně HSRM. Prostřednictvím těchto stránek budou jejich návštěvníci informováni o aktualitách v rámci rad (vyhlášení Výzev apod.) a rovněž zde budou k dispozici usnesení z jednání a další důležité materiály. Předsedkyně vyzvala členy k případnému poskytnutí námětů na doplnění stránek.

Usnesení 10/11: Seznámení s novými webovými stránkami HSRM
Předsednictvo HSRM

              bere na vědomí nové webové stránky HSRM

Hlasování:    pro  7         proti   0            zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

 

K bodu 7.: Různé

7.1 Informace z jednání Meziresortní komise
Ing. Veverková informovala o 40. jednání Meziresortní komise k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Jednání se uskutečnilo dne 21. 12. 2010 na MPO. Zmínila především změnu místopředsedy MK, kterým byl zvolen Ing. Jaroslav Zima, vedoucí odd. ekologických škod Odboru realizace privatizace majetku státu. Dále seznámila s projekty, které MK odsouhlasila:
- Odstranění havarijního stavu – sanace skluzů severní svahy pod ocelárnou a Roudníky
- Western park – příjezdová komunikace 1. etapa
- Cyklostezka na rekultivovaných výsypkách – 1. Etapa

Usnesení 11/11: Informace z jednání Meziresortní komise

Předsednictvo HSRM

              bere na vědomí informace z jednání Meziresortní komise

Hlasování:    pro     7      proti    0           zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

7.2 Návrh smlouvy s UJEP k Metodice revitalizace krajiny v postižených regionech Podkrušnohoří.
Ing. Veverková informovala o nabídce UJEP k bezplatnému využití Metodiky revitalizace krajiny v postižených regionech Podkrušnohoří, kterou UJEP zpracoval v rámci projektu MMR ČR „Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří. Na základě diskuse HSRM požádala Ing. Štýse, DrSc., předsedu OK pro infrastrukturu a životní prostředí při HSRM, aby ve spolupráci se zástupci Odborné sekce životního prostředí při OHK Most doporučil využití této metodiky. Rovněž byl požádán o vyjádření k předloženému návrhu smlouvy.

Usnesení 12/11: Návrh smlouvy s UJEP k Metodice revitalizace krajiny v postižených regionech Podkrušnohoří.

Předsednictvo HSRM

             I. bere na vědomí nabídku UJEP k bezplatnému využití Metodiky revitalizace krajiny v postižených regionech Podkrušnohoří.
II. ukládá Odborné komisi pro infrastrukturu a životní prostředí při HSRM, aby projednala Metodiku revitalizace krajiny v postižených regionech Pokrušnohoří a předložila své stanovisko k projednání Výkonnému výboru HSRM nejpozději do konce února 2011.

Hlasování:    pro     7      proti       0        zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

7.3 Příspěvek Ing. Šulce, poslance
Ing. Šulc informoval o jednání Ústeckého kraje a MF ohledně příspěvku 7,5%, který poskytuje Česká republika jako spolufinancování ROP SZ. Kraj bude těchto 7,5% financovat z vlastních zdrojů.

 

Následující jednání HSRM se bude konat dne 14. 2. 2010 v Mostě.

 
Zapsala:         Lenka Šifaldová
Ověřili:            Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka