HSRM LOGO
Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.
434 37 Most, Budovatelů 2830
98.
U S N E S E N Í
z 98. řádného jednání
předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.
dne 8. 11. 2010 od 11:00 hod. v Mostě

Přítomni:                     dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Ověřovatelé zápisu:     Ing. H. Veverková, Ing. Vlastimil Vozka

 

PROGRAM:

            ZAHÁJENÍ
Ing. Helena Veverková, předsedkyně Předsednictva

 

1.   Kontrola plnění usnesení   
předkládá Lenka Šifaldová, tajemnice

2.  Příspěvek 1. náměstka ministra MPSV k problematice činnosti MPSV v regionu Most
            předkládá 1. náměstek ministra MPSV Bc. Šiška, MBA

2.1 Působnost úřadů práce
            2.2 Vývoj nezaměstnanosti v regionu Most
            2.3 Strategie pro region Most v návaznosti na prohlášení vlády o neprolomení limitů
                  těžby hnědého uhlí
            2.4 Vize důchodové reformy

3. Zrušení členství podniku Lesy České republiky v HSRM   
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně Předsednictva

4. Finanční komise HSRM  
předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise

            3.1 Průběžné čerpání rozpočtu HSRM k 30. 9. 2010       
3.2 Návrh rozpočtu HSRM pro rok 2011
3.3 Návrh finančního řádu HSRM pro rok 2011

5.  Návrh programu a termínu konání Sněmu HSRM
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

6. Různé

ZÁVĚR

K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

 

 Úkol trvá v bodě III. (uložení předsedkyni předložit návrh aktualizovaného GPR k projednání HSR-ÚK a RHSD ČR)

Úkol trvá v bodě III. (doporučení OK pro cestovní ruch předložit složení konzultačního týmu pro rozvoj aktivit v okolí jezera Most)

Úkol trvá v bodě II (doporučení počkat na pololetní vyhodnocení rozpočtu kraje a na základě výsledků se k problematice dopravní obslužnosti vrátit)
Úkol trvá v bodě III (žádá Ing. Bártla o podání dalších aktuálních informací k dostavbě dálnice D8)

Úkol trvá v bodě III. (uložení OK pro RLZ při HSRM, aby její zástupci připravili návrhy a připomínky k návrhům MPSV, které budou projednány dne 8. 11. 2010 na jednání Předsednictva HSRM za účasti prvního náměstka ministra MPSV Bc. Šišky, MBA)

Úkol trvá v bodě II. (uložení Ing. Veverkové  zajistit přípravu kulatého stolu se zástupci MŽP a MPO na téma čerpání finančních prostředků pro Ústecký kraj z OP zaměřeného na životní prostředí)

Úkol trvá v bodě II. (doporučení Sněmu HSRM zohlednit v rozpočtu na rok 2011 spolupráci s OHK ve formě vyčlenění finančních prostředků na přípravu konference a kulatého stolu)

Úkol trvá v bodě III. (rozhodnutí Předsednictva, že v závěru roku 2010 provede kontrolu čerpání rozpočtu a na základě výsledků projedná možnost další podpory realizace 20. sezony Festivalového orchestru Petra Macka)

 

Usnesení 61/10: Kontrola plnění usnesení
HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání a schválila jejich plnění.

Hlasování:    pro     8      proti               zdržel se 
Usnesení   bylo     schváleno          

 

 

K bodu 2.:  Příspěvek 1. náměstka ministra MPSV k problematice činnosti MPSV v regionu Most
Na jednání přijal pozvání 1. náměstek ministra MPSV Bc. Šiška, MBA a dále zástupci Odborné komise pro rozvoj lidských zdrojů při HSRM spolu s jejich předsedou a ředitelem Úřadu práce v Mostě Ing. Malým. Předmětem jednání bylo seznámení přítomných s vizí MPSV k další působnosti úřadů práce, informace o vývoji nezaměstnanosti v regionu Most, vize důchodové reformy a dále téma strategie pro region Most v návaznosti na prohlášení vlády o neprolomení limitů těžby hnědého uhlí. Bc. Šiška, MBA informoval přítomné, že je seznámen se stavem zaměstnanosti na Mostecku a je si vědom negativního vlivu zákazu prolomení těžebních limitů. K působnosti úřadů práce sdělil, že ve Sněmovně se nyní projednává zákon o Úřadech práce, jehož hlavním smyslem je sjednocení 77 samostatných úřadů pod Úřad práce České republiky sídlící v Praze, jedná se o reakci na připravovaná úsporná opatření a přípravu několika reforem. Výsledkem této změny má být sjednocení přístupu, posílení možnosti kontrol apod. K úpravě pravomocí ředitelů jednotlivých úřadů Bc. Šiška, MBA sdělil, že ministerstvo bude hledat rozumnou míru odpovědnosti. Nedomnívá se, že by se zhoršilo postavení ředitele mosteckého úřadu práce, naopak, počítá s lepším nastavením komunikace. Ministerstvo chce zcentralizovat, a tím odlehčit ředitelům, především otázky obslužnosti chodu organizace (opravy a údržby majetku apod.). Zástupci HSRM požadují, aby Úřad práce v Mostě byl minimálně krajským pracovištěm se zvláštním pověřením MPSV. Diskutována byla dále otázka snížení podpor na veřejně prospěšné práce. Primátor města Most Ing. Vozka vyzdvihl důležitost veřejné služby pro město. Sdělil, že město má dostatek volných pozic pro VPP a vyjádřil nespokojenost se snížením podpory aktivní politiky zaměstnanosti ve formě VPP, která jej vedla k propuštění osob z VPP. Žádá o vytvoření pravidel pro přidělování veřejné služby městům, obcím a neziskovým organizacím. Aktivní politiku zaměstnanosti vnímá nadále jako potřebnou především z toho důvodu, aby nezaměstnaní nepřicházeli o své pracovní návyky. Dále navrhl určit pro mostecký region zmocněnce ministra pro zajištění přímé vazby nejzatíženějšího regionu ČR s vedením ministerstva, nebo aby Úřadu práce v Mostě měl kompetence krajské pobočky. Rovněž Ing. Jung, předseda OHK Most a Ing. Kolman, ředitel Litvínovské uhelné, a.s. požádali o přidělení zmocněnce ministerstva, který by se věnoval otázce zaměstnanosti v regionu Most a byl tak prostředníkem mezi zástupci regionu a ministerstvem, podílel se na vytváření programů a nástrojů k eliminaci zvyšování nezaměstnanosti, byl členem Odborné komise pro rozvoj lidských zdrojů apod.
Zástupci HSRM zdůraznili, že neexistuje konkrétní strategie pro propuštěné ze zaměstnání v důsledku  prohlášení vlády o neprolomení limitů těžby hnědého uhlí. Toto prohlášení je velkým zásahem státu do regionu. Očekává se veliký nárůst nezaměstnanosti a s tím spojené průvodní jevy jako nárůst kriminality a sociálního tlaku. J. Franta, zástupce SSO Czech Coal Group informoval, že k této problematice vyzval ke spolupráci Mgr. Šťovíčka, poslance Parlamentu ČR, který ale rovněž nepředložil konkrétní návrhy kroků pro osoby, které budou propuštěné v důsledku ukončení těžby (počátkem příštího roku cca. 5 tis. zaměstnanců). Bc. Šiška, MBA na toto reagoval jen obecně. Zmiňoval aktivní politiku zaměstnanosti a programy, které již běží. Informoval o úpravě projektu Vzdělávejte se, který byl vnímán jako protikrizové opatření. J. Šlégr, poslanec Parlamentu ČR vyzval Bc. Šišku, MBA, aby doporučil ministrovi otevřít otázku těžebních limitů v koaličních jednáních.
Mgr. Škrábal, ředitel SŚ technické upozornil na problém motivace adolescentů ke studiu, když neexistuje nabídka práce. Informoval o nízké vzdělanostní struktuře regionu a hrozícímu zhoršení. Dále upozornil na fakt, že region nemá žádné výhody z toho, že je pro celou republiku zásobárnou energie.
K vizi důchodové reformy náměstek sdělil, že odpovědnost byla přesunuta na střední třídu, aby nebyla zatížena nejchudší vrstva obyvatel.

Usnesení 62/10: Příspěvek 1. náměstka ministra MPSV k problematice činnosti MPSV v regionu Most

Předsednictvo HSRM

            I. bere na vědomí informace I. náměstka ministra MPSV Bc. Šišky, MBA k působnosti úřadů práce, vývoji nezaměstnanosti v regionu Most, strategii pro region Most v návaznosti na prohlášení vlády o neprolomení limitů těžby hnědého uhlí a k vizi důchodové reformy
            II. žádá MPSV o pověření zmocněnce ministerstva pro region Most
III. žádá MPSV o vypracování konkrétní strategie pro osoby propuštěné ze zaměstnání v důsledku prohlášení vlády o neprolomení limitů těžby hnědého uhlí
IV. žádá MPSV, aby Úřad práce v Mostě byl krajským pracovištěm se zvláštním pověřením MPSV
V. žádá MPSV o vytvoření pravidel pro veřejné služby
VI. žádá MPSV o otevření otázky těžebních limitů v koaličních jednáních
           
Hlasování:    pro     8      proti               zdržel se 
Usnesení    bylo    schváleno          

 

 

K bodu 3.:  Zrušení členství podniku Lesy České republiky v HSRM   
Předsedkyně Ing. Veverková informovala přítomné o žádosti podniku Lesy České republiky o ukončení členství v HSRM. Předsednictvo odsouhlasilo zrušení členství a zároveň rozhodlo o vyjmutí projektu z Globálního plánu revitalizace, který byl předložen tímto podnikem.  

 

Usnesení 63/10: Zrušení členství podniku Lesy České republiky v HSRM   

Předsednictvo HSRM

              bere na vědomí zrušení členství podniku Lesy České republiky v HSRM

Hlasování:    pro     7      proti               zdržel se 
Usnesení    bylo    schváleno          

 

 

K bodu 4.:  Finanční komise HSRM  
Ing. Dykas, předseda Finanční komise při HSRM informoval o průběžném čerpání rozpočtu HSRM k 30. 9. 2010. Předložil návrh rozpočtu HSRM pro rok 2011 a návrh finančního řádu HSRM pro rok 2011.

Usnesení 64/10: Finanční komise HSRM  

Předsednictvo HSRM

              I. bere na vědomí čerpání rozpočtu HSRM k 30. 9. 2010
             II. doporučuje Sněmu schválit předložený Návrh rozpočtu HSRM pro rok 2011
III. doporučuje Sněmu schválit předložený Návrh finančního řádu HSRM pro rok 2011
                                   
Hlasování:    pro     7      proti      zdržel se 
Usnesení    bylo    schváleno          

 

K bodu 5.:  Návrh programu a termínu konání Sněmu HSRM
Předsednictvo odsouhlasilo termín konání Sněmu, hodina zahájení je předmětem jednání. Na návrh Ing. Valvody se v současné době projednává zahájení Sněmu již od 10.00 hodin. O skutečné hodině jednání budou členové včas informováni. Dále bylo odsouhlaseno místo zasedání a jeho program. Předsedkyně vyzvala členy HSRM k zaslání námětů činnosti HSRM pro rok 2011. Vaše návrhy můžete zasílat elektronickou poštou na sifaldova@hsr-uk.cz.

Usnesení 65/10: Návrh programu a termínu konání Sněmu HSRM

Předsednictvo HSRM

            I. schválilo termín konání Sněmu HSRM na 13. 12. 2010 v areálu Benedikt v Mostě
            II. schválilo program jednání Sněmu následovně:
1. Schválení programu jednání Sněmu
2. Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu      
3. Kontrola plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu                                
4. Informace o činnosti HSRM v roce 2010                                                    
5. Informace o průběžném hospodaření HSRM za obd. leden až listopad 2010  
6. Schválení rozpočtu HSRM pro rok 2011, schválení finančního řádu pro rok 2011
7. Návrhy nosných témat pro rok 2011                                               
8. Harmonogram jednání HSRM pro rok 2011                                     
9. Různé

Hlasování:    pro     7      proti  0    zdržel se 1
Usnesení    bylo    schváleno          

 

           
6. Různé
Do bodu Různé nebyly předloženy žádné náměty.
           

 

Následující jednání HSRM bude jednání Sněmu, které se bude konat dne 13. 12. 2010 v Mostě v areálu Benedikt.

 
Zapsala:         Lenka Šifaldová
Ověřili:            Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka