HSRM LOGO
Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.
434 37 Most, Budovatelů 2830
97.
U S N E S E N Í
z 97. řádného jednání
předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.
dne 11. 10. 2010 od 11:00 hod. v Mostě

Přítomni:                     dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Ověřovatelé zápisu:     Ing. H. Veverková, Ing. Rudolf Jung

 

PROGRAM:

ZAHÁJENÍ
Ing. Helena Veverková, předsedkyně Předsednictva

1.   Kontrola plnění usnesení   
předkládá Lenka Šifaldová, tajemnice

2. Přijetí nového člena do HSRM  
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně Předsednictva

3. Informace pro obce a města k případným povodním
            předkládá Martina Aubrechtová Havlová, zástupce MMR

4. Informace ředitele ÚP k nezaměstnanosti a příspěvkům na VPP
předkládá Ing. Oldřich Malý, ředitel ÚP v Mostě

5. Různé
5.1 Informace o stanovisku podnik. sdružení k očekávanému nárůstu cen energií v r.
             2011     
předkládá Ing. Rudolf Jung, předseda OHK Most, člen Představenstva HK ČR

            5.2 Informace o zasedání HSR-ÚK
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně Předsednictva

            5.3 Informace o ROP Severozápad
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně Předsednictva

            5.4 Informace o přípravě kulatého stolu k možnosti mimoenergetického využití uhlí a
             informace ke konferenci zaměřené na rekultivaci a revitalizaci krajiny
předkládá Ing. Rudolf Jung, předseda OHK Most, člen Představenstva HK ČR

            5.5 Žádost o podporu realizace 20. sezony Festivalového orchestru Petra Macka
předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda Předsednictva

ZÁVĚR

K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

 

 Úkol trvá v bodě III. (uložení předsedkyni předložit návrh aktualizovaného GPR k projednání HSR-ÚK a RHSD ČR)

Úkol trvá v bodě III. (doporučení OK pro cestovní ruch předložit složení konzultačního týmu pro rozvoj aktivit v okolí jezera Most)

Úkol trvá v bodě II (doporučení počkat na pololetní vyhodnocení rozpočtu kraje a na základě výsledků se k problematice dopravní obslužnosti vrátit)
Úkol trvá v bodě III (žádá Ing. Bártla o podání dalších aktuálních informací k dostavbě dálnice D8)

 

Usnesení 52/10: Kontrola plnění usnesení
HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání a schválila jejich plnění.

Hlasování:    pro     8      proti               zdržel se 
Usnesení   bylo     schváleno          

 

 

K bodu 2.:  Přijetí nového člena do HSRM  
Předsedkyně představila starostu obce Patokryje, který požádal o přijetí obce za člena HSRM.  

Usnesení 53/10: Přijetí nového člena do HSRM  

Předsednictvo HSRM

            přijalo obec Patokryje za člena HSRM. Obec bude zastupovat Josef Koblik, starosta.
           
Hlasování:    pro     8      proti               zdržel se 
Usnesení    bylo    schváleno          

 

 

K bodu 3.:  Informace pro obce a města k případným povodním
Martina Aubrechtová Havlová, zástupce MMR informovala přítomné o státním programu, který se týká obnovy obecního a krajského majetku postiženého živelnými pohromami. Informovala o postupech, pravidlech a opatřeních, které se týkají případných povodní. Více informací na www.mmr.cz nebo v prezentaci, kterou má k dispozici sekretariát HSRM.
             

Usnesení 54/10: Informace pro obce a města k případným povodním

Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí informace k postupům, pravidlům a opatřením, které se týkají případných povodní

Hlasování:    pro     8      proti               zdržel se 
Usnesení    bylo    schváleno          

 

 

K bodu 4.:  Informace ředitele ÚP k nezaměstnanosti a příspěvkům na VPP
Ředitel Úřadu práce v Mostě Ing. Malý informoval přítomné o problematice příspěvků na VPP. V okrese je evidováno 250 VPP v obcích a 120 v neziskových organizacích. Úřad práce učinil opatření pro zajištění alespoň části příspěvků na VPP, a to žádostí o celkem 9 projektů, ze kterých je možné toto hradit. Ing. Malý upozornil na nepříznivý stav v nezaměstnanosti, který bude následovat zákaz prolomení limitů. Dále informoval, že úředníci úřadu práce šetří státu ročně cca. 500 mil. tím, že aktivně pracují s nezaměstnanými.
Ing. Veverková požádala Ing. Malého, aby zajistil na dalším jednání Předsednictva HSRM dne 8. 11. 2010 účast zástupců OK pro Rozvoj lidských zdrojů při HSRM. Ing. Jung informoval, že na toto jednání potvrdil účast první náměstek ministra MPSV Bc. Vladimír Šiška, MBA. Na toto jednání by zástupci komise měli mít připravené dotazy a připomínky na MPSV. Ing. Veverková požádala zaslat tyto připomínky na sekretariát HSRM v textové podobě v dostatečném předstihu před jednáním, aby se s tímto mohla seznámit.

Usnesení 55/10: Informace ředitele ÚP k nezaměstnanosti a příspěvkům na VPP

Předsednictvo HSRM

              I. bere na vědomí aktuální informace k vývoji nezaměstnanosti v regionu Most
             II. bere na vědomí informace k přidělování příspěvku na VPP
III. ukládá OK pro RLZ při HSRM, aby její zástupci připravili návrhy a připomínky k návrhům                   MPSV, které budou projednány dne 8. 11. 2010 na jednání Předsednictva HSRM za účasti prvního náměstka ministra MPSV Bc. Šišky, MBA

Hlasování:    pro     8      proti      zdržel se 
Usnesení    bylo    schváleno          

 

 

K bodu 5.:  Různé

5.1 Informace o stanovisku podnik. sdružení k očekávanému nárůstu cen energií v r. 2011     
Ing. Rudolf Jung, předseda OHK Most, člen Představenstva HK ČR informoval přítomné o otevřeném dopisu, který byl adresován Vládě ČR. V dopise je žádáno o zamezení skokovému zvýšení cen elektrické energie, jsou popsány dopady takového zvýšení a vyjádřen návrh jak zmírnit důsledky zvyšování cen elektrické energie.
Ing. Jung dále seznámil přítomné s doporučením Evropské Rady z března roku 2009, kde je doporučeno maximálně využívat tuzemské zdroje pro energetiku.
Více k tomuto bodu v příloze zápisu.

Usnesení 56/10: Informace o stanovisku podnik. sdružení k očekávanému nárůstu cen energií v r. 2011     

Předsednictvo HSRM

            I. bere na vědomí informace Ing. Junga o stanovisku podnik. sdružení k očekávanému nárůstu cen energií v r. 2011  
            II. vyjadřuje souhlas s postupem HK ČR

Hlasování:    pro     7      proti  0    zdržel se 1
Usnesení    bylo    schváleno          

 

5.2 Informace o zasedání HSR-ÚK
Ing. Veverková informovala přítomné o průběhu a závěrech jednání HSR-ÚK ze dne 4. 10. 2010. Předsednictvo krajské rady se zabývalo především podporou vybudování jezu v Děčíně, aktualizací smlouvy o spolupráci s Ústeckým krajem, jmenováním zástupců HSR okresu Ústí n. L. do HSR-ÚK a Hodnotící komise MF a výší členských příspěvků do HSR-ÚK.  

Usnesení 57/10: Informace o zasedání HSR-ÚK

Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí informace Ing. Veverkové o průběhu a závěrech jednání HSR-ÚK ze dne 4. 10. 2010  
           
Hlasování:    pro     8      proti      zdržel se 
Usnesení    bylo    schváleno          

 

5.3 Informace o ROP Severozápad
Ing. Veverková předložila informace z výroční konference k ROP SZ, informovala jak jsou čerpány finance z jednotlivých cílů v rámci ROP. Informace předložila i k OP životní prostředí. V této oblasti  je Ústecký kraj jedním z krajů, který čerpá nejméně. K této problematice navrhla předsedkyně připravit ve spolupráci s OHK jednání.

Usnesení 58/10: Informace o ROP Severozápad

Předsednictvo HSRM

            I. bere na vědomí informace Ing. Veverkové k Regionálnímu operačnímu programu Severozápad          
II. ukládá Ing. Veverkové  zajistit přípravu kulatého stolu se zástupci MŽP a MPO na téma čerpání finančních prostředků pro Ústecký kraj z OP zaměřeného na životní prostředí
           
Hlasování:    pro     8      proti      zdržel se 
Usnesení    bylo    schváleno          
           

5.4 Informace o přípravě kulatého stolu k možnosti mimoenergetického využití uhlí a              informace ke konferenci zaměřené na rekultivaci a revitalizaci krajiny
Ing. Rudolf Jung, předseda OHK Most informoval přítomné o přípravě jednání u kulatého stolu k možnosti mimoenergetického využití uhlí. Informoval o zasedání Skupiny pro ŽP Akademie věd, kterého se Hospodářská komora nemohla účastnit. Ing. Kolman, který se jednání účastnil, sdělil, že účastníci bohužel vycházeli až z 25 let starých faktů a dat a jednání tak shledává jako neracionální. Z tohoto důvodu Ing. Jung sdělil, že komora s UJEP zajistí vlastní jednání kulatého stolu na téma využití uhlí, a to v 1. čtvrtletí roku 2011, zástupce HSRM požádal o účast a spolupořádání.
Ing. Jung dále informoval o záměru připravit konferenci navazující na konferenci „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“, kterou OHK v Mostě uskutečnila ve spolupráci s HSRM v únoru 2010. Konference by měla navázat na téma problematiky rekultivace a revitalizace krajiny. HSRM byla požádána o spolupráci při přípravě konference.

Usnesení 59/10: Informace o přípravě kulatého stolu k možnosti mimoenergetického využití uhlí a informace ke konferenci zaměřené na rekultivaci a revitalizaci krajiny

Předsednictvo HSRM

            I. bere na vědomí informaci Ing. Junga o přípravě kulatého stolu k možnosti mimoenergetického využití uhlí a informaci o konferenci zaměřené na rekultivaci a revitalizaci krajiny
            II. doporučuje Sněmu HSRM zohlednit v rozpočtu na rok 2011 spolupráci s OHK ve formě vyčlenění finančních prostředků na přípravu konference a kulatého stolu

Hlasování:    pro     8      proti      zdržel se 
Usnesení    bylo    schváleno          

 

5.5 Žádost o podporu realizace 20. sezony Festivalového orchestru Petra Macka
Ing. Vozka, místopředseda Představenstva informoval přítomné o žádosti Petra Macka o finanční podporu realizace 20. sezony Festivalového orchestru Petra Macka. O tuto podporu žádal již v rámci Výzvy Fondu na podporu projektů při HSRM, jelikož ale nebyly splněny podmínky výzvy, dotace mu nebyla uvolněna. P. Macek žádá o 30 000 Kč. S ohledem na dodržování schváleného rozpočtu pro rok 2010 může rada v tuto chvíli uvolnit pouze 15 000 Kč. V případě úspor v rámci rozpočtu, projedná Předsednictvo uvolnění dalších 15 000 Kč.

Usnesení 60/10: Žádost o podporu realizace 20. sezony Festivalového orchestru Petra Macka

Předsednictvo HSRM

            I. bere na vědomí žádost o podporu realizace 20. sezony Festivalového orchestru Petra Macka
II. rozhodlo o uvolnění částky 15 000 Kč z Rozpočtu HSRM (položka Rezerva na mimořádné výdaje) na podporu realizace 20. sezony Festivalového orchestru Petra Macka
III. rozhodlo, že v závěru roku 2010 provede kontrolu čerpání rozpočtu a na základě výsledků projedná možnost další podpory realizace 20. sezony Festivalového orchestru Petra Macka

Hlasování:    pro     8      proti      zdržel se 
Usnesení    bylo    schváleno          

 

Dále k bodu Různé:
Jaromír Franta (SOO Czech Coal Group) informoval o krocích SOO Czech Coal ve vztahu k ekologickým limitům těžby, především o osobní schůzce s Mgr. Štovíčkem, poslancem PČR. Panem poslancem však nebyl předložen žádný návrh řešení problematiky spojené se zachováním těžebních limitů. SOO má připravené další kroky k k řešení vzniklé situace.

           
Následující jednání Předsednictva HSRM se bude konat dne 8. 11. 2010 od 11:00 hod. v Mostě za účasti prvního náměstka MPSV Bc. Šišky, MBA.

 
Zapsala:         Lenka Šifaldová
Ověřili:            Ing. Helena Veverková, Ing. Rudolf Jung